ŁAD KORPORACYJNY

Hilti corporate governance

WYBÓR I KADENCJA CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hilti wybiera Członków Rady Dyrektorów na okres trzech lat. Zgodnie z zasadami dyrektorzy sprawują swoją funkcję w Radzie przez maksymalnie cztery kadencje, ale nie dłużej niż do końca roku obrotowego, w którym ukończą 70 lat.

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ W RADZIE DYREKTORÓW

Oprócz swoich prawnie zdefiniowanych zadań, Rada Dyrektorów podejmuje decyzje dotyczące podstawowego kierunku rozwoju Grupy, jej długoterminowych i rocznych planów strategicznych, a także ważne decyzje biznesowe. Obowiązkiem Rady Dyrektorów jest także podejmowanie decyzji dotyczących sukcesji w Radzie oraz powoływanie Członków Zarządu. 

KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu wspiera Radę Dyrektorów w wypełnianiu jej obowiązków nadzorczych. W ich zakres wchodzi:

  • kontrola nad rachunkami i sprawozdaniami finansowymi Hilti Corporation oraz spółek należących do Grupy,
  • badanie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, wewnętrznych i zewnętrznych procesów kontroli,
  • nadzór nad zarządzaniem ryzykiem.

Odpowiedzialność za realizację zadań zlecanych Komitetowi Audytu ponosi Rada Dyrektorów. 

AUDYT WEWNĘTRZNY

Wewnętrzny dział audytu wspiera Radę Dyrektorów, nadzorując kontrolę wewnętrzną w spółkach należących do Grupy. W tym celu wewnętrzny dział audytu przeprowadza kontrole obejmujące główne cykle transakcyjne, a także procesy związane z zarządzaniem wybranymi rodzajami ryzyka korporacyjnego. Celem wewnętrznego działu audytu jest zapewnienie przejrzystości kontroli wewnętrznej w Grupie i zabezpieczenie jej zasobów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Grupa zarządza ryzykiem w skali całego przedsiębiorstwa. Dotyczy to inwentaryzacji ryzyka ponoszonego przez różne podmioty, którym powierzono zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyka strategicznego, finansowego i sytuacyjnego. Każdy z nich odpowiedzialny jest za ocenę oraz wdrażanie odpowiednich środków ograniczających ryzyko, a także ich przegląd i monitorowanie zgodności. W przypadku ryzyka finansowego i sytuacyjnego, manager ds. ryzyka korporacyjnego odpowiada za proces zdawania sprawozdań z zakresu ryzyka oraz zapewnienie wiarygodności treści raportów i środków podejmowanych w związku ze stwierdzonym ryzykiem. Wewnętrzny dział audytu dokonuje przeglądów wybranych rodzajów ryzyka w ramach kontroli wewnętrznej w spółkach należących do Grupy (patrz wyżej) i funkcji korporacyjnych sprawowanych przez odpowiednie podmioty ponoszące ryzyko. Jeśli chodzi o ryzyko strategiczne, wewnętrzny dział ds. rozwoju prowadzi wraz z Zarządem coroczne warsztaty, których zadaniem jest ocena strategii Komitetu Audytu, działającego w imieniu Rady Dyrektorów. Ten sam departament prowadzi również regularne przeglądy raportów dotyczących zarządzania ryzykiem.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW I ZARZĄDU

Członkowie Rady Dyrektorów otrzymują stałe roczne wynagrodzenie powiększone o kwotę ryczałtową przeznaczoną na wydatki służbowe. Przewodniczący otrzymuje dodatek o zmiennej wysokości. Dyrektor Komitetu Audytu nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji. Byli członkowie Rady Dyrektorów nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Członkowie organów zarządzających (kierownictwo wykonawcze spółki i Zarząd) otrzymują roczne pensje zasadnicze powiększone o premie, których wysokość uzależniona jest od osiąganych wyników. Oprócz ustawowych składek na fundusz emerytalny Członkowie Zarządu otrzymują także świadczenia emerytalne.

Byli członkowie Zarządu nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia poza przysługującymi im ustawowymi świadczeniami emerytalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące łącznej kwoty wynagrodzeń przedstawiane są w sprawozdaniach finansowych Grupy.

PRAWA AKCJONARIUSZY W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W FIRMIE

Szczegółowe informacje dotyczące kapitału zakładowego i udziału kapitałowego w spółce przedstawione są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. By uchwała została przyjęta niezbędna jest bezwzględna większość głosów akcjonariuszy obecnych bądź reprezentowanych podczas zgromadzenia. Do zmiany statutu lub do podjęcia uchwał dotyczących zmian w kapitale zakładowym i udziału kapitałowego w spółce, praw poboru, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu prowadzonej działalności, a także fuzji, przekształceń lub likwidacji firmy, wymagana jest większość wynosząca co najmniej trzy czwarte głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych bądź reprezentowanych podczas zgromadzenia.

REWIDENCI

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz sprawozdania finansowego Hilti Corporation przeprowadza PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

WIĘCEJ O NAS

Historia firmy Hilti

HISTORIA FIRMY

Dowiedz się więcej
Działania CSR Hilti

DZIAŁANIA CSR

Dowiedz się więcej