OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I PŁATNOŚCI ORAZ PRZEPROWADZANIA NAPRAW, OBSŁUGI SERWISOWEJ SPRZĘTU I ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HILTI (POLAND) SP. Z O.O.

Ogólne warunki dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Niniejsze „Ogólne warunki" stanowią integralną część umowy sprzedaży, umowy o dokonanie naprawy lub o świadczenie usług, zawartej pomiędzy Klientem a Hilti (Poland) Sp. z o.o. (dalej Hilti).
Wszelkie odbiegające od treści niniejszych „Ogólnych warunków" uzgodnienia pomiędzy Klientem a personelem Hilti wymagają dla swej ważności potwierdzenia w formie pisemnej.

 

1.     Ogólne warunki przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu  i innych usług

1.1.   Przyjmowanie sprzętu do naprawy

Hilti realizuje naprawy płatne (z wyłączeniem napraw wierteł diamentowych do betonu oraz tarcz diamentowych do pił do betonu) oraz naprawy gwarancyjne.

Podstawę przyjęcia sprzętu do naprawy stanowi pisemne Zlecenie Naprawy według ustalonego wzoru, podpisane przez Klienta. Sprzęt Hilti może być też zgłaszany do naprawy poprzez stronę internetową www.hilti.pl,  telefonicznie w TeleCentrum Hilti (801 888 801), w firmowym sklepie „Hilti Store”, przez rzeczoznawców technicznych Hilti lub przez aplikacje mobilne.

1.2.   Miejsce przeprowadzania naprawy lub świadczenia innych usług

Jeżeli tak zdecyduje Hilti, naprawa będzie przeprowadzana w siedzibie Klienta, gdzie znajduje się zgłoszony do naprawy sprzęt. W takiej sytuacji oraz w przypadku świadczenia innych usług w siedzibie Klienta, Klient jest zobowiązany zapewnić:

•      przedstawicielom Hilti bezpieczny dostęp do miejsca przechowywania sprzętu i świadczenia usług;

•      że wszystkie zezwolenia i zgody wymagane dla przeprowadzenia naprawy lub świadczenia innych usług zostały uzyskane;

•      media niezbędne dla przeprowadzenia naprawy lub świadczenia innych usług (energia elektryczna, zasilanie);

•      że pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt zgłoszony do naprawy lub w których świadczone będą usługi, spełniają wymogi BHP.

Klient odpowiada za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu przedstawicieli Hilti wykonujących naprawę lub wykonujących inne usługi, jak też za szkodę majątkową Hilti, personelu i podwykonawców Hilti, jeżeli szkody te powstały w miejscu wykonywania naprawy lub  świadczenia innych usług, chyba, że wynikły z niedbalstwa Hilti lub jej podwykonawców.

1.3.   Koszty transportu

Koszty dostarczenia sprzętu do firmowego sklepu „Hilti Store” oraz odbioru z firmowego sklepu „Hilti Store” naprawionego sprzętu ponosi Klient. W przypadku zgłaszania naprawy przez stronę internetową www.hilti.pl lub telefonicznie w TeleCentrum, Hilti ponosi koszty przesyłki kurierskiej sprzętu do naprawy, pod warunkiem, iż przesyłka zostanie zamówiona przez Hilti. Sprzęt do naprawy przekazywany kurierowi musi być zapakowany, aby uniemożliwić uszkodzenie go w czasie transportu. Koszty opakowania wysyłanego sprzętu ponosi Klient. Klient ponosi koszty dostawy sprzętu po naprawie pod wskazany adres na terenie kraju.

1.4.   Warunki przeprowadzania napraw

Rozmiar i zakres przeprowadzonej naprawy dostosowany jest do stopnia uszkodzenia sprzętu i stwierdzonego zakresu usterki. Naprawa sprzętu obejmuje przywrócenie jego funkcji i działania w celu umożliwienia ponownego użytkowania sprzętu w odpowiednich warunkach. Sposób przeprowadzenia naprawy określają wewnętrzne procedury, wytyczne przeprowadzania napraw sprzętu, a także zdefiniowane dla wszystkich rodzajów sprzętu standardy jakości Hilti.

1.5.   Trzydniowy serwis naprawczy Hilti

W przypadku napraw płatnych Hilti oferuje zwrot urządzeń po naprawie w ciągu trzech dni roboczych od momentu podjęcia urządzenia przez kuriera. Przekroczenie trzydniowego terminu naprawy zwalnia klienta z obowiązku zapłaty za naprawę. Trzydniowy termin zwrotu urządzenia po naprawie nie ma zastosowania w przypadku zaistnienia przyczyn leżących poza kontrolą Hilti, dostaw poza terytorium kraju, w odniesieniu do niektórych produktów lub regionów kraju, w szczególnych ramach czasowych oraz w przypadkach, gdy klient zażąda sporządzenia kosztorysu naprawy, a także gdy urządzenie jest zgłaszane do naprawy przez podmiot inny niż właściciel urządzenia odnotowany w systemie transakcyjnym Hilti.
W przypadku przekroczenia trzydniowego terminu naprawy klientowi przysługuje jedynie zwolnienie z kosztów naprawy z wyłączeniem innych roszczeń. W szczególności Hilti nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane opóźnieniem zwrotu urządzenia po naprawie. Trzydniowy Serwis Naprawczy Hilti obowiązuje do odwołania, którego Hilti może dokonać w dowolnym momencie. Aktualne, szczegółowe warunki Trzydniowego Serwisu Naprawczego Hilti oraz lista wyłączeń opublikowane są na stronie internetowej www.hilti.pl.

1.6.   Gwarancja ponaprawcza

Hilti (Poland) Sp. z o.o. udziela gwarancji ponaprawczej (Zero Kosztów) na wykonaną naprawę na okres 3 miesięcy, licząc od daty ostatniej, w pełni opłaconej naprawy. W okresie gwarancji ponaprawczej Hilti przeprowadzi pełną naprawę sprzętu bez względu na zakres wymienianych części zamiennych. Hilti nie przyjmuje na siebie dalej idącej odpowiedzialności za szkody spowodowane niesprawnością sprzętu po dokonanej naprawie. Wraz ze zwrotem sprzętu po naprawie płatnej Hilti dostarczy Klientowi na wyraźne życzenie wymontowane w czasie naprawy części zamienne bądź podzespoły. Gwarancja ponaprawcza nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, usterek powstałych na skutek błędnej obsługi, niewłaściwych warunków eksploatacji (a w szczególności takich jak temperatura, wilgotność, napięcie zasilające inne niż określone w instrukcji obsługi), a także przypadków losowych (np. pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.).

1.7.   Koszty naprawy, kosztorys

Obciążenie Klienta kosztami naprawy następuje po jej przeprowadzeniu, na podstawie obowiązującego w Hilti cennika części zamiennych, materiałów oraz robocizny.

W chwili przyjmowania sprzętu do naprawy od Klienta, Hilti przedstawi Klientowi przewidywany koszt naprawy sprzętu w ramach programu „OGRANICZONE KOSZTY NAPRAW". Faktyczne końcowe koszty zrealizowanej naprawy nie przekroczą w tym przypadku deklarowanej w momencie przyjęcia sprzętu wysokości kosztów naprawy.

Na specjalne życzenie Klienta, Centrum Serwisowe Hilti przygotuje i przedstawi Klientowi szczegółowy kosztorys przewidywanych kosztów przeprowadzenia naprawy oraz dokona naprawy stosownie do przedstawionego Klientowi kosztorysu, chyba że klient, przed upływem 8 dni roboczych od przedstawienia mu kosztorysu, zrezygnuje z naprawy. W przypadku rezygnacji Klienta z naprawy po uprzednim wykonaniu szczegółowego kosztorysu, Klient poniesie koszty robocizny, materiałów eksploatacyjnych (wg aktualnie obowiązującego cennika), związanych z rozmontowaniem, ekspertyzą techniczną uszkodzonego sprzętu, kosztami administracyjnymi przygotowania kosztorysu i wysyłką sprzętu.

Sprzęt zostanie zwrócony Klientowi bez przywrócenia właściwych funkcji użytkowych i eksploatacyjnych. Hilti nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki spowodowane dalszym użytkowaniem sprzętu zwróconego Klientowi bez naprawy.

Hilti może uzależnić przyjęcie sprzętu do naprawy od Klienta, który pozostaje w zwłoce z jakimikolwiek płatnościami względem Hilti, od uiszczenia przez tegoż Klienta przedpłaty w wysokości przewidywanego kosztu naprawy sprzętu w ramach programu „OGRANICZONE KOSZTY NAPRAW”.

1.8.   Terminy płatności

Należność za wykonaną usługę płatna jest w ciągu 7 dni od wezwania do zapłaty lub powiadomienia o wykonaniu naprawy, najpóźniej jednak  w momencie odbioru sprzętu z naprawy chyba, że strony ustaliły inny termin zapłaty w przypadku płatności przelewem.

1.9.   Termin odbioru

Odbiór sprzętu po naprawie musi nastąpić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o dokonanej naprawie. Przez zawiadomienie o dokonanej naprawie rozumie się także wezwanie do zapłaty. W przypadku braku zawiadomienia, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia się po odbiór sprzętu najpóźniej 30 dni od daty złożenia zlecenia naprawy.

Po upływie określonego wyżej terminu odbioru, Hilti będzie przechowywać sprzęt na koszt i ryzyko Klienta przez okres 30 dni, naliczając ustawowe odsetki za zwłokę od nieuiszczonej należności. W przypadku bezskutecznego upływu ustalonego wyżej okresu przechowywania sprzętu po terminie odbioru, sprzęt uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się własności, własność sprzętu przechodzi na Hilti, a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Hilti związanych z przejściem własności sprzętu.

W celu zapewnienia wysokiej jakości sprzętu po naprawie i utrzymania jego pełnej funkcjonalności zalecane jest, aby naprawy sprzętu Hilti były przeprowadzane w Centrach Serwisowych Hilti.  

2.     Ogólne warunki sprzedaży Hilti

2.1.   Warunki dostaw i płatności

Złożone przez naszych pracowników propozycje zawarcia umowy sprzedaży obowiązują 14 dni od daty wystawienia.

2.2.   Ceny sprzedaży

Sprzedaż następuje wg cen podanych w cennikach, obowiązujących w dniu sprzedaży lub wg oferty Hilti.

2.3.   Warunki i formy płatności

Gotówka tylko w sklepach Hilti Store, karta kredytowa VISA lub MasterCard lub przelew płatny w terminie 14 dni - o ile Hilti udzieli kupującemu kredytu kupieckiego, a w sklepie internetowym tylko karta kredytowa VISA lub MasterCard lub przelew bankowy. W przypadku zamówienia towarów niestandardowych, którego realizacja wymaga dostawy importowej lub wewnątrzwspólnotowej, zastrzegamy sobie prawo uzależnienia przyjęcia zamówienia od zapłaty przez kupującego zadatku w wysokości 50% wartości zamówienia.

2.4.   Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni możliwy jest zwrot zakupionych towarów pod warunkiem, że nie noszą one śladów używania, opakowania są nienaruszone oraz nadają się do ponownej sprzedaży. Jako wartość zwracanych towarów przyjmuje się wartość według faktury z dnia zakupu. W ramach zwrotów nie przyjmujemy towarów, których uzyskanie było dla Hilti związane z dodatkowymi czynnościami lub wiązało się ze specjalnym życzeniem Klienta. Zwrotom nie podlegają także zakupione towary z określonym terminem przydatności do użycia oraz sprzęt, używany wcześniej do celów demonstracyjnych, a także produkty prefabrykowane na zamówienie Klienta.

2.5.   Korygowanie faktur

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 2419, tzw. pakiet SLIM VAT), z dniem 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady rozliczeń VAT w związku z wystawianymi fakturami korygującymi. Mając na uwadze powyższe, warunki obniżenia podstawy VAT uznajemy za spełnione w dacie wystawienia faktury korygującej.

3.     Gwarancja i reklamacje

3.1.   Postanowienia ogólne

Z wyjątkiem sprzedaży na rzecz konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumentów Hilti niniejszym wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność Hilti z tytułu sprzedaży rzeczy określają warunki gwarancji produktowej.

Hilti ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Klienta celów wyłącznie pod warunkiem i w takim zakresie, w jakim udzieliła Klientowi pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo, że jest on przydatny do tych celów.

Uprawnienia gwarancyjne na sprzedawany lub naprawiany sprzęt wygasają w którymkolwiek z następujących przypadków: (I) eksploatacji sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, (II) składowania i przechowywania sprzętu w niewłaściwy sposób i w niewłaściwych warunkach, (III) naprawy sprzętu przez osoby nieupoważnione, (IV) dokonania zmian lub modyfikacji sprzętu przez osoby nieupoważnione, (V) naruszenia plomby gwarancyjnej (naklejka na maszynie), bądź zatarcia jej cech identyfikacyjnych.

Hilti może powstrzymać się z realizacją uprawnień gwarancyjnych klienta pozostającego w zwłoce z zapłatą ceny i zatrzymać skierowany do naprawy gwarancyjnej sprzęt do czasu uiszczenia przez klienta pełnej należności za zakupiony sprzęt.

Wszelkich ustaleń faktycznych dotyczących zakresu i sposobu dokonania naprawy oraz okoliczności powodujących wygaśnięcie uprawnień gwarancyjnych dokonują wyłącznie osoby upoważnione przez Hilti.

 

Hilti zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu realizacji praw z gwarancji.

3.2.   Programy gwarancyjne dla  elektronarzędzi.

Hilti oferuje usługi serwisowe w ramach programu „Serwis na całe życie". Program ten obejmuje: (I) „Na Zawsze" Gwarancję Producenta, (II) pakiet „Zero Kosztów" oraz (III) „Na Zawsze" Ograniczone Koszty Napraw.

I.  „Na Zawsze" Gwarancja Producenta

Wszelkie urządzenia Hilti: elektronarzędzia, urządzenia z napędem spalinowym, osadzaki DX/GX/BX, ładowarki, korzystają z dożywotniej gwarancji producenta, który gwarantuje, że dostarczone urządzenia są wolne od wad materiałowych i montażowych. Z zastrzeżeniem poniżej przedstawionych warunków Hilti dokona bezpłatnej naprawy urządzenia, w którym wystąpiły wady materiałowe lub montażowe. W przypadku niemożliwości naprawy urządzenia, Hilti zwróci nabywcy aktualną wartość urządzenia z daty zgłoszenia reklamacji, z uwzględnieniem stopnia amortyzacji. Dalej idące roszczenia są wykluczone. Gwarancja producenta obowiązuje w okresie technicznej i ekonomicznej przydatności urządzenia do użytku („Na Zawsze"). Gwarancja producenta jest ważna pod warunkiem, że urządzenie zachowało techniczną spójność, jest używane wyłącznie do zadań i prac określonych w instrukcji obsługi, jest konserwowane i czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta. Gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, usterek powstałych na skutek błędnej obsługi, niewłaściwych warunków eksploatacji (a w szczególności takich jak temperatura, wilgotność, napięcie zasilające inne niż określone w instrukcji obsługi), a także przypadków losowych (np. pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.). Stosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub wykonanie czynności serwisowych przez osoby nieupoważnione jest podstawą do unieważnienia gwarancji producenta. „Na Zawsze" gwarancją producenta nie są objęte materiały wbudowywane (a w szczególności kotwy, gwoździe), zawiesia, systemy instalacyjne, materiały do cięcia, wiercenia i szlifowania oraz wszelkie części urządzeń i osprzętu podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, zgodnemu z instrukcją obsługi i przeznaczeniem.

II. Pakiet „Zero Kosztów"  do 2 lat

Dodatkowo, Hilti oferuje w ramach swojej standardowej oferty pakiet „Zero Kosztów", w ramach którego, używając narzędzi Hilti, Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich konserwacją i serwisowaniem przez okres do  2 lat od daty zakupu. W odniesieniu do niektórych urządzeń okres ten wynosi 1 rok lub Hilti nie oferuje pakietu „Zero Kosztów” – szczegóły na www.hilti.pl. Pakiet „Zero Kosztów" obejmuje między innymi: (I) bezpłatną robociznę, (II) bezpłatną wymianę części eksploatacyjnych (np. kabel zasilający, szczotki, głowice, włączniki itd.), (III) bezpłatną wymianę części, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji (łożyska, koła zębate przekładni itd.) (IV) bezpłatne przeglądy serwisowe w przypadku uruchomienia się wskaźnika serwisowego urządzeń, (V) bezpłatną kontrolę urządzenia po każdej naprawie oraz (VI) bezpłatny odbiór i zwrot urządzenia po naprawie w dowolne miejsce na terenie kraju wskazane przez Klienta. Pakiet „Zero Kosztów” nie obejmuje przypadków nadmiernego zużycia lub uszkodzeń urządzeń spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z nich lub sprzecznym z instrukcją obsługi urządzenia. Określone, podlegające zużyciu elementy oprzyrządowania, takie jak tłoki, stopery, zderzaki, pierścienie oporowe, zapinki sprężyste dla osadzaków, świece, linki rozrusznika, filtry do przecinarek spalinowych, odłączalne kable zasilające, filtry do odkurzaczy  są wyłączone z pakietu „Zero Kosztów”. Aktualne warunki świadczeń wchodzących w skład pakietu „Zero Kosztów” opublikowane są na stronie internetowej Hilti  www.hilti.pl .

III. „Na Zawsze" Ograniczone Koszty Napraw

Po upływie okresu „Zero Kosztów" w miarę dostępności części zamiennych Hilti oferuje system ograniczonych kosztów napraw. W ramach tego systemu dla każdego urządzenia określony jest limit kosztu naprawy. Przez cały okres użytkowania urządzeń (okres technicznej i ekonomicznej przydatności urządzenia do użytku), Hilti oferuje maksymalny limit kosztów naprawy, a Klient nie zapłaci za każdą naprawę więcej niż wartość ustalonego limitu. Jeśli jednak rzeczywisty koszt naprawy okaże się niższy, Klient zapłaci wyłącznie realną, niższą kwotę. Limit kosztów naprawy nie obejmuje kosztów transportu i podatków o ile będą miały zastosowanie. Aktualne warunki  „Ograniczonych Kosztów Napraw" włącznie z wartościami odpowiednich limitów kosztów napraw zawarte są na stronie internetowej Hilti www.hilti.pl.

3.3.  Gwarancja jakości usług

Hilti niniejszym udziela gwarancji jakości usług innych niż gwarancja ponaprawcza i usługi objęte programem „Serwis na całe życie". Gwarancja jakości usług upoważnia w okresie jednego roku od daty świadczenia usługi do żądania poprawienia wady usługi poprzez uzupełnienie bądź dokonanie poprawek usługi względnie do żądania częściowego zwrotu lub obniżenia ceny świadczonej usługi, proporcjonalnie do obniżenia wartości świadczonej usługi w stosunku do wartości oczekiwanej. Roszczenia wynikające z gwarancji jakości usług winny być zgłaszane e-mailem, na adres klient@hilti.pl lub pisemnie, na adres Hilti (Poland)  Sp. z o.o.  02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1

4.    Warunki dostaw bezpośrednich obowiązujące na terenie kraju

Hilti oferuje Klientom, będącym płatnikami podatku od towarów i usług (VAT), nabywanie towarów Hilti z dostawą bezpośrednio do Klienta. W systemie dostaw bezpośrednich oferowane są towary w ilościach zawartych w opakowaniach fabrycznych. Klient ponosi zryczałtowane koszty dostawy bezpośredniej towaru w wysokości obowiązującej w dniu składania zlecenia zakupu, których aktualna wysokość podana jest na stronie www.hilti.pl .

Sprzedaż i dostawa towarów następuje na podstawie zamówienia Klienta, na warunkach określonych w ofercie Hilti (dokument - potwierdzenie przyjęcia zamówienia) oraz w niniejszych „Ogólnych warunkach dostaw i płatności”, które są dostępne na stronie internetowej Hilti www.hilti.pl oraz we wszystkich firmowych sklepach „Hilti Store”. Akceptację dostawy poczytuje się za akceptację niniejszych „Ogólnych warunków dostaw i płatności”.

Sklep internetowy Hilti przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta, a także w dni robocze po godzinie 16:00, przyjmowane będą do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia Hilti (Poland) Sp. z o.o. potwierdza kupującemu drogą telefoniczną lub e-mailową na adres lub numer telefonu podany przez kupującego podczas rejestracji. Hilti (Poland) Sp. z o.o. może odstąpić od potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia i przystąpić do jego realizacji w stosunku do kupujących zarejestrowanych w bazie klientów Hilti (Poland) Sp. z o.o. i posiadających swój numer klienta Hilti.

Co do zasady dostawa zamówionych towarów następuje w terminie wskazanym w ofercie Hilti - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Zamówienia składane w sklepie internetowym w trybie „Kliknij i Odbierz”, z odbiorem w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym, są realizowane bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez klienta. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych towarów w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie tego okresu, zamówienie zostaje anulowane.

Dostawa „Usługi standardowe do 24 godzin” powinna nastąpić następnego dnia roboczego, dostawa „Usługi standardowe do 48 godzin” - w ciągu dwóch dni roboczych, „Dostawa ekspresowa” - do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego, „Dostawa na sobotę” - do godziny 10:00 rano w sobotę następującą bezpośrednio po dniu złożenia zamówienia, „Dostawa tego samego dnia” - w tym samym dniu roboczym,  po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jeżeli nastąpi ono: dla dostawy „Usługi standardowe do 24 godzin” oraz dostawy „Usługi standardowe do 48 godzin” do godziny 15:00, dla „Dostawy ekspresowej ” do godziny 15:00, dla „Dostawy na sobotę” do godziny 14:00, a dla „Dostawy tego samego dnia” do godziny 12:00

Warunkiem realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie Hilti jest złożenie zamówienia do ustalonej godziny określonej powyżej dla każdego typu dostawy. Potwierdzone zamówienia złożone po wskazanych godzinach realizowane będą w kolejnym, następnym dniu roboczym.

„Dostawa ekspresowa” i „Dostawa na sobotę” nie są realizowane dla wszystkich adresów (kodów pocztowych) – szczegóły w katalogu usług logistycznych na stronie www.hilti.pl. „Dostawa na sobotę” nie jest dostępna dla towarów niebezpiecznych ADR. „Dostawa tego samego dnia” jest realizowana wyłącznie na terenie miast wskazanych w ofercie Hilti.

Termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli Hilti wyda zamówione towary spedytorowi lub przewoźnikowi do przewozu w dniu roboczym poprzedzającym określoną wyżej datę dostawy. Powyższe terminy dostawy są jedynie orientacyjne i nie są wiążące. W każdym przypadku odpowiedzialność Hilti za opóźnienie w dostawie ogranicza się do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego, zapłaconego przewoźnikowi lub spedytorowi. Hilti zastrzega sobie możliwość częściowej realizacji dostawy.

Szczegółowe warunki realizacji dostaw i cennik dostaw zawarte są na stronie www.hilti.pl .

Dostawa następuje w miejscu wskazanym w zamówieniu w godzinach od 8:00 - 18:00.
W momencie odbioru dostawy, Klient obowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki. Ewentualne braki ilościowe winny być odnotowane na potwierdzeniu odbioru pod rygorem utraty roszczenia. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Klient może domagać się albo dostarczenia zamówionej ilości, albo odpowiedniego obniżenia wartości dostawy.
W przypadku stwierdzenia większej ilości towarów niż zamówiona, Klient może odmówić przyjęcia nadwyżki. W przypadku przyjęcia większej ilości towarów niż zamówiona, Klient wyraża zgodę na obciążenie go wartością nadwyżki towarów ponad zamówioną ilość.
W przypadku stwierdzenia w przesyłce innych towarów niż zamówione, Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki, w przeciwnym przypadku uważa się, że Klient wyraził zgodę na zmianę treści zamówienia i obciążenie go za przyjęte towary według cen obowiązujących w dniu wysyłki.

Przyjęcie dostawy towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić podpisem na liście przewozowym. Wydawanie przesyłek awizowanych może następować wyłącznie do rąk osób legitymujących się pisemnym upoważnieniem, po sprawdzeniu tożsamości tych osób. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do potwierdzenia odbioru.

Podawane w ofertach, kosztorysach i cennikach Hilti ceny sprzedaży towarów, usług lub koszty naprawy nie zawierają podatku VAT.

5.    Odpowiedzialność

5.1.   Hilti ponosi wobec Klienta odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym za naprawy gwarancyjne, obsługę serwisową i inne usługi) wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Hilti jest wyłączona. Odpowiedzialność Hilti nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących utraconych korzyści, strat produkcyjnych, utraty renomy, wartości firmy lub innych pośrednich strat lub szkód.

5.2.   Jakakolwiek odpowiedzialność Hilti związana z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, nie może łącznie przekraczać równowartości ceny netto towaru, lub usługi będących przedmiotem umowy.

5.3.   Hilti ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za posiadanie przez towar lub usługę określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru lub usługi do pożądanych przez Klienta celów wyłącznie pod warunkiem i w takim zakresie, w jakim udzieliła Klientowi pisemnego zapewnienia, że towar lub usługa posiada określone cechy albo, że są przydatne do tych celów.

5.4.   Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej, niepodlegającej ograniczeniu odpowiedzialności, wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5.5.   Hilti nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z przyczyn niezależnych od Hilti

5.6.   Klient powinien natychmiast powiadomić Hilti o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich, dotyczących sprzedanych towarów lub świadczonych usług i umożliwić Hilti uczestnictwo w postępowaniach związanych z tymi roszczeniami, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Hilti związanej z tymi roszczeniami.

6.    Ochrona i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Informujemy, że dane osobowe osób kontaktowych kontrahentów Hilti przetwarzane będą przez Hilti (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE w celach i zakresie wskazanych w Klauzuli Informacyjnej oraz w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opublikowanych na stronie www.hilti.pl . Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 320 56 00 lub +48 801 888 801 lub mailem na adres OchronaDanychOsobowych.pl@hilti.com  

7.    Klauzule końcowe

Klient jest zobowiązany, na żądanie Hilti, do przekazania wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportu. Jeżeli Klient dostarcza produkty Hilti osobie trzeciej (w tym podmiotom powiązanym z Klientem), Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportu. Hilti ma prawo odmówić wykonania umowy w przypadku naruszenia tego postanowienia.

Hilti zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i dostosowań w postanowieniach niniejszych „Ogólnych warunków". Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta w momencie składania zamówienia lub zlecenia naprawy, bądź bezpośrednio, w formie pisemnej, lub elektronicznej, bądź w formie ogłoszenia w Internecie, na stronie www.hilti.pl.

Umowa zawierana z zastosowaniem niniejszych warunków podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem, wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

Zawarcie umowy sprzedaży, umowy o naprawę i obsługę serwisową sprzętu Hilti lub umowy o świadczenie innych usług nie uprawnia Klienta do jakiegokolwiek używania ani kopiowania praw własności intelektualnej Hilti (w tym praw do technologii, nazw produktów i znaków towarowych).

Tekst aktualnie obowiązujących warunków dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw i obsługi serwisowej sprzętu Hilti (Poland) Sp. z o.o. jest dostępny w Internecie na stronie www.hilti.pl  tak, aby każdy Klient mógł się z łatwością dowiedzieć o ich treści.

 

Hilti (Poland) Sp. z o.o.    Warszawa, 18.09.2023 r.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym