Język

TE DRS‑B

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Używać maski przeciwpyłowej

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  System odsysania
  TE DRS‑B
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów systemowych.
 • Moduł należy stosować tylko w połączeniu z elektronarzędziami wymienionymi na rysunku 1, w przeciwnym razie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
 • Używać wyłącznie produktu i elementów wyposażenia, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie ani akcesoriach.
 • Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Urządzenie może być naprawiane i konserwowane wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel! Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu produktu przystępować z rozwagą. Nie wolno używać produktu, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Podczas obróbki materiał może odpryskiwać. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu. Podczas pracy przy użyciu tego produktu należy nosić okulary ochronne, hełm ochronny oraz ochraniacze słuchu.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie wyposażenia.
 • Zbieranie wody przy pomocy modułu jest zabronione.
 • Pył, tworzący się podczas szlifowania, wygładzania, cięcia i wiercenia, może zawierać szkodliwe związki chemiczne. Przykładowo: ołów lub farby na bazie ołowiu; cegła, beton i pozostałe produkty do stawiania murów, kamień naturalny i pozostałe produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dąb, buk i drewno poddane obróbce chemicznej; azbest lub materiały zawierające azbest. Należy określić stopień narażenia operatora i osób postronnych według klasy zagrożenia związanego z obrabianym materiałem. Należy podjąć niezbędne środki, aby utrzymać narażenie na bezpiecznym poziomie, np. stosować system odpylania lub odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Ogólne środki mające na celu zmniejszenie narażenia obejmują:
 • praca w dobrze wentylowanym obszarze,
 • unikanie dłuższego czasu przebywania w pyle,
 • odprowadzanie pyłu z dala o twarzy i ciała,
 • Noszenie odzieży ochronnej i mycie narażonych miejsc wodą z mydłem.
 • W zależności od wykonywanych prac, należy w miarę możliwości stosować odpowiednie urządzenia odpylające, zalecane przez firmę Hilti.
 • W celu uniknięcia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych należy używać antystatycznego węża ssącego.
 • Należy zadbać o to, aby adapter i zewnętrzne powierzchnie uchwytu narzędziowego były wolne od oleju i smaru. W przypadku montażu modułu odsysającego TE DRS‑B do części zabrudzonych olejem i/lub smarem, moduł odsysający TE DRS‑B może odpaść. Adapter i zewnętrzne powierzchnie uchwytu narzędziowego należy oczyścić ściereczką z olejów i smarów.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby moduł nie był zbyt mocno nagrzany. Przy temperaturach powyżej 80°C materiał topi się.
 • Modułu nie wolno używać do przenoszenia ani prowadzenia systemu. W tym celu należy używać wyłącznie przewidzianych uchwytów elektronarzędzia.
 • Podczas eksploatacji nie trzymać elektronarzędzia za głowicę ssącą.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Główny element odsysający
 2. Dźwignia zabezpieczająca
 3. Adapter Y
 4. Adapter S
 5. Głowica ssąca krótka
 6. Głowica ssąca długa

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywanym produktem jest system odsysania, stosowany jako osprzęt w połączeniu z młotami dłutującymi i urządzeniami odpylającymi Hilti .

Zakres dostawy

Podstawa odsysająca, dźwignia kolanowa, adapter S, adapter Y, głowica ssąca krótka, głowica ssąca długa, instrukcja obsługi
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne


Głowica ssąca długa
Głowica ssąca krótka
Ciężar
≤ 590 g
≤ 440 g
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Typ narzędzia
Szpicak, dłuto płaskie, groszkowiak
Szpicak, dłuto płaskie, groszkowiak
Długość narzędzi
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Obsługa

Montaż systemu odsysania

Długość wolnego narzędzia wystającego z głowicy ssącej nie może przekraczać 125 mm i nie może być mniejsza niż 30 mm. Zapewnia to optymalne odsysanie pyłu.
Należy stosować wyłącznie szpicaki, dłuta płaskie i groszkowiaki przedstawione na rysunku 2.
Należy się upewnić, że podczas montażu w elektronarzędziu nie znajduje się osprzęt.
Image alternative
 1. Wybrać odpowiedni adapter i nasadzić go do oporu na uchwyt narzędziowy.
 2. Otworzyć dźwignię kolanową przy podstawie ssącej.
 3. Główny element odsysający z otwartą dźwignią zabezpieczającą włożyć do oporu w adapter.
 4. Zamknąć dźwignię kolanową.
 5. Wybrać głowice ssącą odpowiednią do długości narzędzia.
 6. Zamocować głowicę ssącą na głównym elemencie odsysającym.
  Moduł można przechowywać i transportować w walizce/kartonie również zmontowany.
 7. Zdjąć (jeśli jest) pierścień przeciwpyłowy z narzędzia i włożyć narzędzie.
  Należy przestrzegać instrukcji obsługi elektronarzędzia.
 8. Połączyć odkurzacz z modułem odsysającym.

Demontaż systemu odsysania

 • W celu demontażu modułu należy przeprowadzić wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności.
  Zdemontować głowicę ssącą wyłącznie poprzez pociągnięcie wzmocnionego pierścienia końcowego głowicy ssącej.

Praca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku modułu odsysającego. Jeśli dźwignia kolanowa jest nieprawidłowo zamknięta, moduł odsysający może spaść.
 • Upewnić się, że dźwignia zabezpieczająca jest zamknięta.
Przestrzegać instrukcji obsługi odkurzacza. Regularnie opróżniać odkurzacz.
 1. Podłączyć odkurzacz do sieci i włączyć.
 2. Włączyć elektronarzędzie.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Konserwacja modułu

Nie stosować olejów, smarów ani środków czyszczących.
Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 1. Usunąć mocno przywierające zanieczyszczenia i sprawdzić, czy otwór ssący w głównym elemencie odsysającym nie jest zapchany pozostałościami pyłu.
 2. Moduł czyścić zimną wodą w regularnych odstępach czasu.
 3. Regularnie czyścić wewnętrzne strony adaptera z pozostałości smaru i pyłu.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

 • Regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone zewnętrzne elementy urządzenia i wyposażenia oraz kontrolować, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo. Nie używać urządzenia, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nadmierne zapylenie.
Odkurzacz pełny.
 • Opróżnić odkurzacz.
Uszkodzona głowica ssąca.
 • Wymienić głowicę ssącą.
Zapchany kanał odsysający.
 • Wyczyścić kanał odsysający.
Dowolne długości osprzętu powyżej 125 mm.
 • Zastosować krótszy osprzęt lub długą głowicę ssącą.
Moduł odsysający TE DRS-B odpada
Moduł odsysający nieprawidłowo zamontowany.
Adapter i uchwyt narzędziowy są zabrudzone olejem lub smarem.
 • Adapter i zewnętrzne powierzchnie uchwytu narzędziowego oczyścić ściereczką z olejów i smarów.
Uszkodzony mechanizm mocujący.
 • Wymienić mechanizm mocujący (dźwignię zabezpieczającą i obejmę zaciskową).
Wybrano niewłaściwy adapter.
 • Wybrać odpowiedni adapter.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Image alternative
Dalsze informacje dotyczące obsługi, technologii, środowiska i recyklingu znajdują się pod poniższym linkiem: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Ten link znajduje się również na końcu instrukcji obsługi w formie kodu QR.