Język

DX 6-GR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Dodatkowo zastosowano następujące symbole:
Image alternative Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Znaki nakazu

Na produkcie zastosowano następujące znaki nakazu:
Image alternative Uwaga! Przestrzegać wskazówek.
Image alternative Nosić kask ochronny
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu

Wskazania wyświetlacza

Wyświetlane mogą być następujące wskazania wyświetlacza:
Image alternative Ten symbol wskazuje poziom naładowania baterii. Jeśli bateria jest wyczerpana, pojawia się symbol obsługi technicznej.
Image alternative Symbol konserwacji wskazuje, że należy przeprowadzić konserwację. Pojawia się po 5 latach, 30000 osadzeń lub gdy bateria jest wyczerpana. Nasze zalecenie: Zwrócić się do serwisu Hilti .
Image alternative Licznik osadzeń wskazuje, kiedy przypada najbliższy termin serwisu urządzenia. Każdy segment oznacza przy tym 500 osadzeń. Łącznie jest 5 segmentów, oznaczających 2500 osadzeń.
Image alternative Ten symbol wskazuje, czy Bluetooth jest włączony. Jeżeli ten symbol nie jest wyświetlany na wyświetlaczu, Bluetooth jest wyłączony.

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osadzak
  DX 6-GR
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do montażu bezpośredniego napędzanych materiałem miotającym

 • Nie dokonywać modyfikacji ani zmian w osadzaku.
 • Zawsze używać osadzaków, elementów wyposażenia (stopek, prowadnic kołków, magazynków, tłoków i akcesoriów) a także materiałów eksploatacyjnych (elementów mocujących i nabojów) dostosowanych wzajemnie do siebie.
 • Sprawdzić osadzak i akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
 • Ruchome elementy muszą działać nienagannie i nie mogą się zacinać. Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i oliwienia podanych w tej instrukcji obsługi.
 • Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane, aby zapewnić prawidłowe działanie osadzaka. Uszkodzone części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Używać wyłącznie nabojów Hilti DX lub innych odpowiednich nabojów spełniających minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
 • Osadzak stosować tylko do wymienionych zastosowań zgodnych z przeznaczeniem.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w nieodpowiednim podłożu, np. zbyt cienkim, zbyt twardym lub zbyt łamliwym materiale. Osadzenie w tych materiałach może spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie przez materiał. Przykładami nieodpowiednich materiałów są:
 • Spoiny w stali, żeliwo, szkło, marmur, tworzywa sztuczne, brąz, mosiądz, miedź, materiały izolacyjne, pustaki, cegły ceramiczne, cienkie blachy < 4 mm) i gazobeton.
 • Przestrzegać informacji podanych w „Podręczniku techniki zamocowań” firmy Hilti lub w odpowiednich lokalnych „Zasadach technicznych techniki zamocowań” firmy Hilti . Dodatkowo zawsze przestrzegać instrukcji zastosowania osadzanych elementów mocujących.
Wymagania przed użyciem
 • Osadzak wolno obsługiwać lub konserwować tylko wyłącznie osobom do tego upoważnionym i poinstruowanym o możliwych zagrożeniach.
 • Podczas użytkowania urządzenia nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Nosić odpowiednie okulary ochronne i kask.
 • Używać rękawic ochronnych. Osadzak może się nagrzewać podczas pracy.
 • Nosić ochraniacze słuchu. Zapłon ładunku miotającego może uszkodzić słuch.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Należy zadbać o dobre oświetlenie miejsca pracy i odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych.
Bezpieczeństwo osób
 • Nie dociskać osadzaka do ręki lub do innej części ciała! Nigdy nie kierować osadzaka na inne osoby!
 • Nie wolno dociskać osadzaka dłonią za magazynek, prowadnicę kołka, tłok, prowadnicę tłoka ani założony element mocujący. Ręczne dociśnięcie osadzaka może spowodować jego gotowość do pracy, nawet jeżeli nie zamontowano prowadnicy kołka. Stwarza to zagrożenie odniesieniem poważnych obrażeń ciała dla użytkownika i innych osób.
 • Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu muszą nosić ochraniacze słuchu, okulary ochronne oraz kask ochronny.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu urządzenia do montażu bezpośredniego. Nie używać osadzaka w przypadku zmęczenia albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Zaprzestać pracy w przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu. Chwila nieuwagi podczas korzystania z osadzaka może spowodować ciężkie obrażenia ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała podczas pracy. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Podczas korzystania z osadzaka ramiona powinny być zgięte, nie wyprostowane.
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami do montażu bezpośredniego
 • Używać osadzaka tylko zgodnie z przeznaczeniem i w nienagannym stanie, nie do celów, do których nie jest on przeznaczony.
 • Nie używać osadzaka w miejscach, w których istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
 • Przed osadzeniem elementów mocujących należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w kierunku osadzania za elementem, w którym mają być osadzone elementy mocujące. Zagrożenie ze strony elementów mocujących przechodzących na wylot!
 • Upewnić się, że wylot narzędzia do osadzania nigdy nie jest skierowany na użytkownika ani inne osoby.
 • Osadzak należy trzymać tylko za przewidziane powierzchnie do chwytania.
 • Utrzymywać uchwyty w takim stanie, by były suche, czyste, nie mogą być one zanieczyszczone smarem lub zaolejone.
 • Za spust wolno pociągnąć dopiero wtedy, gdy osadzak jest całkowicie i pionowo dociśnięty do powierzchni.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wybrane ustawienie energii.
 • Osadzić na próbę elementy mocujące na danym podłożu.
 • Osadzak należy zawsze przykładać do gładkiej, równej i wolnej powierzchni, której podłoże zapewnia pełną nośność.
 • Podczas osadzania zawsze trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się elementu mocującego z materiału podłoża.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w istniejących otworach, chyba że zaleca to Hilti (np. DX-Kwik).
 • Nie należy stosować raz już użytych elementów mocujących – niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Należy użyć nowego elementu mocującego.
 • Nie wolno poprawiać osadzenia zbyt płytko osadzonego elementu mocującego! Element mocujący może pęknąć.
 • Zachować wymagane odstępy od brzegu i odstępy pomiędzy elementami mocującymi (patrz rozdział Minimalne odstępy).
 • Nigdy nie pozostawiać załadowanego osadzaka bez nadzoru.
 • Rozładować osadzak (wyjąć taśmę z nabojami i elementy mocujące) zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia, serwisu i konserwacji, w razie wymiany prowadnicy kołka oraz na czas przerw w pracy lub przechowywania urządzenia.
 • Osadzak należy transportować i przechowywać w przewidzianej do tego celu walizce Hilti .
 • Nieużytkowane i osadzaki należy przechowywać rozładowane w suchym, bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Przed przystąpieniem do osadzania należy skontrolować podłoże pod kątem obecności ukrytych przewodów elektrycznych, wodociągowych i gazowych.
 • W celu uzyskania szczegółowych informacji zażądać „Podręcznika techniki zamocowań” firmy Hilti , lub odpowiednich, lokalnych „Zasad technicznych techniki zamocowań” firmy Hilti w sklepie firmy Hilti .
Termiczne środki bezpieczeństwa
 • Nie należy przekraczać maksymalnej częstotliwości osadzania zalecanej w rozdziale Dane techniczne .
 • Jeśli osadzak ulegnie przegrzaniu albo taśma z nabojami odkształci się lub stopi, należy wyjąć taśmę z nabojami i pozostawić osadzak do ostygnięcia.
 • Nie należy demontować osadzaka, gdy jest gorący. Poczekać, aż osadzak ostygnie.
Niebezpieczeństwo eksplozji nabojów
 • Należy zawsze używać nabojów, które są odpowiednie lub dopuszczone do stosowania w osadzaku.
 • Taśmę z nabojami należy wyjąć na czas przerwy, po zakończeniu pracy lub na czas transportu osadzaka.
 • Nie należy próbować na siłę wyciągać elementów mocujących/ lub nabojów z taśmy magazynka lub osadzaka.
 • Nieużywane naboje należy przechowywać zgodnie z instrukcjami przechowywania nabojów do osadzaków napędzanych materiałem miotającym (np. w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 5°C do 25°C) w zabezpieczonym miejscu.
 • Nie pozostawiać niezużytych lub częściowo używanych taśm z nabojami. Zebrać zużyte taśmy z nabojami i przechowywać w odpowiednim miejscu.
 • Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i przechowywania, które są podane w karcie charakterystyki nabojów.

Opis

Przegląd produktu (osadzak)

Image alternative
 1. Pierścień regulacyjny energii osadzania
 2. Tuleja prowadząca
 3. Spalinowe cofanie tłoka
 4. Tłok
 5. Pierścienie tłokowe
 6. Przycisk odblokowujący „Pierścień regulacji energii osadzania”
 7. Obudowa
 8. Komora nabojowa (wyrzut)
 9. Przycisk obsługi na wyświetlaczu
 10. Komora nabojowa (otwór do wsuwania)
 11. Spust
 12. Szczeliny wentylacyjne
 13. Złącze montażowe do akcesoriów
 14. Uchwyty

Przegląd produktu (prowadnice kołka)

Image alternative
 1. Prowadnica kołka
 2. Blokada prowadnicy kołka
 3. Amortyzator
 4. Tuleja centrująca

Elementy obsługi osadzaka

W osadzaku znajdują się poniższe elementy obsługi :
Image alternative Przycisk odblokowujący „Pierścień regulacji energii osadzania”
Przycisk odblokowuje „pierścień regulacji energii osadzania” lub służy do demontażu spalinowego mechanizmu cofania tłoka.
Image alternative Przycisk odblokowujący prowadnicę kołka (A)
Przycisk odblokowuje prowadnicę kołka do zmiany prowadnicy kołka lub do czyszczenia osadzaka.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to osadzak do osadzania gwoździ, trzpieni i elementów mocujących w stali.

Produkt może być używany tylko w połączeniu z akcesoriami pasującymi do osadzaka. Prowadnice kołków, tłok i elementy mocujące muszą być do siebie dopasowane.
Produkt może być stosowany wyłącznie z częściami zamiennymi i akcesoriami firmy Hilti oraz nabojami i elementami mocującymi marki Hilti bądź innymi odpowiednimi nabojami i elementami mocującymi.

Bluetooth®

Znak słowny Bluetooth ® oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi oznaczeniami towarowymi i własnością Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek stosowanie tych znaków słownych/znaków graficznych przez spółkę Hilti odbywa się na licencji.
Bluetooth to bezprzewodowe przesyłanie danych, które pozwala dwóm produktom obsługującym Bluetooth komunikować się między sobą na niewielką odległość.
Ten produkt jest wyposażony w moduł Bluetooth Low Energy. Moduł pozwala na komunikację i wymianę danych z telefonami komórkowymi i bramkami Hilti . Moduł służy do sprawdzania stanu produktu i przesyłania ustawień i danych oraz może wysyłać charakterystyki danych, takie jak lokalizacja urządzenia odbiorczego, czas pracy, całkowita liczba zastosowań, liczba zastosowań w przedziale czasu oraz znacznik czasu przesyłania.
Informacje na temat oferowanych funkcji są podane w odpowiedniej aplikacji Hilti .

Przesyłanie danych przez Bluetooth

Okres przesyłania danych może się różnić w zależności od dostępnego źródła zasilania produktu. Zasięg może różnić się mocno w zależności od warunków zewnętrznych, włącznie ze stosowanym urządzeniem odbiorczym. W zamkniętych przestrzeniach i przez metalowe bariery (np. ściany, półki, walizki itp.) zasięg Bluetooth może być znacznie słabszy. W zależności od środowiska, przed wykryciem produktu może być wymagane wiele okresów wysyłania.
Jeśli produkt nie zostanie wykryty, należy sprawdzić, co następuje:
Czy odległość do mobilnego urządzenia końcowego nie jest zbyt duża?
→ Zmniejszyć odległość pomiędzy urządzeniem przenośnym a produktem.

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Aby móc korzystać z funkcji łączności, należy najpierw zainstalować odpowiednią aplikację Hilti .
(1.) Pobrać aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami (Apple App Store, Google Play Store).
Wymagane jest konto użytkownika w odpowiednim sklepie z aplikacjami.
(2.) Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy zalogować się na swoje konto lub zarejestrować się.
(3.) Na wyświetlaczu urządzenia mobilnego przedstawiono wszystkie dalsze kroki łączenia produktu z urządzeniem mobilnym.
Należy również przestrzegać stosować się do wszystkich wskazówek obsługi wyświetlanych w aplikacji. Zapewnia to lepszy przegląd procesu połączenia i funkcji.

Informacje dotycząca aplikacji

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji, pobrać ją i uruchomić, należy zeskanować kod QR na walizce.

Wymagania dotyczące nabojów

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowanych nieoczekiwaną eksplozją! W przypadku nabojów niespełniających minimalnych wymogów bezpieczeństwa mogą tworzyć się osady z niespalonego prochu. Może to skutkować nagłym wybuchem i ciężkimi obrażeniami ciała u użytkownika oraz osób w jego otoczeniu.
 • Stosować wyłącznie naboje spełniające minimalne wymogi lokalnie obowiązujących regulacji!
 • Przestrzegać okresów konserwacji i regularnie zlecać Hilti-Service czyszczenie osadzaka!
Należy stosować wyłącznie wymienione w niniejszej tabeli naboje Hilti DX lub inne odpowiednie naboje spełniające minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
 • W państwach UE i EFTA, obowiązuje zasada, że naboje muszą spełniać wymogi CE i muszą mieć oznaczenie CE.
 • W Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada, że naboje muszą spełniać wymogi UKCA i muszą mieć oznaczenie UKCA.
 • W USA naboje muszą odpowiadać wymogom normy ANSI A10.3-2020.
 • W pozaeuropejskich państwach C.I.P. obowiązuje przepis, że naboje muszą mieć dopuszczenie C.I.P. dla zastosowanego osadzaka DX.
 • W przypadku pozostałych krajów obowiązuje wymóg pomyślnego przejścia próby na obecność pozostałości wg normy EN 16264 oraz okazania stosownej deklaracji producenta.
Naboje
Oznaczenie do zamówienia
Kolor
Moc
Naboje DX 6
tytanowo-szary
duża
Naboje DX 6
czarny
bardzo duża

Minimalne odległości i odległości od krawędzi

Podczas mocowania należy przestrzegać minimalnych odległości. Mogą one różnić się od siebie w zależności od danego produktu.
Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania w instrukcji obsługi używanego elementu osadzającego, podanych w „Podręczniku techniki zamocowań” firmy Hilti lub w odpowiednich lokalnych „Zasadach technicznych techniki zamocowań” firmy Hilti .
Mocowanie do staliW przypadku mocowania do stali należy zawsze przestrzegać następujących minimalnych odstępów:
 • Minimalny odstęp krawędzi od krawędzi podłoża do elementu mocującego musi wynosić 15 mm.
 • Minimalna odległość osi pomiędzy dwoma elementami mocującymi musi wynosić co najmniej 20 mm.
 • Minimalna grubość podłoża musi wynosić co najmniej 6 mm.

Informacje dot. zakresu zastosowania

Więcej informacji dot. zakresu zastosowania można znaleźć na stronie produktów Hilti .

Dane techniczne


DX 6-GR
Ciężar
3,42 kg
Długość (osadzak)
491 mm
Zalecana maksymalna częstotliwość osadzania
700 liczba osadzeń / h
Wymagana siła docisku
174 N … 200 N
Droga docisku
19 mm
Temperatura otoczenia (przechowywanie i użytkowanie)
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Częstotliwość
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maksymalna emitowana moc nadawcza
−27,2 dBm

Informacje o hałasie i drganiach

Wymienione wartości natężenia dźwięku zostały wyznaczone w następujących warunkach ramowych:
Warunki ramowe informacji o hałasie
Naboje
Kaliber 6.8/11, kolor czarny
Ustawienie energii
6
Zastosowanie
Mocowanie desek 24 mm do betonu (C40) za pomocą X-P47 P8
Informacja o hałasie zgodnie z EN 15895
Poziom mocy akustycznej (LWA)
106 ±2 dB
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
103 ±2 dB
Szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informacje o drganiach zgodnie z EN 2006/42/EG
Emisja drgań
< 2,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

Montaż osadzaka

Image alternative
 1. Należy upewnić się, że w osadzaku nie ma taśmy z nabojami.
 2. Ustawić znaczniki w postaci strzałek w jednej linii i włożyć układ spalinowego cofania tłoka w obudowę.
 3. Włożyć prowadnicę kołków wyśrodkowaną w układ spalinowego cofania tłoka.
 4. Włożyć tłok.
 5. Założyć amortyzator na prowadnicę kołka.
 6. Włożyć prowadnicę kołków wyśrodkowaną i nie przekrzywioną w układ spalinowego cofania tłoka.
 7. Obrócić prowadnicę kołków w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia.
  • Prowadnica kołków jest zablokowana.

Zabezpieczenie przed upadkiem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!
 • Używać jedynie linki asekuracyjnej zalecanej do tego narzędzia Hilti .
 • Skontrolować punkt mocowania linki asekuracyjnej narzędzia przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
Przestrzegać krajowych wytycznych dla prac na wysokości.
Używać zalecanej do tego narzędzia linki asekuracyjnej Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Przymocować linkę asekuracyjną narzędzia za pomocą pętli do produktu, jak pokazano na ilustracji. Sprawdzić stabilność zamocowania.
 • Przymocować karabińczyk za część nośną. Sprawdzić stabilność zamocowania karabińczyka.
  Przestrzegać instrukcji obsługi linki asekuracyjnej do narzędzi Hilti .

Zaczep (akcesoria)

Image alternative
Do krótkotrwałego zawieszenia zaczep Hilti (akcesoria) można zamontować na barierce lub na pasku narzędziowym. Podczas montażu przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do akcesoriów.
Kopia instrukcji montażu znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
Osadzak musi dodatkowo być zabezpieczony linką zabezpieczającą Hilti .

Obsługa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała na skutek niezamierzonego zadziałania! Naładowany osadzak w każdej chwili może stać się gotowy do użytku. Niezamierzone wyzwolenie osadzania może stwarzać zagrożenia dla użytkownika i innych osób.
 • Należy zawsze rozładować osadzak (naboje i elementy mocujące), w przypadku przerwania pracy z zastosowaniem osadzaka.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych, czyszczenia i przezbrajania upewnić się, że w osadzaku nie ma nabojów, ani elementów mocujących.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie związane z gorącą powierzchnią! Osadzak może się nagrzewać podczas pracy.
 • Używać rękawic ochronnych.
Jeśli podczas wkładania taśmy z nabojami opór jest nietypowo duży, należy sprawdzić, czy taśma z nabojami może być stosowana w tym osadzaku.
Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
Wskazówki użytkowania dotyczące bezpieczeństwa
Przykładowa ilustracja
Opis
Image alternative Nie dociskać osadzaka do części ciała!
Dociśnięcie do części ciała (na przykład dłoni) może przygotować osadzak do działania. W ten sposób istnieje niebezpieczeństwo osadzenia w częściach ciała.

Ładowanie taśmy z nabojami

Image alternative
 • Wsunąć taśmę z nabojami wąskim końcem do przodu od spodu w uchwyt osadzaka, aż zagłębi się w osadzaku.
  W przypadku zakładania napoczętej taśmy z nabojami:
  Wyciągać ręką w pełni wsuniętą taśmę z nabojami u góry z osadzaka, aż do momentu, gdy w magazynku nabojów znajdzie się nieużywany nabój

Ładowanie osadzaka w wersji pojedynczej

Image alternative
 • Wsunąć element mocujący od przodu w prowadnicę kołków, aż podkładka elementu mocującego będzie trzymana w prowadnicy kołków.

Ustawianie energii osadzania

Wybrać ustawienie energii w zależności od zastosowania. W przypadku braku doświadczenia należy zawsze zaczynać od minimalnej energii osadzania.
Image alternative
 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający „Ustawianie energii osadzania”.
 2. Obrócić „Pierścień regulacji energii osadzania” do pożądanego poziomu energii.
  Poziomy energii:
  • 1 = najmniejsza energia
  • 8 = największa energia
 3. Sprawdzić, czy mocowanie zostało wykonane prawidłowo zgodnie z instrukcją obsługi elementu mocującego.

Osadzanie elementów mocujących

Image alternative
 1. Ustawić osadzak.
 2. Trzymać osadzak prosto do powierzchni roboczej i docisnąć go pod kątem prostym.
 3. Nacisnąć spust, aby osadzić element mocujący.

Rozładowywanie osadzaka w wersji pojedynczej

 1. Wyjąć taśmę z nabojami w górę z osadzaka.
 2. Wyciągnąć element mocujący z osadzaka.

Mocowanie krat pomostowych X-FCM

Image alternative
 1. Osadzić kołek gwintowany w stalowej ramie.
  Użycie tulei centrującej ułatwi prawidłowe, centralne osadzenie kołka.
 2. Umieścić kołnierz mocujący X-FCM.
 3. Przestrzegać wskazówek w instrukcji instalacji elementu mocującego.

Mocowanie blachy ryflowanej X-FCP

Image alternative
 1. Nawiercić lub wytłoczyć otwór w blasze ryflowanej.
  Przestrzegać wymaganych niezbędnych odległości:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Osadzić kołek gwintowany w uprzednio przygotowanym otworze.
 3. Umieścić kołnierz mocujący X-FCP.
 4. Przestrzegać wskazówek w instrukcji instalacji elementu mocującego.

Mocowanie kraty X-GR

Image alternative
 1. Umieścić element mocujący kraty pomostowej w prowadnicy kołka.
 2. Osadzić element mocujący kraty pomostowej przez kratkę w stali.
 3. Przestrzegać wskazówek w instrukcji instalacji elementu mocującego.

Resetowanie wskaźnika czyszczenia

Wskaźnik czyszczenia składa się z 5 słupków. Każdy słupek oznacza 500 osadzeń.
Wskaźnik czyszczenia służy do wyświetlania prawidłowych okresów czyszczenia podczas korzystania z następujących nabojów:
 • Nabój DX 6 tytanowo-szary
 • Nabój czarny DX 6
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk obsługi na wyświetlaczu przez 10–12 sekund.
  • Wskaźnik czyszczenia zostanie wyzerowany.

Postępowanie w przypadku awarii

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo eksplozji! Nieumiejętne obchodzenie się z nabojami może spowodować ich odpalenie.
 • Nie należy próbować wyjmować nabojów z osadzaka lub z taśmy z nabojami na siłę.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie związane z gorącą powierzchnią! Osadzak może się nagrzewać podczas pracy.
 • Używać rękawic ochronnych.

Osadzak zakleszczył się i nie powraca do pozycji wyjściowej

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała spowodowanych przez niezabezpieczony osadzak! Jeżeli osadzak zakleszczył się w stanie zaciśniętym, może być naładowany i niezabezpieczony. Niezamierzone wyzwolenie osadzania może spowodować poważne obrażenia ciała.
 • Zawsze upewnić się, że osadzak nie jest skierowany w stronę użytkownika ani innych osób.
 1. Docisnąć osadzak na co najmniej 10 sekund i ponownie go zwolnić.
 2. Zdjąć osadzak z powierzchni roboczej.
  • Image alternative Należy zadbać o to, aby nie było ono skierowane na użytkownika ani inne osoby!
 3. Spróbować ręcznie wyciągnąć prowadnicę kołka do pozycji wyjściowej.
  • Image alternative Zdjąć rękę ze spustu i nie sięgać przed wylot narzędzia do osadzania!
 4. Natychmiast wyciągnąć taśmę z nabojami z osadzaka.
  • Image alternative Jeżeli usunięcie taśmy z nabojami jest niemożliwe:
   • W bezpiecznym miejscu pod nadzorem pozostawić osadzak do ostygnięcia.
   • Zawsze upewnić się, że osadzak nie jest skierowany w stronę użytkownika ani innych osób.
   • Skontaktować się z serwisem Hilti .
 5. Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.

Nabój nie odpala w osadzaku, którego temperatura przekracza temperaturę roboczą

Zawsze należy upewnić się, że osadzak nie jest skierowany w stronę użytkownika ani w stronę innych osób!
 1. Docisnąć osadzak na co najmniej 10 sekund i ponownie go zwolnić.
 2. Jeśli nabój wciąż nie odpala, odczekać 10 sekund i odsunąć osadzak od powierzchni roboczej.
 3. Natychmiast wyciągnąć taśmę z nabojami z osadzaka.
  • Jeżeli usunięcie taśmy z nabojami jest niemożliwe:
   • W bezpiecznym miejscu pod nadzorem pozostawić osadzak do ostygnięcia.
   • Skontaktować się z serwisem Hilti .
 4. Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 5. Schować nabój w bezpiecznym miejscu.
 6. Nieodpalone naboje należy zutylizować.
  • Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
 7. Pozostawić osadzak do ostygnięcia i kontynuować pracę z nową taśmą z nabojami.

Nabój nie odpala w rozgrzanym osadzaku

 1. Natychmiast przerwać pracę.
 2. Rozładować osadzak (naboje i elementy mocujące), następnie zdemontować osadzak.
 3. Sprawdzić dobór odpowiedniej kombinacji prowadnic kołków, tłoka, elementów mocujących i naboju.
 4. Sprawdzić amortyzator, tłok i prowadnice kołków pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić elementy.
 5. Wyczyścić i naoliwić osadzak.
  • Jeżeli po przeprowadzeniu powyższych czynności problem nadal istnieje, nie wolno użytkować osadzaka.
  • Należy przekazać osadzak do sprawdzenia i ewentualnej naprawy w serwisie Hilti .
  Ze względu na specyfikę urządzenia podczas regularnego użytkowania dochodzi do zanieczyszczenia i zużycia podzespołów istotnych dla właściwego działania urządzenia.
  Należy regularnie przeprowadzać serwis urządzenia. Podczas intensywnego korzystania z osadzaka należy sprawdzać tłok i amortyzator codziennie, nie rzadziej jednak niż co 2500 do 3000 osadzeń. Okres ten odpowiada regularnemu cyklowi czyszczenia osadzaka. Cykle konserwacji i czyszczenia bazują na typowym użytkowaniu urządzenia.
  Licznik osadzeń pokazuje liczbę osadzeń dokonanych od czasu ostatniego wyzerowania wskaźnika czyszczenia. Słupek oznacza 500 osadzeń.
  Po 30 000 osadzeń należy zlecić konserwację urządzenia w serwisie Hilti .

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja osadzaka

Do czyszczenia używać wyłącznie akcesoriów czyszczących dostarczonych przez Hilti lub równoważnych materiałów. Do czyszczenia nie należy w żadnym wypadku używać rozpylaczy, sprężonego powietrza, myjek ciśnieniowych, rozpuszczalników ani wody.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia osadzaka! Ciała obce mogą się zakleszczyć w osadzaku i uszkodzić go podczas zwalniania.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza osadzaka.
 • Zewnętrzne powierzchnie osadzaka regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Substancje niebezpieczne Zanieczyszczenia w urządzeniach DX zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Podczas czyszczenia nie wdychać pyłu ani zanieczyszczeń.
 • Artykuły spożywcze przechowywać z dala od pyłu i zanieczyszczeń.
 • Po zakończeniu czyszczenia osadzaka umyć dłonie.
 • Wyczyścić osadzak i użyć aerozolu Hilti zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi. Zapobiega to usterkom działania.
 1. Należy regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy osadzaka pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
 2. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo.
 3. Osadzak należy eksploatować wyłącznie z odpowiednimi nabojami i zalecanym ustawieniem energii.
  • Nieprawidłowe naboje lub nadmierne ustawienia energii mogą prowadzić do przedwczesnej awarii osadzaka.

Przeprowadzanie kontroli technicznej urządzenia

Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia, jeśli dojdzie do następujących sytuacji:
 1. Występują wahania energii (co można rozpoznać po nierównomiernej głębokości wnikania elementu mocującego).
 2. Dochodzi do nieprawidłowych zapłonów naboju (nabój nie zostaje odpalony).
 3. Komfort obsługi wyraźnie się zmniejszy.
  • Konieczny docisk wyraźnie się zwiększy.
  • Opór spustu wzrośnie.
  • „Pierścień regulacji energii osadzania” obraca się z trudem.
  • Trudno wyjąć taśmę z nabojami.
 4. Licznik osadzeń wskazuje, że jest wymagany serwis urządzenia.

Demontaż osadzaka

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała na skutek niezamierzonego zadziałania! Naładowany osadzak w każdej chwili może stać się gotowy do użytku. Niezamierzone wyzwolenie osadzania może stwarzać zagrożenia dla użytkownika i innych osób.
 • Należy zawsze rozładować osadzak (naboje i elementy mocujące), w przypadku przerwania pracy z zastosowaniem osadzaka.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych, czyszczenia i przezbrajania upewnić się, że w osadzaku nie ma nabojów, ani elementów mocujących.
Image alternative
 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady prowadnicy kołka.
 2. Obrócić prowadnicę kołka do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Wyjąć prowadnicę kołka z tłokiem.
 4. Wyjąć tłok z prowadnicy kołka.
 5. Odgiąć amortyzator, aby go oddzielić od prowadnicy kołka.
 6. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający „Ustawianie energii osadzania”.
 7. Obrócić „pierścień regulacji energii osadzania” przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w położenie demontażu.
 8. Wyciągnąć układ spalinowego cofania tłoka z obudowy.

Sprawdzić tłok i amortyzator

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Uszkodzenie amortyzatora, tłoka lub stopki zwiększa ryzyko nieprawidłowego działania.
 • Skontrolować amortyzator i tłok pod kątem zużycia i wymienić je w razie obecności uszkodzeń.
 • Nie wolno modyfikować tłoków.
 • Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego tłoka, np. zeszlifowując jego wierzchołek.
 1. W następujących przypadkach należy wymienić tłok:
  • Tłok jest pęknięty.
  • Tłok jest mocno zużyty (np. wyłamanie obwodowego pierścieniowego podwyższenia na końcu tłoka na ponad 90° obwodu)
  • Pierścienie tłokowe są pęknięte lub brakuje ich.
  • Tłok jest wygięty (sprawdzić, tocząc go po równej powierzchni).
 2. W następujących przypadkach należy wymienić amortyzator:
  • Metalowy pierścień amortyzatora jest pęknięty lub odrywa się.
  • Amortyzator nie trzyma się już na prowadnicy kołka.
  • Pod metalowym pierścieniem widoczne jest silne, punktowe wytarcie gumy.

Czyszczenie i oliwienie osadzaka

Należy stosować wyłącznie aerozol Hilti . Stosowanie innych środków smarnych może spowodować usterki w działaniu lub uszkodzenie osadzaka.
Image alternative
 1. Rozładować osadzak (naboje i elementy mocujące), następnie zdemontować osadzak.
 2. Oczyścić pierścienie tłokowe płaską szczotką dostarczoną wraz z urządzeniem, aby mogły się swobodnie poruszać.
 3. Wyczyścić blokadę prowadnicy kołka za pomocą płaskiej szczotki.
 4. Naoliwić blokadę prowadnicy kołków i lekko wytrzeć blokadę ściereczką.
 5. Wyczyścić spalinowy układ cofania tłoka wewnątrz dostarczoną w zestawie dużą szczotką okrągłą.
 6. Naoliwić wewnątrz blokadę układu spalinowego cofania tłoka.
 7. Wyczyścić tylną część układu spalinowego cofania tłoka i kołki płaską szczotką.
 8. Naoliwić kołki, a następnie przetrzeć je lekko ściereczką.
 9. Wyczyścić stożkowe łoże naboju za pomocą szczotki stożkowej dostarczonej wraz z urządzeniem.
 10. Wyczyścić komorę naboju za pomocą dołączonego wycioru.

Końcowa kontrola osadzaka

 1. Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.
 2. Zresetować wskaźnik czyszczenia.

Problemy z osadzakiem

Image alternative OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Przed przystąpieniem do usuwania usterek należy się upewnić, ze w osadzaku nie ma nabojów. Jeśli nie można wyjąć nabojów, należy skontaktować się z serwisem Hilti
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Zwiększa się siła koniecznego docisku
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 • Wyczyścić łoże naboju.
 • Włożyć nową taśmę z nabojami.
Zwiększa się opór spustu
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
„Pierścień regulacji energii osadzania” obraca się z trudem
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 • Wyczyścić łoże naboju.
 • Włożyć nową taśmę z nabojami.
Image alternative
Element za płytko osadzony
Zbyt długi element.
 • Zastosować krótszy element
Wadliwy nabój.
 • Przesunąć taśmę z nabojami o jeden nabój dalej.
Energia osadzania za niska
 • Zwiększyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
 • Zastosować bardzo mocne naboje.
Image alternative
Tłok zakleszcza się w układzie spalinowego cofania tłoka
Uszkodzony tłok.
 • Wymienić tłok.
Starty materiał z amortyzatora w środku układu spalinowego cofania tłoka.
 • Skontrolować tłok i amortyzator, w razie potrzeby wymienić.
 • Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z serwisem Hilti .
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 • Wyczyścić łoże naboju.
 • Włożyć nową taśmę z nabojami.
Image alternative
Układ spalinowego cofania tłoka jest zakleszczony Osadzak nie wysuwa się.
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 • Wyczyścić łoże naboju.
 • Włożyć nową taśmę z nabojami.
Zakleszczenie spowodowane zabrudzeniami lub odpryskami betonu.
 • Jeśli błąd występuje nadal, skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Tłok zakleszczył się w prowadnicy kołka
Tłok i/lub amortyzator uszkodzony.
 • Odkręcić magazynek, skontrolować tłok i amortyzator i w razie potrzeby wymienić.
Za duża energia osadzania
 • Zmniejszyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
Wygięty tłok wskutek osadzania bez elementu mocującego
 • Unikać prób jałowego osadzania.
 • Sprawdzić, czy tłok jest prosty i w razie potrzeby wymienić.
Nie można odpalić osadzaka
Osadzak nie został całkowicie dociśnięty.
 • Całkowicie docisnąć osadzak.
Usterka położenia tłoka (podczas uruchamiania tłok nie jest w pozycji wyjściowej)
Nieprawidłowo zablokowana prowadnica kołka.
Uderzanie tłoka ze względu na zbyt wysoką energię osadzania.
 • Zmniejszyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.

Problemy z elementami mocującymi w stali

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Element mocujący wnika zbyt płytko w podłoże
Energia osadzania za niska
 • Zwiększyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
 • Zastosować bardzo mocne naboje.
Przekroczona granica zastosowania (bardzo twarde podłoże).
 • Zastosować mocniejszy system, np. DX 76 (PTR) z pasującymi do niego, odpowiednimi elementami mocującymi.
Uderzanie tłoka ze względu na zbyt wysoką energię osadzania.
 • Zmniejszyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
Image alternative
Element mocujący nie trzyma się w podłożu
Cienkie podłoże stalowe (4-5 mm)
 • Ustawić inną moc lub użyć innego naboju.
Image alternative
Różne głębokości osadzania
Usterka położenia tłoka
 • Wyjąć taśmę z nabojami i przeprowadzić serwis urządzenia.
 • Skontrolować tłok i amortyzator, w razie potrzeby wymienić.
Osadzak zbyt mocno zanieczyszczony.
 • Wyczyścić osadzak.
 • W razie potrzeby zlecić kontrolę osadzaka w serwisie Hilti .
Uderzanie tłoka ze względu na zbyt wysoką energię osadzania.
 • Zmniejszyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
Image alternative
Złamanie elementu mocującego
Energia osadzania za niska
 • Zwiększyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
 • Zastosować bardzo mocne naboje.
Przekroczona granica zastosowania (bardzo twarde podłoże).
 • Zastosować mocniejszy system, np. DX 76 (PTR) z pasującymi do niego, odpowiednimi elementami mocującymi.
Za duża energia osadzania.
 • Zmniejszyć energię osadzania pierścieniem regulacyjnym.
Element za głęboko osadzony
Za duża energia osadzania.
 • Zmniejszyć energię osadzania «pierścieniem regulacyjnym».
 • Zastosować słabszy nabój.

Problemy z nabojami

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Taśma z nabojami nie przesuwa się
Uszkodzona taśma z nabojami.
 • Wymienić taśmę z nabojami.
Osadzak zbyt mocno zanieczyszczony.
 • Wyczyścić osadzak.
 • W razie potrzeby zlecić kontrolę osadzaka w serwisie Hilti .
Osadzak uszkodzony.
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Zastosowano niewłaściwą taśmę z nabojami
 • Należy stosować wyłącznie taśmy z nabojami przeznaczone do osadzaka.
Image alternative
Trudno wyjąć taśmę z nabojami.
Osadzak przegrzany.
 • Pozostawić osadzak pod stałym nadzorem do ostygnięcia.
 • Następnie ostrożnie wyjąć taśmę z nabojami z osadzaka.
Pozostałości po odpaleniu naboju.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
 • Wyczyścić łoże naboju.
 • Włożyć nową taśmę z nabojami.
Image alternative
Nie da się odpalić ładunku
Wadliwy nabój.
 • Przesunąć taśmę z nabojami o jeden nabój dalej.
Osadzak zanieczyszczony.
 • Przeprowadzić kontrolę techniczną urządzenia.
Image alternative
Taśma z nabojami topi się
Podczas osadzania osadzak jest za długo dociskany.
 • Wyjąć taśmę z nabojami i wymienić na nową.
 • Przed odpaleniem krócej dociskać osadzak.
Za duża częstotliwość osadzania (osadzak za gorący).
 • Natychmiast przerwać pracę.
 • Wyjąć taśmę z nabojami i poczekać, aż osadzak ostygnie.
 • Nie wolno przekraczać zalecanej częstotliwości osadzania (patrz rozdział Dane techniczne).
Image alternative
Naboje wypadają z taśmy
Za duża częstotliwość osadzania (osadzak za gorący).
 • Natychmiast przerwać pracę.
 • Wyjąć taśmę z nabojami i poczekać, aż osadzak ostygnie.
 • Nie wolno przekraczać zalecanej częstotliwości osadzania (patrz rozdział Dane techniczne).

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Potwierdzenie kontrolne CIP

Dotyczy państw członkowskich C.I.P. poza obszarem UE i EFTA: Hilti DX 6 posiada zezwolenie dla wzorca konstrukcyjnego oraz świadectwo kontroli systemu. Na tej podstawie urządzenie zostało opatrzone znakiem PTB w formie kwadratu z wpisanym numerem zezwolenia S 1035. W ten sposób Hilti gwarantuje zgodność z wzorcem konstrukcyjnym posiadającym zezwolenie.

Dalsze informacje

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.
Tajwańska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku tajwańskiego.
Rosyjska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku rosyjskiego.