Język

PLT 300

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Plakietki na PLT 300

Na urządzeniu PLT 300 umieszczone są następujące plakietki:
Image alternative Promieniowanie laserowe. Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera. Klasa lasera 2.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Typ:
  PLT 300
  Generacja:
  01
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag. PLT 300 i elementy jego wyposażenia mogą stanowić zagrożenie, jeśli stosowane będą przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Zabrania się korzystania z urządzeń PLT 300 i PLC 300 bez wcześniejszego otrzymania stosownych wskazówek lub przeczytania niniejszej instrukcji.
 • Zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących obsługi oraz wskazówek ostrzegawczych wyświetlanych w używanej aplikacji.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniach PLT 300 i PLC 300 jest zabronione.
 • W celu uniknięcia niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne firmy Hilti .
 • Nie wolno kierować urządzenia PLT 300 ani jego wyposażenia w swoją stronę ani w kierunku innej osoby.
 • Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci do urządzeń laserowych.
 • Przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić urządzenie PLT 300 pod kątem dokładności.
 • Używanie innych, niż tu wymienione, urządzeń obsługowych lub nastawczych lub nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do niebezpiecznego promieniowania.
 • W określonych warunkach otoczenia wyniki pomiarów mogą być zniekształcone ze względu na zasadę ich wykonywania. Chodzi tu między innymi o znajdowanie się w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne lub elektromagnetyczne, wykonywanie pomiarów na nieodpowiednich podłożach oraz stosowanie nieodpowiednich reflektorów.
 • Pomiary prowadzone w oparciu o piankowe tworzywa sztuczne, jak np. styropian lub styrodor, śnieg lub powierzchnie silnie odbijające światło itp. mogą prowadzić do uzyskania błędnych wartości pomiarowych.
 • Pomiary prowadzone w oparciu o słabo odbijające podłoża w silnie odbijającym otoczeniu mogą prowadzić do uzyskania błędnych wartości pomiarowych.
 • Pomiary dokonywane przez szyby szklane lub inne obiekty mogą zafałszować wyniki pomiaru.
 • Przyczyną zafałszowania wyniku pomiaru mogą być częste zmiany warunków pomiaru, np. osoby przecinające promień lasera.
 • Nie wolno kierować urządzenia PLT 300 ani jego wyposażenia w stronę słońca lub innych silnych źródeł światła.
 • Urządzenie PLT 300 należy sprawdzić przed ważnymi pomiarami, po upadku lub działaniu innych czynników mechanicznych.
 • Dopilnować, aby podczas przestawiania trybu pomiaru odległości z pomiaru przy użyciu pryzmatu na pomiar bezreflektorowy nikt nie patrzył w obiektyw PLT 300.
 • Urządzenia PLT 300 nie wolno stosować w pobliżu aparatury medycznej.
 • Nie wolno używać urządzenia PLT 300 w pobliżu kobiet w ciąży lub osób z rozrusznikiem serca.
 • Urządzenia PLT 300 nie można używać, bez wcześniejszego zezwolenia, w pobliżu obiektów militarnych, lotnisk oraz obiektów do obserwacji radioastronomicznych.
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie PLT 300 było zawsze czyste i suche.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Miejsce pomiaru należy zabezpieczyć. Upewnić się, że podczas ustawiania PLT 300 promień nie został skierowany na inną osobę lub na samego użytkownika.
 • Zwrócić uwagę na stabilne ustawienie statywu oraz dokładne dokręcenie PLT 300 do statywu.
 • PLT 300 Urządzenie należy użytkować wyłącznie w zdefiniowanych granicach zastosowania, tzn. nie kierować promienia na lustra, stal chromowaną, powierzchnie z kamienia gładzonego itp.
 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Zgodność elektromagnetyczna

Mimo, iż urządzenie spełnia surowe wymagania odnośnych wytycznych, firma Hilti nie może wykluczyć poniższych sytuacji:
 • Urządzenie może zakłócać działanie innych urządzeń (np. przyrządów nawigacyjnych w samolotach).
 • Praca urządzenia może być zakłócana przez silne promieniowanie, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiaru.
W takich przypadkach, jak również w razie jakichkolwiek innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne.

Bezpieczna praca z urządzeniami laserowymi

Urządzenie PLT 300 odpowiada klasie lasera 2 zgodnie z normą IEC60825-1/EN60825-1:2007 oraz CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
 • Nie patrzeć w wiązkę promienia i nie kierować promieni lasera na inne osoby. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania.
 • Urządzenia z klasą lasera 2/Class II powinny być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.
 • Promienie lasera nie powinny być kierowane na wysokości linii wzroku.
 • Należy zachować wszelkie środki ostrożności i dopilnować, aby promień lasera nie padł przypadkowo na powierzchnię mogącą odbijać światło.
 • Należy zastosować wszelkie środki bezpieczeństwa, które wykluczą możliwość bezpośredniego patrzenia w wiązkę promienia lasera.
 • Promieniowanie lasera nie powinno wykraczać poza kontrolowany obszar.
 • Jeśli laser nie jest używany, należy go wyłączyć.
 • Nieużywany laser należy przechowywać w miejscu, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione osoby.
 • Konserwację lub naprawę urządzeń PLT 300 i PLC 300 należy zlecać wyłącznie serwisowi Hilti . W przypadku nieprawidłowego otwarcia urządzenia PLT 300 może powstawać promieniowanie laserowe, przewyższające klasę 2.

Prawidłowe użytkowanie urządzeń z zasilaniem akumulatorowym

 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C oraz palić. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, eksplozji i poparzenia środkiem żrącym.
 • Nie wystawiać akumulatora na działanie silnych uderzeń mechanicznych ani nie rzucać.
 • Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci. Wilgoć, która wniknęła, może prowadzić do zwarcia, a w rezultacie do poparzeń lub pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry i oparzeń.
 • Stosować wyłącznie akumulatory przeznaczone dla określonego urządzenia. W przypadku stosowania innych akumulatorów lub wykorzystywania akumulatorów do innych celów istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
 • Akumulator należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Nigdy nie przechowywać akumulatora na słońcu, na grzejnikach lub za szybami.
 • Nieużywany akumulator lub prostownik należy przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora lub prostownika. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatorów lub prostowników może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. porysowanych, z połamanymi, elementami, z pogiętymi, wciśniętymi i/lub wyciągniętymi stykami).
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Przed wysyłką urządzenia należy zaizolować akumulatory lub wyjąć je z urządzenia. Wyciek z akumulatorów może uszkodzić urządzenie PLT 300.

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Przed rozpoczęciem pomiarów upewnić się, że dokładność stosowanych urządzeń odpowiada wymogom wykonywanej pracy.
 • Przy użyciu PLT 300 nie należy pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne, zakładać okulary i rękawice ochronne.
 • Przed przystąpieniem do eksploatacji PLT 300 i PLC 300 należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Naprawę uszkodzeń należy zlecić serwisowi firmy Hilti .
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu PLT 300 przystępować z rozwagą. Nie należy używać PLT 300, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Należy przestrzegać zalecanych temperatur eksploatacji i składowania.
 • W przypadku przeniesienia PLT 300 lub PLC 300 z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
 • Po upadku lub innych mechanicznych oddziaływaniach należy sprawdzić dokładność PLT 300.
 • W przypadku stosowania statywów lub uchwytu ściennego upewnić się, że urządzenie PLT 300 jest przymocowane prawidłowo i trwale, a statyw stoi na ziemi pewnie i bezpiecznie.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Należy starannie konserwować PLT 300. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie PLT 300. Przed przystąpieniem do eksploatacji PLT 300 zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
 • Mimo że urządzenie PLT 300 przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym optycznym i elektrycznym urządzeniem (lornetka polowa, okulary, aparat fotograficzny).
 • Mimo że urządzenie PLT 300 jest zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, przed włożeniem do pojemnika transportowego należy je wytrzeć do sucha.
 • Dla pewności sprawdzić poprzednio ustawione wartości lub dokonane wcześniej ustawienia.
 • Pokrywę komory akumulatora należy starannie zablokować, aby akumulator nie wypadł. W takim przypadku urządzenie PLT 300 wyłączy się, co może spowodować utratę danych.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

PLT 300

Image alternative
 1. Uchwyt do przenoszenia
 2. Antena Wi-Fi
 3. Element odblokowujący komorę akumulatora
 4. Pokrywa komory akumulatora
 5. Osłona obiektywu i otwór wylotowy promienia lasera
 6. Przycisk Wł./Wył.
 7. Komora akumulatora
 8. Akumulator

PLC 300

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Czujnik oświetlenia otoczenia
 3. Przednia kamera
 4. Wskaźnik stanu przedniej kamery
 5. Regulacja głośności
 6. Przycisk Wł./Wył.
 7. Przycisk "Blokada obrotu wyświetlacza"
 8. Przycisk "Sterowanie systemem"
 9. Wskaźnik pracy
 10. Wskaźnik stanu zapisu danych
 11. Wskaźnik stanu akumulatora
 12. Anteny Wi-Fi
 13. Złącze do słuchawek
 14. Złącze USB
 15. Złącze dokujące
 16. Gniazdo ładowania
 17. Tylna kamera
 18. Wskaźnik stanu tylnej kamery
 19. Komora akumulatora
 20. Element odblokowujący komorę akumulatora
 21. Gniazdo kart microSD

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt składa się z zasilanego akumulatorowo urządzenia Layout Tool PLT 300 oraz z zasilanego akumulatorowo urządzenia Controller PLC 300. Urządzenie PLC 300 jest przeznaczone do zdalnego sterowania urządzeniem PLT 300. Oba komponenty tworzą system. Urządzenie Layout Tool jest przeznaczone do mierzenia odległości i kierunków, obliczania pozycji celu w przestrzeni trójwymiarowej, wartości pochodnych, jak również do tyczenia na podstawie podanych współrzędnych lub wartości osiowych.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 18 / B 22.
 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C 4/36.

Anteny Wi-Fi

Image alternative
Na węższych bokach urządzenia Controller umieszczono po jednej antenie Wi-Fi.
 • Podczas eksploatacji nie trzymać urządzenia Controller bokiem w obszarze zasięgu anten Wi-Fi, ponieważ zmniejsza to moc nadawanego i odbieranego sygnału.
  Jako wyposażenie dodatkowe dostępne jest mocowanie urządzenia Controller, które pozwala uniknąć zakłóceń transmisji Wi-Fi.

Łącze danych do współpracy z urządzeniem peryferyjnym

Urządzenie PLC 300 wykorzystuje oprogramowanie Hilti PROFIS Layout Field. W przypadku korzystania z komputera dostępne jest oprogramowanie komputerowe Hilti PROFIS Layout Office, które umożliwia opracowywanie danych i zapisywanie ich w innych systemach. Możliwa jest wymiana danych między wymienionymi powyżej wariantami oprogramowania.
Dane z PLC 300 można również przenieść bezpośrednio na nośnik USB.

Zakres dostawy

PLT 300, PLC 300, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub online pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Dane techniczne

Laserowy pomiar odległości

Długość fali
500 nm … 540 nm
Kolor promienia lasera
zielony
Klasa lasera według IEC 60825-1
2
Maksymalna przeciętna moc wyjściowa
≤ 1,00 mW
Szerokość impulsu
0,2 ns … 10 ns
Częstotliwość impulsu
5 MHz … 100 MHz
Dywergencja promienia
0,2 mrad … 20 mrad

Niedokładność pomiaru odległości (ISO 17123-5)

Baza 50 metrów
3 mm
Baza 164 stopy
1/8 in

Śledzenie celu (lokalizator LED)

Długość fali
800 nm … 900 nm
Typowa średnia irradiancja w odległości 20 cm (108 μs/109 Hz)
0,5 mW/cm²
Maksymalna irradiancja w odległości 20 cm
46 mW/cm²
Szerokość impulsu
108 µs
Częstotliwość impulsu
100 Hz … 165 Hz
Dywergencja promienia (2θ1/2)
30°
Zakres śledzenia
1,5 m … 50 m
(4 ft - 11 in … 164 ft)

Kamera

Kąt otwarcia
25°
Ogniskowa
12 mm … 60 mm
(0,5 in … 2,4 in)
Zoom optyczny
5-krotny
Obszar ogniskowania
≥ 1 m
(≥ 3 ft)
Rozdzielczość przy maksymalnym zoomie (na każde 10 metrów)
±1,0 mm
Rozdzielczość przy maksymalnym zoomie (na każde 33 stopy)
±0,04 in
Horyzontalne pole widzenia
225°
Wertykalne pole widzenia
360°
Zapis obrazu
VGA

Napęd

Prędkość obrotowa
90 °/s
Zmiana położenia lunety
2 s

Mocowanie statywu

Gwint
5/8 in

Bezprzewodowa komunikacja między PLT 300 i PLC 300

Standard Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g
Maksymalna emitowana moc nadawcza WLAN
16,9 dBm
Zakres częstotliwości WLAN
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Zasilanie PLC 300

Napięcie znamionowe
7,2 V
Pojemność
7,1 Ah
Czas pracy
8 h
Czas ładowania
4 h

Złącza urządzenia PLC 300

Zewnętrzne podłączenie danych
USB 3.0
Wersja Bluetooth
4.0
Zakres częstotliwości Bluetooth
2,402 GHz … 2,480 GHz
Standard Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n

Klasa ochrony

PLT 300
IP55
PLC 300
IP65

Warunki otoczenia dla PLT 300 i PLC 300

Temperatura robocza
−20 ℃ … 50 ℃
(−4 ℉ … 122 ℉)
Temperatura składowania
−40 ℃ … 63 ℃
(−40 ℉ … 145 ℉)

Ciężar z akumulatorem

PLT 300
5,3 kg
(11,7 lb)
PLC 300
0,6 kg
(1,3 lb)

Akumulatory przeznaczone do stosowania we wszystkich krajach oprócz USA i Kanady


B 22/1.6 Li‑Ion
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
Napięcie znamionowe
21,6 V
21,6 V
Pojemność
1,6 Ah
2,6 Ah
Pojemność energii
34,56 Wh
56,16 Wh
Ciężar
0,48 kg
0,48 kg
Czas pracy w PLT 300
3 h
5 h

Akumulatory przeznaczone do stosowania w USA i Kandzie


B 18/1.6 Li‑Ion
B 18/2.6 Li‑Ion (02)
Napięcie znamionowe
21,6 V
21,6 V
Pojemność
1,6 Ah
2,6 Ah
Pojemność energii
34,56 Wh
56,16 Wh
Ciężar
0,48 kg
(1,06 lb)
0,48 kg
(1,06 lb)
Czas pracy w PLT 300
3 h
5 h

Pierwsze kroki

Włączanie urządzeń PLT 300 i PLC 300

 1. Włączyć PLT 300 i PLC 300.
 2. Uruchomić aplikację PROFIS Layout Field na urządzeniu PLC 300.
Image alternative
 1. Przestrzegać wskazań oraz komunikatów widocznych na wyświetlaczu urządzenia PLC 300, jak również uwzględnić pozostałe informacje o produkcie, dostępne na stronie: http://qr.hilti.com/r4728599 .

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Czyszczenie i suszenie

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia Dotykanie może spowodować uszkodzenie elementów optycznych.
 • Nie dotykać szkła palcami.
UWAGA
Ryzyko uszkodzenia Elementy z tworzywa sztucznego mogą ulec uszkodzeniu spowodowanym działaniem środków chemicznych.
 • Do czyszczenia używać wyłącznie czystego alkoholu lub wody.
 1. Zdmuchnąć kurz ze szklanych elementów.
 2. Urządzenie należy czyścić wyłącznie czystą, miękką ściereczką.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

 • W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.com .

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti przeprowadza kontrolę urządzenia, a w razie stwierdzenia odchylenia dokonuje przywrócenia funkcjonalności oraz przeprowadza ponowną kontrolę zgodności urządzenia ze specyfikacją. Zgodność ze specyfikacją w momencie przeprowadzania kontroli jest potwierdzana na piśmie w formie certyfikatu serwisowego. Zalecenia:
 • Dokonać wyboru odpowiedniej częstotliwości badań w zależności od intensywności użytkowania.
 • W przypadku nadzwyczajnego obciążenia urządzenia, przed wykonaniem ważnych prac, jednak nie rzadziej niż raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti .
Przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti nie zwalnia użytkownika z obowiązku skontrolowania urządzenia przed i podczas eksploatacji.

Transport i magazynowanie

Transport

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia Wyciek z akumulatorów może uszkodzić produkt.
 • Przed wysyłką opisywanego produktu należy zaizolować akumulatory lub wyjąć je z urządzenia.
 • Do transportu lub wysyłki urządzenia należy stosować karton transportowy Hilti lub opakowanie o podobnych właściwościach.

Przechowywanie

UWAGA
Ryzyko uszkodzenia Wyciek z akumulatorów może uszkodzić produkt.
 • Jeśli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
 • Urządzenia nie wolno przechowywać w stanie wilgotnym. Przed zapakowaniem i składowaniem należy umożliwić jego wyschnięcie.
 • Przed przechowywaniem należy zawsze wyczyścić urządzenie, pojemnik transportowy i wyposażenie.
 • Po dłuższym składowaniu lub transporcie przed użyciem urządzenia należy wykonać pomiary kontrolne.
 • Podczas składowania wyposażenia przestrzegać granic temperatury, szczególnie zimą lub latem (od -40 °C do +63 °C (od -40 °F do +145 °F)).

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie zdrowia Nigdy nie utylizować wyposażenia w niewłaściwy sposób!
 • Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska.
 • Lekkomyślne usuwanie sprzętu umożliwia niepowołanym osobom używanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń osób trzecich oraz do zatrucia środowiska.
 • Uszkodzone akumulatory niezwłocznie przekazywać do utylizacji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów nie wolno rozkładać na części ani palić.
 • Akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi lub zwrócić zużyte akumulatory do Hilti .
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Odpowiednie informacje można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Wskazówka FCC(w USA) / wskazówka IC(w Kanadzie)

OSTROŻNIE
Zakłócenia odbioru fal radiowych Użytkowanie produktu w obszarach mieszkalnych może spowodować zakłócenia odbioru fal radiowych.
 • Podczas testów urządzenie zachowało wartości graniczne, określone w rozdziale 15 przepisów FCC dla cyfrowych urządzeń klasy A. Wartości graniczne przewidują dla instalacji w obszarach przemysłowych wystarczającą ochronę przed promieniowaniem zakłócającym. Urządzenia tego typu wytwarzają i wykorzystują wysokie częstotliwości oraz mogą je emitować. Nieprzestrzeganie odnośnych wskazówek podczas instalacji oraz eksploatacji urządzenia może spowodować zakłócenia odbioru fal radiowych. Eksploatacja urządzenia w obszarach mieszkalnych spowoduje prawdopodobnie zakłócenia. W takim przypadku użytkownik urządzenia jest zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.
Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz RSS‑210 IC.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
Urządzenie musi przyjmować każde promieniowanie, łącznie z promieniowaniami, powodującymi niepożądane reakcje.