Język

BX-S
BX‑SH B3

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Ostrzeżenie! Przed użyciem produktu należy upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi dołączoną do produktu, w tym instrukcje, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia, rysunki i specyfikacje. W szczególności użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, rysunkami, specyfikacjami, komponentami i funkcjami. W przypadku niezastosowania się do tego zalecenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. Należy zachować instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi wytycznymi, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami do późniejszego wykorzystania.
 • Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Dołączona instrukcja obsługi jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej w momencie oddania do druku. Aktualną wersję można znaleźć online na stronie produktu Hilti. W tym celu należy kliknąć link lub kod QR w niniejszej instrukcji obsługi, oznaczony symbolem Image alternative.
 • Produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.

Na produkcie

Informacja o laserze
Image alternative Klasa lasera 1, zgodnie z normą IEC⁄EN 60825-1:2014, spełnia również wymogi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Laser
  Zacisk mocujący
  BX-S
  BX-SH B3
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Produkt może być niebezpieczny, jeśli jest obsługiwany w niewłaściwy sposób. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń może spowodować uszkodzenia urządzenia i/ lub ciężkie obrażenia.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Nie pracować z użyciem produktu w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
 • Podczas pracy przy użyciu tego produktu nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Wytrzeć produkt do sucha przed umieszczeniem w pojemniku transportowym.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu produktu przystępować z rozwagą. Nie należy używać produktu, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. Noszenie indywidualnego wyposażenia ochronnego zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem baterii, wzięciem produktu do ręki lub przenoszeniem go należy upewnić się, że produkt jest wyłączony.
 • Produktu i wyposażenia należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla tego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzeń do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi produktu. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
 • Produktu nie wolno stosować w pobliżu aparatury medycznej.
Użytkowanie i obsługa produktu
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nieużywane produkty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie produktu osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek. Produkt jest niebezpieczny, jeśli jest używany przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia.
 • Należy starannie konserwować produkt. Należy kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe działanie produktu. Przed przystąpieniem do eksploatacji zlecić naprawę uszkodzonych części urządzenia. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja produktów.
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować produktu ani manipulować nim. Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji produktu.
 • Przed ważnymi pomiarami, jak również po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne, należy sprawdzić dokładność działania produktu.
 • Ze względu na zasadę działania urządzenia określone warunki otoczenia mogą mieć ujemny wpływ na wyniki pomiarów. Chodzi tu np. o bliskość urządzeń wytwarzających silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, drgania i zmiany temperatury.
 • Szybko zmieniające się warunki pomiaru mogą zafałszować jego wyniki.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków. Duże różnice temperatur mogą powodować nieprawidłowe działanie i nieprawidłowe wyniki pomiarów.
 • W przypadku stosowania adapterów i akcesoriów upewnić się, że akcesoria te są pewnie zamocowane.
 • Mimo, że produkt jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy obchodzić się z nim ostrożnie, tak jak z innymi produktami optycznymi i elektrycznymi (lornetka, okulary, aparat fotograficzny).
 • Należy przestrzegać podanych temperatur eksploatacji i składowania.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • W przypadku nieprawidłowego otwarcia produktu może powstawać promieniowanie laserowe, przewyższające klasę 1. Konserwację lub naprawę produktu należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
 • Nie wolno kierować produktu na słońce lub na inne silne źródła światła.
 • Nie należy kierować promienia lasera na inne osoby ani z bliskiej odległości na nieosłoniętą skórę.
 • Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.
 • Nie używać produktu w bardzo jasnym otoczeniu. Promień lasera musi pozostać widoczny. Należy zaciemnić lub zacienić strefę roboczą.
 • Po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne należy sprawdzić dokładność działania produktu.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że produkt spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań. W takim przypadku lub w razie pojawienia się innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Równocześnie firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń w innych urządzeniach (np. w urządzeniach nawigacyjnych samolotów).

Staranne obchodzenie się i użytkowanie baterii

 • Wyjąć baterie z produktu, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Baterie mogą ulegać korozji w trakcie dłuższego przechowywania i samoczynnie się rozładowywać.
 • Upewnić się, że baterie nie trafią w ręce dzieci.
 • Nie mieszać nowych i starych baterii. Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie razem. Nie mieszać baterii różnych producentów ani różnych typów.
 • Nie wolno używać uszkodzonych baterii.
 • Z tym produktem stosować wyłącznie baterie przewidzianego przez producenta typu. . Używanie innych baterii może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Wymieniając akumulator, należy zwracać uwagę na prawidłową biegunowość. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Nie dopuszczać do przegrzania baterii i nie wystawiać ich na ogień. Baterie mogą eksplodować i uwalniać toksyczne substancje.
 • Nie ładować baterii.
 • Nie należy lutować baterii w produkcie.
 • Nie rozładowywać baterii poprzez zwarcie. Baterie mogą się rozszczelnić, eksplodować, zapalić się i doprowadzić do zranień osób.
 • Nie doprowadzać do uszkodzeń baterii i nie wyjmować ich. Baterie mogą się rozszczelnić, eksplodować, zapalić się i doprowadzić do zranień osób.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Okienko wyjścia promienia lasera
 2. Pierścień nastawczy
 3. Przycisk Wł./Wył.
 4. Przycisk blokujący
 5. Śruba mocująca
 6. Zacisk mocujący

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to laser. Jest on przeznaczony wyłącznie do stosowania z akumulatorowym osadzakiem BX 3 . Po zamontowaniu lasera na odpowiednim uchwycie BX‑SH B3 (01) i ustawieniu określonej odległości laser umożliwia szybkie określenie dokładnej pozycji, w której ma być osadzony następny element mocujący.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Zakres dostawy

Laser, 3x baterie AA (nie dotyczy wszystkich rynków), instrukcja obsługi
Inne dopuszczone do urządzenia systemowe znajdują się w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Wskaźnik „stan naładowania baterii zbyt niski”

Jeśli stan naładowania baterii spadnie poniżej 10%, dioda laserowa miga w określony sposób:
Czas wystąpienia
Sygnał świetlny
Przy włączaniu
5× miganie
W trakcie eksploatacji
5× miganie (co 5 minut)

Dane techniczne

Rzutowane promienie
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Dokładność (w przypadku niewciśniętego osadzaka)
-15% ... +5%
Klasa lasera
1
Automatyczne wyłączanie
≈ 6 min
Czas pracy
w temp. +20°C (+68°F): 15 h (typowe użytkowanie)
Zasilanie
3× bateria AA (1,5 V)
Zakres napięcia
2,7 V … 5 V
Maksymalna przeciętna moc wyjściowa (p)
≤ 600 mW
Ciężar wraz z bateriami
266 g
(9,38 oz)
Ciężar z uchwytem i z bateriami
354 g
(12,49 oz)
Wymiary lasera (dł. × szer. × wys.)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Wymiary uchwytu (dł. × szer. × wys.)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maksymalna wilgotność powietrza bez kondensacji
85%
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Temperatura przechowywania
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Pierwsze uruchomienie

Produkt BX-S jest dostarczany z włożonymi bateriami (nie dotyczy wszystkich rynków). W celu eksploatacji należy najpierw usunąć folię izolacyjną, która chroni baterie przed przedwczesnym rozładowaniem.
 1. Otworzyć pokrywę przegrody na baterie.
 2. Usunąć folię izolacyjną.
 3. Nałożyć pokrywę na przegrodę na baterie, zaczynając od zaczepów, i zamknąć. Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnym odgłosem.

Wymiana baterii

Image alternative
 1. Otworzyć pokrywę przegrody na baterie.
 2. Włożyć trzy baterie AA do przegrody na baterie.
  • Przestrzegać poprawnej biegunowości.
 3. Nałożyć pokrywę na przegrodę na baterie, zaczynając od zaczepów, i zamknąć. Pokrywa zatrzaskuje się z wyraźnym odgłosem.

Montaż uchwytu

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń w wyniku zakleszczenia podczas montażu uchwytu!
 • Podczas montażu uchwytu należy nosić odpowiednią osłonę dłoni.
Image alternative
 1. Odkręcić śrubę mocującą.
 2. Umieścić uchwyt wokół osadzaka.
 3. Dociągnąć śrubę mocującą.
 4. Sprawdzić, czy montaż wykonano prawidłowo.
  • Szczeliny w uchwycie muszą być dokładnie dopasowane do szczelin wentylacyjnych osadzaka.

Montaż/demontaż lasera

Image alternative
 1. Zamontować uchwyt.
 2. Umieścić laser wraz z przednim zaczepem na uchwycie.
 3. Następnie należy docisnąć laser do uchwytu za pomocą tylnego zaczepu, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem.
 4. Sprawdzić, czy oba zaczepy lasera są prawidłowo osadzone w uchwycie.
 5. W celu demontażu nacisnąć przycisk odblokowujący na laserze i zdjąć go z uchwytu.

Używanie lasera

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek promieniowania laserowego! Wychodzące promieniowanie laserowe może wydostawać się w sposób niekontrolowany.
 • Nie używać produktu, jeśli soczewka lub okienko wyjścia promienia lasera jest uszkodzone lub jeśli laser wygląda nietypowo (obszary zbyt jasne lub zbyt ciemne, przerwany łuk laserowy itp.).
OSTROŻNIE
Zagrożenie w wyniku nieprawidłowego stosowania! Zafałszowane wyniki pomiarów mogą prowadzić do nieprawidłowego osadzenia elementów mocujących.
 • Produkt jest przyrządem pomocniczym i nie zastępuje narzędzia pomiarowego. Nadaje się on wyłącznie do pomiarów przybliżonych i nie może zapewnić dokładnych wartości pomiarowych. Przy jego stosowaniu należy przestrzegać występujących tolerancji pomiarowych.
 • Lasera BX‑S należy używać wyłącznie w połączeniu z odpowiednim uchwytem BX‑SH B3 na osadzaku Hilti serii BX 3.
 • Osadzak może być używany tylko z podporą magazynka i musi być ustawiony dokładnie pod kątem prostym.
 • Lasera należy używać wyłącznie na możliwie płaskich powierzchniach.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk wł./ wył., aby włączyć laser.
  Laser wyłączy się automatycznie, jeśli przez 6 minut nie zostanie zastosowany żaden element mocujący.
 2. Ustawić żądaną odległość na pokrętle sterującym.
 3. Osadzić pierwszy element mocujący (patrz instrukcja osadzaka).
 4. W celu osadzenia następnego elementu mocującego umieścić osadzak na podłożu w taki sposób, aby łuk lasera był dokładnie wyśrodkowany nad poprzednio osadzonym elementem mocującym.
  Prawidłowy promień jest wyświetlany tylko wtedy, gdy osadzak nie jest wciśnięty.
 5. Osadzić następny element mocujący.
 6. Powtarzać kroki od 3 do 5, aż osadzanie kolejnych elementów mocujących nie będzie potrzebne.
 7. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć laser.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja produktu
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera. Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Oddać produkt niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Kontrola dokładności

 1. Zaznacz punkt (krzyżyk) na równej powierzchni.
 2. Zamontować prawidłowo laser na osadzaku.
 3. Umieścić osadzak lufą skierowaną na środek zaznaczonego krzyżyka.
 4. Włączyć laser i ustawić go na 300 mm.
 5. Na rzutowanym okręgu laserowym wykonać jeszcze trzy oznaczenia po prawej i lewej stronie, jak również powyżej oznaczenia wyjścia.
 6. Wyłączyć laser i odłożyć osadzak.
 7. Teraz zmierzyć odległości między oznaczeniem wyjścia a trzema nowymi oznaczeniami.
  • Odchylenie każdego punktu nie powinno wykraczać poza zakres od -15% do + 5% wartości 300 mm.
  • Jeśli odchylenie jest większe, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
 8. Powtórzyć kroki od 4 do 7 w odniesieniu do wszystkich pozostałych promieni (400 mm, 500 mm, 600 mm i 800 mm).

Transport i przechowywanie

Transport
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim transporcie sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu.
Przechowywanie
 • Produkt i baterie przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nigdy nie przechowywać produktu na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim przechowywaniu sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Laser nie działa.
Baterie są wyczerpane.
Baterie są niewłaściwe włożone.
Przed pierwszym użyciem nie została usunięta folia izolacyjna.
Temperatura poza dopuszczalnym zakresem.
 • Powoli doprowadzić produkt do dopuszczalnego zakresu temperatury roboczej.
Uszkodzony laser lub przycisk wł./wył.
 • Zwrócić się do serwisu Hilti .
Nieprawidłowe wyniki pomiarów
Zanieczyszczenia lub ciała obce między uchwytem i osadzakiem lub między uchwytem i laserem
 • Wyczyścić osadzak, uchwyt i mocowanie lasera.
Uchwyt nieprawidłowo zamontowany na osadzaku lub laser nieprawidłowo zamontowany na uchwycie
 • Zdemontować uchwyt oraz laser i zamontować oba produkty prawidłowo.
Dioda laserowa jest uszkodzona lub przestawiona w wyniku uderzenia
 • Zwrócić się do serwisu Hilti .
Osadzak nie jest umieszczony prostopadle do powierzchni.
 • Umieścić osadzak dokładnie prostopadle do powierzchni. Użyć podpory magazynka.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Zagrożenie w wyniku nieprawidłowej utylizacji.
 • Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska. Lekkomyślne pozbywanie się sprzętu umożliwia niepowołanym osobom użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zanieczyszczenie środowiska.
 • Baterie utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronicznych urządzeń pomiarowych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .