Język

C 4-22 (01)

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Ostrzeżenie! Przed użyciem produktu należy upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi dołączoną do produktu, w tym instrukcje, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia, rysunki i specyfikacje. W szczególności użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, rysunkami, specyfikacjami, komponentami i funkcjami. W przypadku niezastosowania się do tego zalecenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. Należy zachować instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi wytycznymi, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami do późniejszego wykorzystania.
 • Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Dołączona instrukcja obsługi jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej w momencie oddania do druku. Aktualną wersję można znaleźć online na stronie produktu Hilti. W tym celu należy kliknąć link lub kod QR w niniejszej instrukcji obsługi, oznaczony symbolem Image alternative.
 • Produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Produkt obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Podwójna izolacja
Image alternative Do użytku tylko we wnętrzach pomieszczeń
Image alternative Prąd stały
Image alternative Prąd zmienny
Image alternative Jeśli obecne na urządzeniu, to jest ono certyfikowane przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować na przyszłość.
 • Osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub osoby bez doświadczenia i wiedzy nie mogą używać tego produktu.
 • Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
 • Jeśli prostownik zostanie zamontowany na ścianie, należy zwrócić uwagę na jego stabilne zamocowanie do ściany.
 • Zamontować prostownik w taki sposób, aby włożony akumulator nie mógł wypaść.

Prawidłowe obchodzenie się z prostownikami

 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy za pomocą prostownika ładować wyłącznie dopuszczone akumulatory Hilti .
 • Miejsce ustawienia prostownika powinno być czyste, chłodne, suche i wolne od mrozu.
 • Podczas procesu ładowania prostownik musi swobodnie odprowadzać ciepło, dlatego szczeliny wentylacyjne nie mogą być zatkane. Nie ładować akumulatora w zamkniętym pojemniku.
 • Urządzenie należy starannie konserwować. Upewnić się, czy części nie są popękane lub uszkodzone w stopniu powodującym nieprawidłowe działanie produktu. Jeśli części są popękane lub uszkodzone, produkt należy oddać do naprawy przed dalszym użytkowaniem.
 • Prostowników z odpowiednimi akumulatorami należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla danego typu urządzenia. Używanie prostowników do innych prac, niż przewidziane, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Nieużywany akumulator lub prostownik należy przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora lub prostownika. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora lub prostownika może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • Nie przechowywać akumulatora na prostowniku. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Akumulator
 2. Wskaźnik stanu akumulatora
 3. Przycisk odblokowujący akumulator
 4. Wskaźnik stanu prostownika
 5. Otwory do montażu na ścianie
 6. Złącze akumulatora

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany wyrób to przenośny prostownik do akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu znamionowym 21,6 V. W zależności od wersji dla danego kraju, można podłączać go do gniazd wtykowych prądu przemiennego o napięciu od 100 V do 127 V lub od 220 V do 240.
Prostownik może zostać ustawiony na płaskiej powierzchni lub zamontowany na ścianie.
Image alternative
 • Akumulatory litowo-jonowe Hilti dopuszczone do użytku z tym produktem zawarte są na tej liście.
 • Nie wszystkie akumulatory są dostępne na wszystkich rynkach.

Wskaźnik stanu prostownika

Stan
Znaczenie
Dioda LED świeci się na zielono.
Prostownik jest gotowy do pracy.
Nie świeci się dioda LED.
Prostownik nie jest gotowy do pracy.

Wskazania akumulatora litowo-jonowego podczas ładowania

Jeśli akumulator Li-Ion Hilti Nuron jest podłączony do prostownika Hilti , wskaźnik stanu akumulatora pokazuje stan naładowania oraz ewentualne komunikaty o błędzie.
Stan
Znaczenie
Jedna (1) dioda LED powoli miga na zielono
Trwa ładowanie akumulatora, poziom naładowania: ≤ 20 %
Jedna (1) Dioda LED świeci się na zielono, jedna (1) dioda LED miga wolno na zielono
Trwa ładowanie akumulatora, poziom naładowania: 21% do 40%
Dwie (2) diody LED świecą się na zielono, jedna (1) dioda LED miga wolno na zielono
Trwa ładowanie akumulatora, poziom naładowania: 41% do 60%
Trzy (3) diody LED świecą się na zielono, jedna (1) dioda LED miga wolno na zielono
Trwa ładowanie akumulatora, poziom naładowania: 61% do 80%
Cztery (4) diody LED świecą się na zielono
Trwa ładowanie akumulatora, poziom naładowania: ≥ 80 %
Żadna dioda nie świeci
Akumulator jest całkowicie naładowany, proces ładowania został zakończony.
Jedna (1) dioda LED szybko miga na żółto, następnie jedna lub kilka diod LED świeci się na zielono
Ładowanie jest przerwane. Prawdopodobnie temperatura akumulatora jest poza dozwolony zakresem.
Ładowanie będzie kontynuowane automatycznie, gdy z powrotem spełnione będą wymagane parametry. W razie potrzeby należy przywrócić zalecaną temperaturę ładowania akumulatora.
Jedna (1) dioda LED szybko miga na czerwono
Akumulator litowo-jonowy jest zablokowany i nie może być dalej wykorzystywany. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Wskazania dotyczące stanu akumulatora litowo-jonowego

Hilti zaleca kontrolę stanu akumulatora litowo-jonowego przed każdym ładowaniem.
Aby sprawdzić stan akumulatora, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący przez ponad trzy sekundy. System nie wykrywa potencjalnego nieprawidłowego działania akumulatora spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, takim jak upuszczenie, przebicie, zewnętrzne uszkodzenie termiczne itp.
Stan
Znaczenie
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze zielonym.
Akumulator nadaje się do dalszego użytkowania.
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda miga szybko na żółto.
Nie można zakończyć weryfikacji stanu akumulatora. Powtórzyć czynność lub skontaktować się z serwisem Hilti .
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze czerwonym.
Jeśli podłączony produkt może być nadal używany, poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 50%.
Jeśli podłączony produkt nie może być dłużej używany, poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski i należy go wymienić. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Zakres dostawy

Prostownik, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne


C 4-22
Ciężar
0,55 kg
Znamionowe napięcie wyjściowe
10,8 V … 21,6 V
Maksymalna moc wyjściowa
90 W
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 60 ℃

Obsługa

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli przewód zasilający lub przedłużacz ulegną uszkodzeniu podczas pracy, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie i przewód od sieci. Nie należy dotykać uszkodzonej części!
 • Należy regularnie kontrolować wszystkie przyłączą.
 • Należy wymieniać uszkodzone przedłużacze.
 • W razie potrzeby skontaktować się z serwisem Hilti .
Zasadniczo zaleca się stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) o maksymalnym prądzie wyzwoleniowym 30 mA.

Włączanie prostownika i ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku ładowania niezaaprobowanych akumulatorów. Skutkiem mogą być obrażenia cielesne i uszkodzenia prostownika.
 • Nie wolno ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania.
 • Tego prostownika używać tylko do ładowania akumulatorów zaaprobowanych przez Hilti .
OSTROŻNIE
Zwarcie ze względu na obecność wilgoci Skutkiem będą uszkodzenia produktu.
 • Używać produktu wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed wilgocią.
 1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
  • Dioda LED świeci się na zielono.
 2. Włożyć akumulator w gniazdo akumulatora.
  • Trwa ładowanie akumulatora.
 3. Po naładowaniu akumulatora wyjąć go z prostownika.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Wymiana przewodu zasilającego

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Zagrożenie porażeniem prądem.
 • Urządzenie może być naprawiane i konserwowane wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel! Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, należy go wymienić.
Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową prostownika z gniazda.
 2. Wyciągnąć gumowaną nóżkę z pokrywy i wyjąć znajdującą się pod nią śrubę mocującą.
  Materiał
  Śrubokręt Torx® T10
 3. Otworzyć pokrywę.
 4. Wykonać zdjęcie lub rysunek, aby zapamiętać sposób prowadzenia kabla sieciowego.
 5. Wcisnąć ostrożnie jeden z zacisków używając śrubokręta płaskiego, aby odłączyć przewód. Wyjąć przewód z zacisku. Powtórzyć czynność dla drugiego przewodu a następnie usunąć uszkodzony kabel sieciowy.
 6. Zamontować nowy kabel sieciowy. Wcisnąć jeden zacisk używając śrubokręta płaskiego i wsunąć przewód w zacisk. Puścić zacisk i sprawdzić bezpieczne zamocowanie przewodu. Powtórzyć czynność dla drugiego przewodu.
  Materiał
  Przewód sieciowy
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, TW, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  Wybrać kabel sieciowy odpowiedni do danego prostownika z tabeli lub zwrócić się do serwisu Hilti .
 7. Włożyć kabel sieciowy w dławik kablowy w taki sposób, w jaki ułożony był przed wymianą. Użyć wcześniej wykonanego zdjęcia lub rysunku jako pomocy.
 8. Zamknąć pokrywę i wkręcić ponownie śrubę mocującą.
 9. Włożyć gumowaną nóżkę z powrotem w pokrywę.
 10. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda i sprawdzić, czy prostownik działa prawidłowo.
  • Dioda LED świeci się: Prostownik działa prawidłowo.
  • Dioda LED nie świeci się: Prostownik nie działa prawidłowo.
   • Skontaktować się z serwisem Hilti .

Transport i przechowywanie

Transport
 • Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
 • Po każdym przenoszeniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Przechowywanie
 • Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nie świeci się dioda LED.
Niepodłączona wtyczka sieciowa.
 • Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
Awaria produktu.
 • Odłączyć i ponownie podłączyć produkt. Jeśli dioda LED nadal się nie świeci, należy zwrócić się do serwisu Hilti .
Kabel sieciowy uszkodzony.
Prostownik uszkodzony.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku tajwańskiego.

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
OpisHilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
Produkty dopuszczone do akumulatorów Hilti można znaleźć w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bezpieczeństwo
 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale postępowanie Środki w przypadku zapalenia się akumulatora .
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się z partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • Nie stosować akumulatorów, z którego wycieka ciecz.
 • W razie wycieku cieczy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i/ lub skórą. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas kontaktu z elektrolitem.
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania elektrolitu.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować akumulator w lokalnym Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • W razie podejrzenia wewnętrznego problemu z akumulatorami, skontaktować się z partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób. Patrz rozdział Konserwacja i utylizacja .
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Przed podjęciem próby gaszenia wezwać straż pożarną.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody z zachowaniem jak największej odległości. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie próbować przenosić dużej liczby płonących akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory.
W przypadku akumulatorów, które nie schładzają się, dymią lub płoną:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Pozostawić akumulator przez co najmniej 24 godziny w wiadrze, tak aby całkowicie się schłodził.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator suchym, miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodnościProducent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Dane dotyczące produktu
Prostownik
C 4‑22
Generacja
01
Nr seryjny
1 - 99999999999
Image alternative