Język

WSC 85

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Prąd zmienny
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Średnica
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Typ:
  WSC 85
  Generacja:
  01
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wszystkich pilarek

Piłowanie
 • Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać tarczy tnącej. Drugą ręką przytrzymywać dodatkowy uchwyt lub obudowę silnika. Trzymanie pilarki obydwiema rękami zapobiega skaleczeniu rąk.
 • Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał. Osłona nie chroni użytkownika przed tarczą tnącą pod obrabianym materiałem.
 • Dopasować głębokość cięcia do grubości materiału obrabianego. Pod obrabianym materiałem powinna być widoczna mniej niż cała wysokość zęba.
 • Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze. Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Ważne jest dobre zamocowanie materiału, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa kontaktu z ciałem, zacięcia się tarczy tnącej bądź utraty kontroli.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane uchwyty. W przypadku kontaktu z przewodem pod napięciem następuje przekazanie napięcia na metalowe elementy urządzenia, co prowadzi do porażenia prądem.
 • Podczas cięcia wzdłużnego zawsze stosować ogranicznik lub prostą prowadnicę kątową. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • Zawsze stosować tarczę tnącą o odpowiednim rozmiarze i z pasującym otworem do mocowania (np. gwieździsty lub okrągły). Tarcze tnące, nie pasujące do elementów montażowych pilarki, pracują nierówno i przyczyniają się do utraty kontroli.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych lub nieprawidłowych podkładek, bądź śrub tarczy tnącej. Podkładki i śruby tarczy tnącej zostały skonstruowane specjalnie dla danej pilarki w celu uzyskania jej optymalnej mocy oraz bezpiecznej eksploatacji.
Odrzut - przyczyny i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 • Odrzut to nagła reakcja w wyniku zaczepienia się, zakleszczenia lub nieprawidłowego ustawienia tarczy tnącej, co powoduje niekontrolowane uniesienie się pilarki z obrabianego materiału i przemieszczenie się jej w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca zaczepia się lub zakleszcza w zamykającej się szczelinie cięcia, następuje jej zablokowanie i siła silnika odrzuca pilarkę w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca podczas cięcia przekręci się lub zostanie nieprawidłowo ustawiona, może nastąpić zaczepienie się zębów tylnej krawędzi w powierzchni obrabianego materiału, powodując wyrzucenie tarczy tnącej ze szczeliny cięcia i odrzut pilarki w kierunku osoby obsługującej.
Odrzut jest skutkiem błędnego lub nieprawidłowego zastosowania pilarki. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Pilarkę należy mocno trzymać obydwiema rękami i ustawić ramiona w pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu. Zawsze stawać z boku tarczy tnącej, nigdy nie ustawiać tarczy tnącej w jednej linii z własnym ciałem. Podczas odrzutu pilarka może odskakiwać do tyłu, jednak osoba obsługująca może opanować siły odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić w materiale, aż do całkowitego zatrzymania się tarczy tnącej. Nigdy nie wyciągać pilarki z obrabianego materiału, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu. Ustalić a następnie usunąć przyczynę zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • W celu ponownego uruchomienia pilarki, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować tarczę tnącą w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby tarczy tnącej nie zakleszczyły się w materiale. W przypadku ponownego uruchomienia pilarki, po zakleszczeniu się tarczy tnącej, może nastąpić jej wypadnięcie z obrabianego materiału lub odrzut.
 • Podpierać duże płyty, w celu uniknięcia ryzyka odrzutu przez zaciskającą się tarczę tnącą. Duże płyty mogą się uginać pod własnym ciężarem. Płyty należy podeprzeć w dwóch miejscach, zarówno w pobliżu szczeliny cięcia, jak i przy krawędzi.
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych tarcz tnących. Tarcze tnące z tępymi lub źle ustawionymi zębami wycinają za wąską szczelinę, powodując zwiększone tarcie, zakleszczanie się tarczy i odrzuty.
 • Przed cięciem skontrolować ustawianie głębokości oraz kąta cięcia. Jeśli podczas cięcia nastąpi zmiana ustawień, może dojść do zakleszczenia się tarczy tnącej i do odrzutu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia w uzbrojonych ścianach lub innych niewidocznych miejscach. Tarcza tnąca może podczas cięcia zablokować się w zakrytych obiektach i spowodować odrzut.
Funkcja dolnej osłony
 • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy dolna pokrywa ochronna zamyka się prawidłowo. Nie stosować pilarki, gdy dolna pokrywa ochronna nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie zaciskać lub mocować dolnej pokrywy ochronnej w otwartej pozycji. Gdy przypadkowo pilarka upadnie na podłogę, może dojść do skrzywienia dolnej pokrywy ochronnej. Otworzyć pokrywę ochronną dźwignią przesuwaną do tyłu i upewnić się, czy porusza się ona swobodnie oraz czy przy wszystkich kątach i głębokościach cięcia nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów.
 • Należy sprawdzić działanie sprężyny i dolnej osłony. Przed użyciem przekazać pilarkę do konserwacji, jeśli dolna osłona i sprężyna nie pracują prawidłowo. Uszkodzone elementy, kleiste skupiska wiórów sprawiają, że dolna osłona pracuje z opóźnieniem.
 • Otwierać ręcznie dolną pokrywę ochronną tylko w przypadku szczególnych cięć, jak "cięcia wgłębne i pod kątem“. Otworzyć dolną osłonę za pomocą dźwigni i zwolnić ją, gdy tarcza tnąca wejdzie w obrabiany materiał. Podczas pozostałych prac z pilarką dolna osłona powinna pracować automatycznie.
 • Nie odkładać pilarki na obrabiany materiał lub na podłogę, jeśli dolna osłona nie zakrywa tarczy tnącej. Nieosłonięta, wyłączająca się z opóźnieniem tarcza tnąca porusza pilarkę w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i tnie wszystko, czego dotknie. Należy uwzględnić wyłączanie się pilarki z opóźnieniem.
Funkcja osłony
 • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy osłona zamyka się prawidłowo. Nie używać pilarki, gdy osłona nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie zaciskać lub mocować dolnej pokrywy ochronnej; to może spowodować, że tarcza tnąca będzie niezabezpieczona. Jeśli pilarka przypadkowo upadnie na podłogę, może dojść do skrzywienia osłony. Upewnić się, czy osłona porusza się swobodnie oraz czy przy wszystkich kątach i głębokościach cięcia nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów.
 • Sprawdzić działanie sprężyny i osłony. Przed użyciem przekazać pilarkę do konserwacji, jeśli osłona i sprężyna nie pracują prawidłowo. Uszkodzone elementy, kleiste skupiska wiórów sprawiają, że dolna osłona pracuje z opóźnieniem.
 • Przy "cięciu wgłębnym", które nie jest wykonywane prostopadle, należy zabezpieczyć płytę prowadzącą pilarki przed przesunięciem się w bok. Boczne przesunięcie może spowodować zacięcie się tarczy tnącej a tym samym odrzut.
 • Nie odkładać pilarki na obrabiany materiał lub na podłogę, jeśli dolna osłona nie zakrywa tarczy tnącej. Nieosłonięta, wyłączająca się z opóźnieniem tarcza tnąca porusza pilarkę w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i tnie wszystko, czego dotknie. Należy uwzględnić wyłączanie się pilarki z opóźnieniem.
Funkcja klina rozszczepiającego
 • Stosować pasującą do klinu rozczepiającego tarczę tnącą. Aby klin rozszczepiający był skuteczny, tarcza tnąca musi być cieńsza niż klin rozszczepiający, a szerokość zębów większa niż grubość klina rozszczepiającego.
 • Klin rozszczepiający należy wyregulować w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowa grubość, położenie i ustawianie mogą powodować, że klin rozszczepiający nie będzie skutecznie zapobiegał odrzutom.
 • Klin rozszczepiający należy stosować zawsze, z wyjątkiem cięcia wgłębnego. Po zakończeniu cięcia wgłębnego ponownie zamontować klin rozszczepiający. Klin rozszczepiający przeszkadza podczas cięcia wgłębnego i może powodować odrzuty.
 • Aby klin rozszczepiający mógł być skuteczny, musi się znajdować w szczelinie cięcia. Podczas krótkiego cięcia klin rozszczepiający nie zapobiega odrzutom.
 • Nie stosować pilarki ze skrzywionym klinem rozszczepiającym. Nawet najmniejsze zakłócenie może powodować spowolnienie zamykania się osłony.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Wylot wiórów
 2. Włącznik/wyłącznik
 3. Skala kąta cięcia
 4. Śruba zaciskowa do ustawiania kąta
 5. Śruba zaciskowa ogranicznika równoległego
 6. Wskaźnik linii cięcia
 7. Skala głębokości cięcia
 8. Osłona ruchoma
 9. Ogranicznik równoległy
 10. Klin zaciskowy
 11. Śruby mocujące klin rozszczepiający
 12. Blokada włączenia
 13. Adapter do odsysania
 14. Śruba zaciskowa ogranicznika równoległego
 15. Blokada głębokości cięcia
 16. Podstawa
 17. Przycisk blokady wrzeciona
 18. Szczeliny wentylacyjne
 19. Klucz imbusowy
 20. Uchwyt dodatkowy
 21. Dźwignia nastawcza głębokości cięcia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna pilarka tarczowa. Jest ona przeznaczona do cięcia drewna oraz materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-kartonowych wzmacnianych włóknami i kompozytów przy głębokości cięcia do 85 mm (3,35 in).

Ręczna pilarka tarczowa wyposażona jest w zdejmowany króciec przyłączeniowy do opcjonalnego odkurzacza/odpylacza, przystosowany do powszechnie stosowanych przewodów ssących. Do podłączenia węża ssącego odkurzacza do pilarki może być potrzebny odpowiedni adapter.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

Nie wolno stosować pilarek, które nie są zgodne z informacjami o danych technicznych ja również tarcz abrazyjnych do cięcia i szlifowania ani tarcz do cięcia z wysokostopowej stali szybkotnącej (stal HSS). Nie wolno ciąć metalu.

Zakres dostawy

Pilarka tarczowa, instrukcja obsługi.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.group

Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

WSC 85
Moc wtórna
1 260 W
Jałowa prędkość obrotowa
4 500 obr./min
Prędkość obrotowa przy obciążeniu
3 100 obr./min
Prędkość cięcia na biegu jałowym
54 m/s
Prędkość cięcia przy obciążeniu
37,3 m/s
Głębokość cięcia przy 0°
0 mm … 85 mm
Głębokość cięcia przy 45°
0 mm … 60 mm
Głębokość cięcia przy 60°
0 mm … 43 mm
Średnica tarczy tnącej
207 mm … 230 mm
Otwór do mocowania tarczy tnącej
30 mm
Grubość klina rozszczepiającego (standardowa)
2 mm
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
7,8 kg
Klasa ochrony
II

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje dotyczące emisji dźwięku

WSC 85
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
94 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
105 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Informacje dotyczące wibracji

WSC 85
Trójosiowa wartość wibracji dla cięcia drewna (ah)
≈ 2,3 m/s²
Nieoznaczoność (K)
0,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Montaż tarczy tnącej

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Nieodpowiednie lub niewłaściwie zamocowane tarcze tnące mogą uszkodzić pilarkę.
 • Stosować wyłącznie tarcze tnące odpowiednie dla tej pilarki. Należy uwzględnić kierunek obrotu wskazywany przez strzałkę na tarczy tnącej.
 • Należy stosować wyłącznie tarcze tnące, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest nie mniejsza od podanej na produkcie maksymalnej prędkości obrotowej.
Image alternative
 1. Ustawić urządzenie na żebrach podstawy.
 2. Aby zablokować wrzeciono piły, przytrzymać jedną ręką przycisk blokady wrzeciona w pozycji wciśniętej.
 3. Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono.
 4. Mocno dokręcić śrubę.
 5. Skontrolować prawidłowe zamocowanie kołnierza zaciskowego.
  Grubość klina rozszczepiającego musi być mniejsza niż szerokość cięcia tarczy tnącej i co najmniej tak duża, jak grubość tarczy podstawowej. Odległość A musi wynosić mniej niż 5 mm (0,2 in).

Ustawianie głębokości cięcia

W celu uzyskania równej krawędzi cięcia głębokość cięcia powinna odpowiadać grubości materiału plus 2 mm.
Image alternative
 1. Zwolnić blokadę.
 2. Ustawić głębokość cięcia za pomocą dźwigni regulacji głębokości cięcia.
  • Głębokość cięcia zostanie wskazana na skali głębokości cięcia.
 3. Zablokować blokadę.

Ustawianie kąta cięcia

Image alternative
 1. Zwolnić śrubę zaciskową ustawienia kąta cięcia.
 2. Ustawić podstawę na żądany kąt cięcia.
  • Kąt cięcia zostanie wskazany na skali kąta cięcia.
 3. Dokręcić z powrotem śrubę zaciskową.

Ustawianie szerokości cięcia

Image alternative
 1. Zwolnić śrubę zaciskową.
 2. Wsunąć prowadnicę ogranicznika równoległego pod śrubę zaciskową.
 3. Ustawić żądaną szerokość cięcia.
 4. Dokręcić śrubę zaciskową.

Praca

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli przewód zasilający lub przedłużacz ulegną uszkodzeniu podczas pracy, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie i przewód od sieci. Nie należy dotykać uszkodzonej części!
 • Należy regularnie kontrolować wszystkie przyłączą. Należy wymieniać uszkodzone przedłużacze. Uszkodzone przewody zasilające powinien wymieniać tylko wykwalifikowany specjalista.
Zasadniczo zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym prądzie wyzwoleniowym 30 mA.

Włączanie urządzenia

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia podczas piłowania tworzyw sztucznych! Przegrzanie tarczy tnącej może zdeformować lub roztopić tworzywo sztuczne.
 • Podczas pracy należy robić krótkie przerwy, aby tarcza tnąca mogła ostygnąć.
 1. Wcisnąć blokadę włączania.
 2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik.

Cięcie po zatrasowanej linii

 1. Zabezpieczyć obrabiany materiał przed przesuwaniem się.
 2. Zwrócić uwagę, aby tarcza tnąca miała swobodę ruchu pod ciętym detalem.
 3. Przyłożyć urządzenie przednią krawędzią podstawy do obrabianego przedmiotu.
 4. Włączyć pilarkę tarczową.
 5. Z odpowiednią prędkością roboczą prowadzić pilarkę tarczową wzdłuż zatrasowanej linii.

Piłowanie z użyciem funkcji cięcia wgłębnego

Cięcie wgłębne umożliwia przycięcie detalu na wymiar poprzez opuszczenie tarczy tnącej w dowolnym miejscu. Z funkcji cięcia wgłębnego można korzystać przy wszystkich ustawieniach kąta cięcia.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa odrzutu, umieścić ogranicznik za podstawą na obrabianym przedmiocie.
Image alternative
 1. Ustawić głębokość cięcia na 0.
 2. Przyłożyć pilarkę tarczową płasko na detal.
 3. Ustawić tylne oznaczenie na podstawie i zatrasowaną linię na tej samej wysokości.
 4. Zwolnić blokadę głębokości cięcia.
 5. Jedną ręką docisnąć urządzenie do obrabianego przedmiotu i do ogranicznika.
 6. Włączyć pilarkę tarczową.
  • Tarcza tnąca opuszcza się.
 7. Gdy tylko zostanie osiągnięta żądana głębokość cięcia, dokręcić z powrotem blokadę głębokości cięcia.
 8. Wykonać cięcie.

Wyłączanie urządzenia

 1. Puścić włącznik/wyłącznik.
 2. Poczekać, aż tarcza tnąca zatrzyma się.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Demontaż tarczy tnącej

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Narzędzie robocze może być gorące i/lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Nigdy nie kłaść gorącego narzędzia roboczego na palne podłoże.
 1. Ustawić urządzenie na żebrach podstawy.
 2. Aby zablokować wrzeciono piły, przytrzymać jedną ręką przycisk blokady wrzeciona w pozycji wciśniętej.
 3. Poluzować śrubę kołnierzową pod pokrywą silnika za pomocą klucza imbusowego.
 4. Za pomocą dźwigni nastawczej ustawić głębokość cięcia na 0.
 5. Wykręcić śrubę za pomocą klucza imbusowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 6. Zdjąć kołnierz zaciskowy.
 7. Otworzyć i przytrzymać osłonę ruchomą.
 8. Zdemontować tarczę tnącą.

Czyszczenie mechanizmu zabezpieczającego

 1. Zdemontować tarczę tnącą.
 2. Ostrożnie wyczyścić mechanizm zabezpieczający suchą szczotką.
 3. Usunąć osady i wióry z wnętrza mechanizmu zabezpieczającego za pomocą odpowiedniego narzędzia.
 4. Zamocować z powrotem tarczę tnącą.

Kontrola osłony ruchomej

 • Otworzyć osłonę ruchomą dźwignią obsługi.
  • Po puszczeniu dźwigni obsługi osłona ruchoma musi się szybko i całkowicie zamknąć.

Transport i przechowywanie

Transport
 • Nie transportować produktu z zamontowanym narzędziem.
 • Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
 • Po każdym przenoszeniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Przechowywanie
 • Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz za długi i/lub o niewystarczającym przekroju.
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i/lub wystarczającym przekroju.
Prąd zasilający ma zbyt niskie napięcie.
 • Sprawdzić moc podaną na tabliczce znamionowej.
Urządzenie nie działa.
Prąd zasilający ma zbyt niskie napięcie.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
 • Zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi.
Uszkodzony włącznik/wyłącznik.
 • Zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi.
Zblokowane szczotki węglowe.
 • Zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie potrzeby wymienić szczotki węglowe.
Brak lub zmniejszona siła ssania
Kanał opiłków jest zapchany.
 • Oczyścić kanał opiłków.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r933.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative