Język

PM 2-LG

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od urządzenia

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane urządzenia
  Laser liniowy
  PM 2-LG
  Generacja
  02
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Naklejki na produkcie

Informacja o laserze
Image alternative Klasa lasera 2, zgodnie z normą IEC60825-1/ EN60825-1:2014 oraz odpowiada CFR 21 § 1040.10 i 1040.11 (Laser Notice 56).
Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera.

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi pomiarowych

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Narzędzia pomiarowe mogą być niebezpieczne, jeśli są obsługiwane w niewłaściwy sposób. Zaniedbania przy przestrzeganiu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń mogą prowadzić do uszkodzeń narzędzia pomiarowego i/lub poważnych obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Nie pracować z użyciem produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
 • Podczas pracy przy użyciu tego produktu nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Mimo iż produkt jest zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci, przed umieszczeniem w pojemniku transportowym należy je wytrzeć do sucha.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu narzędzia pomiarowego. Nie używać narzędzia pomiarowego w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy używaniu narzędzia pomiarowego może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. Noszenie indywidualnego wyposażenia ochronnego zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem akumulatora w narzędzie pomiarowe, wzięciem go do ręki lub przenoszeniem, należy upewnić się, że jest wyłączone.
 • Produktu i wyposażenia należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla tego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzeń do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji narzędzi pomiarowych, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie ich obsługi. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Narzędzia pomiarowego nie wolno stosować w pobliżu aparatury medycznej.
Stosowanie narzędzi pomiarowych i obchodzenie się z nimi
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nieużywane narzędzia pomiarowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie produktu osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek. Narzędzia pomiarowe stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować narzędzia pomiarowe. Należy kontrolować, czy ruchome części pracują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy elementy nie są popękane lub uszkodzone w stopniu ograniczającym działanie narzędzia pomiarowego. Przed przystąpieniem do eksploatacji narzędzia pomiarowego zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja narzędzi pomiarowych.
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować produktu ani manipulować nim. Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji produktu.
 • Przed ważnymi pomiarami, jak również po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne, należy sprawdzić dokładność działania narzędzia pomiarowego.
 • Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Chodzi tu np. o bliskość urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, drgania i zmiany temperatury.
 • Szybko zmieniające się warunki pomiaru mogą zafałszować jego wyniki.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków. Duże różnice temperatur mogą powodować nieprawidłowe działanie i nieprawidłowe wyniki pomiarów.
 • W przypadku stosowania adapterów i akcesoriów upewnić się, że akcesoria te są pewnie zamocowane.
 • Mimo że narzędzie pomiarowe zostało przystosowane do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym produktem optycznym bądź elektrycznym (lornetka, okulary, aparat fotograficzny).
 • Należy przestrzegać podanych temperatur eksploatacji i składowania.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla laserowych narzędzi pomiarowych

 • W przypadku nieprawidłowego otwarcia produktu może powstawać promieniowanie laserowe, przewyższające klasę 2. Konserwację lub naprawę produktu należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
 • Miejsce pomiaru należy zabezpieczyć. Upewnić się, że podczas ustawiania produktu promień lasera nie został skierowany na inną osobę ani samego użytkownika. Promienie lasera należy kierować wysoko nad lub pod linią wzroku.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Przed dokonaniem pomiarów/ eksploatacją oraz wielokrotnie w trakcie eksploatacji sprawdzić produkt pod kątem dokładności.
 • Pomiary przeprowadzane w pobliżu odbijających obiektów lub powierzchni, przez szklane szyby lub podobne tworzywa mogą prowadzić do zafałszowania wyników.
 • Zamontować produkt na odpowiednim uchwycie, na statywie lub ustawić je na równej powierzchni.
 • Praca z łatami mierniczymi w pobliżu linii wysokiego napięcia jest zabroniona.
 • Upewnić się, że w pobliżu nie jest stosowane inne laserowe narzędzie pomiarowe, które mogłoby wpływać na pomiar.
 • Nie pozwalać na przemieszczanie się promieni lasera po powierzchniach bez nadzoru.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie wyposażenia.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań. W takim przypadku lub w razie pojawienia się innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Firma Hilti nie może również wykluczyć zakłóceń działania innych urządzeń (np. urządzeń nawigacyjnych w samolotach).

Klasyfikacja lasera w produktach z laserem klasy 2

Produkt odpowiada klasie lasera 2 zgodnie z normami ⁄ EN 60825‑1:2014 i CFR 21 § 1040 (FDA). Produkty te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego nie powinno się patrzeć bezpośrednio w źródło światła, podobnie jak na słońce. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania. Nie kierować promieni lasera na inne osoby.

Staranne obchodzenie się i użytkowanie baterii

 • Wyjąć baterie z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Baterie mogą ulegać korozji w trakcie dłuższego przechowywania i samoczynnie się rozładowywać.
 • Upewnić się, że baterie nie trafią w ręce dzieci.
 • Nie mieszać nowych i starych baterii. Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie razem. Nie mieszać baterii różnych producentów ani różnych typów.
 • Nie wolno używać uszkodzonych baterii.
 • Z tym produktem stosować wyłącznie baterie przewidzianego przez producenta typu. . Używanie innych baterii może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Wymieniając akumulator, należy zwracać uwagę na prawidłową biegunowość. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Nie dopuszczać do przegrzania baterii i nie wystawiać ich na ogień. Baterie mogą eksplodować i uwalniać toksyczne substancje.
 • Nie ładować baterii.
 • Nie należy lutować baterii w produkcie.
 • Nie rozładowywać baterii poprzez zwarcie. Baterie mogą się rozszczelnić, eksplodować, zapalić się i doprowadzić do zranień osób.
 • Nie doprowadzać do uszkodzeń baterii i nie wyjmować ich. Baterie mogą się rozszczelnić, eksplodować, zapalić się i doprowadzić do zranień osób.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Kieszeń baterii
 2. Wskaźnik stanu naładowania
 3. Przycisk trybu detektora
 4. Przycisk trybu liniowego
 5. Okienko wyjścia promienia lasera
 6. Gwint mocujący
 7. Przełącznik wyboru Wł. /Wył. i blokada /zwolnienie blokady wahadła
 8. Ucho do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
 9. Położenie tabliczki znamionowej

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywane urządzenie jest samopoziomującym laserem liniowym przeznaczonym do poziomowania i wyrównywania. Laser liniowy ma dwie zielone linie (poziomą i pionową) i punkt przecięcia linii. Laser liniowy może być obsługiwany przez jedną osobę. Linie i punkt przecięcia linii mają zasięg ok. 20 m (65 ft). Zasięg zależy od jasności światła w otoczeniu. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach.
Możliwości zastosowania: Poziomowanie gniazd, kanałów kablowych, kaloryferów i instalacji; Poziomowanie sufitów podwieszanych; Poziomowanie i wyrównywanie drzwi i okien; Przenoszenie wysokości; Ustawianie rur w pionie.

Komunikaty robocze

Stan
Znaczenie
Nie świeci się dioda LED.
 • Urządzenie jest wyłączone.
 • Baterie są wyczerpane.
 • Baterie są niewłaściwe włożone.
Dioda LED świeci się stale.
Promień lasera jest włączony. Urządzenie pracuje. Baterie są pełne.
Dioda LED miga szybko.
Baterie są na wyczerpaniu.
Dioda LED miga.
Urządzenie zostało automatycznie wyłączone, ale wahadło nie jest zablokowane.
Promień lasera miga dwa razy co 10 sekund (wahadło odblokowane) lub co 2 sekundy (wahadło zablokowane).
Baterie są na wyczerpaniu.
Promień lasera miga pięc razy, a następnie pozostaje stale włączony.
 • Mechanizm samoczynnego wyłączania został dezaktywowany.
 • Tryb odbiornika został aktywowany lub dezaktywowany.
Promień lasera miga z wysoką częstotliwością.
Urządzenie nie może dokonać samopoziomowania.
Promień lasera miga co 2 sekundy.
Tryb pracy z nachyloną linią; Wahadło jest zablokowane, na skutek czego linie nie są wypoziomowane.

Zakres dostawy

Laser liniowy, torba, 4x baterie AA (nie na wszystkich rynkach), instrukcja obsługi, certyfikat producenta

Dane techniczne

Zasięg linii i punktu przecięcia bez detektora lasera
20 m
(65 ft - 10 in)
Zasięg linii i punktu przecięcia z odbiornikiem lasera (w zależności od jasności otoczenia i położenia odbiornika względem lasera)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Czas samopoziomowania
3 s
Zakres samopoziomowania (typowy)
±4°
Dokładność do 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Grubość linii (w odległości 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Klasa lasera
Klasa 2, widzialne, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 i 1040.11) (FDA)
Dywergencja promienia linii lasera *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Średnia moc wyjściowa (maks.) (p)
< 1 mW
Długość fali (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Szerokość impulsu (tp)
< 60 µs
Częstotliwość powtarzania impulsu (f)
< 12 kHz
Zasilanie
4x baterie 1,5V AA
Czas pracy (typowy), wszystkie linie włączone
przy 24° C (72° F) : 10 h
Czas pracy (typowy), tylko linie poziome lub pionowe włączone
przy 24° C (72° F) : 20 h
Automatyczne wyłączanie (aktywowane po)
1 h
Wskazanie stanu roboczego
LED i promienie lasera
Temperatura robocza
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura przechowywania
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Klasa ochrony przed pyłem i wodą (z wyjątkiem przegrody na baterie)
IP 54 wg IEC 60529
Gwint statywu
UNC 1/4"
Wymiary długość x szerokość x wysokość
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Ciężar ze stopą i bateriami
600 g
(21,2 oz)

Obsługa

Wkładanie / wymiana baterii

 • Przestrzegać prawidłowej biegunowości.
 • Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie.
 • Stosować wyłącznie baterie wyprodukowane według międzynarodowych standardów.
Image alternative
 1. Otworzyć przegrodę na baterie.
 2. Wyjąć rozładowane baterie, jeśli występują.
 3. Włożyć nowe baterie.
 4. Zamknąć przegrodę na baterie.

Zabezpieczenie przed upadkiem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!
 • Należy stosować wyłącznie zalecane do danego produktu zabezpieczenie przed upadkiem marki Hilti .
 • Skontrolować przed każdym użyciem zabezpieczenie przed upadkiem oraz jego punkty mocowania pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
Przestrzegać krajowych wytycznych dla prac na wysokości.
Do zabezpieczenia tego urządzenia przed upadkiem należy stosować wyłącznie zabezpieczenie Hilti PMA 92.
 • Przymocować zabezpieczenie przed upadkiem do lasera oraz do konstrukcji nośnej. Sprawdzić stabilność zamocowania.
  Należy przestrzegać instrukcji obsługi zabezpieczenia Hilti .

Włączanie promieni lasera

 1. Ustawić przełącznik wyboru w położeniu Image alternative (włączone / odblokowane).
  • Wszystkie linie lasera i wszystkie punkty zostają włączone.
 2. Tyle razy nacisnąć przycisk trybu liniowego, aż ustawiony zostanie żądany tryb liniowy.
  • Urządzenie kilkakrotnie przechodzi pomiędzy trybami pracy zgodnie z poniższą kolejnością: wszystkie linie, pozioma linia, pionowa linia.

Ustawianie promienia lasera na funkcję "Linia pochyła"

 1. Ustawić przełącznik w położeniu Image alternative (włączone / zablokowane).
  • Pozioma linia zostanie włączona.
 2. Tyle razy nacisnąć przycisk trybu liniowego, aż ustawiony zostanie żądany tryb liniowy.
  • Urządzenie kilkakrotnie przechodzi pomiędzy trybami pracy zgodnie z poniższą kolejnością: pozioma linia, pionowa linia, wszystkie linie.
  W funkcji "Linia pochyła" wahadło jest zablokowane, a laser nie jest wypoziomowany.
  Linia/linie lasera migają co 5 sekund.

Wyłączanie promieni lasera

 1. Ustawić przełącznik wyboru w położeniu OFF .
  • Następuje wyłączenie promienia lasera i zablokowanie wahadła.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku niezamierzonego uruchomienia!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 1. Promień lasera zostanie automatycznie wyłączony, jeśli akumulator jest rozładowany.

Przykłady zastosowania

Przenoszenie wysokości

Image alternative

Poziomowanie profili wykończeniowych

Image alternative

Ustawianie sufitowych opraw oświetleniowych

Image alternative

Ustawianie rur

Image alternative

Ustawianie elementów ogrzewania

Image alternative

Ustawianie drzwi i ram okiennych

Image alternative

Włączanie lub wyłączanie trybu detektora lasera

Zasięg detektora promienia może być ograniczony ze względu na konstrukcyjną asymetrię mocy lasera i ewentualne zewnętrzne źródła zakłóceń.
Należy pracować po silnej stronie lasera liniowego i unikać pracy w bezpośrednim świetle, aby uzyskać optymalny zasięg. Silną stroną jest przód lasera liniowego.
 1. Aby uaktywnić tryb detektora, naciśnij przycisk trybu detektora.
  • W celu potwierdzenia promień lasera zamiga pięciokrotnie.
  • Dioda LED obok przycisku trybu odbiornika świeci się na zielono.
  • Widoczność promieni laserowych zmniejsza się.
 2. Ponownie naciśnij przycisk trybu detektora, aby z powrotem wyłączyć tryb detektora.
  • Dioda LED obok przycisku trybu odbiornika gaśnie.
  • Widoczność promieni laserowych ponownie wzrasta do normalnego poziomu.
  Wyłączenie lasera powoduje wyłączenie trybu odbiornika.

Kontrola

Sprawdzenie wypoziomowania promienia lasera

Image alternative
 1. Odległość między ścianami musi wynosić co najmniej 10 m.
 2. Ustawić laser na równej i poziomej powierzchni w odległości około 20 cm od ściany (A) i skierować punkt przecięcia linii lasera na ścianę (A).
 3. Zaznaczyć punkt przecięcia linii lasera za pomocą krzyżyka (1) na ścianie (A) i krzyżyka (2) na ścianie (B).
 4. Ustawić laser na równej i poziomej powierzchni w odległości około 20 cm od ściany (B) i skierować punkt przecięcia linii lasera na krzyżyk (1) na ścianie (A).
 5. Ustawić wysokość punktu przecięcia linii lasera w taki sposób, aby punkt przecięcia pokrywał się z oznaczeniem (2) na ścianie (B). W razie potrzeby należy zastosować statyw lub uchwyt ścienny.
 6. Ponownie zaznaczyć punkt przecięcia linii lasera krzyżykiem (3) na ścianie (A).
 7. Zmierzyć przesunięcie D pomiędzy krzyżykami (1) i (3) na ścianie (A) (RL =  długość pomieszczenia).
Image alternative
 1. Obliczyć wartość R.
  • Wartość R powinna być mniejsza niż 3 mm (1⁄8″).
 2. Jeśli wynik nie mieści się w zakresie tolerancji, należy zwrócić się do serwisu Hilti .

Kontrola dokładności poziomej linii

Image alternative
 1. Urządzenie ustawić na brzegu pomieszczenia o długości co najmniej 10 m.
  Powierzchnia podłoża musi być równa i pozioma.
 2. Włączyć wszystkie promienie lasera i upewnić się, że wahadło jest odblokowane.
 3. Ustawić zaznaczenie w odległości co najmniej 10 m od urządzenia, tak aby punkt przecięcia linii lasera znalazł się w środku zaznaczenia (d0), a pionowa linia zaznaczenia przebiegała dokładnie przez środek pionowej linii lasera.
 1. Obrócić urządzenie o 45 °, patrząc z góry w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Image alternative
 1. Następnie zaznaczyć na zaznaczeniu punkt (d1), w którym pozioma linia lasera przecina pionową linię zaznaczenia.
 2. Teraz obrócić urządzenie o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Następnie zaznaczyć na zaznaczeniu punkt (d2), w którym pozioma linia lasera przecina pionową linię zaznaczenia.
 4. Zmierzyć następujące pionowe odległości: d0-d1, d0-d2 i d1-d2. Określić największą (dmax) i najmniejszą różnicę (dmin).
 5. Dla d0-d1, d0-d2 i d1-d2:
Image alternative
 1. Największa mierzona pionowa odległość może wynosić maksymalnie 5 mm przy długości pomiarowej 10 m.
  • dmax-dmin = odległość między najwyższym i najniższym zaznaczeniem w milimetrach /¹⁄₁₀ cala
  • D = odległość od urządzenia do zaznaczenia w metrach/ stopach

Kontrola dokładności linii pionowej

Do przeprowadzenia kontroli potrzebny jest otwór drzwiowy lub podobny o wysokości prześwitu co najmniej 2 m. Poza tym z każdej strony musi być przynajmniej 2,5 m wolnego miejsca.
Image alternative
 1. Włączyć urządzenie i upewnić się, że wahadło jest odblokowane.
 2. Ustawić urządzenie na podłodze w odległości 2,5 m od otworu drzwiowego i skierować pionową linię na środek otworu drzwiowego.
 3. Zaznaczyć środek pionowej linii na podłodze (1) i na górnej krawędzi otworu drzwiowego (3) oraz 2,5 m za otworem drzwiowym na podłodze (2).
Image alternative
 1. Ustawić urządzenie bezpośrednio za punktem (2) na podłodze i skierować promień lasera w taki sposób, aby przechodził przez punkty (2) i (1).
 2. Na górnej krawędzi otworu drzwiowego można bezpośrednio odczytać odchylenie między linią lasera i punktem (3). Wartość ta odpowiada odchyleniu przy podwójnej wysokości.
 3. Zmierzyć wysokość otworu drzwiowego.
 4. Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 3 mm przy wysokości wynoszącej 10 m.
Image alternative
 1. Dla odchylenia określonego przy użyciu powyższej metody maksymalne dopuszczalne odchylenie oblicza się w następujący sposób:
 2. Wyznaczone maksymalne dopuszczalne odchylenie w milimetrach musi być mniejsze niż 0,3 mm/m pomnożone przez podwójną wysokość w metrach.
  • d = zmierzone podwójne odchylenie w milimetrach/ ¹⁄₁₀ cala
  • H = wysokość drzwi w metrach

Postępowanie w razie odchyleń

 • W razie stwierdzenia odchyleń należy zwrócić się do serwisu Hilti .

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera. Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać urządzenia. Oddać urządzenie niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie urządzenia są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti przeprowadza kontrolę narzędzia pomiarowego, a w razie stwierdzenia odchylenia dokonuje przywrócenia funkcjonalności oraz przeprowadza ponowną kontrolę zgodności urządzenia ze specyfikacją. Zgodność ze specyfikacją w momencie przeprowadzania kontroli jest potwierdzana na piśmie w formie certyfikatu serwisowego. Zalecenia:
 • Dokonać wyboru odpowiedniej częstotliwości kontroli w zależności od intensywności użytkowania.
 • W przypadku nadzwyczajnego obciążenia urządzenia, przed wykonaniem ważnych prac, jednak nie rzadziej niż raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti .
Przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti nie zwalnia użytkownika z obowiązku kontrolowania narzędzia pomiarowego przed i podczas eksploatacji.

Transport i przechowywanie

Transport
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim transporcie sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu.
Przechowywanie
 • Urządzenie i baterie przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nigdy nie przechowywać urządzenia na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim przechowywaniu sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie daje się włączyć.
Bateria jest wyczerpana.
 • Wymienić baterię.
Niewłaściwe ustawienie biegunów baterii.
 • Włożyć prawidłowo baterie.
Niezamknięta przegroda na baterię.
 • Zamknąć przegrodę na baterie.
Urządzenie lub włącznik są uszkodzone
 • Zwrócić się do serwisu Hilti.
Nie działają poszczególne promienie lasera.
Uszkodzone źródło lasera lub sterowanie laserem.
 • Zwrócić się do serwisu Hilti.
Można włączyć urządzenie, ale promień lasera nie jest widoczny.
Uszkodzone źródło lasera lub sterowanie laserem.
 • Zwrócić się do serwisu Hilti.
Temperatura za wysoka lub za niska
 • Poczekać, aż urządzenie ostygnie lub nagrzeje się.
Nie działa automatyczne poziomowanie.
Urządzenie ustawione na zbyt pochyłej powierzchni
 • Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni.
Wahadło jest zablokowane.
 • Odblokować wrzeciono.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Wyposażenie, urządzenia systemowe i więcej informacji dotyczących urządzenia znajdują się tutaj.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku tajwańskiego.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!