Umowa Ramowa o stosowaniu OWD Hilti (Poland) Sp. z o.o i Deklaracja w sprawie ODO

Umowa ramowa o stosowaniu załączonych Ogólnych warunków dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland) Sp. z o.o. (OWD Hilti (Poland) Sp. z o.o.) 

Akceptuję OWD Hilti (Poland) sp. z o.o. załączone do niniejszej deklaracji OWD Hilti (Poland) Sp. z o.o.. W takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, potwierdzam, że działam jako odpowiednio umocowany przedstawiciel klienta wymienionego w formularzu rejestracyjnym.  OWD Hilti (Poland) sp. z o.o. w ich aktualnej wersji opublikowanej na stronie www.hilti.pl  będą miały zastosowanie do pierwszej i przyszłych transakcji handlowych zawieranych z Hilti (Poland) sp. z o.o., obejmujących dostawy towarów, naprawy oraz wszelkie inne usługi. OWD Hilti (Poland) sp. z o.o. będą miały także zastosowanie jeżeli klient w przyszłych zamówieniach powoła się na własne ogólne warunki umów lub złoży oświadczenia sprzeczne z treścią OWD Hilti (Poland) sp. z o.o. Zmiana lub odstąpienie od niniejszej umowy ramowej a także uchylenie  wymagania formy pisemnej mogą nastąpić wyłącznie na piśmie.   

 

Deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hilti (Poland) sp. z o.o. moich danych osobowych a także danych klienta dla potrzeb niezbędnych do nawiązania, rozwoju a także zakończenia stosunków handlowych z Hilti (Poland) sp. z o.o. oraz na przekazanie tych danych osobom trzecim w celu dalszego przetwarzania. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w celu oceny zdolności kredytowej klienta i monitoringu jego wypłacalności oraz na przekazywanie tych danych instytucjom kredytowym i ubezpieczenia kredytu, współpracującym z Hilti (Poland) sp. z o.o. W przypadku zamówień złożonych online zastosowanie ma także oświadczenie o ochronie danych osobowych (polityka prywatności) opublikowane na stronie www.hilti.pl .Odwołanie niniejszej zgody możliwe jest w każdym czasie poprzez wysłanie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na adres e-mail klient@hilti.pl.  

Pliki do pobrania