Język

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Ogólny znak nakazu
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Produkt obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osadzak
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generacja
  03
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji osadzaków

 • Należy zawsze wychodzić z założenia, że w elektronarzędziu znajdują się gwoździe. Lekkomyślne obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do nieoczekiwanego wystrzelenia gwoździ i odniesienia obrażeń ciała.
 • Elektronarzędzi nie wolno kierować na siebie ani na inne osoby znajdujące się w pobliżu. Nieoczekiwane zadziałanie powoduje wypchnięcie gwoździa, co może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Elektronarzędzia nie wolno uruchamiać, zanim nie zostanie mocno posadowione na obrabianym przedmiocie. Jeśli elektronarzędzie nie ma styczności z obrabianym przedmiotem, gwóźdź może odbić się od podłoża w miejscu mocowania.
 • Jeśli dojdzie do zakleszczenia gwoździa w elektronarzędziu, należy je odłączyć od sieci lub akumulatora. Jeśli osadzak będzie podłączony, wówczas przy wyjmowaniu zakleszczonego gwoździa może dojść do nieumyślnego uruchomienia urządzenia.
 • Podczas wyjmowania zakleszczonego gwoździa należy zachować ostrożność. System może być naprężony, a gwóźdź może zostać wypchnięty z dużą siłą w trakcie próby wyeliminowania zakleszczenia.
 • Podczas montażu przewodów elektrycznych należy zapewnić, aby nie były one pod napięciem. Osadzak należy chwytać wyłącznie za izolowane powierzchnie uchwytów. Należy używać wyłącznie gwoździ nadających się do instalowania przewodów elektrycznych. Sprawdzić, czy gwóźdź nie uszkodził izolacji przewodu elektrycznego. W wyniku uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych przez gwóźdź może dojść do porażenia prądem i pożaru.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wymagania stawiane użytkownikowi
 • Produkt wolno obsługiwać i konserwować tylko mając odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie.
Osobiste wyposażenie ochronne
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie używania urządzenia powinny nosić odpowiednie okulary ochronne, ochraniacze słuchu oraz kask ochronny.
Bezpieczeństwo osób
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
 • Podczas pracy z osadzakiem należy zachować czujność, uważnie wykonywać czynności i postępować rozważnie. Nie używać produktu będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. W przypadku złego samopoczucia lub odczuwania bólu należy przerwać pracę. Chwila nieuwagi podczas korzystania z osadzaka może spowodować ciężkie obrażenia ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała podczas pracy. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
 • W żadnym wypadku nie odsuwać prowadnicy ani elementów mocujących ręką.
 • Odciągnięcie prowadnicy kołka lub elementów mocujących ręką może spowodować przełączenie produktu w stan gotowości. Gotowość do pracy sprawia, iż gwóźdź może zostać osadzony w jakiejś części ciała.
 • Podczas pracy z produktem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy akumulator i zamontowane akcesoria są dobrze zamocowane.
 • Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odsłonięte. Niebezpieczeństwo poparzenia przez szczeliny wentylacyjne!
 • Nie patrzeć bezpośrednio w światło (diody LED) ani nie świecić innym osobom w twarz. Istnieje niebezpieczeństwo oślepienia.
Prawidłowe obchodzenie się z osadzakami
 • Zagrożenie ze strony elementów mocujących przechodzących na wylot! Przed przystąpieniem do osadzania elementów mocujących należy się upewnić, że nikt nie przebywa za lub pod konstrukcją, w której osadzany jest element mocujący.
 • Używać produktu właściwego dla danych prac. Nie stosować produktu do celów, do których nie jest przeznaczony, lecz używać go zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Nigdy nie pozostawiać załadowanego produktu bez nadzoru.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub innych prac służących utrzymaniu produktu we właściwym stanie technicznym, przy wymianie prowadnicy kołka oraz na czas przerw w pracy lub przechowywania urządzenia należy je opróżnić (wyjąć element mocujący).
 • Nieużywane produkty należy przechowywać w stanie rozładowanym, w miejscu suchym, zamkniętym i niedostępnym dla dzieci.
 • Sprawdzić produkt i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone.
 • Wszystkie części powinny być odpowiednio zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację produktu. Uszkodzone części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. Zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem lub eksplozję, jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego albo rury gazociągowej lub wodociągowej.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w podłożu, które jest do tego nieodpowiednie.
 • Nieodpowiednimi podłożami są: stal, staliwo, żeliwo, szkło, marmur, tworzywo sztuczne, brąz, mosiądz, miedź, materiał izolacyjny, cegła dziurawka, cegła ceramiczna, cienkie blachy (< 4 mm) i gazobeton. Próby osadzenia elementów mocujących w tych materiałach mogą spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie przez materiał.
 • Spust wolno uruchamiać dopiero wówczas, gdy wylot produktu jest całkowicie prostopadle dociśnięty do podłoża.
 • Podczas osadzania zawsze mocno trzymać produkt pod kątem prostym do podłoża, aby uniknąć odrywania elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Nie wolno dopuszczać do upadku produktu.
 • Nie trzymać urządzenia za magazynek.
 • Nie używać produktu w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem, poza przypadkiem, gdy urządzenie jest specjalnie do tego celu dopuszczone.
 • Nie wolno osadzać żadnych elementów w istniejących otworach, chyba że jest to zalecane przez Hilti (np. DX-Kwik).
Mechaniczne środki bezpieczeństwa
 • Nie dokonywać modyfikacji ani zmian w produkcie lub akcesoriach, a zwłaszcza w tłoku.
 • Zawsze używać elementów mocujących, które są przeznaczone i dopuszczone do stosowania z produktem.
Termiczne środki bezpieczeństwa
 • Nie wolno przekraczać zalecanej częstotliwości osadzania.
 • W razie przegrzania produktu należy odczekać, aż ostygnie.
 • Nie należy demontować produktu, gdy jest gorący. Poczekać, aż urządzenie ostudzi się.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz spalać.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Końcówka urządzenia
 2. Prowadnica kołka
 3. Blokada prowadnicy kołka
 4. Pojedyncza głowica osadzająca (BX 3-ME-22)
 5. Szczeliny wentylacyjne
 6. Ucho na linkę do mocowania narzędzia
 7. Zaczep do paska
 8. Wyzwalacz bezpieczeństwa
 9. Uchwyt
 10. Zaczep do paska/hak do rusztowań
 11. Przycisk odblokowujący akumulator
 12. Wskaźnik stanu akumulatora
 13. Akumulator Li‑Ion
 14. Otwór do montażu wyposażenia
 15. Suwak do przesuwania gwoździ
 16. Odblokowanie suwaka gwoździ
 17. Podpora
 18. Magazynek
 19. Wskaźnik stanu osadzaka
 20. Oświetlenie strefy roboczej

Wyposażenie

Prowadnica kołka i podpora są elementami zależnymi od produktu. Poniższa tabela przedstawia podstawę i prowadnicę kołka, w które wyposażony jest ten produkt.
Więcej informacji znaleźć można na pokrywie walizki, w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Produkt
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Prowadnica kołka
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Podpora
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczny osadzak z zasilaniem akumulatorowym. Jest on przeznaczony do osadzania specjalnie wyprodukowanych elementów mocujących w betonie, stali, murze, cegle wapienno-piaskowej oraz innych podłożach nadających się do montażu bezpośredniego. Produkt jest przeznaczony również do mocowania przewodów elektrycznych za pomocą klipsów, jeśli stosowane będą odpowiednie do tego celu elementy mocujące. Używać wyłącznie dopuszczonych elementów mocujących w połączeniu z odpowiednią prowadnicą kołka (patrz rozdział "Dane techniczne").

Osadzak, akumulator i elementy mocujące tworzą jeden zespół techniczny. Oznacza to, że za pomocą tego osadzaka prawidłowe zamocowanie można uzyskać jedynie wówczas, gdy używa się specjalnie wyprodukowanych dla tego urządzenia elementów mocujących Hilti oraz zalecanych przez firmę Hilti prostowników i akumulatorów. Zalecenia firmy Hilti dotyczące zamocowania i stosowania obowiązują tylko w przypadku spełnienia tych warunków.
 • Osadzak jest przeznaczony wyłącznie do pracy ręcznej.
 • Używanie niezgodne z przeznaczeniem zabronione. Użycie niezgodnie z przeznaczeniem obejmuje osadzanie w bardzo miękkim podłożu (np. drewnie) oraz osadzanie w zbyt twardym podłożu (np. stali o dużej wytrzymałości lub kamieniu naturalnym o dużej twardości).
Image alternative
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron typu B 22. W celu uzyskania optymalnej wydajności Hilti zaleca akumulatory podane dla produktu w tej tabeli.

 • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie ładowarki Hilti wymienionych w tabeli typów.

Urządzenia zabezpieczające

W trybie pracy z magazynkiem mechanizm wykrywania gwoździ zapobiega nieprawidłowemu osadzaniu, mogącemu spowodować uszkodzenia w osadzaku.
Zabezpieczenie dociskowe zapobiega niezamierzonemu osadzaniu gwoździ. W trybie pracy z magazynkiem osadzak może być dociskany i uruchamiany wyłączenie z włożonym gwoździem.

Właściwości wyposażenia

Osadzak jest wyposażony w ergonomiczny, antypoślizgowy i antywibracyjny uchwyt, zaczep do paska/hak do rusztowań oraz podporę. Osadzak jest przed przeciążeniem przez elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy oraz przed przegrzaniem przez czujnik temperatury.

Wskaźnik stanu osadzaka

Wskaźnik stanu osadzaka informuje o stanie osadzaka.
Stan
Znaczenie
Dioda jest wyłączona
Osadzak jest wyłączony
Dioda LED świeci się na zielono.
Osadzak jest włączony i gotów do działania
Dioda LED miga na zielono.
Akumulator jest zbyt gorący lub zbyt słaby
Dioda miga na zielono co 3 sekundy.
Osadzak jest w trybie Stand-by, dociśnięcie noska urządzenia włącza osadzak
Dioda świeci na niebiesko.
Osadzak jest włączony, należy uzupełnić taśmę z gwoździami
Dioda miga na niebiesko.
Osadzak jest włączony, magazynek jest całkowicie pusty
Dioda LED miga na żółto.
Osadzak jest zbyt gorący, patrz tabela usterek
Dioda LED miga na czerwono.
Usterka urządzenia, patrz tabela usterek
Dioda świeci na czerwono.
Usterka urządzenia, patrz tabela usterek

Wskazania akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron mogą wyświetlać stan naładowania, komunikaty o błędach oraz stan pracy.

Wskazania stanu naładowania i komunikatów błędów

Aby uzyskać jedno z poniższych wskazań, należy nacisnąć krótko przycisk odblokowujący akumulator.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora!
 • Gdy akumulator jest włożony, po naciśnięciu na przycisk odblokowujący należy upewnić się, że akumulator został z powrotem prawidłowo zablokowany w stosowanym produkcie.
Poziom naładowania oraz ewentualne usterki wyświetlane są również w trybie ciągłym, dopóki podłączony produkt jest włączony.
Stan
Znaczenie
Cztery (4) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 100% do 71%
Trzy (3) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 70% do 51%
Dwie (2) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 50% do 26%
Jedna (1) dioda LED świeci się stale na zielono
Stan naładowania: 25% do 10%
Jedna (1) dioda LED powoli miga na zielono
Stan naładowania: < 10%
Jedna (1) dioda LED szybko miga na zielono
Akumulator litowo-jonowy jest całkowicie rozładowany. Naładować akumulator.
Jeśli po naładowaniu akumulatora dioda LED nadal szybko miga, skontaktować się z serwisem Hilti .
Jedna (1) dioda LED szybko miga na żółto
Akumulator litowo-jonowy lub związany z nim produkt jest przeciążony, zbyt gorący, zbyt zimny lub wystąpiła inna usterka.
Utrzymywać temperaturę roboczą produktu i akumulatora w zalecanym zakresie i nie przeciążać produktu podczas jego użytkowania.
Jeśli komunikat nie zniknie, zwrócić się do serwisu Hilti .
Jedna (1) dioda LED świeci się stale na żółto
Akumulator litowo-jonowy i produkt z nim połączony nie są kompatybilne. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .
Jedna (1) dioda LED szybko miga na czerwono
Akumulator litowo-jonowy jest zablokowany i nie może być dalej wykorzystywany. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Wskazania stanu akumulatora

Aby sprawdzić stan akumulatora, należy przytrzymać przycisk odblokowujący na ponad trzy sekundy. System nie wykrywa potencjalnego nieprawidłowego działania akumulatora spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, takim jak upuszczenie, przebicie, zewnętrzne uszkodzenie termiczne itp.
Stan
Znaczenie
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze zielonym.
Akumulator nadaje się do dalszego użytkowania.
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda miga szybko na żółto.
Nie można zakończyć weryfikacji stanu akumulatora. Powtórzyć czynność lub skontaktować się z serwisem Hilti .
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze czerwonym.
Jeśli podłączony produkt może być nadal używany, poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 50%.
Jeśli podłączony produkt nie może być dłużej używany, poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski i należy go wymienić. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Bluetooth ® (opcjonalnie)

Znak słowny Bluetooth ® oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi oznaczeniami towarowymi i własnością Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek stosowanie tych znaków słownych/znaków graficznych przez spółkę Hilti odbywa się na licencji.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Ten produkt wyposażony jest w moduł Bluetooth ® Low Energy, który umożliwia kontrolę stanu elektronarzędzia oraz przesyłanie ustawień i danych w oparciu o technologię radiową Bluetooth ®, bezprzewodową transmisję danych, za pośrednictwem której dwa produkty z obsługą Bluetooth mogą komunikować się ze sobą na krótkie odległości. Ten produkt został skonstruowany, aby umożliwić komunikację i transmisję danych z telefonami komórkowymi i bramkami Hilti . Produkt może przesyłać właściwości danych takie jak lokalizacja urządzenia odbierającego, czas pracy, całkowitą liczbę użyć, liczbę aplikacji podczas jakiegoś okresu oraz sygnaturę czasu transmisji. Informacje odnośnie funkcji łączności można uzyskać w odpowiedniej aplikacji Hilti oraz instrukcji obsługi używanego elektronarzędzia.

Transmisja danych przez Bluetooth ®

Częstotliwość wysyłania może się różnić w zależności od dostępnego źródła energii produktu. Zasięg może różnić się mocno w zależności od warunków zewnętrznych, włącznie ze stosowanym urządzeniem odbiorczym. Wewnątrz zamkniętych pomieszczeń oraz metalowych barier (np ściany, regały, walizki itd.) zasięg Bluetooth ® może być znacznie mniejszy. W zależności od otoczenia wymagana może być większa częstotliwość wysyłania, zanim elektronarzędzie zostanie rozpoznane.
Gdyby elektronarzędzie nie zostało rozpoznane, należy sprawdzić następujące punkty:
Czy odległość do mobilnego urządzenia końcowego nie jest zbyt duża?
→ Zmniejszyć odległość pomiędzy mobilnym urządzeniem końcowym a elektronarzędziem

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Aby móc korzystać z funkcji łączności, należy najpierw zainstalować odpowiednią aplikację Hilti .
(1.) Pobrać aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.
Wymagane jest konto użytkownika w odpowiednim sklepie z aplikacjami.
(2.) Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy zalogować się za pomocą swojego konta lub zarejestrować się.
(3.) Wyświetlacz mobilnego urządzenia wyświetli wszystkie dalsze kroki dotyczące połączenia elektronarzędzia z mobilnym urządzeniem końcowym.
Najpierw należy przejść przez tutorial aplikacji. Dzięki temu można uzyskać większą wiedzę na temat procesu łączenia i korzystania z funkcji łączności.

Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem

Produkt posiada tryb głębokiego uśpienia zabezpieczający akumulator Li-Ion przed całkowitym rozładowaniem. Pozwala to uniknąć sytuacji, że akumulator zupełnie się rozładuje.
 • Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem uaktywniane jest po 360 minutach.
 • Aby wyłączyć zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem, należy wyjąć akumulator i włożyć go z powrotem.

Zakres dostawy

Osadzak , instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Ciężar bez akumulatora zgodnie z EPTA Procedure 01
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Długość gwoździ w magazynku
14 mm …30 mm
14 mm …36 mm
14 mm …24 mm
Długość gwoździ do osadzania pojedynczego
·/·
·/·
30 mm …36 mm
Średnica gwoździa
3 mm
2,75 mm …3,0 mm
3 mm
Pojemność magazynka
30 gwoździ
30 gwoździ
20 gwoździ
Droga docisku
12 mm
12 mm
12 mm
Siła docisku
50 N …70 N
50 N …70 N
50 N …70 N
Zalecana maksymalna częstotliwość osadzania przy temperaturze pokojowej
700/h
700/h
700/h
Napięcie znamionowe
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maksymalna emitowana moc nadawcza Bluetooth ®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Zakres częstotliwości Bluetooth
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
2 402 MHz …2 480 MHz
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ …45 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Typowy poziom emisji mocy akustycznej (w przypadku osadzania gwoździ) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Stal
100 dB
100 dB
100 dB
Typowy poziom emisji ciśnienia akustycznego (w przypadku osadzania gwoździ) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Stal
89 dB
89 dB
89 dB
Nieoznaczoność dla wymienionych poziomów ciśnienia akustycznego (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Jednoosiowe wartości dotyczące wibracji (w kierunku z)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Wartość emisji drgań (w przypadku osadzania gwoździ) z akumulatorem B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Stal
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Wartość emisji drgań (w przypadku osadzania gwoździ) z akumulatorem B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Stal
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Zdejmowanie prowadnicy kołka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Opróżnić magazynek.
 3. Przesunąć blokadę prowadnicy kołka do oporu w kierunku wskazanym przez strzałkę.
  • Prowadnica kołka zostaje zwolniona.
 4. Wyjąć prowadnicę kołka.

Wkładanie prowadnicy kołka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Opróżnić magazynek.
 3. Przesunąć blokadę prowadnicy kołka do oporu w kierunku wskazanym przez strzałkę i przytrzymać ją w tym położeniu.
 4. Przesunąć prowadnicę kołka, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia w końcówce urządzenia.
 5. Puścić blokadę prowadnicy kołka.
  • Blokada prowadnicy kołka przeskakuje do środkowego położenia.
 6. Poprzez pociąganie za prowadnicę kołka sprawdzić jej stabilne zamocowanie.

Bezpieczna praca z zaczepem do paska i hakiem do rusztowań

  Image alternative
 • Przed przystąpieniem do pracy należy się upewnić, że zaczep do paska/hak do rusztowań jest prawidłowo przymocowany do produktu.
 • Z zaczepu do paska/haka do rusztowań należy korzystać, dopóki jest to konieczne. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłożyć je w bezpieczny sposób.

Zabezpieczenie przed upadkiem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!
 • Używać jedynie linki asekuracyjnej zalecanej do tego narzędzia Hilti .
 • Skontrolować punkt mocowania linki asekuracyjnej narzędzia przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
 • Nie mocować linki asekuracyjnej narzędzia na zaczepie do paska. Nie używać zaczepu do paska do podnoszenia produktu.
Przestrzegać krajowych wytycznych dla prac na wysokości.
Używać zalecanej do tego narzędzia linki asekuracyjnej Hilti #2261970.
  Image alternative
 • Przymocować linkę asekuracyjną narzędzia karabińczykiem do produktu, jak pokazano na ilustracji. Sprawdzić stabilność zamocowania karabińczyka.
 • Przymocować drugi karabińczyk do części nośnej. Sprawdzić stabilność zamocowania karabińczyka.
  Przestrzegać instrukcji obsługi linki asekuracyjnej do narzędzi Hilti .

Wkładanie gwoździ w trybie pracy z magazynkiem

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zakleszczenia! Odbicie suwaka gwoździ może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzeń osadzaka.
 • Przy ciągnięciu suwaka gwoździ w dół należy zwrócić uwagę na jego pewne zatrzaśnięcie na swoim miejscu. Nie może dojść do odbicia suwak gwoździ z powrotem.
 1. Odciągnąć suwak gwoździ w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Włożyć taśmy z gwoździami w magazynek (maksymalnie 3 taśmy po 10 gwoździ każdy).
 3. Przytrzymać suwak gwoździ i nacisnąć odblokowanie suwaka.
 4. Przesunąć suwak gwoździ w tył tak, aby dotknął jednego gwoździa.

Wkładanie gwoździ w trybie osadzania pojedynczego

BX 3-ME-22
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zakleszczenia! Odbicie suwaka gwoździ może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzeń osadzaka.
 • Przy ciągnięciu suwaka gwoździ w dół należy zwrócić uwagę na jego pewne zatrzaśnięcie na swoim miejscu. Nie może dojść do odbicia suwak gwoździ z powrotem.
 1. Odciągnąć suwak gwoździ w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Wysunąć taśmę z gwoździami z magazynka i upewnić się, że magazynek jest pusty.
  Jeśli przed rozpoczęciem osadzania w trybie osadzania pojedynczego nie zostaną usunięte wszystkie gwoździe z magazynka, może dojść do uszkodzenia osadzaka.
 3. Przytrzymać suwak gwoździ i nacisnąć odblokowanie suwaka.
 4. Odsunąć suwak gwoździ.
 5. Umieścić gwóźdź w przewidzianym do tego celu zagłębieniu w prowadnicy kołka. Opcjonalnie można następnie dodatkowo nasadzić dopuszczony element mocujący na prowadnicę kołka.
  Osadzanie z więcej niż jednym gwoździem w prowadnicy kołka może spowodować uszkodzenia osadzaka. W trybie osadzania pojedynczego należy umieszczać w prowadnicy kołka maksymalnie jeden gwóźdź.
 6. Nacisnąć przycisk osadzania pojedynczego.
  • Przycisk osadzania pojedynczego zatrzaskuje się w słyszalny sposób.
  Pociągnięcie suwaka gwoździ o kilka centymetrów w dół powoduje ponowne zwolnienie przycisku osadzania pojedynczego.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Stosowanie podpory

Image alternative
Na równym podłożu podpora ułatwia prostopadłe zamocowanie osadzaka, ponieważ wówczas trzeba uważać tylko na prostopadłe pozycjonowanie w kierunku bocznym. Na nierównym podłożu może być konieczne złożenie podpory w celu ustawienia prowadnicy kołka prostopadle do podłoża.

Składanie podpory

 1. Nacisnąć na podporę, aby ją odblokować.
 2. Obrócić podporę w tył.

Rozkładanie podpory

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas składania podpory istnieje niebezpieczeństwo zakleszczenia palców pomiędzy podporą a obudową.
 • Podczas składania podpory należy trzymać osadzak za uchwyt.
 1. Obrócić podporę w przód.
 2. Nacisnąć od dołu na podporę, aby zatrzasnąć ją w rozłożonym położeniu.

Wyłączanie Bluetooth (opcjonalnie)

 • Docisnąć osadzak na 10 sekund do podłoża.
  • Po 6 sekundach element sprężynowy zostanie zwolniony w słyszalny sposób (przytrzymać osadzak dociśnięty przez kolejne 4 sekundy).
  • Wskazanie stanu zamiga 3-krotnie w kolorze niebieskim.
  • Dźwięk silnika rozlegnie się 3-krotnie.
  • Transmisja danych nie będzie już możliwa.
  Podczas pracy we wrażliwym otoczeniu (np. szpital), gdzie nie wolno używać urządzeń Bluetooth, można Bluetooth wyłączyć.
  Aby z powrotem włączyć Bluetooth, wyjąć akumulator i włożyć go z powrotem.

Włączanie/wyłączanie osadzaka

Włączanie osadzaka

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Dociskanie osadzaka do części ciała może spowodować ciężkie obrażenia w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania.
 • Nigdy nie naciskać osadzaka skierowanego w dłoń lub inną część ciała.
 1. W przypadku pracy z magazynkiem należy napełnić magazynek.
 2. Założyć akumulator.
  • Wskaźnik stanu miga powoli w kolorze zielonym.
  W przypadku pracy z obniżoną mocą akumulatora osadzak wyłącza się, zanim dojdzie do uszkodzenia ogniw akumulatora.
 3. W celu włączenia docisnąć osadzak do odpowiedniego podłoża.
  • Osadzak zostanie naprężony.
  • Wskaźnik stanu świeci w kolorze zielonym.

Wyłączanie osadzaka

 • Wyjąć akumulator.
  • Element sprężynowy zostanie zwolniony w słyszalny sposób, a wskaźnik stanu zgaśnie.
  Po 6 minutach osadzak wygeneruje dźwięk silnika, jako wskazówkę, że niedługo się wyłączy. Po tej wskazówce osadzak wyłączy się automatycznie.

Osadzanie

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała ze strony elementów mocujących przechodzących na wylot!
 • Przed przystąpieniem do osadzania elementów mocujących należy się upewnić, że nikt nie przebywa za lub pod konstrukcją, w której osadzany jest element mocujący.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane odpryskującymi odłamkami! Podczas przeprowadzania osadzania istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała i oczu przez odpryskujący od podłoża materiał oraz wyrzucane elementy taśmy z gwoździami.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne, zakładać okulary ochronne i rękawice ochronne. Również inne osoby przebywające w pobliżu muszą nosić okulary ochronne oraz kask ochronny.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Dociskanie osadzaka do części ciała może spowodować ciężkie obrażenia w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania.
 • Nigdy nie naciskać osadzaka skierowanego w dłoń lub inną część ciała.
 1. Zanim praca zostanie rozpoczęta, osadzić na próbę 2 elementy mocujące na danym podłożu.
 2. Osadzak należy przyłożyć pod kątem prostym do powierzchni i docisnąć prowadnicę kołka do oporu.
  • Osadzak zostanie włączony.
 3. Wykonać osadzanie przez naciśnięcie spustu zabezpieczającego.
 4. Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
  Jeśli prowadnica kołka będzie dociśnięta do podłoża przez dłużej niż 6 sekund bez wykonywania osadzania, osadzak automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Osadzak można włączyć z powrotem poprzez ponowne przyłożenie końcówki urządzenia do podłoża.

Wyjmowanie gwoździ w trybie pracy z magazynkiem

 1. Odciągnąć suwak gwoździ w dół, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Wysunąć gwoździe do dołu z magazynka.
 3. Przytrzymać suwak gwoździ i nacisnąć odblokowanie suwaka.
 4. Odsunąć suwak gwoździ do położenia wyjściowego.

Uwalnianie zakleszczonego gwoździa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia osadzaka. Stosowanie nieodpowiednich przyrządów zamiast oryginalnego wyposażenia polecanego przez Hilti może prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia osadzaka.
 • Do uwalniania zakleszczonego gwoździa należy używać wyłącznie zalecanego zestawu przebijaków.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane odpryskującymi odłamkami! Podczas osadzania może dojść do obrażeń ciała spowodowanych odpryskującymi odłamkami, jeżeli w obszarze prowadnicy kołka znajdują się ciała obce lub jeżeli elementy mocujące zakleszczyły się w prowadnicy kołka.
 • Nidy nie próbować usunąć usterki osadzaka poprzez osadzenie następnego elementu!
W prowadnicy kołka może dochodzić do zakleszczania się pojedynczych gwoździ. Przy użyciu zestawu przebijaków X-NP możliwe jest wyjęcie zakleszczonych gwoździ z prowadnicy kołka. Wyposażenie jest dostępne w sklepie Hilti Store lub w Internecie na stronie www.hilti.group .
 1. Wyjąć prowadnicę kołka (patrz).
 2. Włożyć prowadnicę kołka w tuleję mocującą zestaw przebijaków.
 3. Wybić zakleszczony gwóźdź z prowadnicy kołka za pomocą przebijaka i młotka.
 4. Założyć prowadnicę kołka (patrz).

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeżeli są.
 • Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Aby oczyścić styki produktu, używać czystej i suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać narażania akumulatora na niepotrzebne zapylenie lub zabrudzenie. Nigdy nie narażać akumulatora na działanie wysokiej wilgotności (np. nie zanurzyć w wodzie ani nie pozostawiać na deszczu).
  Jeśli akumulator został zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Odizolować go w niepalnym pojemniku lub zwrócić się do serwisu Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Niezwłocznie oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich prawidłowe działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Czyszczenie wewnętrznej strony końcówki urządzenia

 1. Zdjąć prowadnicę kołka.
 2. Wyczyścić wewnętrzną stronę końcówki urządzenia.
 3. Włożyć prowadnicę kołka.

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Urządzenie należy zawsze transportować i przechowywać w zabezpieczonej walizce.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, blisko źródeł ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepowołanych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po przechowywaniu trwającym dłuższy czas sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie są uszkodzone.

Pomoc w przypadku awarii

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie opisane sygnały świetlne odnoszą się do wskaźnika stanu osadzaka. W przypadku wszelkich zakłóceń zwracać uwagę na wskaźniki stanu naładowania i błędów akumulatora. Patrz rozdział Wskazania akumulatora litowo-jonowego .
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Wskaźnik stanu miga na zielono.
Akumulator wyczerpany.
 • Wymienić akumulator.
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu miga na zielono.
Akumulator wyczerpany.
 • Wymienić akumulator.
Prowadnicy kołka nie można docisnąć, a wskaźnik stanu świeci się na niebiesko .
Pusty magazynek.
Prowadnicy kołka nie można docisnąć, a wskaźnik stanu świeci się na zielono .
Zakleszczony suwak gwoździ.
 • Wyjąć taśmę z gwoździami z magazynka i wyczyścić magazynek.
Zablokowany gwóźdź w prowadnicy kołka.
Element sprężynowy jest naprężany z opóźnieniem, wskaźnik stanu miga na niebiesko, równocześnie rozlega się sygnał dźwiękowy; następnie wskaźnik stanu świeci przez 6 minut na niebiesko.
Pusty magazynek.
Element sprężynowy nie jest naprężany i miga wskaźnik stanu.
Nadmierna temperatura w osadzaku.
 • Poczekać, aż osadzak ostygnie.
Temperatura akumulatora za wysoka.
 • Pozostawić akumulator do ostygnięcia.
Temperatura akumulatora zbyt niska.
 • Powoli ogrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu miga na czerwono.
Nieprawidłowo włożona prowadnica kołka.
Element sprężynowy nie jest naprężany, a wskaźnik stanu świeci się na czerwono.
Usterki urządzenia.
 • Zwrócić się do serwisu Hilti .
Element sprężynowy nie jest naprężany; brak wskaźnika stanu.
Akumulator wyczerpany.
 • Wymienić akumulator.
Akumulator nieprawidłowo założony.
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem jest aktywne.
 • Wyjąć akumulator i włożyć go z powrotem.
Prowadnica kołka zakleszczona w stanie dociśniętym.
Zabrudzona powierzchnia między prowadnicą kołka a końcówką urządzenia.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
Opis Hilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
Produkty dopuszczone do akumulatorów Hilti można znaleźć w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bezpieczeństwo
 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale postępowanie Środki w przypadku zapalenia się akumulatora .
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się z partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • Nie stosować akumulatorów, z którego wycieka ciecz.
 • W razie wycieku cieczy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i/ lub skórą. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas kontaktu z elektrolitem.
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania elektrolitu.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować akumulator w lokalnym Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • W razie podejrzenia wewnętrznego problemu z akumulatorami, skontaktować się z partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób. Patrz rozdział Konserwacja i utylizacja .
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Przed podjęciem próby gaszenia wezwać straż pożarną.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody z zachowaniem jak największej odległości. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie próbować przenosić dużej liczby płonących akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory.
W przypadku akumulatorów, które nie schładzają się, dymią lub płoną:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Pozostawić akumulator przez co najmniej 24 godziny w wiadrze, tak aby całkowicie się schłodził.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator suchym, miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.