Język

TE 70-AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)
Image alternative Kucie
Image alternative Mocowanie dłuta
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Średnica
Image alternative Prąd zmienny
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot kombi
  TE 70‑AVR | TE 70‑ATC/AVR | TE 80‑ATC/AVR
  Generacja
  03
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wiertarek

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania wszelkich prac
 • Podczas wiercenia udarowego nosić ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Należy używać dodatkowego uchwytu. Utrata kontroli nad narzędziem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie lub śruby mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód przyłączeniowy, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
Wskazówki bezpieczeństwa podczas prac z długimi wiertłami
 • Pod żadnym pozorem nie należy pracować z większą prędkością obrotową, niż maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa wiertła. Przy wyższych prędkościach obrotowych wiertło może się lekko wyginać, jeżeli obraca się poza obrabianym elementem i może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Wiercenie należy zawsze zaczynać na niższej prędkości obrotowej i dopiero w momencie, gdy wiertło styka się już z obrabianym elementem. Przy wyższych prędkościach obrotowych wiertło może się lekko wyginać, jeżeli obraca się poza obrabianym elementem i może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło i wywierać go wyłącznie w kierunku wzdłużnym do wiertła. Wiertła mogą się wygiąć i złamać, co może doprowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem i spowodować obrażenia ciała.
Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji mieszadeł
 • Elektronarzędzie należy włączać i wyłączać wyłącznie wtedy, gdy mieszadło znajduje się w materiale, który będzie mieszany. W innym wypadku może doprowadzić to do utraty kontroli nad narzędziem i spowodować obrażenia ciała.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji młotowiertarki

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Urządzenie zawsze trzymać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Nie dotykać obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz lekką maskę przeciwpyłową.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • W przypadku zablokowania narzędzia należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Może dojść do bocznego wychylenia urządzenia.
 • Przed odłożeniem elektronarzędzia odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Pierścień przeciwpyłowy
 2. Uchwyt narzędziowy
 3. Blokada narzędzia
 4. Przełącznik wyboru funkcji
 5. Blokada włącznika
 6. Włącznik
 7. Uchwyt
 8. Wskaźnik serwisowy
 9. Wskaźnik połowy mocy (tylko w wariancie z ATC)
 10. Przycisk połowy mocy (tylko w wariancie z ATC)
 11. Przewód zasilający
 12. Uchwyt boczny

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to elektryczny młot kombi z pneumatycznym mechanizmem udarowym. Jest on przeznaczony do wiercenia w betonie, murze, metalu i drewnie. Produkt może być dodatkowo stosowany do lekkich i średnio ciężkich prac z zakresu kucia w murze oraz do prac wykończeniowych w betonie.

W określonych warunkach produkt może być używany do mieszania.
 • Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Opcja AVR

Produkt może być opcjonalnie wyposażony w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

ATC

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczne szybkie wyłączanie ATC (Active Torque Control).
Jeśli narzędzie robocze zablokuje się lub zakleszczy, urządzenie zacznie się obracać niekontrolowanie w kierunku przeciwnym. ATC rozpoznaje to nagłe obracanie się urządzenia i natychmiast je wyłącza.
Możliwość obracania się urządzenia jest warunkiem jego prawidłowego działania.
W przypadku szybkiego wyłączenia można ponownie włączyć urządzenie, krótko puszczając włącznik a następnie znowu go naciskając.

Wskaźnik serwisowy

Produkt wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.

Stan wskaźnika serwisowego

Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci na czerwono.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego.
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Oddać młot kombi do naprawy w serwisie Hilti .

Zakres dostawy

Młot kombi, uchwyt boczny, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Dane techniczne

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
8,3 kg
9,5 kg
9,7 kg
Energia pojedynczego udaru zgodna z procedurą EPTA 05
11,5 J
11,5 J
11,5 J
Ø Wiertło udarowe
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø Wiertło do drewna
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Ø Wiertło do metalu
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm
0 mm … 20 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Poziom mocy akustycznej (LWA)
113 dB(A)
113 dB(A)
113 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
102 dB(A)
102 dB(A)
102 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań

TE 70‑AVR
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD)
10 m/s²
10 m/s²
7,5 m/s²
Kucie (ah, Cheq)
9 m/s²
9 m/s²
7 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsługa

Montaż uchwytu bocznego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Utrata kontroli nad młotem kombi.
 • Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany. Upewnić się, że obejma zaciskowa umieszczona jest w odpowiednim rowku na urządzeniu.
Image alternative
 • Zamontować uchwyt boczny.

Mocowanie/wyjmowanie narzędzia roboczego

Zastosowanie nieodpowiedniego smaru może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti .
Przed każdym użyciem sprawdzić narzędzie pod kątem uszkodzeń i nierównomiernego zużycia, a w razie potrzeby wymienić je.
Image alternative
 • Zamocować narzędzie / wyjąć narzędzie.

Wiercenie bez udaru

Wiercenie bez udaru możliwe jest z zastosowaniem osprzętu ze specjalnym uchwytem wiertła. Hilti oferuje taki osprzęt.
Dzięki zastosowaniu szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego możliwe jest np. zamocowanie wiertła do drewna lub do stali z chwytem cylindrycznym oraz wiercenie bez udaru.
Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.

Mieszanie

Mieszadła używać tylko z uchwytem szybkozaciskowym.
Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative i włożyć mieszadło w uchwyt szybkozaciskowy.

Ustawianie mocy

TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Ustawienie mocy możliwe jest tylko, gdy urządzenie jest włączone.
W celu nastawienia połowy mocy, nacisnąć przycisk "Połowa mocy". Zredukowana moc sygnalizowana jest przez zaświecenie się wskazania mocy. Ponowne naciśnięcie przycisku "Połowa mocy" powoduje powrót do pełnej mocy, a wskazanie mocy zgaśnie.
Również wyłączenie i ponowne włączenie młota kombi powoduje powrót do pełnej mocy.
 • Ustawić moc.

Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.

Mocowanie dłuta

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrata kontroli nad kierunkiem kucia.
 • Nie wolno pracować w położeniu "Mocowanie dłuta". Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Kucie", aby zaskoczył na miejsce.
Dłuto można zamocować w 24 różnych pozycjach (co 15°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Mocowanie dłuta" Image alternative.

Kucie

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Kucie" Image alternative.

Blokada włącznika

W trybie kucia można zablokować włącznik, gdy urządzenie jest włączone.
 • Włączyć blokadę włącznika.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i przechowywanie

 • Urządzenia elektrycznego nie transportować z zamontowanym narzędziem roboczym.
 • Urządzenie elektryczne zawsze przechowywać z wyciągniętą wtyczką.
 • Przechowywane urządzenie musi być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem elektronarzędzia po dłuższym transporcie lub przechowywaniu należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Młot kombi nie uruchamia się.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Prądnica w trybie Sleep Mode.
 • Obciążyć prądnicę drugim urządzeniem odbiorczym (np. lampą oświetlającą plac budowy). Następnie wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Elektroniczna blokada rozruchu po przerwaniu zasilania sieciowego jest aktywna.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Zblokowane szczotki węglowe.
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
Brak udaru.
Temperatura urządzenia za niska.
 • Przystawić młot kombi do podłoża i włączyć bieg jałowy. W razie potrzeby powtarzać, aż mechanizm udarowy zacznie pracować.
Młot kombi nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz za długi i/lub o niewystarczającym przekroju.
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i/lub wystarczającym przekroju.
Włącznik urządzenia nie jest wciśnięty do końca.
 • Wcisnąć do oporu włącznik urządzenia.
Prąd zasilający posiada zbyt niskie napięcie.
 • Podłączyć urządzenie do innego źródła zasilania.
TE 70-ATC/AVR
TE 80-ATC/AVR
Włączony przycisk "Połowa mocy".
 • Nacisnąć przycisk "Połowa mocy".
Wiertło nie obraca się.
Przełącznik wyboru funkcji nie jest zablokowany lub znajduje się w pozycji "Kucie" Image alternative lub pozycji "Mocowanie dłuta" Image alternative.
 • Przełącznik wyboru funkcji ustawić w czasie przestoju na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Nie można wyjąć wiertła z blokady.
Uchwyt narzędziowy nie jest do końca odciągnięty.
 • Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie.
Uchwyt boczny nieprawidłowo zamontowany.
 • Poluzować uchwyt boczny i prawidłowo zamontować, tak aby obejma zaciskowa i uchwyt zablokowały się w zagłębieniu.
Wskaźnik serwisowy miga na czerwono.
Awaria urządzenia.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Wskaźnik serwisowy świeci na czerwono.
Zblokowane szczotki węglowe.
 • Przekazać wykwalifikowanemu elektrykowi do sprawdzenia i ewentualnej naprawy.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższymi linkami znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r1021413 (TE70-AVR), qr.hilti.com/r1021424 (TE70-ATC/AVR) i qr.hilti.com/r1021505 (TE80-ATC/AVR).
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative