UMOWA DOSTĘPU

Należy przeczytać niniejszą umowę dostępu przed wejściem do serwisu www Hilti. Umowa ta reguluje dostęp i użytkowanie serwisu www. Wejście na strony serwisu oznacza akceptację niniejszej umowy i użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jej warunków.

Zastrzeżenie


Poprzez używanie serwisu www Hilti, użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki.

Wszystkie dane i obliczenia, jak również szkice, wyszczególnione w serwisie www oparte są na zasadach, przepisach i warunkach bezpieczeństwa wyszczególnionych we wskazówkach technicznych, instrukcjach obsługi, ustawieniach i instalacjach opracowanych przez Hilti. Wszystkie wielkości tam zamieszczone opierają się na średnich wielkościach uzyskanych w fazie testowania produktów. Ze względu na różnice materiałowe, w celu określenia wydajności w danym miejscu musi zostać przeprowadzone testowanie lokalne.

Jakiekolwiek zmiany danych lub obliczeń, jak również szkiców przez użytkownika mogą spowodować zastosowania niezgodne z normami bezpieczeństwa Hilti lub niezgodne z prawem. Dlatego też użytkownik zwalnia Hilti ze wszystkich roszczeń wynikających z zastosowań opartych na takich zmianach.

Niniejszy serwis www został tak zaprojektowany, aby dostarczał określonego rodzaju wyników na podstawie wprowadzonych danych. Klient lub inżynier projektu jest odpowiedzialny za sprawdzenie tych wyników przed użytkowaniem i upewnienie się, że te wyniki są odpowiednie dla zastosowania w sposób przewidziany przez Klienta.

Wszystkie informacje i programy użytkowe udostępnione w tym serwisie www spełniają rolę pomocy bez jakiejkolwiek gwarancji bezbłędności lub dokładności w poszczególnych zastosowaniach. 
Hilti nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z poniesionych szkód o charakterze bezpośrednim, pośrednim lub następczym, strat lub wydatków poniesionych w związku z, z powodu, w wyniku użytkowania lub niemożliwości użytkowania informacji i programów użytkownika udostępnianych w jakimkolwiek celu w serwisie www. 


WSZYSTKIE MATERIAŁY ZAMIESZCZANE W SERWISIE SĄ "W STANIE OBECNYM" I NIE POSIADAJĄ GWARANCJI DOSŁOWNEJ LUB DOMYŚLNEJ. HILTI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE GWARANCJE ŁĄCZNIE Z DOMYŚLNĄ GWARANCJĄ SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DLA OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. HILTI NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJONALNOŚCI ZAWARTE W SERWISIE SĄ LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZERWY LUB BEZBŁĘDNIE, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE, ANI ŻE TEN SERWIS I SERWER JEST WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. HILTI NIE GWARANTUJE, ANI NIE PREZENTUJE ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH W SERWISIE POD WZGLĘDEM ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PARAMETRÓW.

Dostęp i informacje

Dostęp do informacji Hilti jest zastrzeżony dla praktyk biznesowe zgodnych z prawem. Zabrania się dostępu lub podejmowania prób dostania się do innych systemów komputerowych Hilti lub innych informacji zawartych w systemach Hilti w jakimkolwiek celu. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji zawartych w serwisie www w celach innych, niż zgodne z prawem praktyki biznesowe.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Niniejszy serwis zawiera znak towarowy Hilti i znaki usługowe. Wszystkie prawa własności intelektualnej zawartej w serwisie, łącznie z prawami autorskimi, znakami towarowymi, informacjami poufnymi i prawami patentowymi są zastrzeżone. Prawo dostępu do niniejszego serwisu nie daje prawa do kopiowania lub wykorzystywania własności intelektualnej Hilti. 
Wszystkie materiały zawarte w niniejszym serwisie są przedmiotem praw własnościowych Hilti. Nie udziela się prawa do drukowania, kopiowania, odtwarzania, rozprowadzania, transmitowania, publikowania, ściągania, przechowywania, zmieniania, modyfikowania, lub wyświetlania materiałów.


Komunikacja 

Wszystkie informacje przekazywane Hilti za pośrednictwem serwisu stają się na zawsze własnością Hilti. Jeśli wcześniej nie zostały zawarte odpowiednie ustalenia, Hilti nie jest zobowiązana do traktowania tych informacji jako poufne i wchodzi w posiadanie wyłącznych praw własnościowych odnośnie tych informacji bez obowiązku uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia dla osoby przesyłającej informacje.

Identyfikacja użytkownika i zabezpieczenie hasłem


Identyfikator użytkownika i jego hasło dla serwisu Hilti muszą być traktowane jako dane osobiste i poufne. Przekazywanie i odstępowanie informacji o przypisanym identyfikatorze użytkownika i haśle jest zakazane. Każde naruszenie powyższego zakazu spowoduje natychmiastowe zlikwidowanie dostępu do serwisu Hilti i odpowiedzialność wobec Hilti za wszelkie szkody wynikających z takiego naruszenia. Ochrona hasła aktywującego przed nieautoryzowanym użyciem jest wyłącznym obowiązkiem użytkownika. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszystkie operacje przypisane do jego identyfikatora i hasła.

Obowiązki klienta

KLIENT PONOSI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z WYBORU FIRMY HILTI JAKO SPOSOBU OSIĄGNIĘCIA CELU. KLIENT PONOSI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK DECYZJI LUB PORAD UZYSKIWANYCH LUB UDZIELANYCH W WYNIKU UŻYTKOWANIA HILTI I JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI UZYSKANEJ POPRZEZ NINIEJSZĄ STRONĘ, ŁĄCZNIE Z TYMI DLA OSÓB TRZECICH, ODNOŚNIE ZAWARTOŚCI, DOKŁADNOŚCI I OCENY WYNIKÓW.

Podziel się opinią