Język

SI‑AT‑A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Prąd stały

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Typ
  SI‑AT‑A22
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w instrukcji obsługi wkrętarki udarowej.

Opis

Inteligentny moduł dociągający

Image alternative
 1. Przyciski obsługi
 2. Wyświetlacz LCD
 3. Lampki kontrolne
 4. Skaner kodów kreskowych
 5. Przycisk odblokowujący
 6. Gniazdo USB
 7. Osłona gniazda USB (na ilustracji odsunięta)

Przyciski obsługi

Image alternative
 1. Przycisk OK
 2. Przycisk ze strzałką w lewo
 3. Przycisk ze strzałką w prawo
 4. Przycisk blokady
 5. Przycisk skanowania

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to elektroniczny moduł, który może być wykorzystywany z wkrętarkami udarowymi Hilti serii modelowej SI… …AT‑A22 ("…" = dowolny znak), aby dociągać elementy mocujące w kontrolowany sposób, zapewniając w ten sposób jakość połączenia śrubowego. Przebieg pracy jest protokołowany w module i można go odczytać w celach dokumentacyjnych za pomocą oprogramowania komputerowego AT Documentation Software .

W tym module nie można ustawiać momentu obrotowego!
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti typu B 22.

 • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie prostowniki zaaprobowane przez firmę Hilti . Dalsze informacje znajdziesz w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

 • Do dociągania mocowań Hlti stosować wyłącznie nasadki udarowe, które opisane są w instrukcji obsługi danego produktu.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

Ten produkt nie nadaje się do montażu mocowań Hilti w elektrowniach atomowych!

Lampki kontrolne

Za pomocą różnych stanów lampek kontrolnych po obu stronach modułu sygnalizowane są następujące komunikaty lub stany:
Stan
Znaczenie
Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
 • Przy skanowaniu: Zidentyfikowano kod kreskowy lub kod QR.
 • Przy przykręcaniu po automatycznym wyłączeniu wkrętarki udarowej: Proces dociągania został zakończony pomyślnie.
Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
 • Przy skanowaniu: Nie zidentyfikowano kodu kreskowego lub kodu QR.
 • Przy przykręcaniu po wyłączeniu wkrętarki udarowej: Nie udało się dociągnąć połączenia śrubowego zgodnie z wybranymi ustawieniami. Przyczyną tego może być na przykład przedwczesne ręczne wyłączenie wkrętarki udarowej.
Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
Stwierdzono, iż połączenie śrubowe zostało już dociągnięte a następnie z powrotem poluzowane. Połączenie śrubowe zostało więc dociągnięte z wykorzystaniem specjalnych parametrów, określonych dla ponownego dociągania, proces dociągania został zakończony pomyślnie.

Sygnalizator dźwiękowy

Sygnalizator dźwiękowy wbudowany w inteligentny moduł dociągający generuje następujące dźwięki kontrolne jako akustyczny sygnał zwrotny.
 • Długi dźwięk: Sygnał potwierdzenia (OK / proces zakończony pomyślnie)
 • 2 krótkie dźwięki, diody migają na żółto: Sygnał ostrzegawczy 1 (OK lub nie OK/ powtórne osadzanie elementu mocującego)
 • 4 krótkie dźwięki, diody migają na czerwono: Sygnał ostrzegawczy 2 (Nie OK / proces osadzania został przerwany)

Gniazdo USB

Za pomocą gniazda USB można podłączyć inteligentny moduł dociągający do komputera. Za pomocą oprogramowania AT Documentation Software można następnie wykonywać m.in. następujące funkcje:
 • Dodawać rekordy danych dla nowych elementów mocujących.
 • Zmieniać / aktualizować już istniejące rekordy danych
 • Włączać / wyłączać funkcję dokumentacji
 • Pobrać protokół dokumentacyjny
 • Ustawianie godziny w module dociągającym
Bliższe informacje zawarte są w dokumentacji oprogramowania AT Documentation Software .
Za pośrednictwem poniższego linka można pobrać oprogramowanie:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Zakres dostawy

Inteligentny moduł dociągający, instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, przewód USB.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
0,26 kg
Skaner kodów kreskowych
Kamera skanująca (Imager)

Obsługa

Wkładanie inteligentnego modułu dociągającego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia !
 • Przed włożeniem modułu dociągającego sprawdzić, czy styki modułu dociągającego i wkrętarki udarowej są czyste i wolne od ciał obcych.
Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń cielesnych na skutek upadku modułu dociągającego. !
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie modułu dociągającego na wkrętarce udarowej.
 • Wsunąć moduł dociągający we wkrętarkę od tyłu tak, aby zablokował się na ograniczniku z wyraźnym dźwiękiem.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia !
 • Przed włożeniem akumulatora sprawdzić, czy styki akumulatora i modułu dociągającego są czyste i wolne od ciał obcych.
Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora !
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora na module dociągającym.
 • Akumulator wsunąć od tyłu w moduł dociągający tak, aby zablokował się na ograniczniku z wyraźnym dźwiękiem.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie modułu dociągającego

Warunki : Moduł dociągający jest wyłączony, na wyświetlaczu ma żadnych wskazań.
 1. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów wkrętarki udarowej na prawe obroty.
 2. Wcisnąć krótko włącznik wkrętarki udarowej.
  • Podświetlenie wyświetlacza zostanie włączone, wyświetlacz wyświetli na chwilę ekran startowy Image alternative.
  • W celu kontroli działania zapalają się na chwilę lampki kontrolne w kolorze czerwonym, żółtym a następnie zielonym. Rozlega się sygnał kontrolny.
  • Wyświetlacz wskaże ostatnio wybrany tryb pracy za pomocą ramki wyboru.
  • Jeśli na wyświetlaczu wyświetlana jest usterka:
   • Sprawdzić w rozdziale "Pomoc w razie usterek", o czym informuje widok wyświetlacza, jaka może być przyczyna komunikatu i jakie działania należy podjąć w celu usunięcia usterki.
 3. Nacisnąć przycisk blokady.
  • Moduł dociągający jest teraz zablokowany, wkrętarka udarowa jest gotowa do pracy.

Wyłączanie modułu dociągającego

Inteligentny moduł dociągający wyłącza się automatycznie:
 • gdy wkrętarka udarowa wyłączy się automatycznie po dłuższej przerwie w użytkowaniu
 • gdy wyjęty zostanie akumulator
 • gdy przerwane zostanie połączenie USB modułu dociągającego z komputerem po wyjęciu wtyczki USB z gniazda.

Podstawowe zasady obsługi

W tym rozdziale objaśnione będą często używane funkcje podstawowe w celu przybliżenia sposobu obsługi urządzenia. Szczegółowa obsługa określonych czynności opisana została w rozdziale dotyczącym danej czynności.
Odblokowanie modułuAby móc przeprowadzać ustawienia w inteligentnym module dociągającym, należy go odblokować.
 • W celu odblokowania inteligentnego modułu dociągającego nacisnąć przycisk blokady Image alternative i przytrzymać co najmniej przez 1 sekundę.
 • Na wyświetlaczu pojawi się ramka wyboru wokół ostatnio wyświetlanego rodzaju elementu mocującego lub ostatnio wyświetlanego trybu pracy.
 • Moduł dociągający jest odblokowany i znajduje się w trybie ustawiania. Wkrętarka udarowa jest nieaktywna.
NawigacjaGdy na wyświetlaczu wyświetlana jest ramka wyboru i kilka elementów (opcje, parametry) można przesuwać ramkę za pomocą przycisków ze strzałkami Image alternative i Image alternative.
Wybór opcji / zmiana parametrówPo odblokowaniu modułu dociągającego można zmieniać opcje lub parametry w opisany poniżej sposób.
 • Ustawić ramkę wyboru na wyświetlaczu na element przeznaczony do zmiany (opcja / parametr).
 • Nacisnąć przycisk OK.
 • Element wyświetlony zostanie na czarnym tle.
 • Za pomocą przycisków ze strzałkami przeprowadzić żądane ustawienie.
 • Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać wyświetlone ustawienie.
 • Element będzie teraz z powrotem wyświetlany z ramką wyboru.
Blokowanie modułuPo przeprowadzeniu ustawień należy z powrotem zablokować inteligentny moduł dociągający.
 • Nacisnąć przycisk blokady Image alternative.
 • Ramka wyboru na wyświetlaczu zniknie. Ustawione parametry robocze będą zapisane i nie będzie można ich nieopatrznie zmienić.
 • Inteligentny moduł dociągający zostanie zablokowany, wkrętarka udarowa zostanie z powrotem uaktywniona.

Ustawienia podstawowe

Wywoływanie menu ustawień podstawowych

 1. Jeśli moduł dociągający jest zablokowany, odblokować go, naciskając na przycisk blokady i przytrzymując go przez co najmniej 1 sekundę.
 2. Nacisnąć przycisk OK i przytrzymać przez co najmniej 1 sekundę.
  • Wyświetlone zostanie menu ustawień podstawowych.

Wybór funkcji w menu ustawień podstawowych

 1. Przesunąć ramkę wyboru za pomocą przycisków ze strzałkami na symbol żądanej funkcji.
  Funkcje w menu ustawień podstawowych
  Symbol
  Funkcja
  Image alternative Wyświetlanie daty i godziny zegara w module dociągającym
  Ustawienie zegara możliwe jest tylko za pośrednictwem AT Documentation Software .
  Image alternative Wyświetlanie czasu użytkowania wkrętarki akumulatorowej pozostałego do następnego przeglądu
  Image alternative Wskazanie stopnia zapełnienia pamięci w module dociągającym
  Jeśli wskazana wartość osiągnie poziom 100 %, najstarsze dane zostaną nadpisane.
  Za pomocą AT Documentation Software można odczytać zapisane dane i usunąć je z pamięci moduł dociągającego.
  Image alternative Wyświetlanie wersji oprogramowania modułu dociągającego
  Image alternative Opuszczanie menu ustawień podstawowych
 2. Nacisnąć przycisk OK.

Wskazania stanu serwisowego/pozostałego czasu użytkowania

Po uaktywnieniu symbolu  Image alternative w menu ustawień podstawowych wyświetlony zostanie pozostały czas użytkowania wkrętarki do następnego przeglądu za pomocą następujących wskazań wyświetlacza.
Niezależnie od wskazań wyświetlacza wkrętarka udarowa musi być poddawana przeglądowi co najmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłową jakość połączeń śrubowych wykonywanych przy jej pomocy.
Wskazania wyświetlacza dotyczące stanu serwisowego wkrętarki udarowej
Wyświetlacz
Znaczenie
Image alternative Wkrętarka udarowa jest w prawidłowym stanie, w najbliższym czasie przegląd nie jest konieczny.
Image alternative W najbliższym czasie konieczny przegląd wkrętarki udarowej.
Segmenty w prostokącie z prawej strony na wyświetlaczu wskazują pozostały czas użytkowania.
Image alternative Natychmiast wymagany jest przegląd wkrętarki udarowej.
Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po upływie pozostałego czasu użytkowania automatycznie. Nie można już wybrać trybów "Inteligentna praca" i "Przykręcanie".

Opuszczanie menu ustawień podstawowych

 1. Przesunąć ramkę wyboru na symbol Image alternative.
 2. Nacisnąć przycisk OK.
  • Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie wybrany ostatnio tryb pracy.

Tryby pracy

Opisane poniżej tryby pracy dotyczą tylko prawych obrotów wkrętarki udarowej. Na lewych obrotach wkrętarka udarowa pracuje bez możliwości dodatkowej kontroli.

Inteligentna praca

W trybie "inteligentnej pracy" inteligentny moduł dociągający reguluje i kontroluje dociąganie wybranego rodzaju elementu mocującego. Wykorzystywane są przy tym parametry dociągania z ostatnio przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania. Ponieważ nazwy produktów i parametry robocze mogą się zmieniać, na module dociągającym musi być zainstalowana zawsze najnowsza wersja oprogramowania.
 • Jeśli wybrano tryb inteligentnej pracy, na wkrętarce udarowej świeci wskaźnik momentu obrotowego "AT".
 • Przełącznik trybów roboczych nie działa teraz. Za pomocą włącznika można jednak włączyć i wyłączyć wkrętarkę udarową.
  Prosimy przestrzegać przy tym instrukcji obsługi swojej wkrętarki udarowej.
Parametry robocze w inteligentnym trybie pracy
Image alternative
 1. Rodzaj elementu mocującego (skrócona nazwa elementu mocującego)
 2. Materiał / jakość materiału / wersja produktu
 3. Średnica (opcjonalnie)
Ilustracja przedstawia rozmieszczenie parametrów roboczych na wyświetlaczu.
Rodzaj elementu mocującegoDla różnych rodzajów elementów mocujących parametry robocze zapisane są fabrycznie w module dociągającym.
Wyświetlany element mocujący musi odpowiadać zastosowanemu elementowi mocującemu.
Więcej informacji znajduje się w skróconej instrukcji obsługi urządzenia SI-AT-A22 i w instrukcji obsługi danego produktu.

Tryb pracy "Przykręcanie"

W tym trybie pracy dostępnych jest łącznie 30 poziomów. Poziom jaki należy wybrać dla określonego rodzaju elementu mocującego zależny jest od średnicy elementu mocującego i wymaganego momentu obrotowego. Poziom ten należy ustalić w oparciu o wykres na podstawie tych danych.
W trybie pracy "Przykręcanie" wskazanie wyświetlacza wygląda następująco:
Image alternative
Liczba z prawej strony obok symbolu śruby przedstawia wybrany poziom.

Ustawianie wymaganego poziomu dla trybu pracy "Przykręcanie"

 1. Image alternative UWAGA! Przed rozpoczęciem przykręcania upewnić się, że powierzchnie stykowe łączonych elementów przylegają do siebie całą powierzchnią a nakrętka została do oporu dokręcona do elementu.
 2. Dociągnąć element mocujący z użyciem niskiego poziomu.
  • Rozpocząć stopniowy proces od możliwie najniższego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia elementu mocującego na skutek zbyt mocnego dociągnięcia.
 3. Skontrolować uzyskany moment obrotowy elementu mocującego za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
  W celu powtórnego dociągnięcia kilku elementów mocujących upewnić się, że wszelkie warunki dokręcania pozostaną stałe. Zmiany warunków dokręcania mogą spowodować, że wymagany będzie inny stopień dociągania.
  Wynik 1 / 3Wymagany moment obrotowy dociąganego elementu mocującego nie został osiągnięty.
  • Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym wyższy poziom momentu dociągającego.
  • Dociągnąć element mocujący z użyciem nowego poziomu momentu dociągającego i ponownie przeprowadzić tę czynność kontrolną.
  Wynik 2 / 3Wymagany moment obrotowy dociąganego elementu mocującego został przekroczony.
  • Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym niższy poziom momentu dociągającego.
  • Dociągnąć element mocujący z użyciem nowego poziomu momentu dociągającego i ponownie przeprowadzić tę czynność kontrolną.
  Wynik 3 / 3Element mocujący został dociągnięty z wymaganym momentem obrotowym.
  Prawidłowy poziom momentu dociągającego dla elementu mocującego został ustalony.

Tryb "Praca bez regulacji"

W tym trybie pracy inteligentny moduł dociągający jest nieaktywny. Wkrętarka udarowa działa wówczas tak, jak gdyby inteligentnego moduł dociągającego nie było. Do krótkotrwałej pracy bez inteligentnego modułu dociągającego nie trzeba go więc zdejmować.
Tryb bez regulacji sygnalizowany jest na wyświetlaczu w następujący sposób:
Image alternative
W trybie bez regulacji nie świeci lampka kontrolna "AT" wskazania momentu obrotowego wkrętarki udarowej, przycisk do ustawiania różnych trybów pracy wkrętarki akumulatorowej działa jednak nadal.

Ustawianie trybu pracy

Tryb pracy można ustawić na 2 różne sposoby na żądany rodzaj elementu mocującego:
 • Skanowanie kodu kreskowego lub kodu QR na opakowaniu produktu Hilti przeznaczonego do zamocowania.
 • Ręczne ustawianie za pomocą przycisków obsługi na module dociągającym
Skanowanie kodu kreskowego lub kodu QRJeśli dla przeznaczonego do przykręcenia produktu Hilti obecny jest kod kreskowy lub kod QR, można szybko i łatwo ustawić tryb pracy na ten produkt poprzez zeskanowanie jego kodu.
Ustawianie ręczneJeśli dla przykręcanego produktu nie jest obecny kod kreskowy lub kod QR, tryb pracy można ustawić za pomocą przycisków obsługi modułu dociągającego.
Tryb "Praca bez regulacji" można ustawić tylko ręcznie.

Ustawianie trybu pracy za pomocą przycisków obsługi

 1. Odblokować moduł dociągający.
 2. W celu zmiany przesunąć ramkę wyboru za pomocą przycisków ze strzałkami na inną opcję.
 3. Nacisnąć przycisk OK.
  • Wybrana opcja będzie teraz wyświetlana na czarnym tle.
 4. Za pomocą przycisków ze strzałkami wybrać żądane ustawienie.
 5. Nacisnąć przycisk OK.
  • Wybrane ustawienie zostanie wyświetlone z powrotem z ramką wyboru.
 6. W razie potrzeby powtórzyć ostatnie 3 czynności robocze, aby przeprowadzić dalsze ustawienia.
 7. Zablokować moduł dociągający.

Ustawianie trybu pracy poprzez skanowanie kodu kreskowego lub kodu QR

 1. Odblokować moduł dociągający.
 2. Nacisnąć przycisk Scan.
  • Skaner zostanie uaktywniony, gotowość do odczytu kodu sygnalizowana będzie na wyświetlaczu za pomocą symbolu Image alternative.
Image alternative
 1. Przytrzymać moduł w odległości około 15 cm (6 cali) w kierunku kodu kreskowego lub kodu QR w taki sposób, aby kod znalazł się wewnątrz ramki wyświetlanej przez skaner.
  • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
  • Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
  • Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie tryb roboczy dla elementu mocującego przeznaczonego do przykręcenia.
  • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
  • Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat Image alternative Image alternative (nie udało się odczytać kodu lub kod jest nieznany).
   • Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
    Ewentualnie dla przeznaczonego do przykręcenia elementu mocującego nie są jeszcze obecne parametry robocze w pamięci modułu dociągającego. Jeśli produkt jest kompatybilny z SI-AT, wówczas można zeskanować kod QR odpowiedniego produktu w przynależnej instrukcji obsługi SI-AT-A22. Dzięki temu można pobrać parametry robocze do pamięci modułu SI-AT. Parametry robocze dla produktu mogą być pobrane do modułu dociągającego za pośrednictwem oprogramowania AT Documentation Software również przez USB. Aby zagwarantować, iż praca zawsze będzie się odbywać z użyciem aktualnych parametrów roboczych, należy regularnie sprawdzać, czy obecne są aktualizacje oprogramowania modułu dociągającego.
 1. Zablokować moduł dociągający.

Dociąganie elementu mocującego w trybie inteligentnej pracy

Przed zastosowaniem modułu dociągającego upewnić się, że przykręcany produkt zostanie prawidłowo zainstalowany. Przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi przykręcanego produktu i informacji dotyczących kontroli elementu mocującego.
 1. Włączyć tryb "inteligentnej pracy".
 2. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
 3. Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
 4. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
Image alternative
Wynik 1 / 4
 • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie".
 • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
 • Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Element mocujący został dociągnięty prawidłowo. Można bezpośrednio przystąpić do przykręcania następnego elementu mocującego tego samego typu.
Image alternative
Wynik 2 / 4
 • Wyświetlany jest komunikat "Ponowne dociąganie zakończone pomyślnie".
 • Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
 • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
Dociągnięte zostało ponownie połączenie śrubowe, które zostało już wcześniej dociągnięte a następnie z powrotem poluzowane. INFORMACJA:  Jeśli poprzednio element mocujący nie został dociągnięty prawidłowo, należy go skontrolować lub dociągnąć za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
Image alternative
Wynik 3 / 4
 • Wyświetlany jest komunikat "Napięcie akumulatora za niskie".
 • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
Pozostały poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby dociągnąć element mocujący.
 • Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
 • Włożyć bardziej naładowany akumulator.
Image alternative
Wynik 4 / 4
 • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo".
 • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
 • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
 • Dociągnąć element mocujący pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.

Dociąganie elementów mocujących w trybie "Przykręcanie"

 1. Ustawić tryb "Przykręcanie".
 2. Ustalić poziom momentu dociągającego dla elementu mocującego przeznaczonego do przykręcenia i ustawić go.
 3. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
 4. Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
 5. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
Image alternative
Wynik 1 / 2
 • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie".
 • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
 • Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
Element mocujący został dociągnięty prawidłowo. Można bezpośrednio przystąpić do przykręcania następnego elementu mocującego tego samego typu.
Image alternative
Wynik 2 / 2
 • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo".
 • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
 • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
 • Dociągnąć element mocujący za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.

Kontrola elementu mocującego

Wszystkie produkty Hilti podlegają ciągłej aktualizacji tak, iż produkty, które nie są opisane w niniejszej dokumentacji, mogą być również obsługiwane przez moduł SI-AT. Należy zadbać o to, aby oprogramowanie i instrukcja były zawsze aktualne.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych, aktualnych instrukcji obsługi i instrukcji kontrolnych znajduje się w internecie na stronie: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Kontrola elementu mocującego kotew segmentowych

W celu upewnienia się, iż przy przykręcaniu kotew segmentowych w trybie "inteligentnej pracy" przyłożony został wymagany instalacyjny moment obrotowy zgodny z dopuszczeniem/instrukcją obsługi, należy sprawdzić każdorazowo pierwszą i ostatnią kotwę segmentową za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego. Ta kontrola przyłożonego instalacyjnego momentu obrotowego powinna odbyć się bezpośrednio po dociągnięciu (instalacji) kotwy segmentowej.
Moment kontrolny odpowiada instalacyjnemu momentowi obrotowemu odpowiedniej kotwy segmentowej i powinien zostać sprawdzony w instrukcji obsługi tej kotwy.
 • Dociągnąć nakrętkę kotwy segmentowej za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
  Wynik 1 / 2Nakrętka kotwy segmentowej została obrócona nie dalej niż do podanego maksymalnego kąta obrotu (< 360°).
  Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Nakrętka kotwy segmentowej została obrócona poza maksymalny podany kąt obrotu (> 360°).
  Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dociągnięcie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Wkrętarka udarowa powinna zostać skontrolowana przez serwis Hilti .

Kontrola bezpieczeństwa elementu mocującego dla systemów instalacyjnych

Aby upewnić się, że do przykręcenia łączników szyny w trybie "inteligentnej pracy", użyto prawidłowego momentu instalacyjnego, zgodnego z dopuszczeniem/ instrukcją obsługi, należy skontrolować każdorazowo pierwszy i ostatni łącznik za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego. Ta kontrola przyłożonego instalacyjnego momentu obrotowego powinna odbyć się bezpośrednio po dociągnięciu (instalacji) łącznika szyny.
Moment kontrolny odpowiada instalacyjnemu momentowi obrotowemu do łącznika szyny i powinien zostać sprawdzony w instrukcji obsługi tego łącznika.
Upewnić się, że zastosowane zostały prawidłowe parametry dociągania odpowiednich elementów mocujących. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi modułu dynamometrycznego i w instrukcji obsługi danego produktu. Image alternative
 • Dociągnąć element mocujący za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
  Wynik 1 / 2Element mocujący nie został obrócony dalej niż do maksymalnego podanego kąta obrotu (< 180°).
  Połączenie śrubowe elementu mocującego odbyło się prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Element mocujący został obrócony poza maksymalny podany kąt obrotu (> 180°).
  Wykonane połączenie śrubowe jest wadliwe. Dociągnięcie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Wkrętarka udarowa powinna zostać skontrolowana przez serwis Hilti .

Kontrola połączeń śrubowych dociąganych w trybie pracy "Przykręcanie"

 • W regularnych odstępach czasu należy kontrolować za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego według wewnętrznych zaleceń firmowych lub wymogów jakościowych, czy osiągnięty został zadany moment obrotowy.

Zdjąć moduł dociągający

Image alternative
 1. Zdjąć akumulator.
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący modułu dociągającego.
 3. Wysunąć moduł dociągający z wkrętarki udarowej do tyłu.

Podłączenie modułu dociągającego do komputera

Image alternative
 1. Wyjąć moduł dociągający.
 2. Otworzyć osłonę na spodzie modułu dociągającego.
  • Dostępne będzie teraz gniazdo USB.
 3. Podłączyć wtyczkę (typu B, USB 2.0) przewodu USB do gniazda USB modułu dociągającego.
 1. Podłączyć drugą wtyczkę (typu A) przewodu USB do swojego komputera.
  • Moduł dociągający będzie teraz zasilany prądem z komputera. Na wyświetlaczu modułu wyświetlane będzie logo USB (Image alternative).
  Po odłączeniu wtyczki USB od modułu dociągającego należy z powrotem zamknąć osłonę gniazda USB, aby zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.com
 • Należy zadbać o to, aby produkt, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.

Transport i przechowywanie

 • Aby uniknąć uszkodzenia inteligentnego modułu dociągającego, w celu jego transportu i przechowywania korzystać z dostarczonego pudełka do przechowywania lub walizki wkrętarki udarowej.

Pomoc w razie usterek

W przypadku usterek, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Należy przestrzegać również wskazówek dotyczących usuwania usterek, zawartych w instrukcji obsługi stosowanej wkrętarki udarowej.
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Zablokuj moduł".
Moduł dociągający odblokowany.
 • Nacisnąć przycisk blokady, aby zablokować moduł dociągający i uaktywnić wkrętarkę udarową.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Temperatura akumulatora za wysoka".
Akumulator przegrzany.
 • Wymienić akumulator lub poczekać, aż akumulator się ostudzi.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Temperatura akumulatora za niska".
Temperatura akumulatora jest zbyt niska.
 • Włożyć akumulator, którego temperatura zawiera się w zakresie temperatur roboczych (patrz temperatura robocza akumulatora).
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Temperatura wkrętarki udarowej za wysoka".
Wkrętarka udarowa jest przegrzana.
 • Poczekać, aż wkrętarka udarowa ostudzi się i wyczyść szczeliny wentylacyjne.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Poziom naładowania akumulatora za niski".
Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, aby prawidłowo przekręcić element mocujący.
 • Włożyć bardziej naładowany akumulator.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Zbyt wysoki pobór prądu".
Chwilowo zbyt wysoki pobór prądu.
 • Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
 • Powtórzyć proces przykręcania.
 • Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Ogniwo guzikowe rozładowane".
Bateria guzikowa zegara w module dociągającym jest wyczerpana.
  Nie można już zagwarantować prawidłowości daty i godziny w protokole dokumentacyjnym.
 • W celu wymiany baterii należy zwrócić się do serwisu Hilti .
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Błąd urządzenia".
Wykryto błąd urządzenia.
 • Podłączyć moduł dociągający do komputera.
 • Odczytać pamięć błędów za pomocą oprogramowania AT Documentation Software i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi usunięcia błędu, zawartymi w oprogramowaniu.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Funkcja dokumentacji wyłączona".
Funkcja dokumentacji wyłączona (tylko komunikat ostrzegawczy).
 • Jeśli wymagana jest funkcja dokumentacji, podłączyć moduł dociągający do komputera i uaktywnić funkcję dokumentacji w oprogramowaniu AT Documentation Software .
 • W razie potrzeby nacisnąć przycisk OK, aby wygasić komunikat i kontynuować proces uruchamiania modułu dociągającego.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Pamięć zapełniona w …%". (Komunikat pojawia się przy wartościach ≥ 90 %.)
Pamięć danych w module dociągającym jest zajęta w wyświetlanym procencie. Uwaga: Po osiągnięciu wartości 100 % najstarsze dane będą nadpisywane!
 • Podłączyć moduł dociągający do komputera.
 • Odczytać dane za pomocą oprogramowania AT Documentation Software , aby udokumentować je w formie raportu.
 • Następnie skasować dane w pamięci modułu dociągającego w celu zwolnienia miejsca w pamięci.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r4838537.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z zastosowanymi dyrektywami i normami. Został sprawdzony i dopuszczony wraz z przewidzianymi dla niego produktami.
Image alternative