Język

DWP 10

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Symbole

Symbole w tej dokumentacji
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Symbole na produkcie
Image alternative Przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Maksymalne ciśnienie robocze
Image alternative Poziom napełnienia
Image alternative Numer kontrolny CE

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Zestaw do zasilania wodą
  DWP 10
  Generacja:
  01
  Numer seryjny:

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w zaworze bezpieczeństwa.
 • Produkt nie może być wykorzystywany przez dzieci i młodzież.
 • Nigdy nie należy wlewać do urządzenia nadtlenku wodoru ani innych środków uwalniających tlen.
 • W razie kontaktu z materiałami zbiornika ciśnieniowego możliwy jest eksplozyjny wzrost ciśnienia.
 • Należy upewnić się, iż hydronetka nie zostanie nagrzana powyżej maksymalnej temperatury roboczej.
 • Jeśli hydronetka zostanie nagrzana powyżej maksymalnej temperatury roboczej, możliwy jest eksplozyjny wzrost ciśnienia.
 • Przy pompowaniu należy zawsze obserwować manometr, aby zapobiec przekroczeniu maksymalnego ciśnienia roboczego.
 • Zbiornik należy opróżniać codziennie po użyciu.
 • Nie pozostawiać pozostałości cieczy w zbiorniku.
 • Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Zbiornik
 2. Wskazanie poziomu
 3. Trzpień wtykowy
 4. Manometr
 5. Zawór bezpieczeństwa
 6. Pompka
 7. Łącznik wtykowy węża z zaworem kulowym
 8. Wąż
 9. Złącze wtykowe węża
 10. Otwór wylotowy

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt jest ciśnieniowym zbiornikiem wody do doprowadzenia cieczy chłodzących i płuczących do wiertarek, pił do betonu i przecinarek. Z reguły wykorzystywana jest do tego woda.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

Ten produkt nie nadaje się do:
 • cieczy łatwopalnych
 • nadtlenku wodoru i innych środków uwalniających tlen
 • substancji żrących (niektóre środki do dezynfekcji, i impregnacji, kwasy, ługi)
 • cieczy zawierających amoniak
 • rozpuszczalników i cieczy zawierających rozpuszczalniki
 • cieczy lepkich, kleistych i tworzących pozostałości (farby, smary)
 • zastosowania do środków spożywczych
Ten produkt w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany:
 • z zewnętrznymi źródłami ciśnienia
 • do magazynowania i przechowywania cieczy
 • jako płuczka do oczu

Zakres dostawy

Zbiornik z pompką, wąż z przyłączami, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Dane techniczne

Zbiornik wykonany jest ze stali z powłoką poliestrową.
Masa własna
5,2 kg
Całkowita zawartość
13 ℓ
Maksymalny poziom napełnienia
10 ℓ
Techniczna ilość resztkowa
0,03 ℓ
Maksymalne ciśnienie robocze
6 bar
Maksymalna temperatura robocza
40 ℃

Przygotowanie do pracy

Montaż hydronetki

Image alternative
 1. Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić, czy zbiornik, pompka i wąż nie są uszkodzone.
 2. Nałożyć wąż na otwór wylotowy [1].
 3. Napompować pustą hydronetkę do ciśnienia 2 bar [2].
  • W ciągu 30 min ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,5 bar!
 4. Pociągnąć za czerwony guzik zaworu bezpieczeństwa w celu kontroli [3].
  • Ciśnienie powinno uchodzić.

Napełnianie hydronetki

Image alternative
 1. Wlać wodę do zbiornika [1].
 2. Skontrolować poziom na wężu [2].
 3. Przeciągnąć przezroczysty wąż kilkakrotnie przy zbiorniku z góry na dół [3].
  • Poziom cieczy w zbiorniku i wężu wyrównają się. Poziom cieczy widoczny w wężu odpowiada wówczas poziomowi w zbiorniku, który można odczytać na skali.

Przygotowanie hydronetki

Image alternative
 1. Wkręcić pompkę w zbiornik [1].
 2. Nacisnąć uchwyt pompki w dół i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara [2].
  • Uchwyt pompki jest odblokowany.
 3. Wytworzyć ciśnienie około 2 bar w zbiorniku [3].
  • Maksymalne ciśnienie nie powinno przekraczać 6 bar (czerwona kreska na manometrze). Jeśli maksymalne ciśnienie zostanie przekroczone, zareaguje zawór bezpieczeństwa i wypuści nadmiar ciśnienia.
 4. Nacisnąć uchwyt pompki w dół i obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  • Uchwyt pompki jest zablokowany.

Użytkowanie

Image alternative
 1. Podłączyć złącze wtykowe zbiornika ciśnieniowego do łącznika wtykowego [1].
 2. Uruchomić zawór kulowy.
  • Rozpocznie się doprowadzanie cieczy.
  • Ilość cieczy może być regulowana za pomocą zaworu kulowego.
 3. Dopompować, jeśli ciśnienie spadnie poniżej 1 bar [2].
 4. Jeśli zbiornik jest pusty, należy go napełnić.

Po użyciu

Image alternative
 1. Przytrzymać czerwony guzik zaworu bezpieczeństwa tak długo w pozycji wyciągniętej, aż ciśnienie całkowicie ujdzie ze zbiornika.
 2. Zamknąć zawór kulowy i rozłączyć złącze wtykowe i łącznik wtykowy [1].
 3. Zablokować uchwyt pompki.
 4. Wykręcić pompkę ze zbiornika.
 5. Usunąć pozostałości cieczy ze zbiornika.
 6. Wytrzeć hydronetkę wilgotną ściereczką.
 7. Owinąć wąż wokół zbiornika i nałożyć złącze wtykowe na trzpień wtykowy hydronetki [2].
 8. W celu wysuszenia i magazynowania przechowywać hydronetkę w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed promieniami słonecznymi i mrozem.

Konserwacja i pielęgnacja

Prace z zakresu pielęgnacji i konserwacji

Image alternative
 1. Należy regularnie kontrolować urządzenie.
  • Zalecamy co 2 lata kontrolę zewnętrzną a co 5 lat kontrolą wewnętrzną oraz co 10 lat kontrolę wytrzymałości przez rzeczoznawcę.
 2. Zdemontować pompę [1] i nasmarować o-ring [a] i pierścień samouszczelniający [b].
 3. Przeprowadzać te prace konserwacyjne zawsze po 50-krotnym użyciu, jednak co najmniej raz do roku!
  W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
W hydronetce nie da się wytworzyć ciśnienia
Pompka niedokręcona
 • Dokręcić mocno pompkę.
O-ring na pompce uszkodzony
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Pierścień samouszczelniający uszkodzony
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Ciecz wycieka u góry z pompki
Tarcza zaworu zanieczyszczona lub uszkodzona
 • Wyczyścić tarczę zaworu lub oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Zawór bezpieczeństwa upuszcza ciśnienie zbyt wcześnie
Zawór bezpieczeństwa uszkodzony
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Manometr nie wskazuje żadnego ciśnienia w zbiorniku
Manometr uszkodzony
 • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .

Utylizacja

Image alternative Nie wrzucać tego produktu do odpadów komunalnych!
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.

Informacje producenta

Produkty HILTI DWP10 serii 3585 spełniają wymogi dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE i noszą oznaczenie CE.
W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .