Język

DC-EX 125/5"M

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Dodatkowo zastosowano następujące symbole:
Image alternative Podczas pracy z urządzeniem należy nosić okulary ochronne.
Image alternative Podczas pracy z urządzeniem należy nosić ochraniacze słuchu.
Image alternative Podczas pracy z urządzeniem należy nosić rękawice ochronne.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osłona
  DC-EX 125/5"M
  Generacja:
  01
  Nr seryjny:

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji oraz wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dopuszczonych urządzeń. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, oparzenia i/lub poważnych obrażeń.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne.
 • Należy używać maski przeciwpyłowej, która chroni twarz i drogi oddechowe przed pyłem powstającym w trakcie eksploatacji urządzenia.
 • Również przy zamontowanej osłonie należy zawsze używać uchwytu bocznego dopuszczonego urządzenia Hilti .
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Króciec przyłączeniowy
 2. Włącznik blokady
 3. Zaczep przedni
 4. Płoza ślizgowa z oznaczeniami ustawienia cięcia
 5. Zatrzask
 6. Sanie ślizgowe
 7. Kółka prowadzące
 8. Pokrywa
 9. Strzałka wskazująca kierunek obrotu
 10. Miejsce przykręcenia uchwytu bocznego
 11. Ściana tylna
 12. Sanie ślizgowe
 13. Znacznik pozycji montażu szlifierki kątowej
 14. Skala ogranicznika głębokości
 15. Śruba nastawcza
 16. Wskazówka dotycząca kierunku obrotu pozycji wychylania szlifierki kątowej

Zestaw adapterów do wykonywania bruzd (akcesoria)

Image alternative
 1. Adapter dystansowy
 2. Podkładka dystansowa 3 mm
 3. Podkładka dystansowa 6 mm
 4. Narzędzie wykruszające

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Osłona odsysająca DC‑EX 125/ 5" M w połączeniu z odkurzaczem firmy Hilti przeznaczona jest do stosowania podczas cięcia i wykonywania bruzd w powierzchniach mineralnych, zwłaszcza w murach na głębokość 125 mm/ 5" tarczy. Osłonę odsysającą DC‑EX 125/ 5" M można stosować wyłącznie ze szlifierką kątową AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S i AG 125-19SE do prac na sucho.

Zakres dostawy

Osłona odsysająca
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Dane techniczne


DC-EX 125/5"M
Ciężar
1,35 kg
Średnica tarczy
125 mm
Szerokość cięcia dwiema tarczami
25 mm
Maksymalna głębokość cięcia
28 mm

Diamentowe tarcze do cięcia


Diamentowa tarcza do cięcia
Zastosowanie
Cięcie, wykonywanie bruzd
Symbol
DC‑D
Podłoże
Mineralne

Uruchomienie

Montaż osłony

Image alternative
 1. Nałożyć osłonę na szyjkę wrzeciona tak, aby obydwa oznaczenia w kształcie trójkąta, na urządzeniu i osłonie, położone były dokładnie naprzeciw siebie.
 2. Aby ustawić osłonę w żądanej pozycji roboczej, odchylić radialnie urządzenie równocześnie naciskając zapadkę na szlifierce kątowej.
  • Zapadka zaskakuje z trzaskiem na miejsce.

Otwieranie osłony

Image alternative
 1. Nacisnąć zatrzask.
 2. Otworzyć zaczep przedni.
 3. Nacisnąć włącznik blokady.
 4. Otworzyć osłonę.

Montaż diamentowej tarczy do cięcia w celu wykonywania bruzd

Do tego zastosowania nie można używać nakrętki Kwick-Lock.
Do tego zastosowania potrzebny jest zestaw adapterów do wykonywania bruzd, dostępny jako akcesoria.
Image alternative
 1. Zdjąć kołnierz mocujący wrzeciona.
 2. Nakręcić adapter na wrzeciono i dokręcić.
 3. Nasadzić tarczę diamentową we wskazanym kierunku obrotu.
 4. Nałożyć pierścienie dystansowe dla żądanej szerokości bruzd.
 5. Nasadzić tarczę diamentową we wskazanym kierunku obrotu.
 6. Nakręcić nakrętkę mocującą i dociągnąć ją za pomocą klucza.
 7. Zamknąć osłonę.

Montaż diamentowej tarczy do cięcia

Image alternative
 1. Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono.
 2. Nałożyć pierwszą tarczę diamentową na kołnierz mocujący.
  Przestrzegać wskazanego kierunku obrotu.
 3. Przykręcać nakrętkę Kwik lock aż będzie przylegać do tarczy do cięcia.
 4. Zamknąć osłonę.

Ustawianie części

 1. Poluzować śrubę nastawczą.
 2. Wcisnąć tylną ściankę na żądaną pozycję.
  • Grupa zostanie wskazana na skali.
 3. Mocno dokręcić śrubę nastawczą.

Funkcja cięcia wgłębnego

 1. Przyłożyć sanie ślizgowe do obrabianego przedmiotu.
 2. Włączyć urządzenie.
 3. Zagłębić tarczę do cięcia w obrabianym przedmiocie.
  Za pomocą śruby nastawczej można wyłączyć funkcję cięcia wgłębnego.

Montaż uchwytu bocznego

Image alternative
 • Zamontować uchwyt boczny z odpowiedniej strony.

Obsługa

Dostęp do ściany i kątów

Image alternative
 1. Nacisnąć włącznik blokady.
 2. Otworzyć zaczep przedni na szerokość powyżej 180°.

Oznaczenia ustawienia cięcia

Oznaczenie 1 wskazuje pozycję wewnętrznej tarczy do cięcia lub pozycję jednej tarczy.
Oznaczenie 2 wskazuje maksymalną możliwość ustawienia szerokości cięcia drugiej tarczy.

Demontaż narzędzia

Image alternative
 1. Otworzyć osłonę.
 2. Otworzyć nakrętkę mocującą.
 3. Zdjąć tarczę diamentową.
 4. Zdjąć pierścienie dystansowe.
 5. Zdjąć tarczę diamentową.
 6. Poluzować adapter za pomocą klucza.
 7. Nacisnąć zapadkę na szlifierce kątowej.
 8. Obracać radialnie osłonę, aż będzie można zdjąć ją z urządzenia.

Wyłamywanie przesmyku

Image alternative
 • Wyłamać przesmyk.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .