Język

HDE 500‑A12

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Krajowy system utylizacji odpadów
Image alternative Pozycja wył.
Image alternative Dozowanie stałe
Image alternative Dozowanie objętościowe 5...80 ml
Image alternative Dozowanie objętościowe 1... 16
Image alternative Prąd stały
Image alternative Produkt wspomaga technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane urządzenia
  Dozownik akumulatorowy:
  HDE 500-A12
  Generacja:
  01
  Numer seryjny:

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie lub akcesoriach.
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora i zamontowanych akcesoriów.
 • Podczas wymiany akcesoriów nosić okulary ochronne i rękawice ochronne.
 • Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z jego kartą charakterystyki, uwagami na opakowaniu oraz instrukcją użytkowania ładunku foliowego.
 • Rozpocząć wypełniane masą dopiero na stanowisku pracy.
 • Nie wolno kierować produktu na siebie ani inne osoby.
 • Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 • Nie używać urządzenia, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo. Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać produktu tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Nie stosować uszkodzonych/ zużytych kaset.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz spalać.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Budowa urządzenia

Image alternative
 1. Tylny czop łożyskowy do zamontowania kasety
 1. Uchwyt do mocowania kasety/naboju
 1. Tylny czop łożyskowy do zamontowania kasety/naboju
 1. Przełącznik wyboru dozowania
 1. Równoległe drążki posuwu z uchwytem
 1. Przycisk blokujący
 1. Uchwyt
 1. Akumulator
 1. Przyciski blokujące do akumulatora z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
 1. Przycisk
 1. Ładunek foliowy
 1. Kaseta czarna
 1. Kaseta czerwona
 1. Naboje

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do wyciskania i dozowania zawartości ładunku foliowego Hilti i nabojów. Akumulatorowy dozownik HDE 500‑A12 przeznaczony jest wyłącznie do pracy z ładunkiem foliowym Hilti o pojemności 330 ml lub 500 ml oraz do nabojów o pojemności 580 ml.

Produkt może być użytkowany z użyciem kasety lub naboju:
Image alternative
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li‑Ion typu B12. W celu uzyskania optymalnej wydajności Hilti zaleca akumulatory podane dla tego produktu w tabeli na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

 • Do ładowania tych akumulatorów używać tylko typów ładowarek Hilti wymienionych w tabeli na końcu tej instrukcji obsługi.

Zakres dostawy

Dozownik i instrukcja obsługi
Inne urządzenia systemowe zatwierdzone dla urządzenia można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Wskaźnik stanu naładowania

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetlany jest po lekkim naciśnięciu przycisku odblokowującego (maksymalnie do wyczucia oporu).
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
 • Stan naładowania: < 10%
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.

Dane techniczne


HDE 500-A12
Ciężar bez akumulatora zgodnie z EPTA Procedure 01
1,8 kg
Napięcie znamionowe
10,8 V
Temperatura przechowywania
−40 ℃ …85 ℃
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ …60 ℃

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
10,8 V
Masa akumulatora
Patrz koniec niniejszej instrukcji obsługi
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura przechowywania
−40 ℃ …85 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ …45 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacja o hałasie

HDE 500-A12
Typowy poziom mocy akustycznej według skali A (LWA)
75,5 dB
Nieoznaczoność dla zmierzonego poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB
Typowy poziom emisji ciśnienia akustycznego według skali A (LpA)
64,5 dB
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB
Informacje dotyczące wibracji
Łączna wartość drgań (ah)
B 12/2.6 Li‑Ion
0,2 m/s²
B 12/4.0 Li-Ion
0,2 m/s²
Nieoznaczoność (Kah)
1,5 m/s²

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przyciski odblokowujące akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Zabezpieczenie przed upadkiem

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!
 • Używać jedynie linki asekuracyjnej zalecanej do tego narzędzia Hilti .
 • Skontrolować punkt mocowania linki asekuracyjnej narzędzia przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
 • Nie mocować linki asekuracyjnej narzędzia na zaczepie do paska. Nie używać zaczepu do paska do podnoszenia produktu.
Przestrzegać krajowych wytycznych dla prac na wysokości.
Jako zabezpieczenie tego produktu przed wypadkiem należy stosować linkę Hilti do trzymania narzędzi #2261970 albo #2261971.
  Image alternative
 • Przymocować karabińczyk do konstrukcji nośnej. Skontrolować prawidłowe zamocowanie karabińczyka.
 • W zależności od zastosowanie linki Hilti do mocowania narzędzi, zastosować drugi karabińczyk lub pętlę przy produkcie, w sposób przedstawiony na ilustracji. Sprawdzić stabilność zamocowania.
  Należy przestrzegać instrukcji obsługi linki Hilti do trzymania narzędzi.

Wkładanie kasety i ładunku foliowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo zakleszczenia W przypadku nieuważnego mocowania kasety może dojść do przycięcia rąk.
 • Przy pochylaniu kasety nie trzymać rąk w obszarze jej mocowania.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez chemikalia.
 • Sprawdzić, czy kaseta nie jest uszkodzona lub zabrudzona. Oba tłoki w kasecie muszą się łatwo i do końca przesuwać w przód i w tył. Uszkodzone i/lub mocno zanieczyszczone kasety należy wymienić.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk blokujący.
 2. Odciągnąć do oporu drążki posuwu.
 3. Włożyć przednią część kasety do przedniej części czopu łożyskowego.
 4. Nasunąć kasetę na tylny czop łożyskowy i odchylić kasetę w górę.
 5. Nakręcić mieszacz statyczny na ładunek foliowy.
 6. Wsunąć ładunek foliowy do kasety.
 7. Opuścić kasetę na urządzenie.

Wkładanie naboju

Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk blokujący.
 2. Odciągnąć do oporu drążki posuwu.
 3. Włożyć przednią część naboju do przedniej części czopu łożyskowego.
 4. Nasunąć nabój na tylny czop łożyskowy i odchylić nabój w górę.
 5. Nakręcić mieszacz statyczny na nabój.
 6. Opuścić nabój na urządzenie.

Odrzucenie początkowej porcji zaprawy ręcznie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez chemikalia.
 • Nie wolno kierować dozownika na siebie ani inne osoby. Dozowanie wolno rozpoczynać wyłącznie z nakręconym mieszaczem statycznym. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować obrażenia.
Po każdej wymianie mieszacza statycznego powinno się odrzucić porcję początkową.
Początkowa porcja żywicy nie nadaje się do użytku.
Image alternative
 1. Ustawić przełącznik wyboru dozowania na Image alternative.
 2. Naciskać przycisk, aż do całkowitego napełnienia mieszacza.
 3. Ustawić przełącznik wyboru dozowania na odpowiednią początkową porcję żywicy Image alternative.
  Wielkość odrzucanej porcji jest podana w instrukcjach ładunku foliowego.
  Jedno kliknięcie pokrętła dozowania odpowiada objętości 1 ml.
 4. Odrzucić początkową porcję żywicy.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Wypełnianie otworu żywicą

Przy każdym nowym pojemniku foliowym, każdym nowym naboju oraz w przypadku zaschnięcia mieszacza należy zastosować nowy mieszacz statyczny.
Image alternative
 1. Nacisnąć przełącznik.
 2. Wypełnić otwór żywicą.

Wyjmowanie kasety i ładunku foliowego

Image alternative
 1. Ustawić przełącznik wyboru dozowania na Image alternative.
 2. Nacisnąć przycisk blokujący.
 3. Odciągnąć do oporu drążki posuwu.
 4. Odchylić kasetę do góry.
 5. Wyjąć ładunek foliowy.
 6. Nacisnąć zaczep w kasecie.
 7. Wypchnąć kasetę z tylnej części czopu łożyskowego w dół.
 8. Wyciągnąć kasetę z przedniej części czopu łożyskowego w dół.

Wyjmowanie naboju

Image alternative
 1. Ustawić przełącznik wyboru dozowania na Image alternative.
 2. Nacisnąć przycisk blokujący.
 3. Odciągnąć do oporu drążki posuwu.
 4. Odchylić nabój do góry.
 5. Wypchnąć nabój z tylnej części czopu łożyskowego w dół.
 6. Wyciągnąć nabój z przedniej części czopu łożyskowego w dół.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Szczeliny wentylacyjne, jeśli są, należy ostrożnie czyścić suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • W razie potrzeby należy naoliwić drążki posuwu.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • W żadnym wypadku nie wolno korzystać z akumulatora z zapchanymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać niepotrzebnego narażania akumulatora na działanie kurzu lub brudu. Nigdy nie narażać akumulatora na działanie wysokiej wilgotności (np. zanurzenie w wodzie lub pozostawienie na deszczu).
  Zamoczony akumulator należy traktować ją jako uszkodzony. Należy go odizolować w niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Należy zadbać o to, aby akumulator nie był zanieczyszczony smarem ani olejem. Nie dopuszczać do obecności zbędnego pyłu lub brudu na akumulatorze. Akumulator czyścić suchą, miękką szczotką albo czystą i suchą ściereczką.
  Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Transport i przechowywanie dozowników

 • Na czas transport i przechowywania ustawić przełącznik wyboru dozowania na Image alternative.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku wszelkich zakłóceń zwracać uwagę na wskaźniki stanu naładowania i błędów akumulatora. Patrz rozdział Wskazania akumulatora litowo-jonowego .
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym kliknięciem.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator.
Przełącznik wyboru dozowania w położeniu Image alternative
 • Wybrać żądane dozowanie.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zatrzask na akumulatorze zanieczyszczony.
 • Wyczyścić zatrzask i zatrzasnąć akumulator. Jeśli problem nie ustępuje, należy zwrócić się do serwisu Hilti .
Silne nagrzewanie się produktu lub akumulatora.
Produkt jest przeciążony (przekroczona granica zastosowania).
 • Przed przystąpieniem do wszelkiego rodzaju prac uwzględnić moc użyteczną produktu. Patrz Dane techniczne.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć produkt, wyjąć akumulator, obserwować, co się z nim dzieje, pozostawić do ostygnięcia i skontaktować się z serwisem Hilti .
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Powoli ogrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Produkt przedwcześnie przerywa wyciskanie
Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem; żywica w mieszaczu statycznym stwardniała
 • Wymienić mieszacz statyczny.
Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem; Siły stosowane przy wyciskaniu są dla produktu zbyt duże.
 • Zwiększyć temperaturę ładunku.
Pusty ładunek foliowy
 • Wymienić pusty ładunek foliowy.
Nie można włożyć kasety do produktu.
Ładunek foliowy nie jest całkowicie wsunięty do kasety.
 • Wsunąć ładunek foliowy do oporu w kasetę.
Drążek posuwu nie jest do końca odciągnięty
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokujący i całkowicie odciągnąć drążek posuwu.
Kaseta nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem
Zabrudzone zapadki zatrzaskowe
 • Wyczyścić zapadki zatrzaskowe.
Uszkodzone zapadki zatrzaskowe
 • Zastosować inną kasetę. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktować się z serwisem Hilti .
Z mieszacza nie wypływa produkt
Żywica w mieszaczu statycznym stwardniała
 • Odkręcić mieszacz ze stwardniałą żywicą i nakręcić nowy mieszacz.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Image alternative
Dalsze informacje dotyczące obsługi, technologii, środowiska i recyklingu znajdują się pod poniższym linkiem: qr.hilti.com/manual/?id=2330324&id=2330326
Ten link znajduje się również na końcu dokumentacji w formie kodu QR.