Język

DCG 180-D
DCG 180-P

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole dla danego produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Znamionowa prędkość obrotowa
Image alternative Średnica
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Opisany produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Oznaczenie i numer seryjny należy przepisać z tabliczki znamionowej do poniższej tabeli.
 • W razie pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu dotyczących produktu należy zawsze podawać te dane.
  Dane o produkcie
Dane o produkcie
Szlifierka kątowa
DCG 180-D/P
Generacja
01
Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wspólne wskazówki bezpieczeństwa dot. szlifowania, szlifowania papierem ściernym, pracy z tarczowymi szczotkami drucianymi, polerowania, przecinania:

 • Elektronarzędzie stosować wyłącznie do szlifowania i cięcia. Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, zaleceń, ilustracji oraz danych technicznych otrzymanych z niniejszym urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń, może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, zaprószenia ognia i spowodować ciężkie obrażenia.
 • Elektronarzędzie nie jest przystosowane do szlifowania papierem ściernym, szczotkowania i polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i spowodować obrażenia ciała.
 • Nie używać akcesoriów nieprzewidzianych i nie poleconych przez producenta specjalnie dla tego elektronarzędzia. Sama możliwość zamocowania danych akcesoriów przy elektronarzędziu nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy.
 • Dopuszczalna wartość obrotów elektronarzędzia musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa danego elektronarzędzia. Akcesoria, które obracają się z prędkością wyższą niż dopuszczalna, mogą ulec zniszczeniu, a odłamki zostać rozrzucone.
 • Średnica i grubość narzędzia roboczego muszą być zgodne z wartościami podanymi dla stosowanego elektronarzędzia. W przypadku błędnie wymierzonego narzędzia roboczego nie będzie zapewniona wystarczająca ochrona ani kontrola.
 • Narzędzia robocze z gwintowanymi otworami mocującymi muszą dokładnie pasować do gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku narzędzi roboczych, które mocowane są za pomocą kołnierza, średnica otworu narzędzia roboczego musi pasować do średnicy mocowania kołnierza. Narzędzia robocze, które nie są dokładnie zamocowane do elektronarzędzia, obracają się nieregularnie, silnie wibrują i mogą prowadzić do utraty kontroli.
 • Nie używać uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem należy skontrolować narzędzia robocze takie jak tarcze do szlifowania pod kątem występowania odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć, przetarć lub wyraźnych śladów zużycia, oraz tarczowe szczotki druciane pod względem obecności luźnych lub złamanych drucików. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie robocze spadną, należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, lub zastosować inne sprawne narzędzie robocze. Po przeprowadzeniu kontroli i założeniu narzędzia roboczego, uruchomić elektronarzędzie z maksymalną prędkością obrotową na czas jednej minuty, uważając aby żadna osoba nie przebywała blisko wirującego narzędzia roboczego. Uszkodzone narzędzia robocze pękają przeważnie w trakcie przeprowadzania testu.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od danego zastosowania, korzystać z pełnej osłony twarzy, ochrony oczu lub okularów ochronnych. W razie konieczności zakładać maskę przeciwpyłową, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, chroniący przed zwiercinami i opiłkami metalu. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, które powstają w trakcie wykonywania różnych prac. Maski przeciwpyłowe lub maski do ochronny dróg oddechowych powinny dobrze filtrować pył. Wysokie natężenie hałasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
 • Uważać, aby inne osoby nie podchodziły zbyt blisko miejsca pracy. Każdy, kto znajdzie się w obszarze pracy powinien nosić osobiste wyposażenie ochronne. Odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzie robocze mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie tylko za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Kabel sieciowy chronić przed wirującymi narzędziami roboczymi. Utrata kontroli nad urządzeniem może spowodować przecięcie kabla sieciowego lub zranienie ręki przez obracające się narzędzie robocze.
 • Nigdy nie odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Wirujące narzędzie robocze nie powinno stykać się z powierzchnią, na którą jest odkładane, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
 • Nie przenosić elektronarzędzia, jeśli jest ono włączone i pracuje. Na skutek przypadkowego kontaktu może dojść do wciągnięcia części odzieży przez obracające się narzędzie robocze, lub do jego wwiercenia w ciało.
 • Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga do obudowy drobiny metalu, których wysokie stężenie może prowadzić do porażenia prądem.
 • Nie wolno stosować elektronarzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Iskry mogą spowodować zapalenie się tych materiałów.
 • Nie używać narzędzi roboczych, które wymagają stosowania chłodzenia cieczą. Stosowanie wody lub innych cieczy chłodzących może prowadzić do porażenia prądem.
Odrzut i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwaOdrzut jest reakcją na haczenie lub zablokowanie obracającego się narzędzia roboczego, takiego jak tarcza do szlifowania, tarczowa szczotka druciana itp. Haczenie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia roboczego. Na skutek takiej reakcji, niekontrolowane elektronarzędzie zacznie przyspieszać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów narzędzia roboczego w punkcie zablokowania.
Jeśli tarcza do szlifowania zacznie haczyć lub blokować się w obrabianym materiale, wówczas krawędź zagłębiająca się w materiał może zakleszczyć się i spowodować wyłamanie tarczy lub odrzut. Tarcza szlifierska będzie kierować się w kierunku do lub od użytkownika, w zależności od ustawionego kierunku obrotu tarczy w punkcie zablokowania. Może dojść przy tym do pęknięcia tarczy szlifierskiej.
Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego zastosowania elektronarzędzia. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Trzymać mocno elektronarzędzie i przyjąć taką pozycję ciała i ramion, aby możliwe było tłumienie odrzutu. Należy zawsze korzystać z dodatkowego uchwytu, jeśli jest na wyposażeniu, aby zapewnić sobie jak najlepszą kontrolę nad urządzeniem w przypadku odbić lub szarpnięć przy rozruchu. Personel obsługujący może, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności, zapanować nad siłami odrzutu i reakcjami urządzenia.
 • Trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych. Przy odrzucie narzędzie robocze może przejechać wzdłuż dłoni.
 • Unikać kontaktu z obszarem, w którym elektronarzędzie wykonuje ruchy na skutek odbicia zwrotnego. Odrzut odbija elektronarzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego tarczy szlifierskiej przy punkcie zablokowania.
 • Szczególną ostrożność zachować podczas pracy w obrębie narożników, ostrych krawędzi itp., aby nie dopuścić do zakleszczenia i odbicia narzędzia roboczego od obrabianego materiału. Wirujące narzędzie robocze wykazuje tendencję do zakleszczania się w przypadku pracy w narożnikach, przy ostrych krawędziach lub odskokach od podłoża. Może to spowodować utratę kontroli nad urządzeniem lub odrzut.
 • Nie stosować łańcuchowych lub ząbkowanych tarcz do cięcia. Narzędzia robocze tego typu powodują często odrzut lub przyczyniają się do utraty kontroli nad elektronarzędziem.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania i cięcia:
 • Stosować wyłącznie przeznaczony do tego elektronarzędzia osprzęt szlifierski wraz z odpowiednią osłoną. Osprzętu szlifierskiego, który nie jest przeznaczony do tego elektronarzędzia, nie można osłonić w odpowiednim stopniu i nie można zagwarantować bezpiecznej pracy.
 • Wypukłe tarcze do szlifowania należy zamontować w taki sposób, aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała poza płaszczyznę krawędzi osłony. Nieprawidłowo zamocowanej tarczy szlifierskiej, która wystaje poza płaszczyznę krawędzi osłony, nie można odpowiednio osłonić.
 • Osłona musi być dokładnie przymocowana do elektronarzędzia i ustawiona w taki sposób, aby zapewniony był najwyższy stopień bezpieczeństwa, tzn. aby jak najmniejsza nieosłonięta część osprzętu szlifierskiego wystawała w kierunku osoby obsługującej. Osłona tarczy chroni użytkownika przed odłamkami, przypadkowym kontaktem z osprzętem szlifierskim oraz iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie się ubrania.
 • Osprzęt szlifierski można stosować tylko do prac, do których jest on przeznaczony. Np: nie należy nigdy szlifować boczną powierzchnią tarczy do cięcia. Tarcze do cięcia przeznaczone są do obróbki materiału za pomocą krawędzi tarczy. Nacisk boczny na tarcze może prowadzić do pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
 • Stosować wyłącznie nieuszkodzone kołnierze mocujące o odpowiednim rozmiarze i kształcie, dostosowane do wybranego osprzętu szlifierskiego. Odpowiedni kołnierz chroni tarczę szlifierską i zmniejsza niebezpieczeństwo jej pęknięcia. Kołnierze do tarcz do cięcia mogą różnić się od kołnierzy przeznaczonych do innych tarcz szlifierskich.
 • Nie stosować zużytych tarcz szlifierskich, używanych wcześniej z większymi elektronarzędziami. Tarcze szlifierskie przeznaczone do większych elektronarzędzi nie są przystosowane do pracy na zwiększonych obrotach małego elektronarzędzia i mogą pęknąć.
Pozostałe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące cięcia:
 • Nie dopuszczać do zblokowania się tarczy do cięcia i nie wywierać zbyt dużego nacisku. Nie wykonywać bruzd o zbyt dużej głębokości. Przeciążanie tarczy do cięcia może prowadzić do zbyt dużych naprężeń, a w konsekwencji do zakleszczenia, zblokowania tarczy oraz niebezpieczeństwa odbicia zwrotnego lub pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
 • W miarę możliwości unikać bezpośredniego obszaru pracy przed i za wirującą tarczą do cięcia. Jeśli w trakcie obróbki materiału tarcza do cięcia jest odsuwana, wówczas przy odbiciu zwrotnym elektronarzędzie może zostać skierowane wraz z obracającą się tarczą w kierunku osoby obsługującej.
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy do cięcia lub przerwania pracy, należy wyłączyć urządzenie i odczekać do całkowitego zatrzymania się tarczy. Nie wyciągać obracającej się jeszcze tarczy do cięcia z obrabianego materiału, w przeciwnym razie może wystąpić odbicie zwrotne. Ustalić przyczynę zakleszczenia i usunąć usterkę.
 • Elektronarzędzia nie należy włączać, gdy jego osprzęt zagłębiony jest w obrabianym materiale. Przed ponownym przystąpieniem do wycinania bruzd należy odczekać, aż tarcza do cięcia osiągnie maksymalne obroty. W przeciwnym razie tarcza może się zakleszczyć, wyskoczyć z obrabianego materiału lub spowodować odbicie zwrotne.
 • Podeprzeć płyty lub duże materiały przeznaczone do obróbki, w celu zminimalizowania ryzyko odbicia zwrotnego na skutek ewentualnego zakleszczenia się tarczy do cięcia. Duże materiały przeznaczone do obróbki mogą uginać się pod własnym ciężarem. Materiał musi być podparty z obydwu stron tarczy, zarówno blisko punktu cięcia jak również wzdłuż krawędzi.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania "cięć wgłębnych" w ścianach lub innych miejscach, których wnętrza nie widać. Zagłębiająca się tarcza może w trakcie przecinania przewodów gazowych lub wodociągowych, przewodów elektrycznych lub innych materiałów spowodować odbicie zwrotne.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Urządzenia używać wyłącznie, gdy jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Urządzenie zawsze trzymać obydwiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Unikać dotykania obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz lekką maskę przeciwpyłową.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
 • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Nie używać urządzenia, jeśli rozpoczyna pracę gwałtownie lub szarpiąc. Przyczyną tego może być uszkodzona elektronika. Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Nacięcia w ścianach nośnych lub innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, zwłaszcza podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych. Przed rozpoczęciem pracy należy skonsultować się z inżynierem projektu, architektem lub osobą odpowiedzialną za projekt.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej.
 • W miarę możliwości używać systemu odsysania oraz odpowiedniego odkurzacza przenośnego. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
 • Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód sieciowy lub przedłużacz, nie wolno dotykać tego przewodu. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do wymiany w serwisie Hilti . Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe.
 • Wykonując częste prace z użyciem materiałów przewodzących należy zabrudzone urządzenia regularnie przekazywać do kontroli w serwisie Hilti . Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu za pomocą zacisków lub imadła jest bezpieczniejsze niż przytrzymanie dłonią.
 • Przed odłożeniem elektronarzędzia odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.
 • Tarcze szlifierskie powinny być starannie zakładane i eksploatowane zgodnie ze wskazówkami producenta.
 • W przypadku pęknięcia tarczy, upadku urządzenia lub działania innych czynników mechanicznych oddać urządzenie do kontroli w serwisie Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Blokada wrzeciona
 2. Tuleja gwintowana na uchwyt
 3. Uchwyt boczny
 4. Dźwignia odblokowująca do uchwytu uchylnego
 5. Włącznik/wyłącznik
 6. Klucz
 7. Nakrętka mocująca
 8. Nakrętka Kwik lock (opcjonalnie)
 9. Tarcza do cięcia / tarcza do szlifowania zgrubnego
 10. Kołnierz mocujący z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym
 11. Osłona
 12. Śruba nastawcza
 13. Dźwignia mocująca
 14. Wrzeciono
 15. Wypust kodujący
 16. Wypust do odkładania narzędzia

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna elektryczna szlifierka kątowa. Urządzenie przeznaczone jest do prac na sucho, takich jak cięcie i szlifowanie zgrubne materiałów metalowych i mineralnych. Może być stosowane tylko do szlifowania i cięcia na sucho.

Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Zakres dostawy

Szlifierka kątowa, uchwyt boczny, osłona, kołnierz mocujący, nakrętka mocująca, klucz, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Ogranicznik prądu rozruchowego

Elektroniczny ogranicznik prądu rozruchowego znacznie zmniejsza pobór prądu przy włączeniu, tak aby nie doszło do zadziałania bezpiecznika sieciowego. Sprawia on także, że szlifierka kątowa rozpoczyna pracę łagodnie i bez szarpania.

Active Torque Control (ATC)

Układ elektroniczny rozpoznaje niebezpieczeństwo zakleszczenia się tarczy i zapobiega obracaniu się wrzeciona po wyłączeniu urządzenia.
Jeśli zareagował system ACT, ponownie uruchomić urządzenie. W tym celu puścić włącznik/wyłącznik, a następnie ponownie nacisnąć.
W przypadku awarii systemu ATCelektronarzędzie pracuje ze znacznie zmniejszoną prędkością obrotową i momentem obrotowym. Oddać urządzenie do kontroli w serwisie Hilti .

Blokada ponownego rozruchu

Po przerwie w zasilaniu szlifierka kątowa z wciśniętym włącznikiem/wyłącznikiem nie uruchomi się samoczynnie. Należy najpierw zwolnić włącznik/wyłącznik, a następnie ponownie wcisnąć.

Osłona z pokrywą blaszaną (wyposażenie dodatkowe)

Image alternative
Do szlifowania zgrubnego materiałów metalicznych za pomocą prostych tarcz do szlifowania zgrubnego oraz do cięcia tych materiałów tarczami do cięcia należy używać osłony z pokrywą blaszaną.

Materiały eksploatacyjne

Należy stosować wyłącznie wzmocnione włóknem tarcze abrazyjne o maks. Ø 180 mm, które dopuszczone są do eksploatacji z minimalną prędkością obrotową 8500 obr./min oraz prędkością obwodową 80 m/s.
Grubość tarczy może wynosić w przypadku tarcz do szlifowania zgrubnego maks. 8 mm a w przypadku tarcz do szlifowania maks. 3 mm.
UWAGA! Podczas cięcia i wykonywania nacięć za pomocą tarcz do cięcia należy zawsze stosować osłonę z pokrywą blaszaną.
Tarcze

Zastosowanie
Symbol
Podłoże
Abrazyjna tarcza do cięcia
Cięcie, wykonywanie nacięć
AC‑D
Metaliczne
Diamentowa tarcza do cięcia
Cięcie, wykonywanie nacięć
DC‑D
Mineralne
Abrazyjna tarcza do szlifowania zgrubnego
Szlifowanie zgrubne
AG‑D, AF‑D, AN‑D
Metaliczne
Diamentowa tarcza do szlifowania zgrubnego
Szlifowanie zgrubne
DG‑CW
Mineralne
Przyporządkowanie tarcz do stosowanego wyposażenia
Poz.
Wyposażenie
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
A
Osłona tarczy

X
X
X
X
X
B
Osłona z pokrywą blaszaną
X
X
C
Uchwyt boczny
X
X
X
X
X
X
D
Uchwyt pałąkowy DC BG (opcjonalnie do C)
X
X
X
X
X
X
E
Nakrętka
X
X
X
X
X
X
F
Kołnierz mocujący
X
X
X
X
X
X
G
Kwik lock (opcjonalnie do E)
X
X
X
X

X

Dane techniczne

Szlifierka kątowa

W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Dane dotyczą napięcia znamionowego wynoszącego 230 V. Dane te mogą się różnić w przypadku zastosowania innego napięcia oraz wersji urządzenia dostosowanego do przepisów krajowych. Napięcie znamionowe i częstotliwość oraz znamionowy pobór mocy lub prąd znamionowy urządzenia zamieszczono na tabliczce znamionowej.

DCG 180-D/P
Znamionowy pobór mocy
2 200 W
Znamionowa prędkość obrotowa
8 500 obr./min
Maksymalna średnica tarczy
180 mm
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
5,7 kg
Gwint wrzeciona napędowego
M14
Długość gwintu
25 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalone zgodnie z EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

DCG 180-D/P
Poziom mocy akustycznej
101 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
90 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgańW przypadku wykonywania innych prac niż cięcie, wartości dotyczące wibracji mogą się różnić.

DCG 180-D/P
Szlifowanie z uchwytem antywibracyjnym (ah,AG)
6,0 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Montaż osłony lub osłony z pokrywą blaszaną

Kodowanie na osłonie gwarantuje, że do urządzenia można przymocować wyłącznie pasującą osłonę. Poza tym wypust kodujący zapobiega opadaniu osłony na zamocowane narzędzie.
Image alternative
 1. Otworzyć dźwignię mocującą.
 2. Wypust kodujący osłony włożyć we wpust kodujący na szyjce wrzeciona głowicy urządzenia.
 3. Ustawić osłonę w żądanym położeniu.
 4. W celu zaciśnięcia osłony należy zablokować dźwignię mocującą.
  Prawidłowa średnica mocowania osłony jest już ustawiona za pomocą śruby nastawczej. Jeśli osłona jest za słabo zaciśnięta, można ją mocniej zamocować, lekko dociągając śrubę nastawczą.

Zmiana położenia osłony lub osłony z pokrywą blaszaną

Image alternative
 1. Otworzyć dźwignię mocującą.
 2. Ustawić osłonę w żądanym położeniu.
 3. W celu zaciśnięcia osłony należy zablokować dźwignię mocującą.

Demontaż osłony lub osłony z pokrywą blaszaną

 1. Otworzyć dźwignię mocującą.
 2. Obracać osłonę, aż wypust kodujący będzie pokrywał się z wpustem kodującym i zdjąć osłonę.

Montaż uchwytu bocznego

 • Nakręcić uchwyt boczny na jedną z przewidzianych do tego celu tulei gwintowanych.

Montaż lub demontaż narzędzi roboczych

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może być gorące.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
Tarcze diamentowe trzeba wymieniać, gdy tylko znacznie spadnie efekt cięcia lub szlifowania. Na ogół dzieje się tak wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych jest mniejsza niż 2 mm (1/16").
Inne typy tarcz należy wymieniać, gdy znacznie spadnie efekt cięcia lub gdy w trakcie pracy części szlifierki kątowej (poza tarczą) zetkną się z materiałem roboczym.
Tarcze abrazyjne należy wymieniać z upływem daty ważności.

Montaż narzędzi roboczych

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Sprawdzić, czy w kołnierzu mocującym jest pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym i czy nie jest on uszkodzony.
  Wynik Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym jest uszkodzony.
  W kołnierzu mocującym nie ma pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym.
  • Założyć nowy kołnierz mocujący z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
 3. Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono.
 4. Założyć narzędzie robocze.
 1. Przykręcić nakrętkę mocującą odpowiednio do zamocowanego narzędzia roboczego.
 2. Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
 3. Za pomocą klucza mocno dokręcić nakrętkę mocującą, a następnie zwolnić blokadę wrzeciona i usunąć klucz.

Demontaż narzędzi roboczych

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo pęknięcia i zniszczenia. Jeśli blokada wrzeciona zostanie wciśnięta w trakcie obrotu wrzeciona, narzędzie robocze może się odczepić.
 • Blokadę wrzeciona naciskać tylko przy zatrzymanym wrzecionie.
 1. Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
 2. Odkręcić nakrętkę mocującą, nakładając klucz i obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Zwolnić blokadę wrzeciona i wyjąć narzędzie robocze.

Montaż narzędzia roboczego za pomocą nakrętki Kwik lock

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo pęknięcia. Zbyt duże zużycie może spowodować pęknięcie nakrętki Kwik lock .
 • Podczas pracy uważać, aby nakrętka Kwik lock nie stykała się z podłożem.
 • Nie stosować uszkodzonych nakrętek Kwik lock .
Zamiast nakrętki mocującej można opcjonalnie zastosować nakrętkę Kwik lock . Dzięki temu wymiana narzędzi roboczych możliwa jest bez użycia dodatkowych narzędzi.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Oczyścić kołnierz mocujący oraz nakrętkę mocującą.
 3. Sprawdzić, czy w kołnierzu mocującym jest pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym i czy nie jest on uszkodzony.
  Wynik Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym jest uszkodzony.
  W kołnierzu mocującym nie ma pierścienia uszczelniającego o przekroju okrągłym.
  • Założyć nowy kołnierz mocujący z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.
 4. Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono tak, aby dokładnie przylegał i nie mógł się obracać.
 1. Założyć narzędzie robocze.
 2. Nakręcić nakrętkę Kwik lock na narzędzie robocze, aż będzie do niego przylegać.
  Umieszczona na wierzchu strzałka powinna znajdować się pomiędzy oznaczonymi punktami. Jeśli po dokręceniu nakrętki mocującej strzałka będzie znajdować się poza oznaczonymi punktami, wówczas nie będzie możliwe ręczne odkręcenie nakrętki. W takim przypadku nakrętkę Kwik lock należy odkręcić za pomocą klucza (nie stosować obcęgów do rur).
  Napis Kwik lock jest widoczny po nakręceniu.
 3. Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
 4. Obracać ręcznie narzędzie robocze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu dociągnięcia nakrętki Kwik lock , a następnie zwolnić blokadę wrzeciona.

Demontaż narzędzia roboczego za pomocą nakrętki Kwik lock

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo pęknięcia i zniszczenia. Jeśli blokada wrzeciona zostanie wciśnięta w trakcie obrotu wrzeciona, narzędzie robocze może się odczepić.
 • Blokadę wrzeciona naciskać tylko przy zatrzymanym wrzecionie.
 1. Nacisnąć blokadę wrzeciona i przytrzymać.
 2. Odkręcić nakrętkę Kwik lock , obracając ją dłonią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Jeśli nakrętki Kwik lock nie da się odkręcić ręcznie, nasadzić klucz na nakrętkę i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 4. Zwolnić blokadę wrzeciona i wyjąć narzędzie robocze.

Zmiana położenia uchwytu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli podczas eksploatacji uchwyt zostanie przestawiony, stabilność urządzenia nie jest gwarantowana i może dojść do wypadku.
 • W żadnym wypadku nie przestawiać uchwytu, gdy urządzenie jest włączone.
 • Należy upewnić się, czy uchwyt ustawiony jest prawidłowo w jednej z trzech dostępnych pozycji.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Pociągnąć do tyłu dźwignię odblokowującą.
 3. Obrócić uchwyt do oporu w prawą lub lewą stronę.
 4. Ponownie zablokować uchwyt za pomocą dźwigni odblokowującej.
  Dopóki uchwyt nie jest zablokowany w jednej z trzech możliwych pozycji, nie można włączyć szlifierki kątowej.

Praca

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe.

Szlifowanie

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może się nagle zablokować lub zakleszczyć.
 • Urządzenia należy zawsze używać z bocznym uchwytem (opcjonalnie z uchwytem pałąkowym) i trzymać je obydwiema rękami.

Cięcie

 • Podczas cięcia należy pracować z umiarkowanym posuwem oraz nie przekrzywiać urządzenia ani tarczy do cięcia (ok. 90° do płaszczyzny cięcia).
  Profile i małe rury czworokątne najlepiej jest przecinać przystawiając tarczę do cięcia w miejscu najmniejszego przekroju.

Szlifowanie zgrubne

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Tarcza do cięcia może rozerwać się i wyrzucone w powietrze części mogą spowodować obrażenia.
 • Tarcz do cięcia nie wolno używać do szlifowania zgrubnego.
 • Równomiernie dociskając przesuwać urządzenie tam i z powrotem przy kącie nachylenia od 5° do 30°.
  • Obrabiany przedmiot nie będzie zbyt gorący, nie przebarwi się i nie dojdzie do powstania rowków.

Włączanie

DCG 180-D
 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu.
 3. Wcisnąć włącznik/wyłącznik do oporu.
  • Silnik pracuje.

Wyłączanie

DCG 180-D
 • Puścić włącznik/wyłącznik.

Włączanie z blokadą

DCG 180-P
 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
 2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu (3 mm).
 3. Wcisnąć do oporu włącznik/wyłącznik i wciśnięty przesunąć jeszcze raz do przodu, aż się zablokuje.
  • Silnik pracuje.

Wyłączanie z blokadą

DCG 180-P
 • Nacisnąć z przodu na włącznik/wyłącznik.
  • Włącznik/wyłącznik przestawia się w położenie Wył. i silnik zatrzymuje się.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.
 • Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Podczas prac związanych z konserwacją należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria Image alternative.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • Nie używać produktu w przypadku uszkodzeń i/lub usterek w działaniu.
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.

Transport i przechowywanie

 • Urządzenia elektrycznego nie transportować z zamontowanym narzędziem roboczym.
 • Urządzenie elektryczne zawsze przechowywać z wyciągniętą wtyczką.
 • Przechowywane urządzenie musi być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem elektronarzędzia po dłuższym transporcie lub przechowywaniu należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Niesprawny przewód sieciowy lub wtyczka.
 • Zlecić kontrolę przewodu zasilającego i wtyczki wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie potrzeby wymienić.
Zblokowane szczotki węglowe.
 • Zlecić kontrolę urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie potrzeby wymienić szczotki węglowe.
DCG 180-P
Blokada ponownego rozruchu jest aktywowana po przerwaniu zasilania sieciowego.
 • Najpierw zwolnić blokadę włącznika/wyłącznika, a następnie z powrotem włączyć.
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz o niewystarczającym przekroju.
 • Zastosować przedłużacz o wystarczającym przekroju.
Awaria funkcji ATC
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative