Regulamin realizacji zamówień

Hilti Online

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.hilti.pl/, prowadzony jest przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000003816, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP nr 118-00-00-314.

2. Sklep internetowy Hilti, znajdujący się pod adresem www.hilti.pl służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów Hilti za pośrednictwem sieci Internet.

3. Warunki sprzedaży oraz asortyment prezentowany na stronach sklepu internetowego Hilti obowiązują wyłącznie dla transakcji realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zakupy w sklepie internetowym Hilti Online mogą być dokonywane wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy uprzednio dokonali już zakupu towarów w Hilti Poland Sp. z o.o., a nadto wyłącznie w ramach prowadzonej przez tych przedsiębiorców działalności gospodarczej.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest między kupującym a Hilti Poland Sp. z o.o..

6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

7. W stosunku do kupujących, których obowiązuje zawarta z Hilti (Poland) Sp. z o.o. umowa o zarządzanie flotą urządzeń Hilti, postanowienia tej umowy mają pierwszeństwo przed tymi postanowieniami niniejszego regulaminu, które nie dają się pogodzić z postanowieniami umowy o zarządzanie flotą urządzeń Hilti.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

8. Prezentacja produktów na stronach sklepu internetowego Hilti nie stanowi wystawienia rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego i nie jest poczytywana za ofertę handlową. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a Hilti Poland Sp. z o.o. następuje poprzez przyjęcie przez Hilti Poland Sp. z o.o. zamówienia, o którym mowa w niniejszym regulaminie. Zamówienie to stanowi złożoną przez kupującego ofertę nabycia towarów określonych w zamówieniu.

9. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie http://www.hilti.pl, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie zamówienia.

10. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

11. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Hilti oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W przypadku niedotrzymania przez kupującego postanowień niniejszego regulaminu, Hilti (Poland) Sp. z o.o. jest uprawniona do odmowy realizacji złożonego zamówienia.

12. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu złożenia zamówienia w 3 kroku procesu zamówienia "Podsumowanie zamówienia".

13. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania zamówionych produktów.

14. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia Hilti (Poland) Sp. z o.o. potwierdza kupującemu drogą telefoniczną lub e-mailową na adres lub numer telefonu podany przez kupującego podczas rejestracji. Hilti (Poland) Sp. z o.o. może odstąpić od potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia i przystąpić do jego realizacji w stosunku do kupujących zarejestrowanych w bazie klientów Hilti (Poland) Sp. z o.o. i posiadających swój numer klienta Hilti.

15. Sklep internetowy Hilti przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta oraz w dni robocze po godzinie 16-tej przyjmowane będą do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

16. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

17. Hilti Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów systemu informatycznego sklepu internetowego Hilti i może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego w oparciu o dane podane na skutek błędu systemu informatycznego sklepu internetowego Hilti.

18. Kupujący po otrzymaniu loginu do konta w sklepie internetowym Hilti jest obowiązany zawiadamiać Hilti Poland Sp. z o.o. o każdym przypadku udzielenia i ustania upoważnienia do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Hilti. Kupujący ponosi wobec Hilti odpowiedzialność za uchybienie temu obowiązkowi.

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

19. Sprzedaż następuje wg. cen podanych w cenniku na stronach internetowych sklepu internetowego Hilti, obowiązujących w dniu sprzedaży lub wg indywidualnej oferty Hilti Poland Sp. z o.o., o ile oferta taka zostanie złożona kupującemu, powiększonych o należny podatek VAT. Podawane w cenniku Hilti Poland Sp. z o.o. ceny sprzedaży towarów nie zawierają podatku VAT.

20. Hilti Poland Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

21. Za towary zamówione w sklepie internetowym można zapłacić przelewem bankowym oraz kartą kredytową VISA lub MasterCard

22. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Termin płatności oznaczony jest na fakturze VAT.

DOSTAWY

23. Koszty dostawy zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu internetowego Hilti pokrywa kupujący według poniższego cennika:

Waga

do 100 kg

100 - 500 kg

powyżej 500 kg

Usługa standardowa do 24h

79 zł

599 zł

1 599 zł

Usługa standardowa do 48h

24,99 zł

24,99 zł

24,99 zł

 

Podane ceny są cenami netto.


24. Co do zasady dostawa zamówionych towarów następuje w terminie wskazanym w ofercie Hilti - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Szczegółowe warunki realizacji dostaw i cennik dostaw zawarte są w Ogólnych warunkach dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. oraz w katalogu usług logistycznych w ich aktualnym brzmieniu opublikowanych na stronie https://www.hilti.pl/. Odpowiedzialność Hilti za opóźnienie w dostawie ogranicza się do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego, należnego przewoźnikowi lub spedytorowi. Hilti zastrzega sobie możliwość częściowej realizacji dostawy. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

25. Hilti zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i dostosowań w postanowieniach niniejszym Regulaminie realizacji zamówień Hilti Online. Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta w momencie składania zlecenia lub zamówienia.

26. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie realizacji zamówień Hilti Online obowiązują „Ogólne warunki dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw i obsługi serwisowej sprzętu Hilti (Poland) Sp. z o.o.”

27. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Hilti (Poland) Sp. z o.o.

28. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2014 r.