Język

SI-AT-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Numeracja na rysunkach wskazuje na istotne etapy pracy lub na ważne dla etapów pracy elementy. Te etapy pracy lub elementy są w tekście wyszczególnione odpowiednimi numerami, np. (3) .
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Produkt wspomaga technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Prąd stały

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Adaptacyjny moduł dynamometryczny
  SI‑AT‑22
  Generacja
  02
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w instrukcji obsługi wkrętarki udarowej.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Wyświetlacz
 2. Lampki kontrolne
 3. Przycisk blokady
 4. Przycisk ze strzałką w lewo
 5. Przycisk ze strzałką w prawo
 6. Przycisk OK
 7. Przycisk skanowania
 8. Skaner
 9. Osłona złącza USB (na ilustracji odsunięta)
 10. Złącze USB typu C
 11. Przycisk odblokowujący

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt jest modułem elektronicznym, który w kontrolowany sposób zapewnia przyciąganie elementów mocujących i w ten sposób zapewnia jakość połączenia. Można go używać wyłącznie z Hilti wkrętarkami udarowymi z dodatkiem AT‑22 w serii modelowej. Przebieg pracy jest protokołowany w module i można go odczytać w celach dokumentacyjnych za pomocą oprogramowania komputerowego AT Documentation Software .
W module tym nie można ustawić ręcznie określonego momentu obrotowego!.
Do dokręcania mocowań Hilti stosować wyłącznie nasadki udarowe, które opisane są w instrukcji obsługi danego produktu.
Z tym produktem Hilti Nuron stosować tylko akumulatory litowo-jonowe typu B 22, zalecane w instrukcji obsługi wkrętarki udarowej.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

Nie należy pracować z tym produktem przy przewodach przewodzących prąd.
Ten produkt nie nadaje się do montażu mocowań Hilti w elektrowniach atomowych! W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do serwisu Hilti .

Informacja o laserze

Image alternative Klasa lasera 1, zgodnie z normą IEC⁄EN 60825-1:2014, spełnia również wymogi CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Lampki kontrolne

Moduł dociągający może wskazywać za pomocą lampek kontrolnych różne komunikaty lub stany.
Stan
Znaczenie
Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
 • Przy skanowaniu: Rozpoznano kod kreskowy, kod QR lub kod Datamatrix.
 • Przy przykręcaniu po automatycznym wyłączeniu wkrętarki udarowej: Proces dokręcania został zakończony pomyślnie.
Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
 • Przy skanowaniu: Nie rozpoznano kodu kreskowego, kodu QR lub kodu Datamatrix.
 • Przy przykręcaniu po wyłączeniu wkrętarki udarowej: Nie udało się dokręcić połączenia śrubowego zgodnie z wybranymi ustawieniami. Przyczyną tego może być na przykład przedwczesne ręczne wyłączenie wkrętarki udarowej.
Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
Moduł rozpoznał w zależności od elementu mocującego:
 • A) Połączenie śrubowe kotwy kołkowej lub pręta gwintowanego z kołkiem chemicznym zostało już dokręcone i ponownie odkręcone. Następnie połączenie śrubowe zostało dokręcone zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami dokręcania, a procedura dokręcania została pomyślnie zakończona.
 • B) Połączenie śrubowe systemów instalacji i profili kotwowych zostało już dokręcone, ale moduł nie rozpoznaje, czy zastosowany został właściwy moment dokręcający. Jeśli połączenie śrubowe nie zostało dokręcone za pomocą kalibrowanego narzędzia dynamometrycznego lub lampki kontrolne modułu nie świecą się na zielono, należy sprawdzić połączenie śrubowe za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego i - w razie potrzeby - dokręcić je stosując właściwy moment dokręcający.

Sygnalizator dźwiękowy

Moduł dociągający może za pomocą sygnalizatora dźwiękowego emitować następujące dźwięki kontrolne jako akustyczny komunikat zwrotny:
Stan
Znaczenie
Długi dźwięk
Sygnał potwierdzenia
 • OK
 • Proces pomyślnie zakończony
 • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
2 Krótkie dźwięki
Sygnał ostrzegawczy 1
 • OK lub nie OK, w zależności od elementu mocującego i zastosowania (np. ponowne osadzanie, nie rozpoznano momentu dokręcającego). Patrz rozdział Dociąganie produktu przy użyciu trybu inteligentnego )
 • Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
4 Krótkie dźwięki
Sygnał ostrzegawczy 2
 • Nie OK
 • Proces został przerwany
 • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.

Złącze USB

Moduł dociągający można połączyć z komputerem za pomocą złącza USB (typ C, USB 2.0). Za pomocą oprogramowania AT Documentation Software można następnie wykonywać m.in. następujące funkcje:
 • Dodawanie rekordów danych dla nowych elementów mocujących
 • Zmiana / aktualizacja już istniejących rekordów danych
 • Dezaktywacja / aktywacja funkcji dokumentacji
 • Pobieranie protokółu dokumentacyjnego
 • Ustawianie godziny w module dociągającym
Bliższe informacje zawarte są w dokumentacji oprogramowania AT Documentation Software .
Za pośrednictwem poniższego linka można pobrać oprogramowanie:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software

Zakres dostawy

Inteligentny moduł dociągający, instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, przewód USB
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
0,24 kg
Klasa lasera
1
Typ skanera
Kamera skanująca (Imager)
Złącze USB
Typ C, USB 2.0

Przygotowanie do pracy

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Wkładanie modułu dociągającego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia !
 • Przed włożeniem modułu dociągającego sprawdzić, czy styki modułu dociągającego i wkrętarki udarowej są czyste i wolne od ciał obcych.
Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń cielesnych na skutek upadku modułu dociągającego. !
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie modułu dociągającego na wkrętarce udarowej.
 • Wsunąć moduł dociągający we wkrętarkę od przodu tak, aby zablokował się na ograniczniku z wyraźnym dźwiękiem.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zwarcia !
 • Przed włożeniem akumulatora sprawdzić, czy styki akumulatora i modułu dociągającego są czyste i wolne od ciał obcych.
Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora !
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora na module dociągającym.
 • Akumulator wsunąć od przodu w moduł dociągający tak, aby zablokował się na ograniczniku z wyraźnym dźwiękiem.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Wyjmowanie modułu dociągającego

Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący (2) modułu dociągającego i przytrzymać.
 3. Wysunąć moduł dociągający z wkrętarki udarowej do przodu.(3) .

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie modułu dociągającego

Warunki : Moduł dociągający jest wyłączony, na wyświetlaczu ma żadnych wskazań.
 1. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów wkrętarki udarowej na prawe obroty.
 2. Wcisnąć krótko włącznik wkrętarki udarowej.
  • Podświetlenie wyświetlacza zostanie włączone, wyświetlacz wyświetli na chwilę ekran startowy Image alternative.
  • W celu kontroli działania zapalają się na chwilę lampki kontrolne w kolorze czerwonym, żółtym a następnie zielonym. Rozlega się sygnał kontrolny.
  • Wyświetlacz wskaże ostatnio wybrany tryb pracy za pomocą ramki wyboru.
  • Jeśli na wyświetlaczu wyświetlana jest usterka:
   • Sprawdzić wskazanie wyświetlacza w rozdziale Pomoc w razie usterek .
 3. Wybrać tryb pracy i ewentualnie inne ustawienia.
 4. Nacisnąć przycisk blokady Image alternative.
  • Moduł dociągający jest teraz zablokowany, wkrętarka udarowa jest gotowa do pracy.

Wyłączanie modułu dociągającego

Moduł dociągający wyłącza się:
 • gdy wkrętarka udarowa wyłączy się automatycznie po dłuższej przerwie w użytkowaniu
 • gdy wyjęty zostanie akumulator
 • gdy połączenie USB modułu dociągającego z komputerem zostanie przerwane.

Podstawowe zasady obsługi

W tym rozdziale objaśnione będą często używane funkcje podstawowe w celu przybliżenia sposobu obsługi urządzenia. Szczegółowa obsługa określonych czynności opisana została w rozdziale dotyczącym danego trybu pracy.
Podłączonej wkrętarki udarowej można używać wyłącznie wtedy, gdy moduł dociągający jest zablokowany. To chroni użytkownika przed niezamierzoną zmianą ustawień.
Odblokowanie modułuAby móc przeprowadzać ustawienia w module dociągającym, należy go odblokować.
 • Aby odblokować moduł dociągający, nacisnąć i przytrzymać przez minimum 1 sekundę przycisk blokady Image alternative.
 • Na wyświetlaczu pojawi się ramka wyboru wokół ostatnio wyświetlanego rodzaju elementu mocującego lub ostatnio wyświetlanego trybu pracy.
 • Moduł dociągający jest odblokowany i znajduje się w trybie ustawiania. Wkrętarka udarowa jest nieaktywna.
NawigacjaGdy na wyświetlaczu wyświetlana jest ramka wyboru i kilka elementów (opcje, parametry) można przesuwać ramkę za pomocą przycisków ze strzałkami Image alternative i Image alternative.
Wybór opcji / zmiana parametrów
 • Ustawić ramkę wyboru na element przeznaczony do zmiany (opcja / parametr).
 • Nacisnąć przycisk OK.
 • Element wyświetlony zostanie na czarnym tle.
 • Za pomocą przycisków ze strzałkami przeprowadzić żądane ustawienie.
 • Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać ustawienie.
 • Element będzie teraz z powrotem wyświetlany z ramką wyboru.
Blokowanie modułuPo przeprowadzeniu ustawień należy z powrotem zablokować moduł dociągający.
 • Nacisnąć przycisk blokady Image alternative.
 • Ramka wyboru na wyświetlaczu zniknie. Inteligentny moduł dociągający zostanie zablokowany a ustawione parametry obróbki nie mogą zostać przypadkowo zmienione.
 • Wkrętarka udarowa została ponownie aktywowana.

Ustawienia podstawowe

Wywoływanie ustawień podstawowych

 1. Ewentualnie odblokować moduł dociągający.
 2. Nacisnąć przycisk OK i przytrzymać go przez co najmniej 1 sekundę.
  • Menu ustawień podstawowych zostanie wyświetlone.

Wybór funkcji w menu ustawień podstawowych

 1. Przesunąć ramkę wyboru za pomocą przycisków ze strzałkami na symbol żądanej funkcji.
  Funkcje w menu podstawowych ustawień
  Symbol
  Funkcja
  Image alternative Wyświetlanie daty i godziny zegara w module dokręcającym
  Ustawienie zegara możliwe jest tylko za pośrednictwem AT Documentation Software .
  Image alternative Wyświetlanie informacji o konserwacji wkrętarki udarowej
  Image alternative Wyświetlanie obłożenia pamięci modułu dociągającego
  Ważne: Jeżeli pamięć jest w 100% zajęta, najstarsze dane będą automatycznie nadpisywane.
  Za pomocą AT Documentation Software można odczytać zapisane dane i/lub usunąć je z pamięci modułu dociągającego.
  Hilti zaleca regularny odczyt i zapis danych.
  Image alternative Wyświetlanie wersji oprogramowania modułu dociągającego przez przyłączoną wkrętarkę udarową
  Image alternative Opuszczanie menu ustawień podstawowych
 2. Nacisnąć przycisk OK.

Wskazania wyświetlacza funkcji informacji o konserwacji wkrętarki udarowej

Po uaktywnieniu symbolu  Image alternative wyświetlony zostanie pozostały czas użytkowania wkrętarki do następnego przeglądu za pomocą następujących wskazań wyświetlacza.
Wskazania wyświetlacza dotyczące stanu serwisowego wkrętarki udarowej
Wskazanie
Znaczenie
Image alternative Stan wkrętarki udarowej jest prawidłowy, konserwacja nie jest obecnie konieczna.
Image alternative W najbliższym czasie konieczny przegląd wkrętarki udarowej.
Segmenty w prostokącie z prawej strony na wyświetlaczu wskazują pozostały czas użytkowania.
Image alternative Natychmiast wymagany jest przegląd wkrętarki udarowej.
Ważne: Ten komunikat ostrzegawczy pojawia się po upływie pozostałego czasu użytkowania automatycznie. Nie można już wybrać trybów „Inteligentna praca”, „Tracefast” i „Przykręcanie”.
Niezależnie od wskazań wyświetlacza wkrętarka udarowa musi być poddawana przeglądowi co najmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłową jakość połączeń śrubowych wykonywanych przy jej pomocy.

Opuszczanie menu ustawień podstawowych

 1. Przesunąć ramkę wyboru na symbol Image alternative.
 2. Nacisnąć przycisk OK.
  • Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie wybrany ostatnio tryb pracy.

Tryby pracy

Opisane poniżej tryby pracy dotyczą tylko prawych obrotów wkrętarki udarowej. W trybie lewych obrotów praca wkrętarki udarowej nie jest kontrolowana.

Inteligentna praca

W trybie "inteligentny tryb" moduł dociągający reguluje i kontroluje dociąganie wybranego rodzaju elementu mocującego. Wykorzystywane są przy tym parametry robocze z ostatnio przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania i/lub parametrów. Aby zagwarantować, iż praca zawsze będzie się odbywać z użyciem aktualnych parametrów roboczych, należy regularnie sprawdzać, czy oprogramowanie i wersje parametrów są aktualne.
W tym trybie świeci się wskazanie momentu obrotowego wkrętarki udarowej AT a przełącznik momentu obrotowego nie funkcjonuje.
Przestrzegać instrukcji obsługi wkrętarki udarowej
Wskazanie wyświetlacza parametrów roboczych
Image alternative
 1. Rodzaj elementu mocującego (skrócona nazwa elementu mocującego)
 2. Materiał / jakość materiału / wersja produktu
 3. Średnica (opcjonalnie)

Rodzaj elementu mocującego

Dla różnych rodzajów elementów mocujących parametry robocze zapisane są fabrycznie w module dociągającym.
Wyświetlany element mocujący musi odpowiadać zastosowanemu elementowi mocującemu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji dotyczącej SI-AT, jak również w ogólnej instrukcji obsługi odpowiedniego elementu mocującego.
Upewnić się, że zastosowane zostały prawidłowe parametry robocze dla odpowiednich elementów mocujących.

Tryb pracy „Tracefast”

Tryb pracy „Tracefast” jest rozszerzeniem trybu „Inteligentna praca”. W tym trybie pracy moduł dociągający kontroluje i monitoruje dociąganie wybranego typu elementu mocującego oraz rejestruje parametry elementu mocującego wraz z jego numerem seryjnym. Wykorzystywane są parametry robocze z ostatnio przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania i/lub parametrów. Aby zagwarantować, iż praca zawsze będzie się odbywać z użyciem aktualnych parametrów roboczych, należy regularnie sprawdzać, czy oprogramowanie i wersje parametrów są aktualne.
W tym trybie świeci się wskazanie momentu obrotowego wkrętarki udarowej AT a przełącznik momentu obrotowego nie funkcjonuje.
Przestrzegać instrukcji obsługi wkrętarki udarowej
Wskazanie wyświetlacza parametrów roboczych
Image alternative
 1. Rodzaj elementu mocującego (skrócona nazwa elementu mocującego)
 2. Materiał / jakość materiału / wersja produktu
 3. Średnica (opcjonalnie)
 4. Aktywacja/dezaktywacja Tracefast

Rodzaj elementu mocującego

Dla różnych rodzajów elementów mocujących parametry robocze zapisane są fabrycznie w module dociągającym.
Wyświetlany element mocujący musi odpowiadać zastosowanemu elementowi mocującemu.
Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji dotyczącej SI-AT, jak również w ogólnej instrukcji obsługi odpowiedniego elementu mocującego.
Upewnić się, że zastosowane zostały prawidłowe parametry robocze dla odpowiednich elementów mocujących.

Tryb pracy "Przykręcanie"

Wskazanie wyświetlacza w trybie pracy "przykręcanie":
Image alternative
Cyfra wskazuje wybrany poziom.
W tym trybie pracy dostępnych jest łącznie 30 poziomów. Odpowiedni poziom, który należy wybrać dla określonego rodzaju elementu mocującego, jest zależny od różnych czynników.
  Przykłady czynników:
 • rodzaj i rozmiar elementu mocującego
 • konkretny moment obrotowy elementu mocującego
 • materiał i właściwości przykręcanego elementu roboczego
Konkretny poziom należy ustalić po kolei na podstawie tych danych.

Ustawianie wymaganego poziomu dla trybu pracy "Przykręcanie"

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Uszkodzenie elementu mocującego, narzędzia roboczego i/lub obrabianego elementu.
 • Przed rozpoczęciem przykręcania upewnić się, że powierzchnie stykowe łączonych elementów przylegają do siebie całą powierzchnią a nakrętka została do oporu dokręcona do elementu.
 1. Dociągnąć element mocujący z użyciem niskiego poziomu.
  • Rozpocząć proces od możliwie najniższego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia elementu mocującego na skutek zbyt mocnego dociągnięcia.
 2. Skontrolować uzyskany moment obrotowy elementu mocującego za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.
  W celu powtórnego dociągnięcia kilku elementów mocujących upewnić się, że wszelkie warunki dokręcania pozostaną stałe. Zmiana warunków dokręcania może wymagać innego poziomu.
  Wynik 1 / 3Wymagany moment obrotowy dociąganego elementu mocującego nie został osiągnięty.
  • Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym wyższy poziom momentu dociągającego.
  • Dociągnąć element mocujący z użyciem nowego poziomu momentu dociągającego i ponownie przeprowadzić tę czynność kontrolną.
  Wynik 2 / 3Wymagany moment obrotowy dociąganego elementu mocującego został przekroczony.
  • Odkręcić element mocujący i ustawić na module dociągającym niższy poziom momentu dociągającego.
  • Dociągnąć element mocujący z użyciem nowego poziomu momentu dociągającego i ponownie przeprowadzić tę czynność kontrolną.
  Wynik 3 / 3Element mocujący został dociągnięty z wymaganym momentem obrotowym.
  Prawidłowy poziom momentu dociągającego dla elementu mocującego został ustalony.

Tryb "Praca bez regulacji"

W tym trybie moduł dociągający jest dezaktywowany. Przy krótkotrwałej pracy bez modułu dociągającego nie trzeba go zdejmować. Wkrętarka udarowa działa tak, jak gdyby inteligentnego modułu dociągającego nie było. Wskaźnik momentu obrotowego wkrętarki udarowej pokazuje wybrany poziom momentu obrotowego. Można ustawić go za pomocą przełącznika momentu obrotowego.
Wskazanie wyświetlacza w trybie "Praca bez regulacji"
Image alternative

Ustawianie trybu pracy

Tryb pracy można ustawić na dwa różne sposoby w zależności od rodzaju elementu mocującego.

Ustawienia trybu pracy poprzez skanowanie kodu kreskowego, kodu QR lub kodu Datamatrix

Jeśli dla przeznaczonego do przykręcenia produktu Hilti obecny jest kod kreskowy, kod QR lub kod DataMatrix, można szybko i łatwo ustawić tryb pracy na ten produkt poprzez zeskanowanie jego kodu.
 1. Odblokować moduł dociągający.
 2. Nacisnąć przycisk Scan.
  • Skaner zostanie uaktywniony, gotowość do odczytu kodu sygnalizowana będzie na wyświetlaczu za pomocą symbolu Image alternative.
Image alternative
 1. Trzymać teraz moduł w odległości ok. 15 centymetrów (6″) z wyświetlanym celownikiem skierowanym na środek kodu kreskowego, kodu QR lub kodu Datamatrix.
  Wynik 1 / 2Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
  Na wyświetlaczu pojawia się Image alternative.
  Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
  Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie tryb roboczy dla elementu mocującego przeznaczonego do przykręcenia.
  Wynik 2 / 2
  Ewentualnie dla przeznaczonego do przykręcenia elementu mocującego nie są jeszcze obecne parametry robocze w pamięci modułu dociągającego. Hilti udostępnia dla SI‑AT kompatybilnych elementów mocujących własną SI‑AT-specyficzną instrukcją obsługi kompatybilnych elementów mocujących. Można tam znaleźć kod QR, który można zeskanować za pomocą modułu dociągającego, aby pobrać parametry robocze do pamięci modułu dociągającego.
  Parametry robocze dla produktu, który ma być przykręcony mogą być pobrane do modułu dociągającego za pośrednictwem oprogramowania AT Documentation Software również przez USB. Aby zagwarantować, iż praca zawsze będzie się odbywać z użyciem aktualnych parametrów roboczych, należy regularnie sprawdzać, czy oprogramowanie i wersje parametrów są aktualne.
  Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat Image alternative (nie udało się odczytać kodu lub kod jest nieznany).
  Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
  • Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
 1. Jeśli element mocujący jest kompatybilny z Tracefast, należy wybrać, czy użytkownik będzie używać trybu pracy Tracefast ( Image alternative ), czy też nie (Image alternative ).
 2. Zablokować moduł dociągający.
  • Jeśli tryb pracy Tracefast został aktywowany, na wyświetlaczu stale widoczny jest symbol Image alternative Image alternative.
  • Jeśli tryb pracy Tracefast został dezaktywowany, na wyświetlaczu stale widoczny jest symbol Image alternative Image alternative.

Ustawianie trybu pracy za pomocą przycisków obsługi

Jeśli dla przykręcanego produktu nie jest obecny kod kreskowy kod QR lub kod Datamatrix, tryb pracy można ustawić ręcznie za pomocą przycisków obsługi modułu dociągającego.
 1. Odblokować moduł dociągający.
 2. W celu zmiany przesunąć ramkę wyboru za pomocą przycisków ze strzałkami opcję, która ma zostać zmieniona.
 3. Nacisnąć przycisk OK.
  • Wybrana opcja będzie teraz wyświetlana na czarnym tle.
 4. Za pomocą przycisków ze strzałkami wybrać żądane ustawienie.
 5. Nacisnąć przycisk OK.
  • Wybrane ustawienie zostanie wyświetlone z ramką wyboru.
 6. W razie potrzeby powtórzyć czynności robocze od 3 do 5, aby przeprowadzić dalsze ustawienia.
 7. Zablokować moduł dociągający.

Dokręcanie elementu mocującego w trybie inteligentnej pracy

Przed zastosowaniem modułu dokręcającego upewnić się, że przykręcany element mocujący zostanie prawidłowo zainstalowany. Przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi przykręcanego elementu mocującego i informacji dotyczących kontroli elementu mocującego.
 1. Włączyć tryb "inteligentnej pracy".
 2. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
 3. Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
 4. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
  Wynik 1 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie": Image alternative
  • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
  • Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
  Element mocujący został dokręcony prawidłowo. Można bezpośrednio przystąpić do przykręcania następnego elementu mocującego tego samego typu.
  Wynik 2 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Ponowne dociąganie zakończone pomyślnie": Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
  • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 1.
  A) Połączenie śrubowe kotwy kołkowej lub pręta gwintowanego, które zostało już dokręcone, a następnie ponownie poluzowane, zostało ponownie dokręcone. Jeśli połączenie śrubowe nie zostało uprzednio prawidłowo dokręcone, należy je sprawdzić i ewentualnie dokręcić za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego B) Połączenie śrubowe systemów instalacji i profili kotwowych zostało już dokręcone, ale moduł nie rozpoznaje, czy wybrany został właściwy moment dokręcenia. Sprawdzić połączenie śrubowe za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego i w razie potrzeby dokręcić stosując prawidłowy moment dokręcenia.
  Wynik 3 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Napięcie akumulatora za niskie: Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  Pozostały poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby dokręcić element mocujący.
  • Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
  • Włożyć naładowany akumulator.
  Wynik 4 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo": Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 2.
  • Dokręcić element mocujący pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.

Dociąganie produktu w trybie pracy Tracefast

Przed zastosowaniem modułu dokręcającego upewnić się, że przykręcany element mocujący zostanie prawidłowo zainstalowany. Przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi przykręcanego elementu mocującego i informacji dotyczących kontroli elementu mocującego.
W przypadku aktywacji trybu pracy „Tracefast” moduł dociągający rozpoznaje tylko kody DataMatrix na elementach mocujących. W celu zeskanowania jakiegokolwiek innego kodu kreskowego, kodu QR lub kodu Datamatrix należy dezaktywować tryb pracy „Tracefast”.
 1. Aktywować tryb pracy „Tracefast” Image alternative Image alternative.
 2. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
 3. Nacisnąć włącznik wkrętarki udarowej.
  • Skaner modułu dociągającego zostanie aktywowany.
 4. Zeskanować kod DataMatrix na przykręcanym elemencie mocującym.
  Wynik 1 / 2Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
  Na wyświetlaczu pojawia się Image alternative.
  Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
  Na wyświetlaczu pojawia się przykręcany element mocujący, a moduł dociągający zapisuje metadane elementu mocującego na potrzeby następnego przykręcania.
  Wynik 2 / 2Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  Na wyświetlaczu wyświetlony zostanie komunikat Image alternative (nie udało się odczytać kodu lub kod jest nieznany).
  Rozlega się dźwięk ostrzegawczy.
  • Nacisnąć przycisk Scan i zeskanować kod ponownie.
  • Jeśli kod nie może zostać zeskanowany (np. z powodu zbyt dużego uszkodzenia), po 10 sekundach moduł dociągający oferuje możliwość dezaktywacji trybu pracy „Tracefast” dla następnego elementu mocującego i przykręcenie elementu mocującego z wykorzystaniem trybu „Inteligentna praca”. Wybór należy potwierdzić przyciskiem OK. Następny element mocujący może zostać przykręcony bez zapisywania jego metadanych. Następnie moduł dociągający automatycznie powraca do trybu pracy „Tracefast”.
 5. Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
 6. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
  Wynik 1 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie": Image alternative
  • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
  • Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
  Element mocujący został dokręcony prawidłowo. Można bezpośrednio przystąpić do przykręcania następnego elementu mocującego tego samego typu.
  Wynik 2 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Ponowne dociąganie zakończone pomyślnie": Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze żółtym.
  • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 1.
  A) Połączenie śrubowe kotwy kołkowej, które zostało już dokręcone, a następnie ponownie poluzowane, zostało ponownie dokręcone. Jeśli połączenie śrubowe nie zostało uprzednio prawidłowo dokręcone, należy je sprawdzić i ewentualnie dokręcić za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego B) Połączenie śrubowe systemów instalacji i profili kotwowych zostało już dokręcone, ale moduł nie rozpoznaje, czy wybrany został właściwy moment dokręcający. Sprawdzić połączenie śrubowe za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego i w razie potrzeby dokręcić stosując prawidłowy moment dokręcający.
  Wynik 3 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Napięcie akumulatora za niskie: Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  Pozostały poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby dokręcić element mocujący.
  • Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
  • Włożyć naładowany akumulator.
  Wynik 4 / 4
  • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo": Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 2.
  • Dokręcić element mocujący pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego.
 7. Powtórzyć kroki od 3 do 6 dla każdego kolejnego elementu mocującego, który ma zostać przykręcony.

Dociąganie elementów mocujących w trybie "Przykręcanie"

 1. Ustawić tryb "Przykręcanie".
 2. Ustalić poziom momentu dociągającego dla elementu mocującego przeznaczonego do przykręcenia i ustawić go.
 3. Ustawić przełącznik prawych / lewych obrotów na prawe obroty.
 4. Nałożyć wkrętarkę udarową z odpowiednim narzędziem roboczym na element mocujący przeznaczony do przykręcenia.
 5. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji wciśniętej, dopóki moduł dociągający nie wygeneruje jednego z poniższych komunikatów zwrotnych.
  Wynik 1 / 2
  • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone pomyślnie": Image alternative
  • Lampki kontrolne świecą w kolorze zielonym.
  • Rozlega się dźwięk potwierdzenia.
  Element mocujący został dociągnięty prawidłowo. Można bezpośrednio przystąpić do przykręcania następnego elementu mocującego tego samego typu.
  Wynik 2 / 2
  • Wyświetlany jest komunikat "Przykręcanie zakończone nieprawidłowo": Image alternative
  • Lampki kontrolne migają w kolorze czerwonym.
  • Rozlega się dźwięk ostrzegawczy 2.
  • Dociągnąć element mocujący za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego.

Kontrola elementu mocującego

Wszystkie Hilti elementy mocujące podlegają ciągłej aktualizacji tak, aby również elementy mocujące, które nie są opisane w niniejszej dokumentacji, mogły być również SI-AT obsługiwane przez moduł. Należy zadbać o to, aby wersje oprogramowania i parametrów były zawsze aktualne.
Aktualne instrukcje obsługi i instrukcje kontrolne można znaleźć online pod: www.hilti.group

Kontrola elementu mocującego kotew segmentowych

W celu upewnienia się, iż przy przykręcaniu kotew segmentowych w trybie "inteligentnej pracy" zastosowane zostało wymagane naprężenie, zgodnie z dopuszczeniem / instrukcją obsługi, należy sprawdzić każdorazowo pierwszą i ostatnią kotwę segmentową za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego. Ta kontrola przyłożonego instalacyjnego momentu obrotowego powinna odbyć się bezpośrednio po dokręceniu (instalacji) kotwy segmentowej.
Moment kontrolny odpowiada 75% instalacyjnego momentu obrotowego odpowiedniej kotwy segmentowej i powinien zostać sprawdzony w instrukcji obsługi tej kotwy.
 • Sprawdzić element mocujący kotwy segmentowej za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
  Wynik 1 / 2Element mocujący kotwy segmentowej nie został obrócony poza określony maksymalny kąt obrotu (< 360°).
  Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Element mocujący kotwy segmentowej został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 360 °).
  Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Oddać wkrętarkę udarową do naprawy w serwisie Hilti .

Kontrola elementów mocujących od mocowania prętów gwintowanych z kołkami chemicznymi

W celu upewnienia się, iż przy przykręcaniu elementów mocujących w trybie "inteligentnej pracy" zastosowane zostało wymagane naprężenie, zgodnie z instrukcją obsługi, należy sprawdzić każdorazowo pierwszy i ostatni element mocujący za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego. Kontrola zastosowanego momentu dokręcenia musi być przeprowadzona natychmiast po dokręceniu elementu łączącego pręta gwintowanego (po czasie utwardzania wymaganym dla kołka chemicznego).
Moment kontrolny odpowiada 100% instalacyjnego momentu dokręcenia odpowiedniego elementu mocującego i powinien zostać sprawdzony w instrukcji obsługi pręta gwintowanego.
 • Sprawdzić element mocujący pręta gwintowanego za pomocą skalibrowanego klucza dynamometrycznego i odpowiedniego kontrolnego momentu dokręcenia. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
  Wynik 1 / 2Element mocujący pręta gwintowanego nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 180°).
  Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Element mocujący pręta gwintowanego został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 180 °).
  Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Wkrętarka udarowa powinna zostać skontrolowana przez serwis Hilti .

Kontrola bezpieczeństwa elementu mocującego dla systemów instalacyjnych

Aby upewnić się, że do przykręcenia łączników guzikowych w trybie "inteligentnej pracy" użyto prawidłowego momentu instalacyjnego, zgodnego z dopuszczeniem/ instrukcją obsługi, należy skontrolować każdorazowo pierwszy i ostatni łącznik za pomocą skalibrowanego narzędzie dynamometrycznego. Ta kontrola przyłożonego instalacyjnego momentu obrotowego powinna odbyć się bezpośrednio po dokręceniu (instalacji) łącznika szyny.
Moment kontrolny odpowiada instalacyjnemu momentowi obrotowemu do łącznika szyny i powinien zostać sprawdzony w instrukcji obsługi tego łącznika.
 • Sprawdzić element mocujący za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
  Wynik 1 / 2Element mocujący nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 180°).
  Połączenie śrubowe elementu mocującego odbyło się prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Element mocujący został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 180 °).
  Wykonane połączenie śrubowe jest wadliwe. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Oddać wkrętarkę udarową do naprawy w serwisie Hilti .

Sprawdzanie połączenie śrubowego kołków T w profilach kotwowych

W celu upewnienia się, iż przy przykręcaniu kołków T w trybie "inteligentnej pracy" zastosowane zostało wymagane naprężenie, zgodnie z dopuszczeniem / instrukcją obsługi, należy sprawdzić każdorazowo pierwszy i ostatni kołek T pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego. Kontrola przyłożonego momentu dokręcania powinna odbyć się bezpośrednio po dokręceniu (instalacji) kołka T.
Moment kontrolny odpowiada momentowi dokręcania odpowiedniego kołka T. Należy sprawdzić jego wartość w instrukcji obsługi kołka T.
 • Sprawdzić element mocujący kołka T za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego. Obserwować przy tym kąt, o jaki da się obrócić element mocujący.
  Wynik 1 / 2Element mocujący nie został obrócony o więcej niż określony maksymalny kąt obrotu (< 360°).
  Element mocujący jest przykręcony prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Element mocujący został obrócony poza maksymalny określony kąt obrotu (> 360 °).
  Element mocujący jest przykręcony nieprawidłowo. Dokręcenie elementów mocujących od poprzedniej kontroli należy uznać za wadliwe i poddać sprawdzeniu. Oddać wkrętarkę udarową do naprawy w serwisie Hilti .

Kontrola połączeń śrubowych dokręcanych w trybie pracy "Przykręcanie"

 • W regularnych odstępach czasu należy kontrolować za pomocą skalibrowanego narzędzia dynamometrycznego według wytycznych firmowych lub wymogów jakościowych, czy osiągnięty został zadany moment obrotowy.

Podłączenie modułu dociągającego do komputera

Image alternative
 1. Otworzyć osłonę na spodzie modułu dociągającego.
 2. Podłączyć wtyczkę (typ C, USB 2.0) przewodu USB do złącza USB modułu dociągającego.
 1. Podłączyć wtyczkę (typu A) przewodu USB do swojego komputera.
  • Moduł dociągający będzie teraz zasilany prądem z komputera. Na wyświetlaczu modułu wyświetlane będzie logo USB (Image alternative).
  Po wyjęciu wtyczki USB zasunąć osłonę na moduł dociągający. Pozwoli to uniknąć zanieczyszczeń w obrębie złącza USB.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeżeli są.
 • Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Aby oczyścić styki produktu, używać czystej i suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać niepotrzebnego wystawiania akumulatora na działanie pyłu lub brudu. Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie dużej wilgotności (np. zanurzanie w wodzie lub pozostawianie na deszczu).
  Jeżeli akumulator zostanie zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Umieścić go w szczelnym, niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Niezwłocznie oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich prawidłowe działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Transport i przechowywanie

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z ładowarki.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w razie usterek

W przypadku usterek, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Należy przestrzegać również wskazówek dotyczących usuwania usterek, zawartych w instrukcji obsługi stosowanej wkrętarki udarowej.
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Zablokuj moduł".
Moduł dociągający odblokowany.
 • Nacisnąć przycisk blokady Image alternative, aby zablokować moduł dociągający i uaktywnić wkrętarkę udarową
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Temperatura akumulatora za wysoka".
Akumulator przegrzany.
 • Wymienić akumulator lub poczekać, aż akumulator się ostudzi.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Temperatura akumulatora za niska".
Temperatura akumulatora wynosi poniżej 0°C.
 • Powoli rozgrzać akumulator do temperatury powyżej 0°C.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Temperatura wkrętarki udarowej za wysoka".
Wkrętarka udarowa jest przegrzana.
 • Pozostawić wkrętarkę udarową do ostygnięcia.
 • Wyczyścić szczelinę wentylacyjną.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Poziom naładowania akumulatora za niski".
Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, aby prawidłowo przekręcić element mocujący.
 • Włożyć naładowany akumulator.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Zbyt wysoki pobór prądu".
Chwilowo zbyt wysoki pobór prądu.
 • Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić komunikat.
 • Powtórzyć proces przykręcania.
 • Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Ogniwo guzikowe rozładowane".
Bateria guzikowa zegara w module dociągającym jest wyczerpana.
  Nie można już zagwarantować prawidłowości daty i godziny w protokole dokumentacyjnym.
 • W celu wymiany baterii należy zwrócić się do serwisu Hilti .
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Konieczny natychmiastowy przegląd wkrętarki".
Natychmiast wymagany jest przegląd wkrętarki udarowej.
  Nie można już wybrać trybów „Inteligentna praca”, „Tracefast” i „Przykręcanie”.
 • Skontaktować się z serwisem Hilti , aby zlecić konserwację wkrętarki udarowej.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Błąd urządzenia".
Wykryto błąd urządzenia.
 • Podłączyć moduł dociągający do komputera.
 • Odczytać pamięć błędów za pomocą oprogramowania AT Documentation Software i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi usunięcia błędu, zawartymi w oprogramowaniu.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Funkcja dokumentacji wyłączona".
Funkcja dokumentacji wyłączona (tylko komunikat ostrzegawczy).
 • Jeśli wymagana jest funkcja dokumentacji, podłączyć moduł dociągający do komputera i uaktywnić funkcję dokumentacji w oprogramowaniu AT Documentation Software .
 • W razie potrzeby nacisnąć przycisk OK, aby wygasić komunikat i kontynuować proces uruchamiania modułu dociągającego.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Pamięć jest prawie pełna". (Komunikat pojawia się przy wartościach ≥ 90 %.)
Pamięć danych w module dociągającym jest prawie pełna. Uwaga: Jeżeli pamięć modułu dociągającego jest w pełni zajęta, najstarsze dane będą automatycznie nadpisywane!
 • Podłączyć moduł dociągający do komputera.
 • Odczytać dane za pomocą oprogramowania AT Documentation Software , aby udokumentować je w formie raportu.
 • Następnie skasować dane w pamięci modułu dociągającego w celu zwolnienia miejsca w pamięci.
Image alternative
Wyświetlany jest komunikat "Pamięć pełna".
Pamięć danych w module dociągającym jest pełna. Uwaga: Najstarsze dane zostaną nadpisane!
 • Podłączyć moduł dociągający do komputera.
 • Odczytać dane za pomocą oprogramowania AT Documentation Software , aby udokumentować je w formie raportu.
 • Następnie skasować dane w pamięci modułu dociągającego w celu zwolnienia miejsca w pamięci.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Wyposażenie, produkty systemowe i więcej informacji dotyczących produktów znajduje się tutaj.

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.
Warunki : Korea Południowa
Informacje o dopuszczeniu w danym kraju
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
OpisHilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
Produkty dopuszczone do akumulatorów Hilti można znaleźć w Hilti Store lub na: www.hilti.group
Bezpieczeństwo
 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Postępować zgodnie ze wskazówkami w rozdziale postępowanie Środki w przypadku zapalenia się akumulatora .
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się z partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • Nie stosować akumulatorów, z którego wycieka ciecz.
 • W razie wycieku cieczy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i/ lub skórą. Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne podczas kontaktu z elektrolitem.
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących usuwania elektrolitu.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować akumulator w lokalnym Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • W razie podejrzenia wewnętrznego problemu z akumulatorami, skontaktować się z partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób. Patrz rozdział Konserwacja i utylizacja .
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Przed podjęciem próby gaszenia wezwać straż pożarną.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody z zachowaniem jak największej odległości. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie próbować przenosić dużej liczby płonących akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory.
W przypadku akumulatorów, które nie schładzają się, dymią lub płoną:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Pozostawić akumulator przez co najmniej 24 godziny w wiadrze, tak aby całkowicie się schłodził.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu akumulatorów.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator suchym, miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz rozdział Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora .
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących transportu uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.