Język

SJD 6-A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Jałowa prędkość skokowa
Image alternative Prąd stały
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Opisany produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. W razie pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu dotyczących produktu należy zawsze podawać te dane.
  Dane produktu
  Wyrzynarka
  SJD 6-A22
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pilarek z brzeszczotem poruszającym się w obie strony

 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Zamocować i zabezpieczyć narzędzie za pomocą zacisków lub w inny sposób na stabilnym podłożu. Nie trzymać obrabianego przedmiotu jedynie dłonią ani nie dociskać do własnego ciała, ponieważ pozostanie niestabilny, co może prowadzić do utraty kontroli.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Urządzenia używać wyłącznie, gdy jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz lekką maskę przeciwpyłową.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Nie patrzeć bezpośrednio w światło (diody LED) ani nie świecić innym osobom w twarz. Istnieje niebezpieczeństwo oślepienia.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zabezpieczenie obrabianego przedmiotu za pomocą zacisków lub imadła jest bezpieczniejsze niż przytrzymanie dłonią.
Istotne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wyrzynarek
 • Podczas cięcia prowadzić urządzenie zawsze w kierunku od siebie.
 • Nigdy nie trzymać dłoni przed lub na brzeszczocie.
 • Nigdy nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje. Tor cięcia, na górze i dole, musi być wolny od przeszkód.
 • Podczas cięcia nie wkładać rąk pod obrabiany przedmiot.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Przycisk blokady
 2. Włącznik/wyłącznik
 3. Uchwyt
 4. Pokrętło regulacji prędkości skokowej
 5. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 6. Przycisk odblokowujący akumulator
 7. Akumulator
 8. Szczeliny wentylacyjne
 9. Adapter do odsysania
 10. Hak blokujący
 11. Podstawa
 12. Skala regulacji kąta cięcia
 13. Dźwignia do ustawiania skoku brzeszczotu
 14. Brzeszczot
 15. Osłona przed dotykiem
 16. Pokrywa
 17. Uchwyt narzędziowy
 18. Dioda LED
 19. Dźwignia do odblokowania brzeszczotu
 20. Zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału
 21. Zasilanie do SJD DRS-6A modułu odsysającego (wyposażenie)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna wyrzynarka akumulatorowa. Przeznaczona jest do cięcia materiałów z tworzywa sztucznego, drewna i metalu oraz płyt wykonanych z gipsu i włókien.

Produkt wyposażony jest w zdejmowany króciec przyłączeniowy do opcjonalnego odkurzacza/odpylacza, przystosowany do powszechnie stosowanych przewodów ssących. Do podłączenia węża ssącego do produktu może być potrzebny odpowiedni adapter.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

 • Do tego produktu stosować wyłącznie brzeszczoty z uchwytem typu T (uchwyt jednokrzywkowy).

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Nie wolno stosować produktu do obcinania gałęzi i pni drzew.
 • Nie wolno stosować produktu do obróbki materiałów szkodliwych dla zdrowia.
 • Nie wolno stosować produktu do pracy w wilgotnym otoczeniu.
 • Nie zbliżać układu zasilania modułu odsysającego do spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.

Wskaźnik stanu naładowania

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetlany jest po lekkim naciśnięciu przycisku odblokowującego (maksymalnie do wyczucia oporu).
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci 1 LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe. Jeśli diody stanu naładowania migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Urządzenie do zdmuchiwania opiłków

Urządzenie do zdmuchiwania opiłków kieruje strumień powietrza na brzeszczot, aby oczyścić linię cięcia z opiłków.

Prędkość skokowa

Prędkość skokową można ustawić za pomocą pokrętła. Pozycja 1 odpowiada 800 skokom na minutę a pozycja 6 odpowiada 3000 skokom na minutę.
W zależności od tego, jak głęboko włącznik/wyłącznik zostanie wciśnięty, prędkość skokowa rozpoczyna się od 75 skoków na minutę i wzrasta aż do prędkości skokowej ustawionej na pokrętle.

4-stopniowa oscylacja

Dzięki 4-stopniowej oscylacji można dostosować wydajność cięcia i strukturę krawędzi cięcia do rodzaju obrabianego materiału. Wyboru jednego z 4 stopni oscylacji dokonuje się za pomocą dźwigni do ustawiania oscylacji.
Im czystsza i równiejsza ma być krawędź cięcia, tym mniejszy stopień oscylacji należy wybrać. Optymalne ustawienie można ustalić na podstawie doświadczeń praktycznych.
Stan
Znaczenie
Stopień 0
brak oscylacji
Stopień 1
niski stopień oscylacji
Stopień 2
średni stopień oscylacji
Stopień 3
duży stopień oscylacji

Przycisk blokady

Image alternative
Przycisk blokady może być ustawiony w trzech pozycjach.
 • Pozycja środkowa jest ustawieniem normalnym: Przycisk blokady widoczny jest z lewej i z prawej strony. Można np. dostosować prędkość skokową.
  Włącznik/wyłącznik może zostać wciśnięty i puszczony.
 • Przycisk blokady widoczny jest tylko z lewej strony: pozycja transportowa (urządzenia nie można uruchomić.)
  Włącznik/wyłącznik jest zablokowany, nie można go wcisnąć.
 • Przycisk blokady widoczny jest tylko z prawej strony: Po włączeniu urządzenia (włącznik/wyłącznik całkowicie wciśnięty) przycisk blokady można wcisnąć na prawą stronę, aby zablokować pozycję "Wł.". Aby zwolnić blokadę, należy ponownie wcisnąć włącznik/wyłącznik.

Zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału

Produkt może być wyposażony w zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału.
Dzięki zabezpieczeniu przed wyrywaniem materiału zapobiega się wyrywaniu materiału przy cięciu materiałów drewnianych.

Automatyczne wyłączanie urządzenia

W przypadku gdy wyłącznik jest naciskany dłużej, niż 15 sekund (np. podczas transportu lub przechowywania), urządzenie wyłącza się automatycznie. Pozwala to uniknąć sytuacji, że akumulator zupełnie się rozładuje.

Moduł odsysający SJD DRS-6A (wyposażenie dodatkowe)

Moduł odsysający SJD DRS‑6A jest stosowany jako wyposażenie dodatkowe do wyrzynarki Hilti SJD 6-A22.
System zbiera znaczną część powstającego pyłu i można go w prosty i szybki sposób przymocować do wyrzynarki. W moduł odsysający wbudowany jest wentylator ssący. Wentylator jest napędzany przez własny silnik. Po włączeniu wyrzynarki moduł pobiera prąd z jej akumulatora. Moduł odsysający nie nadaje się do materiałów zawierających azbest, opiłków metalu, opiłków z włókna szklanego i węglowego. Nie wolno stosować modułu odsysającego do wilgotnych lub wybuchowych pyłów i opiłków.

Zakres dostawy

Wyrzynarka z brzeszczotem, pokrywa, adapter do odsysania, zabezpieczenie przed wyrywaniem materiału, instrukcja obsługi, klucz imbusowy.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych można znaleźć w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com

Dane techniczne

Wyrzynarka


SJD 6-A22
Napięcie znamionowe
21,6 V
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
3,2 kg
Wysokość skoku
28 mm
Jałowa prędkość skokowa (n0)
75 obr./min … 3 000 obr./min
Maksymalna wydajność cięcia materiałów drewnianych
150 mm
Maksymalna wydajność cięcia materiałów aluminiowych
25 mm
Maksymalna wydajność cięcia stali niestopowej
10 mm
Kąt cięcia (lewy/prawy)
0° … 45°
Zewnętrzna średnica adaptera do odsysania
27,5 mm
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

SJD 6-A22
Poziom mocy akustycznej (LWA)
98 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
5 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
87 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
5 dB(A)
Łączna wartość drgań

SJD 6-A22
Wartość emisji wibracji podczas cięcia płyt drewnianych (ah,B)
5,8 m/s²
Tolerancja błędu dla cięcia płyt wiórowych (K)
1,5 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas cięcia blachy metalowej (ah,M)
5,6 m/s²
Tolerancja błędu w przypadku cięcia blach metalowych (K)
1,5 m/s²

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przyciski odblokowujące akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z urządzenia.

Montaż brzeszczotu

Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 1. Wsunąć brzeszczot (zębami w kierunku cięcia) w uchwyt narzędziowy, tak aby wskoczył w mocowanie.
 2. Sprawdzić, czy brzeszczot został właściwie zablokowany, ciągnąc za niego.

Zakładanie pokrywy

 1. Wyjąć akumulator.
Image alternative
 1. Założyć pokrywę od przodu na produkt tak, aby wskoczyła w zatrzaski.
  Pokrywę można założyć tylko wtedy, gdy podstawa znajduje się w pozycji normalnej (ustawienie na zero stopni).

Montaż adaptera do odsysania

Image alternative
 1. Wsunąć adapter do odsysania poziomo w podstawę od tyłu tak, aby oba haki blokujące z boku zablokowały się.
 2. Podłączyć wąż odsysacza pyłu do adaptera do odsysania.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Korzystać z urządzenia do odsysania pyłu

Odsysanie pyłu zmniejsza zapylenie, zwiększa bezpieczeństwo pracy poprawiając widoczność w miejscu cięcia oraz zapobiega większym skupiskom pyłu i opiłków w miejscu pracy.
 1. Założyć pokrywę.
 2. Podczas dłuższej obróbki drewna lub metalu należy zawsze korzystać z urządzenia do odsysania pyłu, gdyż jego stężenie może wzrastać.

Włączanie

Image alternative
 1. Założyć akumulator.
  Funkcja bezpieczeństwa sprawia, że urządzenie nie uruchomi się w przypadku gdy najpierw zostanie włączone urządzenie a dopiero następnie zostanie włożony akumulator w uchwyt urządzenia.
 2. Upewnić się, iż przycisk blokujący znajduje się w środkowej pozycji.
 3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik.
 4. W celu zablokowania przełącznika w pozycji "Wł" nacisnąć następnie przycisk blokady w prawo.
 5. W celu odblokowania blokady ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik.
  • Głowica blokująca przesunie się z powrotem w środkową pozycję.

Wyrzynanie

 1. Ustawić dźwignię do ustawiania oscylacji w położenie 0.
 2. Przyłożyć urządzenie przednią krawędzią podstawy do obrabianego przedmiotu.
 3. Przytrzymać produkt mocno i nacisnąć na włącznik/wyłącznik.
 4. Docisnąć produkt mocno do obrabianego przedmiotu i zagłębiać w nim brzeszczot, zmniejszając kąt natarcia.
 5. Gdy uda się przebić przez obrabiany przedmiot, ustawić urządzenie w normalnej pozycji roboczej.
  • Podstawa powinna płasko przylegać całą powierzchnią.
 6. Ciąć dalej wzdłuż wybranej linii.

Wyłączanie

 • Puścić włącznik/wyłącznik.
  W celu zablokowania przełącznika w pozycji "Wył" nacisnąć przycisk blokady w lewo.

Demontaż

Demontaż adaptera do odsysania

Image alternative
 1. Wcisnąć oba haki blokujące do wewnątrz.
 1. Zdjąć adapter do odsysania z podstawy w tył.
 2. Odłączyć wąż odsysacza pyłu od adaptera odsysającego.

Zdejmowanie pokrywy

 1. Wyjąć akumulator.
Image alternative
 1. Skręcić lekko pokrywę i wyciągnąć ją ku przodowi.

Wysuwanie brzeszczotu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Niekontrolowane wysunięcie brzeszczotu może spowodować obrażenia.
 • Przy wysuwaniu brzeszczotu trzymać produkt w taki sposób, aby żadne osoby ani zwierzęta nie mogły zostać zranione w wyniku wysunięcia brzeszczotu.
Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 1. Obrócić dźwignię do odblokowywania brzeszczotu do oporu w bok.
  • Brzeszczot zostanie zwolniony i wysunięty.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Usunąć ostrożnie przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeśli są dostępne.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Do czyszczenia styków produktu używać czystej, suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać niepotrzebnego wystawiania akumulatora na działanie pyłu lub brudu. Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie dużej wilgotności (np. zanurzanie w wodzie lub pozostawianie na deszczu).
  Jeżeli akumulator zostanie zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Umieścić go w szczelnym, niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać urządzenia. Oddać urządzenie niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie urządzenia są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Czyszczenie adaptera do odsysania

 1. Wyjąć akumulator.
 2. Zdemontować adapter do odsysania.
 3. Wyczyścić adapter do odsysania.
 4. Skontrolować, czy haki blokujące nie są uszkodzone.
 5. Zamontować adapter do odsysania.

Czyszczenie brzeszczotów

 1. Regularnie usuwać żywicę z używanych brzeszczotów.
 2. Zanurzyć brzeszczoty na 24 godziny w nafcie lub dostępnym w handlu rozpuszczalniku do żywicy.

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brzeszczot wypada.
Brzeszczot niewłaściwe zablokowany.
 • Powtórzyć proces mocowania.
 • Uważać na to, aby uchwyt narzędziowy był całkowicie otwarty oraz aby dociskać brzeszczot w kierunku oporu.
System mocowania zanieczyszczony.
 • Wyczyść uchwyt narzędziowy.
Brzeszczot nie daje się włożyć.
System mocowania zanieczyszczony.
 • Wyczyść uchwyt narzędziowy.
Nie da się ustawić skoku oscylacyjnego.
Rowek dźwigni oscylacji zanieczyszczony.
 • Usunąć zanieczyszczenia z rowka dźwigni oscylacji.
Skok oscylacyjny nie działa
Mechanizm oscylacyjny zanieczyszczony.
 • Sprawdzić, czy w pobliżu widełek oscylacyjnych nie ma zanieczyszczeń i usunąć je.
Dźwignia oscylacji ustawiona w położeniu "0"
 • Ustawić żądaną wartość.
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Powoli ogrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zaczepy akumulatora są zabrudzone.
 • Wyczyścić zaczepy i włożyć z powrotem akumulator.
Miga 1 dioda LED.
Urządzenie nie działa.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować rozładowany akumulator.
Akumulator zbyt zimny lub przegrzany.
 • Pozostawić akumulator do rozgrzania lub ostygnięcia do temperatury pokojowej.
Wszystkie 4 diody LED migają.
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest przeciążone.
 • Puścić, a następnie ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik. Następnie pozostawić urządzenie na ok. 30 sekund na biegu jałowym.
Silne nagrzewanie się produktu lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć urządzenie, zdjąć akumulator, obserwować, co się z nim dzieje, pozostawić do ostygnięcia i skontaktować się z serwisem Hilti .

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższymi linkami znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r5212958
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .