Język

HIT-P 8000 D

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Objaśnienie symboli

Symbole

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Krajowy system utylizacji odpadów

Bezpieczeństwo

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Typ:
  HIT-P 8000 D
  Generacja:
  01
  Numer seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Zadbaj o dobrą wentylację miejsca pracy.
 • Podczas pracy przy użyciu urządzenia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
 • Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Podczas wykonywania prac prowadzić przewód pneumatyczny zawsze z tyłu urządzenia. Dzięki temu można uniknąć potknięcia o przewód pneumatyczny.
 • Podczas pracy na rusztowaniu należy zabezpieczyć urządzenie. Zapobiegnie to jego upadkowi z wysokości.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy zachować czujność, uważać, co się robi i podchodzić do pracy z rozwagą. Nie używać urządzenia, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania urządzenia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Urządzenie zawsze trzymać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania pneumatycznego, wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem należy się upewnić, że jest ono wyłączone. Przenosząc urządzenie z wciśniętym przełącznikiem lub podłączając urządzenie do zasilania pneumatycznego z włączonym przełącznikiem, można spowodować wypadek.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji urządzeń, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi urządzenia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować urządzenia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .
 • Należy zawsze używać ładunków foliowych, które są przeznaczone do stosowania w urządzeniu.
 • Nie wolno otwierać urządzenia.
 • Nie wolno dociskać urządzenia do dłoni lub innej części swojego ciała ani innej osoby.
 • Wymianę uszkodzonego przewodu pneumatycznego należy zlecać serwisowi Hilti.
 • Nie wolno stosować zanieczyszczonych ani uszkodzonych kaset.
 • Płyty czołowe oraz płyta tłokowa powinny być utrzymywane w czystości.
 • W przypadku nieprawidłowego działania lub przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania pneumatycznego.
 • Mieszacz wolno wymieniać tylko wtedy, gdy ładunek foliowy nie jest pod ciśnieniem. Nie wolno naciskać przycisku posuwu.
 • Jeśli po przerwaniu pracy dojdzie do utwardzenia się żywicy w mieszaczu, wówczas należy go wymienić na nowy.

Opis

Budowa urządzenia

Image alternative
 1. Mieszacz statyczny
 1. Ładunek foliowy
 1. Kaseta
 1. Walec
 1. Przycisk cofania
 1. Przycisk posuwu
 1. Przyłącze sprężonego powietrza
 1. Uchwyt
 1. Mechanizm dozowania

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do wyciskania różnych żywic firmy Hilti .

Wbudowana funkcja dozowania przeznaczona jest szczególnie do prac wykonywanych seryjnie.
Do wytwarzania odpowiedniej siły wyciskania wykorzystywane jest sprężone powietrze.

Zakres dostawy

Dozownik, kaseta i instrukcja użytkowania.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Dane techniczne

Ciężar bez żywicy i kasety
6,2 kg
Przyłącze sprężonego powietrza
1⁄4 in
Minimalne ciśnienie robocze
6 bar
Maksymalne ciśnienie wejściowe
10 bar
Optymalny przepływ powietrza
250 ℓ/min
Temperatura użytkowania / Temperatura otoczenia
5 ℃ … 40 ℃
Zalecany zakres temperatury podczas transportu i przechowywania
0 ℃ … 40 ℃

Obsługa

Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji użytkowania.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez chemikalia. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować obrażenia.
 • Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki, uwagami na opakowaniu oraz instrukcją użytkowania ładunku foliowego.

Podłączenie zasilania sprężonym powietrzem

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie spowodowane przez sprężone powietrze.
 • Maksymalne ciśnienie na wejściu nie może przekraczać 10 bar.
 • Podłączyć zasilanie pneumatyczne.

Przygotowanie ładunku foliowego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez chemikalia.
 • Po silnym uderzeniu lub po upadku kasety z włożonym ładunkiem foliowym, należy sprawdzić, czy nie została uszkodzona kaseta oraz ładunek foliowy i w razie potrzeby wymienić je.
Przed zastosowaniem ładunku foliowego należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i warunki przetwarzania umieszczone na etykiecie oraz przestrzegać terminu ważności.
Ładunek foliowy może być wyciskany wyłącznie w kasecie.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do wyciskania ładunków foliowych Hilti o objętości 1400 ml.
Image alternative
 1. Zdjąć zatyczkę ładunku foliowego.
 2. Nakręcić mieszacz statyczny na ładunek foliowy.
  Do każdego nowego ładunku foliowego należy używać nowego mieszacza.
 3. Wsunąć ładunek foliowy od przodu do kasety.

Wkładanie kasety i ładunku foliowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie spowodowane przez sprężone powietrze.
 • Nie wolno przetrzymywać rąk w strefie działania tłoka ciśnieniowego.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk cofający do momentu całkowitego wsunięcia się tłoka.
 2. Wsunąć kasetę z boku w mocowanie kasety.
 3. Obrócić kasetę w dwóch etapach ("dwukrotne kliknięcie") o 45° w mocowaniu.

Ustawienie dozowania

Image alternative
 • Za pomocą przełącznika dozowania należy ustawić żądaną wartość.

Przygotowanie urządzenia

Image alternative
 • Nacisnąć przycisk posuwu.
  Ilość odrzucanej żywicy zależy od jej rodzaju. Wielkość odrzucanej porcji jest podana w instrukcjach ładunku foliowego.

Wypełnianie otworu żywicą

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez spadające materiały mocowań.
 • W razie nieprzestrzegania zasad stosowania produktu nie gwarantuje się wytrzymałości mocowania.
Żywicę można stosować tylko w podanym zakresie temperatury.
Wywiercony otwór należy wypełnić odpowiednią ilością żywicy, bez pęcherzyków powietrza.
Image alternative
 1. Włożyć mieszacz do otworu aż do dna.
  W przypadku głębokich otworów należy pracować z przedłużaczem.
 2. Nacisnąć przycisk posuwu i powoli wyciągać mieszacz.

Funkcja cofania

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie spowodowane przez sprężone powietrze.
 • Nie wolno przetrzymywać rąk w strefie działania tłoka ciśnieniowego.
Image alternative
 • Nacisnąć przycisk cofania.

Wyjmowanie ładunku foliowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie spowodowane przez sprężone powietrze.
 • Nie wolno przetrzymywać rąk w strefie działania tłoka ciśnieniowego.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk cofający do momentu całkowitego wsunięcia się tłoka ciśnieniowego.
 2. Obrócić kasetę w dwóch etapach o 45° w mocowaniu.
 3. Wyciągnąć kasetę z boku z mocowania.
 4. Wyjąć ładunek foliowy ku przodowi z kasety.
  Napoczęte ładunki foliowe, które mają być później użyte ponownie, należy przechowywać w kasecie w produkcie.

Transport i przechowywanie dozowników

 • Przed przenoszeniem, przechowywaniem i czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania pneumatycznego.

Transport, przechowywanie, konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie spowodowane przez sprężone powietrze.
 • Przed transportem, przechowywaniem, czyszczeniem i konserwacją należy rozłączyć połączenie pneumatyczne.
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w działaniu nie używać urządzenia. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group / www.hilti.com

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r5250.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative