Język

PLT 400

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Plakietki na PLT 400

Na urządzeniu PLT 400 umieszczone są następujące plakietki:
Image alternative Promieniowanie laserowe. Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera. Klasa lasera 2.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Typ
  PLT 400
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi pomiarowych

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Narzędzia pomiarowe mogą być niebezpieczne, jeśli są obsługiwane w niewłaściwy sposób. Zaniedbania przy przestrzeganiu wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz zaleceń mogą prowadzić do uszkodzeń narzędzia pomiarowego i/lub poważnych obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Nie pracować z użyciem produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
 • Podczas pracy przy użyciu tego produktu nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Mimo iż produkt jest zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci, przed umieszczeniem w pojemniku transportowym należy je wytrzeć do sucha.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu narzędzia pomiarowego. Nie używać narzędzia pomiarowego w stanie zmęczenia lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy używaniu narzędzia pomiarowego może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. Noszenie indywidualnego wyposażenia ochronnego zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem akumulatora w narzędzie pomiarowe, wzięciem go do ręki lub przenoszeniem, należy upewnić się, że jest wyłączone.
 • Produktu i wyposażenia należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla tego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzeń do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji narzędzi pomiarowych, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie ich obsługi. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Narzędzia pomiarowego nie wolno stosować w pobliżu aparatury medycznej.
Stosowanie narzędzi pomiarowych i obchodzenie się z nimi
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nieużywane narzędzia pomiarowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie produktu osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek. Narzędzia pomiarowe stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować narzędzia pomiarowe. Należy kontrolować, czy ruchome części pracują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy elementy nie są popękane lub uszkodzone w stopniu ograniczającym działanie narzędzia pomiarowego. Przed przystąpieniem do eksploatacji narzędzia pomiarowego zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja narzędzi pomiarowych.
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować produktu ani manipulować nim. Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji produktu.
 • Przed ważnymi pomiarami, jak również po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne, należy sprawdzić dokładność działania narzędzia pomiarowego.
 • Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Chodzi tu np. o bliskość urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, drgania i zmiany temperatury.
 • Szybko zmieniające się warunki pomiaru mogą zafałszować jego wyniki.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków. Duże różnice temperatur mogą powodować nieprawidłowe działanie i nieprawidłowe wyniki pomiarów.
 • W przypadku stosowania adapterów i akcesoriów upewnić się, że akcesoria te są pewnie zamocowane.
 • Mimo że narzędzie pomiarowe zostało przystosowane do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym produktem optycznym bądź elektrycznym (lornetka, okulary, aparat fotograficzny).
 • Należy przestrzegać podanych temperatur eksploatacji i składowania.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla laserowych narzędzi pomiarowych

 • W przypadku nieprawidłowego otwarcia produktu może powstawać promieniowanie laserowe, przewyższające klasę 2. Konserwację lub naprawę produktu należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
 • Miejsce pomiaru należy zabezpieczyć. Upewnić się, że podczas ustawiania produktu promień lasera nie został skierowany na inną osobę ani samego użytkownika. Promienie lasera należy kierować wysoko nad lub pod linią wzroku.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Przed dokonaniem pomiarów/ eksploatacją oraz wielokrotnie w trakcie eksploatacji sprawdzić produkt pod kątem dokładności.
 • Pomiary przeprowadzane w pobliżu odbijających obiektów lub powierzchni, przez szklane szyby lub podobne tworzywa mogą prowadzić do zafałszowania wyników.
 • Zamontować produkt na odpowiednim uchwycie, na statywie lub ustawić je na równej powierzchni.
 • Praca z łatami mierniczymi w pobliżu linii wysokiego napięcia jest zabroniona.
 • Upewnić się, że w pobliżu nie jest stosowane inne laserowe narzędzie pomiarowe, które mogłoby wpływać na pomiar.
 • Nie pozwalać na przemieszczanie się promieni lasera po powierzchniach bez nadzoru.

Klasyfikacja lasera w produktach z laserem klasy 2

Produkt odpowiada klasie lasera 2 zgodnie z normą IEC60825-1/EN60825-1: 2014. Produkty te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Nie kierować promieni lasera na inne osoby.
 • W żadnym wypadku nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania.

Zgodność elektromagnetyczna

Mimo, iż urządzenie spełnia surowe wymagania odnośnych wytycznych, firma Hilti nie może wykluczyć poniższych sytuacji:
 • Urządzenie może zakłócać działanie innych urządzeń (np. przyrządów nawigacyjnych w samolotach).
 • Praca urządzenia może być zakłócana przez silne promieniowanie, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiaru.
W takich przypadkach, jak również w razie jakichkolwiek innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem pomiarów upewnić się, że dokładność stosowanych narzędzi pomiarowych odpowiada wymogom wykonywanej pracy.
 • W przypadku stosowania statywów lub uchwytu ściennego upewnić się, że narzędzie pomiarowe jest przymocowane prawidłowo i trwale, a statyw stoi na ziemi stabilnie i bezpiecznie.
 • Dla pewności sprawdzić poprzednio ustawione wartości lub dokonane wcześniej ustawienia.
 • Pokrywę komory akumulatora należy starannie zablokować, aby akumulator nie wypadł. W takim przypadku urządzenie PLT 400 wyłączy się, co może spowodować utratę danych.
 • Narzędzia pomiarowego nie można używać bez wcześniejszego zezwolenia w pobliżu obiektów militarnych, lotnisk oraz obiektów radioastronomicznych.
 • Dopilnować, aby podczas przestawiania trybu pomiaru odległości z pomiaru przy użyciu pryzmatu na pomiar bezreflektorowy nikt nie patrzył w obiektyw PLT 400.
 • Nie wolno kierować urządzenia PLT 400 ani jego wyposażenia w stronę słońca lub innych silnych źródeł światła.
 • Pomiary prowadzone w oparciu o piankowe tworzywa sztuczne, jak np. styropian lub styrodor, śnieg lub powierzchnie silnie odbijające światło itp. mogą prowadzić do uzyskania błędnych wartości pomiarowych.
 • Pomiary prowadzone w oparciu o słabo odbijające podłoża w silnie odbijającym otoczeniu mogą prowadzić do uzyskania błędnych wartości pomiarowych.
 • Używanie innych, niż tu wymienione, urządzeń obsługowych lub nastawczych lub nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do niebezpiecznego promieniowania.
 • Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi oraz wskazówek ostrzegawczych wyświetlanych w używanej aplikacji.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Ogólna budowa urządzenia PLT 400

Image alternative
 1. Uchwyt do przenoszenia
 2. Antena Wi-Fi
 3. Naklejka ostrzegawcza
 4. Element odblokowujący komorę akumulatora
 5. Pokrywa komory akumulatora
 6. Osłona obiektywu i otwór wylotowy promienia lasera
 7. Łącze serwisowe (tylko dla serwisu Hilti )
 8. Przycisk Wł./Wył.
 9. Komora akumulatora
 10. Akumulator

Ogólna budowa urządzenia PLC 400

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Czujnik oświetlenia otoczenia
 3. Przednia kamera
 4. Wskaźnik stanu przedniej kamery
 5. Regulacja głośności
 6. Przycisk Wł./Wył.
 7. Przycisk "Blokada obrotu wyświetlacza"
 8. Przycisk "Sterowanie systemem"
 9. Wskaźnik pracy
 10. Wskaźnik stanu zapisu danych
 11. Wskaźnik stanu akumulatora
 12. Anteny Wi-Fi
 13. Złącze do słuchawek
 14. Złącze USB
 15. Złącze dokujące
 16. Gniazdo ładowania
 17. Tylna kamera
 18. Wskaźnik stanu tylnej kamery
 19. Komora akumulatora
 20. Element odblokowujący komorę akumulatora
 21. Gniazdo kart microSD

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt składa się z zasilanego akumulatorowo urządzenia Layout Tool PLT 400 oraz z zasilanego akumulatorowo tabletu PLC. Tablet PLC jest przeznaczony do zdalnego sterowania urządzeniem PLT 400. Oba komponenty tworzą system. Urządzenie Layout Tool jest przeznaczone do mierzenia odległości i kierunków, obliczania pozycji celu w przestrzeni trójwymiarowej, wartości pochodnych, jak również do tyczenia na podstawie podanych współrzędnych lub wartości osiowych.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.
 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C 4/36.

Zakres dostawy

PLT 400, tablet PLC, instrukcja obsługi.
Inne dopuszczone do urządzenia systemowe znajdują się w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Anteny Wi-Fi

Image alternative
Na węższych bokach urządzenia Controller umieszczono po jednej antenie Wi-Fi.
 • Podczas eksploatacji nie trzymać urządzenia Controller bokiem w obszarze zasięgu anten Wi-Fi, ponieważ zmniejsza to moc nadawanego i odbieranego sygnału.
  Jako wyposażenie dodatkowe dostępne jest mocowanie urządzenia Controller, które pozwala uniknąć zakłóceń transmisji Wi-Fi.

Łącze danych do współpracy z urządzeniem peryferyjnym

Na tablecie PLC wykorzystywane jest urządzenie Hilti PROFIS Layout Field. W przypadku korzystania z komputera dostępne jest oprogramowanie komputerowe Hilti PROFIS Layout Office, które umożliwia opracowywanie danych i zapisywanie ich w innych systemach. Możliwa jest wymiana danych między wymienionymi powyżej wariantami oprogramowania.
Dane z tabletu PLC można bezpośrednio przenieść na nośnik USB.

Dane techniczne

Dane techniczne PLT 400

Ciężar bez akumulatora
6,2 kg
(13,7 lb)
Napięcie znamionowe
21,6 V
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 50 ℃
(1 ℉ … 122 ℉)
Klasa ochrony
IP55
Względna wilgotność powietrza
95 %
Prędkość obrotowa
135 °/s
Zmiana położenia lunety
3,2 s
Gwint
5/8 in
Standard komunikacji
WLAN, Dual 2.4 GHz and 5 GHz band, IEEE 802.11a⁄b⁄g⁄n⁄ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
Maksymalna emitowana moc nadawcza WLAN dla FCC
24,5 dBm
Maksymalna emitowana moc nadawcza WLAN dla ETSI
18,4 dBm
Zakres częstotliwości WLAN
2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 5 150 MHz … 5 350 MHz | 5 470 MHz … 5 835 MHz
Maksymalna emitowana moc nadawcza Bluetooth ®
9,5 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Laserowy pomiar odległości

Długość fali
646 nm … 674 nm
Kolor promienia lasera
czerwony
Klasa lasera według IEC 60825-1
2
Maksymalna przeciętna moc wyjściowa
< 1 mW
Szerokość impulsu
0,06 ns … 2,5 ns
Częstotliwość impulsu
3 MHz … 102 MHz
Dywergencja promienia
0,1 mrad … 5,5 mrad

Niedokładność pomiaru kąta (ISO 17123-3)

PLT 400‑2
2" (0.6 mgon)
PLT 400‑4
4" (1.2 mgon)

Niedokładność pomiaru odległości (ISO 17123-4)

standardowy
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)
Śledzenie pryzmatu
3 mm
(0,1 in)
Bez reflektora
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)

Śledzenie celu (lokalizator LED)

Długość fali Peak
≤ 810 nm
Typowa średnia irradiancja w odległości 20 cm (108 μs/109 Hz)
3 mW/cm²
Maksymalna irradiancja w odległości 20 cm
0,24 mW/cm²
Maksymalna szerokość impulsu
108 µs
Maksymalna częstotliwość powtarzania impulsu
330 Hz
Dywergencja promienia (2θ1/2)
20°
Zakres śledzenia POA 25
1,5 m … 100 m
(4 ft - 11 in … 328 ft)
Zakres śledzenia POA 20
1,5 m … 400 m
(4 ft - 11 in … 1 312 ft)

Kamera

Kąt otwarcia (nieprzerywane zaznaczenie)
2° … 30°
(0,03 rad … 0,5 rad)
Obszar ogniskowania
≥ 5 m
(≥ 16 ft)

Dane techniczne PLC 400

Ciężar PLC 400
0,55 kg
(1,21 lb)
Stopień ochrony PLC 400
IP65
Napięcie znamionowe
7,2 V
Pojemność
7,1 Ah
Czas pracy
8 h
Czas ładowania
4 h
Zewnętrzne podłączenie danych
USB 3.0
Wersja Bluetooth
4.0
Zakres częstotliwości Bluetooth
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Standard Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Uruchamianie PLT 400 i tabletu PLC

 1. Włączyć PLT 400 i tablet PLC.
 2. Uruchomić aplikację PROFIS Layout Field na tablecie PLC.
 3. Przestrzegać wskazań i wskazówek na wyświetlaczu tabletu PLC.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie usunąć kurz suchą szczotką lub ściereczką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub usterek w działaniu nie używać urządzenia akumulatorowego. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
Czyszczenie okienka wyjścia promienia lasera
 • Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera.
 • Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
  Zbyt szorstki materiał czyszczący może zarysować szkło i tym samym zmniejszyć dokładność urządzenia. Nie stosować innych płynów poza czystym alkoholem i wodą, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
  Suszyć wyposażenie, przestrzegając wartości granicznych temperatury.

Czyszczenie i suszenie

 1. Zdmuchnąć kurz ze szklanych elementów.
 2. Urządzenie należy czyścić wyłącznie czystą, miękką ściereczką.

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti przeprowadza kontrolę narzędzia pomiarowego, a w razie stwierdzenia odchylenia dokonuje przywrócenia funkcjonalności oraz przeprowadza ponowną kontrolę zgodności urządzenia ze specyfikacją. Zgodność ze specyfikacją w momencie przeprowadzania kontroli jest potwierdzana na piśmie w formie certyfikatu serwisowego. Zalecenia:
 • Dokonać wyboru odpowiedniej częstotliwości kontroli w zależności od intensywności użytkowania.
 • W przypadku nadzwyczajnego obciążenia urządzenia, przed wykonaniem ważnych prac, jednak nie rzadziej niż raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti .
Przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti nie zwalnia użytkownika z obowiązku kontrolowania narzędzia pomiarowego przed i podczas eksploatacji.

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Wyposażenie, produkty systemowe i więcej informacji na temat produktu można znaleźć pod następującymi linkami:
PLT 400‑4
PLT 400‑2

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
Akumulatory Hilti spełniają najnowsze standardy techniczne i wyposażone są w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
OpisAkumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. W przeciwieństwie do akumulatorów NiMH & NiCd akumulatory Li-Ion mają bardzo niewielki efekt pamięciowy, są za to bardzo wrażliwe na działanie siły, głębokie rozładowanie lub wysokie temperatury. Patrz Bezpieczeństwo
Akumulatory dopuszczone do naszych produktów znajdziesz w Hilti Store lub na stronie:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Bezpieczeństwo
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Nigdy nie używać zregenerowanych lub naprawianych akumulatorów, które nie zostały dopuszczone przez serwis Hilti .
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. Regularnie kontrolować akumulatory pod względem oznak uszkodzeń np. zgniecenia, przecięcia czy nakłucia.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora unikać kontaktu z oczyma i skórą!
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Z uszkodzonych akumulatorów może wyciekać płyn na sąsiadujące przedmioty. Wyczyścić zalane elementy ciepłą wodą z mydłem i wymienić uszkodzone akumulatory.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na działanie wysokich temperatur, iskier czy otwartych płomieni. Może to spowodować ich wybuch.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcia, porażenia elektryczne, pożary i eksplozje.
 • Akumulatory należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z ładowarek i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych w ich instrukcjach obsługi.
 • Nie przechowywać ani nie używać akumulatorów w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym obecne są łatwopalne ciecze lub gazy. Nieoczekiwana awaria akumulatora może w tych warunkach spowodować eksplozję.
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się ze swoim partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • W razie wycieku elektrolitu unikać bezpośredniego kontaktu z oczyma i/lub ze skórą, nosząc okulary ochronne i rękawice ochronne.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować pojemnik w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego.
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • Jeśli podejrzewasz wewnętrzny problem z akumulatorami, skontaktuj się ze swoim partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie należy próbować przemieszczać dużych ilości uszkodzonych, płonących lub wyciekających akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory. Jeśli nie można ugasić pożaru za pomocą dostępnych środków, wezwać straż pożarną.
Jeśli pali się tylko jeden akumulator:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Odczekać, aż akumulator całkowicie się ostudzi.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu ładowania zawsze rozłączać akumulator i ładowarkę.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, należy zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Usunąć takie zanieczyszczenia za pomocą czystej i suchej ściereczki.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.