Język

PD-C
PD-CS

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Następujące słowa ostrzegawcze są stosowane w połączeniu z symbolem:
Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTRZEŻENIE! Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTROŻNIE! Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Informacja o laserze na produkcie

Informacja o laserze
Image alternative Promieniowanie laserowe. Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera. Klasa lasera 2.

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
Dane o produkcie
Typ:
PD-C | PD-CS
Generacja:
01
Numer seryjny:

Bezpieczeństwo

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE
Możliwe zagrożenia na skutek porażenia prądem lub poparzenia! Przy próbie demontażu akumulatora obecne są zagrożenia przez prąd elektryczny, jak np. zwarcie, poparzenie i wyciek szkodliwych substancji.
 • Nie należy podejmować prób otwierania urządzenia. Wymianę akumulatora zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
OSTROŻNIE
Możliwe zagrożenia na skutek porażenia prądem lub poparzenia! Jeśli do urządzenia wnikną ciecze, jak np. deszcz, rosa itd., istnieją zagrożenia przez prąd elektryczny, takie jak np. zwarcie, poparzenie czy eksplozja.
 • Należy zadbać o to, aby produkt był zawsze czysty i suchy.
 • Pokrywa powinna być zamknięta, aby wilgoć nie mogła wniknąć do wnętrza urządzenia.
OSTROŻNIE
Możliwe zagrożenia na skutek zwarcia, przeciążenia i działania ognia! Możliwe zagrożenia na skutek promieniowania termicznego, wyrzucania stopionych części w powietrze lub procesów chemicznych w następstwie zwarcia lub przeciążenia albo powstałego przez to pożaru.
 • Nie przegrzewać produktu i nie narażać go na działanie ognia. Zawarty w urządzeniu akumulator może eksplodować lub wydzielać toksyczne substancje.
 • Stosować wyłącznie dopuszczony zasilacz USB ze standardowym przewodem micro-USB.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Unikać kontaktu z wypływającą cieczą. W razie kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu zasięgnąć porady lekarza. Wypływająca z akumulatorów ciecz może być przyczyną podrażnień skóry lub oparzeń.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej lub niskiej częstotliwości! Promieniowanie elektromagnetyczne może spowodować samoczynny rozruch. Inne urządzenia mogą być zakłócane na skutek emisji promieniowania.
 • Nie należy używać urządzenia w pobliżu osób z rozrusznikami serca.
 • Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych.
 • Bez wcześniejszego zezwolenia nie można używać urządzenia w pobliżu obiektów militarnych, lotnisk, w samolotach ani obiektach do obserwacji radioastronomicznych.
OSTROŻNIE
Zagrożenie przez widoczne i niewidoczne promienie oraz promienie laserowe! Uszkodzenie wzroku w przypadku spoglądania w promień lasera.
 • Miejsce pomiaru należy zabezpieczyć. Upewnić się, że podczas ustawiania produktu promień nie został skierowany na inną osobę ani na użytkownika.
 • Nie spoglądać bezpośrednio w źródło światła. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania.
 • Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci do urządzeń laserowych.
OSTROŻNIE
Zagrożenie na skutek niezamierzonego włączenia lasera! Na skutek omyłkowego naciśnięcia przycisku pomiaru lub błędu oprogramowania włączony może zostać promień lasera.
 • Unikać omyłkowego włączania lasera.
 • Przy obchodzeniu się z produktem pamiętać o tym, iż laser może zostać omyłkowo włączony. Przed spojrzeniem w okienko lasera upewnić się, że laser jest wyłączony lub całkowicie wyłączyć produkt.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo eksplozji! Niebezpieczeństwo przy eksploatacji urządzenia w strefach, w których obecne są palne ciecze, gazy i pyły.
 • Zwrócić uwagę na warunki otoczenia! Nie używać produktu w miejscach, w których występuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
UWAGA
Możliwe nieprawidłowe pomiary Nieprawidłowe pomiary są możliwe, jeśli temperatura robocza nie będzie przestrzegana, przy zwiększonym stężeniu cząsteczek w otoczeniu, w przypadku zanieczyszczenia optyki, w przypadku pomiaru na nieodpowiednim podłożu oraz w przypadku błędów w użytkowaniu.
 • Po włączeniu urządzenia i podczas pracy należy zawsze przestrzegać informacji i komunikatów ostrzegawczych na ekranie dotykowym.
 • Przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić produkt pod kątem dokładności.
 • W przypadku przeniesienia produktu z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
UWAGA
Możliwe uszkodzenia na skutek nieprawidłowych ustawień. Nieprawidłowe ustawienia, np. na skutek stosowania końcówki przedłużającej niewłaściwej długości, mogą prowadzić do nieprawidłowych rezultatów i szkód następczych.
 • Należy zawsze przestrzegać informacji i komunikatów ostrzegawczych na ekranie dotykowym.
 • Należy upewnić się, że pomiary przeprowadzane są z właściwymi ustawieniami.
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać produktu będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • W przypadku odkręcenia obudowy produktu przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji może powstać promieniowanie laserowe przewyższające klasę 2. Konserwację lub naprawę produktu należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti .
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w produkcie jest zabronione.
 • Przed każdym uruchomieniem sprawdzać prawidłowy sposób działania produktu.
 • Pomiary prowadzone w oparciu o podłoża słabo odbijające światło w otoczeniu silnie odbijającym światło mogą spowodować zafałszowanie wyników pomiaru.
 • Pomiary dokonywane przez szyby szklane lub inne obiekty mogą zafałszować wyniki pomiaru.
 • Przyczyną zafałszowania wyniku pomiaru mogą być częste zmiany warunków pomiaru, np. osoby przecinające promień lasera.
 • Nie wolno kierować produktu na słońce lub na inne silne źródła światła.
 • Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i oryginalne urządzenia dodatkowe Hilti .
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
 • Zabrania się korzystania z produktu bez wcześniejszego otrzymania stosownych wskazówek lub przeczytania niniejszej dokumentacji.
 • W określonych warunkach otoczenia wyniki pomiarów mogą być zniekształcone ze względu na zasadę ich wykonywania. Chodzi tu między innymi o znajdowanie się w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne lub elektromagnetyczne, wykonywanie pomiarów na nieodpowiednich podłożach oraz stosowanie nieodpowiednich reflektorów.
 • Pomiary prowadzone w oparciu o piankowe tworzywa sztuczne, jak np. styropian lub styrodor, śnieg lub powierzchnie silnie odbijające światło itp. mogą prowadzić do uzyskania błędnych wartości pomiarowych.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Podczas prac na drabinach unikać nienaturalnych pozycji ciała. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i zachowanie równowagi.
 • Należy zabezpieczyć miejsce pomiaru i podczas eksploatacji produktu zwracać uwagę na to, aby promienia lasera nie kierować na siebie ani inne osoby.
 • Produktu należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania. Nie kierować promienia lasera na lustra, chromowaną stal, polerowane kamienie itd.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że dalmierz laserowy spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań. W takim przypadku lub w przypadku innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne. Firma Hilti nie może również wykluczyć zakłóceń działania innych urządzeń (np. urządzeń nawigacyjnych w samolotach). Dalmierz laserowy odpowiada klasie A; wykluczenie zakłóceń w obszarze mieszkalnym nie jest możliwe.

Bezpieczna praca z urządzeniami laserowymi

 • Urządzenia z klasą lasera 2 powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.
 • Promieni lasera nie należy kierować na wysokość linii wzroku.
 • Należy zachować wszelkie środki ostrożności i dopilnować, aby promień lasera nie padł przypadkowo na powierzchnię mogącą odbijać światło tak jak lustro.
 • Należy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa, które wykluczą możliwość bezpośredniego patrzenia w wiązkę promienia lasera.
 • Promieniowanie lasera nie powinno wykraczać poza kontrolowany obszar.
 • Jeśli laser nie jest używany, należy go wyłączyć.
 • Nie pozwolić na uaktywnienie promienia lasera przez osoby nieupoważnione, w szczególności dzieci, włączając blokadę urządzenia w ustawieniach urządzenia.
 • Nieużywany laser należy przechowywać w miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione.

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Przed użyciem sprawdzić produkt pod kontem uszkodzeń. Zlecić naprawę uszkodzonych elementów w serwisie Hilti .
 • Dla własnego bezpieczeństwa sprawdzić przed użyciem wstępne ustawienia produktu oraz własne ustawienia.
 • Nie korzystać z produktu, kierując pojazdem lub jakąś maszyną.
 • Po upadku lub narażeniu na inne czynniki mechaniczne należy sprawdzić dokładność działania produktu.
 • Pomimo tego, że produkt przystosowany został do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym urządzeniem pomiarowym.
 • Mimo iż produkt jest zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci, przed umieszczeniem w pojemniku transportowym należy je wytrzeć do sucha.
 • Nieużywane urządzenia przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Urządzenia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Włącznik/wyłącznik
 2. Przyciski pomiaru
 3. Ekran dotykowy
 4. Gniazdo micro-USB typu B
 5. Pokrywa
 6. Wylot lasera
 7. Obiektyw aparatu
 8. Pokrywka szklana
 9. Gwint dla przedłużenia
 10. Kamera dokumentacyjna (PD-CS)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to dalmierz laserowy. Przeznaczony jest do pomiaru odległości. Zmierzone odległości mogą być wykorzystywane do obliczeń z użyciem wielu funkcji, np. do obliczeń powierzchni, objętości, odległości minimalnej i maksymalnej, obliczeń Pitagorasa, wyznaczania punktów itd.

Zakres dostawy

Dalmierz laserowy, pasek na rękę, etui, krótka końcówka pomiarowa, zasilacz z przewodem micro-USB.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub online pod adresem: www.hilti.group .

Dane techniczne

Pomiar odległości

Dokładność przy pomiarze odległości i nachylenia Czynniki zewnętrzne, jak duże wahania temperatury, wilgoć, wstrząsy, upadek urządzenia itp., mogą mieć wpływ na stopień dokładności urządzenia. Jeśli nie podano inaczej, urządzenie zostało wyregulowane lub skalibrowane w standardowych warunkach otoczenia (MIL-STD-810G). W przypadku pomiarów odległości należy zasadniczo liczyć się z dodatkowym, zależnym od odległości błędem o 0,02 mm na metr. Odniesieniem dla pomiarów nachylenia jest tylna ścianka urządzenia.

PD-C
PD-CS
Tryby pracy
 • Pomiar pojedynczy
 • Pomiar strefowy
 • Pomiar pojedynczy
 • Pomiar strefowy
Dokładność pomiaru odległości (2σ, odchylenie standardowe)
±1,0 mm
±1,0 mm
Dokładność pomiaru nachylenia (2σ, odchylenie standardowe)
±0,3°
±0,3°
Dywergencja promienia
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Zakres pomiaru z płytką celowniczą
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Minimalna odległość celowania za pomocą punktu lasera i krzyża celowniczego bez zoomu
> 2 m
(> 6 ft - 10 in)
> 2 m
(> 6 ft - 10 in)
Minimalna odległość celowania za pomocą punktu lasera i krzyża celowniczego przy maksymalnym zoomie
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Ekran dotykowy

Wskaźniki
Ciągłe wyświetlanie odległości, stanu roboczego i poziomu naładowania akumulatora
Przekątna ekranu dotykowego
10,16 cm
(4,00 in)

Zasilanie

Akumulator Li‑Ion
wbudowany
Napięcie znamionowe
3,7 V
Pojemność
3 220 mAh
Czas trybu Standby
> 200 h
Czas do uaktywnienia automatycznego trybu uśpienia
20 min
Czas pracy w normalnych warunkach z włączonym wyświetlaczem
≈ 10 h
Czas ładowania (w zależności od ładowarki i przewodu ładującego)
≈ 3 h
Napięcie wejściowe ładowarki (Input)
100 V … 240 V
Częstotliwość wyjściowa ładowarki
50 Hz … 60 Hz
Prąd znamionowy ładowarki
0,5 A
Napięcie wyjściowe ładowarki
5 V
Prąd ładowania
10 mA … 2 100 mA
Norma dla wtyczki przewodu ładowania
Micro-USB

Laser


PD-C
PD-CS
Klasa lasera
Widoczny, klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Widoczny, klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Długość fali
635 nm
635 nm
Moc wyjściowa
< 1 mW
< 1 mW
Czas do aktywacji trybu oszczędzania energii
20 s
20 s

Dalsze właściwości produktu


PD-C
PD-CS
Pojemność wewnętrznej pamięci flash do zapisywania rezultatów pomiarów
≈ 3 000
Podana wartość opiera się na typowych rezultatach bezpośrednich pomiarów ze zdjęciem celowniczym. Faktyczna maksymalna ilość pomiarów zależy od typu rezultatów i rozdzielczości zdjęć.
≈ 7 000
Podana wartość opiera się na typowych rezultatach bezpośrednich pomiarów ze zdjęciem celowniczym. Faktyczna maksymalna ilość pomiarów zależy od typu rezultatów i rozdzielczości zdjęć.
Maksymalna rozdzielczość kamery celowniczej [megapiksele]
5,0
5,0
Kamera dokumentacyjna [megapiksele]
5,0
5,0
Wersja Bluetooth
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
Wireless LAN
·/·
Zgodnie z normą: IEEE 802.11 b/g/n Obsługiwane kanały: 1 - 11
Moc nadawania Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Moc nadawania Wireless LAN
·/·
18,47 dBm
Częstotliwość
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Ciężar
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Wymiary
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Klasa ochrony
IP54
IP54
Temperatura robocza
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Temperatura składowania
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Przygotowanie

Ładowanie wbudowanego akumulatora

 • Całkowicie naładować wbudowany akumulator, zanim urządzenie zostanie użyte po raz pierwszy.

Włączanie

 1. Nacisnąć krótko przełącznik Wł./Wył.
  • Po 30 sekundach urządzenie będzie gotowe do pracy. Wyświetlony zostanie zablokowany wyświetlacz.
 2. W celu odblokowania należy przesunąć symbol kłódki poza prawą krawędź ekranu.
  • Wyświetlone zostaną rezultaty pomiarowe aktywnego projektu i można będzie wybierać funkcje Image alternative.

Regularna aktualizacja produktu

Dla oprogramowania przewidziano regularne aktualizacje. Należy pobrać PD-C Updater Utility for PC oraz najnowszy podręcznik dot. produktu z instrukcją obsługi i oprogramowanie.
Stały link do PD-C Updater Utility for PC brzmi: https://www.hilti.group/updatePDC
Korzystanie z oprogramowania wymaga spełnienia minimalnych warunków. Patrz również www.hilti.group

Wyłączanie

 1. Nacisnąć i przytrzymać przełącznik Wł./Wył.
 2. Wybrać w menu ‘Wyłącz’ .
 3. Potwierdzić za pomocą ‘OK’ .
  • Urządzenie zawibruje dwukrotnie i wyłączy się.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Czyszczenie

To urządzenie zostało skonstruowane do stosowania na budowach. Zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu i wody odpowiada klasie ochrony IP54.
Zanieczyszczenie szklanej osłony obiektywu aparatu i okienka wyjściowego lasera może niekorzystnie wpłynąć na poprawność rezultatów pomiarowych i wyrazistość obrazu przedstawiającego cel pomiaru.
 • Jeśli urządzenie jest zanieczyszczone, należy wyczyścić się miękką ściereczką, lekko zwilżoną wodą.
 • Należy zwrócić uwagę szczególnie na czystość szklanej osłony obiektywu aparatu i okienka wyjściowego lasera.
 • W celu wyczyszczenia szklanej osłony obiektywu aparatu i okienka wyjściowego lasera należy wyłączyć urządzenie i delikatnie wyczyścić starannie powierzchnię szklaną aż po narożniki.

Ekran dotykowy

Urządzenie wyposażone jest w wytrzymały ekran dotykowy, który przeznaczony jest do regularnej obsługi w rękawicach roboczych. Zakładanie dodatkowego wyposażenia w celu ochrony ekranu dotykowego nie jest przewidziane. Takie wyposażenie można wprawdzie zastosować, nie zostało jednak przetestowane i może niekorzystnie wpłynąć na reakcję ekranu dotykowego na dotyk.
 • Ekran należy wycierać czystą, niepowodującą zarysowań ściereczką, aby był błyszczący i właściwie reagował na dotyk.
 • Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran dotykowy jest pęknięty i należy zwrócić się do serwisu Hilti .

Kalibracja czujnika nachylenia

Terminy kalibracji

W celu uzyskania możliwie dokładnych pomiarów nachylenia należy regularnie kalibrować czujnik nachylenia. Kalibracja wymagana jest również wówczas, gdy produkt narażony zostanie na zmianę temperatury lub uderzenie.

Kalibracja czujnika nachylenia

 1. W menu ‘Funkcje’ wybrać opcję ‘Ustawienia’ i ‘Kalibracja czujnika nachylenia’ .
 2. Położyć urządzenie wyświetlaczem do góry na płaskiej powierzchni.
 3. Nacisnąć przycisk pomiaru.
 4. Obrócić urządzenie w przeciwnym kierunku, nie odrywając go od podłoża.
 5. Nacisnąć przycisk pomiaru.
  • Czujnik nachylenia jest skalibrowany.

Transport i przechowywanie

Transport

 • W celu ochrony urządzenia PD-C / PD-CS przy jego przenoszeniu i transportowaniu należy używać dostarczonej przez Hilti torby na urządzenie.

Przechowywanie

 • Urządzenia nie wolno przechowywać w stanie wilgotnym. Przed zapakowaniem i składowaniem należy umożliwić jego wyschnięcie.
 • Przy przechowywaniu swoich urządzeń należy przestrzegać granic temperaturowych podanych w danych technicznych.
 • Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie należy przed użyciem urządzenia wykonać pomiar kontrolny.

RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r4890614.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)

Podczas testów urządzenie zachowało wartości graniczne, określone w rozdziale 15 przepisów FCC dla cyfrowych urządzeń klasy B. Wartości graniczne przewidują dla instalacji w obszarach mieszkalnych wystarczającą ochronę przed promieniowaniem zakłócającym. Urządzenia tego typu wytwarzają i wykorzystują wysokie częstotliwości oraz mogą je emitować. Nieprzestrzeganie odnośnych wskazówek podczas instalacji oraz eksploatacji urządzenia może spowodować zakłócenia odbioru fal radiowych.
W przypadku niektórych instalacji nie można jednak wykluczyć wystąpienia zakłóceń. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, użytkownik powinien usunąć zakłócenia wykonując następujące czynności:
 • Na nowo ustawić lub przestawić antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
 • Podłączyć urządzenie do gniazda innego obwodu prądu, niż ten, do którego podłączono odbiornik.
 • Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.
Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz RSS‑210 ISED.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
 • Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
 • Urządzenie musi przyjmować każde promieniowanie, łącznie z promieniowaniami, powodującymi niepożądane reakcje.

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative