Język

C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Do użytku tylko w pomieszczeniach
Image alternative Podwójna izolacja

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane dotyczące produktu
  Prostownik
  C4/36-90
  C4/36-350
  C4/36-DC
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Prawidłowe obchodzenie się z prostownikami

 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy za pomocą prostownika ładować wyłącznie dopuszczone akumulatory Hilti .
 • Miejsce ustawienia prostownika powinno być czyste, chłodne, suche i wolne od mrozu.
 • Podczas procesu ładowania prostownik musi swobodnie odprowadzać ciepło, dlatego szczeliny wentylacyjne nie mogą być zatkane. Nie ładować akumulatora w zamkniętym pojemniku.
 • Urządzenie należy starannie konserwować. Upewnić się, czy części nie są popękane lub uszkodzone w stopniu powodującym nieprawidłowe działanie produktu. Jeśli części są popękane lub uszkodzone, produkt należy oddać do naprawy przed dalszym użytkowaniem.
 • Prostowników z odpowiednimi akumulatorami należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla danego typu urządzenia. Używanie prostowników do innych prac, niż przewidziane, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Nieużywany akumulator lub prostownik należy przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora lub prostownika. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora lub prostownika może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • Nie przechowywać akumulatora na prostowniku. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Przycisk odblokowujący z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
 2. Akumulator
 3. Diodowy wskaźnik stanu naładowania
 4. Lampka sygnalizacyjna
 5. Złącze akumulatora

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Image alternative

Opisywany produkt to prostownik do akumulatorów litowo-jonowych Hilti o napięciu znamionowym od 7,2 do 36 Volt. W zależności od wersji dla danego kraju, można podłączać go do gniazd wtykowych prądu przemiennego o napięciu od 100 V do 127 V lub od 220 V do 240.

Prostownik C4-36-DC można podłączyć do wtykowego gniazda samochodowego prądu stałego o napięciu 12 V lub 24 V.
Akumulatory przeznaczone do tego prostownika znajdują się na końcu niniejszej dokumentacji.
Nie wszystkie akumulatory są dostępne na wszystkich rynkach.

Wskaźniki

Wskaźniki w ładowarce i w akumulatorze

Image alternative
Wyświetlacz
Dla akumulatora oznacza to
Dla prostownika oznacza to
Światło ciągłe
Wskaźnik poziomu naładowania
Prostownik podłączony i gotowy do eksploatacji.
Miga
Proces ładowania aktywny
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
Światełko wyłączone
Zielona lampka na prostowniku świeci się stale, wszystkie lampki na akumulatorze są wyłączone: Zakłócenia w działaniu akumulatora.
Zakłócenia w działaniu prostownika.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li-Ion

Image alternative
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 LED.
Stan naładowania: 100%
3 diody LED świecą się, 1 dioda LED błyska.
Stan naładowania: 75% do 100%
2 diody LED świecą się, 1 dioda LED błyska.
Stan naładowania: 50% do 75%
1 dioda LED świeci się, 1 dioda LED błyska.
Stan naładowania: 25% do 50%
Miga 1 LED.
Stan naładowania: < 25%

Zakres dostawy

Ładowarka, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Dane techniczne


C 4/36‑90
C 4/36‑350
C 4/36‑DC
Ciężar
0,6 kg
1,1 kg
0,6 kg
Napięcie wyjściowe
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
7,2 V … 36 V
Moc wyjściowa
110 V
90 W
350 W
·/·
230 V
90 W
365 W
·/·
12 V
·/·
·/·
60 W
24 V
·/·
·/·
60 W

Obsługa

Włączanie prostownika C 4/36-90 i C 4/36-350

C 4/36-90
C 4/36-350
 • Włóż wtyczkę sieciową do gniazda.
  • Świeci się zielona kontrolka przy prostowniku

Włączanie ładowarki C 4/36-DC

C 4/36-DC
Podczas ładowania akumulatorów Hilti prostownikiem C 4/36-DC akumulator rozruchowy pojazdu może rozładować się do tego stopnia, że przestanie działać.
W zależności od pracy pojazdu, prostownik jest zasilany natychmiast lub po włączeniu zapłonu.
 • Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda zapalniczki samochodowej.
  • W przypadku prawidłowego napięcia wejściowego świeci się stale zielona lampka na prostowniku.

Wkładanie i ładowanie akumulatora

Pozostawienie akumulatora przez dłuższy czas w prostowniku nie powoduje uszkodzenia akumulatora. W takim przypadku konieczne jest, aby prostownik był w stanie gotowości eksploatacyjnej (zielona dioda LED prostownika świeci się). Po pewnym czasie gaśnie wskaźnik stanu naładowania akumulatora, mimo że akumulator jest w pełni naładowany i nie można ponownie aktywować wskaźnika. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby po zakończeniu procesu ładowania wyjąć akumulator z prostownika.
Akumulatory Li‑Ion są zawsze gotowe do eksploatacji, nawet przy częściowym naładowaniu. Diody LED sygnalizują postęp ładowania.
Image alternative
 1. Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że styki są czyste i odtłuszczone.
 2. Wsunąć akumulator w przewidziane do tego celu złącze.
 3. Upewnić się, czy geometria/kodowanie akumulatora i złącza są ze sobą zgodne.
  • Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie po prawidłowym włożeniu akumulatora do prostownika.

Wyjmowanie akumulatora

Image alternative
 1. Nacisnąć mechanizm zwolnienia blokady akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z ładowarki.

Pomoc w przypadku awarii

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Światełko na akumulatorze wyłączone, akumulator znajduje się w prostowniku.
Akumulator może być uszkodzony.
 • Wyjąć akumulator z ładowarki. Jeśli po aktywacji wskaźnika stanu naładowania, lampki na akumulatorze pozostaną wyłączone, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony. Zlecić sprawdzenie akumulatora w serwisie Hilti .
Kontrolki na prostowniku pulsują.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny; ładowanie nie odbywa się.
 • Gdy tylko akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę, ładowarka automatycznie rozpocznie ładowanie.
Światełko na prostowniku wyłączone.
Zakłócenia w działaniu prostownika.
 • Odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie. Jeśli światełko w dalszym ciągu nie świeci się, urządzenie należy przekazać do serwisu Hilti .

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Image alternative
Image alternative
Image alternative
Pod poniższymi linkami znajduje się tabela substancji niebezpiecznych:
 • Dla C 4/36-90, 230 V, Chiny: qr.hilti.com/2034530
 • Dla C 4/36-90, 110 V, Tajwan: qr.hilti.com/2026281
 • Dla C 4/36-350, 230 V, Chiny: qr.hilti.com/2028875
 • Dla C 4/36-350, 110 V, Tajwan: qr.hilti.com/2028992
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji w formie kodu QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .