Język

C 7

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole dla danego produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Do użytku tylko we wnętrzach pomieszczeń
Image alternative Podwójna izolacja

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane dotyczące produktu
  Prostownik
  C 7
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować na przyszłość.
Stosowane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w żaden sposób. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • W żadnym wypadku nie należy używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia czy też do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • Prostownika należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Wniknięcie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Prawidłowe obchodzenie się z prostownikami

 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy za pomocą prostownika ładować wyłącznie dopuszczone akumulatory Hilti .
 • Miejsce ustawienia prostownika powinno być czyste i chłodne (ale bez mrozu).
 • Podczas procesu ładowania prostownik musi swobodnie odprowadzać ciepło, dlatego szczeliny wentylacyjne nie mogą być zatkane. W tym celu wyjąć prostownik z walizki. Nie ładować akumulatora w zamkniętym pojemniku.
 • Urządzenie należy starannie konserwować. Skontrolować, czy elementy nie są popękane lub uszkodzone w stopniu ograniczającym działanie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części.
 • Prostowników z odpowiednimi akumulatorami należy używać zgodnie z tymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla danego typu urządzenia. Używanie prostowników do innych prac, niż przewidziane, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Nieużywany akumulator lub prostownik należy przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora lub prostownika. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora lub prostownika może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry i oparzeń.
 • Zapewnić, aby akumulatory nie zostały uszkodzone mechanicznie.
 • Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. porysowanych, z połamanymi, elementami, z pogiętymi, wciśniętymi i/lub wyciągniętymi stykami).

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osobiste
 • Należy upewnić się, że prostownik stoi stabilnie. Upadająca bateria lub prostownik mogą prowadzić do obrażeń ciała użytkownika i osób przebywających w pobliżu.
 • Nie wolno dotykać styków akumulatora.
 • Zużyte akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.
 • Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi i mentalnymi lub osoby bez doświadczenia i niezbędnej wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub jeśli osoby te otrzymają odpowiednie pouczenie dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z jego użytkowania niebezpieczeństwo. Urządzenie nie służy do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
 • Nie należy nosić biżuterii, np. pierścionków lub łańcuszków. Biżuteria może doprowadzić do zwarcia i spowodować poparzenia.
 • Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały niniejszych wskazówek .
 • Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód sieciowy i/lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Nie należy używać zabrudzonego lub zamoczonego urządzenia. Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
 • Wykonując częste prace z użyciem materiałów przewodzących należy zabrudzone urządzenia regularnie przekazywać do kontroli w serwisie Hilti .
Serwis
 • Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Prostownik
 2. Przewód
 3. Komora akumulatora
 4. Wskaźnik stanu roboczego
 5. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 6. Typ akumulatora B 7

Wskaźniki LED na prostowniku.

Wskaźnik stanu roboczego (1)
Image alternative
Dioda LED świeci się na zielono
Prostownik jest gotowy do użycia.
Dioda LED miga na czerwono
Akumulator jest zbyt zimny (<0 °C) lub zbyt gorący (>50 °C) i nie ładuje się.
W momencie gdy akumulator osiągnie odpowiednią temperaturę, prostownik automatycznie przejdzie w tryb ładowania.
Dioda LED świeci się na czerwono
Dioda LED nie świeci się
Brak zasilania lub uszkodzony prostownik.
Proszę wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda, a następnie włożyć ją tam z powrotem.
Jeżeli dioda LED nadal się nie świeci, należy zwrócić się do serwisu firmy Hilti .
Wskaźnik stanu naładowania (2)
Image alternative
Dioda LED miga na zielono
Trwa ładowanie akumulatora.
Dioda LED świeci się na zielono
Akumulator jest całkowicie naładowany.
Dioda LED nie świeci się
Akumulator jest nieprawidłowo podłączony lub uszkodzony.
Należy wyjąć akumulator, a następnie włożyć go z powrotem w komorę akumulatora.
Jeżeli dioda LED nadal się nie świeci, należy zwrócić się do serwisu firmy Hilti .

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to prostownik do akumulatorów litowo-jonowych Hilti typu B 7. Można podłączać go do gniazd wtykowych prądu przemiennego o napięciu od 220 V do 240 V.

Akumulatory kompatybilne z tym produktem można znaleźć w sekcji dane techniczne.

Zakres dostawy

Prostownik, instrukcja obsługi.
Więcej produktów systemowych, dopuszczonych do użytkowania z Państwa produktem znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group .

Dane techniczne

Właściwości produktu

Chłodzenie
Chłodzenie konwekcyjne
Napięcie sieciowe
220 V … 240 V
Częstotliwość sieci
50 Hz … 60 Hz
Akumulator
Litowo-jonowy
Napięcie wyjściowe
7,2 V
Moc wyjściowa
12,6 W
Długość przewodu sieciowego
≈ 2 m
Ciężar
0,775 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Sterowanie
Elektryczna kontrola ładowania oraz sterowanie poprzez mikrokontroler
Klasa ochronna
Klasa ochronna II (podwójna izolacja ochronna)

Zakres temperatur

Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃

Czas ładowania akumulatora

Napięcie
Typ akumulatora
Czas ładowania
7,2 V
B 7/1.5 Li-Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li-Ion
≈ 60 min

Obsługa

Włączanie prostownika

 • Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
  • Dioda LED 1 świeci się na zielono.

Ładowanie akumulatora

 1. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
  • Akumulatory przeznaczone do tego prostownika znajdują się na końcu niniejszej dokumentacji.
 2. Wsunąć akumulator w złącze prostownika. Upewnić się, czy kodowanie akumulatora i złącza są ze sobą zgodne.
  • Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie po prawidłowym włożeniu akumulatora do prostownika. Podczas procesu ładowania wskaźnik stanu naładowania nie jest aktywny.
  Pozostawienie akumulatora przez dłuższy czas w prostowniku nie powoduje uszkodzenia akumulatora.
  Jednak ze względów bezpieczeństwa po zakończeniu procesu ładowania powinno się wyjąć akumulator z prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby się słyszalnie zablokował.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z uchwytu urządzenia.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Zagrożenie w wyniku nieprawidłowej utylizacji.
 • Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska. Lekkomyślne pozbywanie się sprzętu umożliwia niepowołanym osobom użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zanieczyszczenie środowiska.
 • Uszkodzone akumulatory niezwłocznie przekazywać do utylizacji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorów nie wolno rozkładać na części ani palić.
 • Akumulatory należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami lub zwrócić zużyte akumulatory do Hilti .
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższymi linkami znajdują się tabele substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/2076993.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji w formie kodu QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative
Image alternative