Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Hilti Poland

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1; dalej jako: „RODO"), uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest spółka: Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003816, zwana dalej „Hilti”.

Hilti powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: OchronaDanychOsobowych.pl@hilti.com. Kontakt do Administratora także listownie na adres: Hilti (Poland) Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

1.         zarządzania sprzedażą towarów i usług Hilti, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.hilti.pl, w poniższych celach:

a)        prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu klienta (strony umowy) w ramach wszelkich umów zawieranych pomiędzy Hilti a klientem reprezentowanym przez Państwa, w tym dla potrzeb składania w imieniu klienta zamówień na produkty i usługi oferowane na stronie internetowej i realizacja tych zamówień;

b)        zawarcia i realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną oraz podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług;

c)        zarządzania, obsługi, utrzymania i usprawniania działania strony www.hilti.pl oraz zapewnienia spersonalizowanego korzystania ze strony internetowej www.hilti.pl, w tym dostosowywania treści strony lub ofert produktów i usług do indywidualnych preferencji użytkowników; przeprowadzenia analizy i badań zachowań klientów Hilti, w tym prowadzenie badań marketingowych lub ankiet dotyczących indywidualnych potrzeb klientów i ich opinii dotyczących sprzedaży oraz działań marketingowych Hilti, zarówno w ujęciu anonimowym (np. poprzez masowe gromadzenie danych), jak i indywidualnym;

d)        bieżącej komunikacji, w tym odpowiadanie na pytania i obsługa zgłaszanych przez Państwa wniosków, przesyłanie zindywidualizowanych informacji o grupie Hilti oraz w celach obsługi czatu na stronie www.hilti.pl, w tym umożliwienia komunikacji z innymi użytkownikami poprzez wiadomości wysłane na czacie i zapisy czatów;

e)        dostarczania Państwu informacji na temat produktów i usług drogą listową, elektroniczną, za pośrednictwem telefonu i faksu, poprzez wysyłanie newslettera, wiadomości SMS i MMS, w tym okresowe wysyłanie materiałów reklamowych dotyczących specjalnie dobranych produktów, usług i promocji oferowanych przez Hilti (marketing bezpośredni);

f)         przesyłania wiadomości przeznaczonych dla Państwa (np. wysyłanie przypomnień, informacji technicznych, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);

g)        przekazywania nagród, wysyłania ankiet, informacji o konkursach lub innych działaniach i wydarzeniach o charakterze promocyjnym;

h)        sprawozdawczości, sporządzania analiz związanych ze zgłaszaniem i sposobem realizacji umów zawieranych z klientami;

2.         ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartych pomiędzy klientami i Hilti umów.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach opisanych powyżej jest:

a)         art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Hilti związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej dla klientów Hilti, w tym także za pośrednictwem strony internetowej www.hilti.pl, zarządzania sprzedażą towarów i usług Hilti odpowiadania na pytania klientów oraz obsługi wiadomości wysyłanych za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, obsługi reklamacji; tworzenia analiz, zestawień na wewnętrzne potrzeby, zarządzania, przeprowadzenia analizy i badań zachowania klientów; informowania o usługach, produktach i wydarzeniach, prezentowania reklam, ofert lub promocji usług Hilti (w drodze bezpośredniej korespondencji z klientami - tylko wtedy, gdy zgoda marketingowa została wyrażona) oraz związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tytułu zawartych pomiędzy klientami i Hilti umów;

b)        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem, w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług;

c)         art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w tych przypadkach, gdy Hilti prosi o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla poszczególnych i określonych w treści zgody celów (m.in. zgoda na wysyłanie materiałów reklamowych, zgoda na udział w szkoleniu, konkursie);

d)        art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Hilti (w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych formularzem rejestracji, zamówienia lub w umowie łączącej klienta lub Państwa jako klienta oraz Hilti nie jest Państwa obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do przeprowadzenia określonej czynności – złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy, udziału w konkursie, otrzymania odpowiedzi. W przypadku braku Państwa zgody na podanie danych osobowych zawarcie umowy/ów oraz świadczenie jakichkolwiek usług przez Hilti na Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa rzecz będzie niemożliwe. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy lub podjęcia określonej czynności jest wskazany uprzednio przez Hilti.

W przypadku, gdy postawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (m.in. w zakresie wynikającym z usługi newsletter), podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia poszczególnej usługi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii odbiorców danych:

1)        podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Hilti, szczególności spółkom należącym do Grupy Hilti oraz partnerom biznesowym Hilti, którzy świadczą na rzecz Hilti zlecone usługi. Przykładem takich usług może być zarządzanie bazami danych, hosting, analiza ruchu na stronie internetowej, obsługa zapytań przychodzących, dostawa paczek, wysyłanie e-maili i listów, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analiza danych, zapewnienie wsparcia przy sprzedaży i działaniach marketingowych, przetwarzanie płatności kartami kredytowymi oraz obsługa klienta. Pozostałymi usługodawcami mogą być firmy informatyczne, agenci rozliczeniowi kart kredytowych, agencje ratingowe lub biura doradztwa prawnego, finansowego czy innego typu;

2)        pozostałym użytkownikom strony hilti.pl wyłącznie w ograniczonym zakresie (imię i nazwisko) oraz wyłącznie w celach związanych z obsługą czatu na stronie hilti.pl, w szczególności w celu umożliwienia bezpośredniej komunikacji pomiędzy użytkownikami;

3)        innym podmiotom, którym Hilti powierzyła przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych

4)        dostawcom usług prawnych, organizacyjnych, doradczych oraz wspierających Hilti w obronie przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko Hilti,

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane w pkt 1 – 4 podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy z Hilti i wyłącznie zgodnie z poleceniami Hilti, a także będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji. Hilti gwarantuje że usługodawcy będą świadomi niniejszych zobowiązań oraz że będą się do nich stosowali. Zapewnimy również, że usługodawcy będą traktowali Państwa dane osobowe w stopniu co najmniej równym stopniowi ochrony wymaganemu przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych oraz że będą stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony;

5)        innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, sądom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sytuacji, w których Hilti zobowiązane będzie do udostępniania Państwa danych osobowych bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie - przez Hilti lub podmiot wskazany powyżej (kategorie odbiorców danych) w zakresie ustalonym w umowie zawartej przez Hilti z takim podmiotem - ich pracowników lub współpracowników.

Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to znaczy w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W szczególności niektóre z jednostek należących do Grupy Hilti mogą mieć siedzibę w krajach, które nie zapewniają ochrony danych osobowych w takim samym stopniu jak w Polsce. W takim wypadku, Hilti zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie danego podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz poprzez stosowanie innych odpowiednich środków tak, aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania poprzez przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych w celach:

a)       dostosowania treści strony www.hilti.pl;

b)      przesyłania zindywidualizowanych ofert produktów i usług zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkowników, a także informacji dotyczących grupy Hilti;

c)       przeprowadzenia analizy i badań zachowań klientów Hilti, w tym prowadzenie badań marketingowych lub ankiet dotyczących indywidualnych potrzeb klientów i ich opinii dotyczących sprzedaży oraz działań marketingowych Hilti, zarówno w ujęciu anonimowym (np. poprzez masowe gromadzenie danych), jak i indywidualnym.

 

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez czas niezbędny dla wykonania czynności ich przetwarzania w związku z celami przetwarzania określonymi w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń oraz ochrony Hilti przed roszczeniami, nie dłużej jednak aniżeli przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń ustalony zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz dodatkowo przez czas niezbędny do usunięcia Państwa danych osobowych po upływie okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa:

1)       prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; oraz

2)       prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych; oraz

3)       prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); oraz

4)       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; oraz

5)       prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych; oraz

6)       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl).

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie art. 21 RODO w sytuacji, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. W takim przypadku wniesienia sprzeciwu, Hilti nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Hilti. Dane kontaktowe Hilti wskazane są wyżej. Możecie Państwo również korzystać z formularza na stronie: https://www.hilti.pl/dsr

Warszawa, 07.09.2020 r.

Pobierz Klauzulę Informacyjną Hilti poniżej