Język

R 6-22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Stosować wyłącznie w pomieszczeniach
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane dotyczące produktu
  Radio
  R 6-22
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

UWAGA! Należy przeczytać wszystkie wskazówki. Nieprzestrzeganie następujących wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy starannie przechowywać te wskazówki.
Miejsce pracy
 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Urządzenie nie jest przystosowane do zamocowania na ścianie.
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
Bezpieczeństwo osób
 • Produkt nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby (zwłaszcza dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub też osoby bez doświadczenia i/lub niezbędnej wiedzy. Ten krąg osób musi zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem i być pod nadzorem w trakcie jego użytkowania.
 • Należy objaśnić dzieciom, że urządzenie nie służy do zabawy.
 • Dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą zostać przeszkolone w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem i być pod nadzorem w trakcie jego użytkowania.
 • Nie nosić biżuterii, np. pierścionków lub łańcuszków. Biżuteria może doprowadzić do zwarcia i spowodować poparzenia.
 • Unikaj dotykania styków.
Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
 • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
 • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz spalać.
 • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
 • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
 • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
 • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.
  Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
  Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti , które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

Opis

Budowa urządzenia

Image alternative
 1. Wyświetlacz
 2. Przycisk Power
 3. Uchwyt do przenoszenia
 4. Antena
 5. Regulator
 6. Obudowa
 7. Gumowa osłona
 8. Przycisk Mode
 9. Przycisk Preset
 10. Przycisk Bluetooth
 11. Przycisk Equalizer
 12. Ustawianie czasu
 13. Gniazdo USB
 14. Gniazdo AUX
 15. Akumulator
 16. Złącze NFC
 17. Kieszeń baterii

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt jest radiem budowlanym z zasilaniem akumulatorowym. Urządzenie służy do odtwarzania muzyki jako radio lub z różnych urządzeń końcowych, połączonych z produktem przez Bluetooth lub przewód AUX.

 • Produkt jest przeznaczony do użytkowania na placu budowy. Produktu nie należy narażać na działanie wilgoci, np. bieżącej wody.

 • Produkt należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Image alternative
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti typu B 22. Z tym produktem Hilti zaleca stosowanie akumulatorów wymienionych w tej tabeli.

 • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie ładowarki Hilti wymienionych tutaj typów.

Zakres dostawy

Radio budowlane, baterie AAA (2x), instrukcja obsługi
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Bluetooth

Niniejszy produkt jest wyposażony w łącze Bluetooth (opcjonalne).
Bluetooth to bezprzewodowe przesyłanie danych, które pozwala dwóm produktom obsługującym Bluetooth komunikować się między sobą na niewielką odległość.

Wskazania akumulatora litowo-jonowego

Akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron mogą wyświetlać stan naładowania, komunikaty o błędach oraz stan pracy.

Wskazania stanu naładowania i komunikatów błędów

Aby uzyskać jedno z poniższych wskazań, należy nacisnąć krótko przycisk odblokowujący akumulator.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora!
 • Gdy akumulator jest włożony, po naciśnięciu na przycisk odblokowujący należy upewnić się, że akumulator został z powrotem prawidłowo zablokowany w stosowanym produkcie.
Poziom naładowania oraz ewentualne usterki wyświetlane są również w trybie ciągłym, dopóki podłączony produkt jest włączony.
Stan
Znaczenie
Cztery (4) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 100% do 71%
Trzy (3) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 70% do 51%
Dwie (2) diody LED świecą się stale na zielono
Stan naładowania: 50% do 26%
Jedna (1) dioda LED świeci się stale na zielono
Stan naładowania: 25% do 10%
Jedna (1) dioda LED powoli miga na zielono
Stan naładowania: < 10%
Jedna (1) dioda LED szybko miga na zielono
Akumulator litowo-jonowy jest całkowicie rozładowany. Naładować akumulator.
Jeśli po naładowaniu akumulatora dioda LED nadal szybko miga, skontaktować się z serwisem Hilti .
Jedna (1) dioda LED szybko miga na żółto
Akumulator litowo-jonowy lub związany z nim produkt jest przeciążony, zbyt gorący, zbyt zimny lub wystąpiła inna usterka.
Utrzymywać temperaturę roboczą produktu i akumulatora w zalecanym zakresie i nie przeciążać produktu podczas jego użytkowania.
Jeśli komunikat nie zniknie, zwrócić się do serwisu Hilti .
Jedna (1) dioda LED świeci się stale na żółto
Akumulator litowo-jonowy i produkt z nim połączony nie są kompatybilne. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .
Jedna (1) dioda LED szybko miga na czerwono
Akumulator litowo-jonowy jest zablokowany i nie może być dalej wykorzystywany. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Wskazania stanu akumulatora

Aby sprawdzić stan akumulatora, należy przytrzymać przycisk odblokowujący na ponad trzy sekundy. System nie wykrywa potencjalnego nieprawidłowego działania akumulatora spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, takim jak upuszczenie, przebicie, zewnętrzne uszkodzenie termiczne itp.
Stan
Znaczenie
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze zielonym.
Akumulator nadaje się do dalszego użytkowania.
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda miga szybko na żółto.
Nie można zakończyć weryfikacji stanu akumulatora. Powtórzyć czynność lub skontaktować się z serwisem Hilti .
Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze czerwonym.
Jeśli podłączony produkt może być nadal używany, poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 50%.
Jeśli podłączony produkt nie może być dłużej używany, poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski i należy go wymienić. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti .

Wskazania wyświetlacza

Wskazania wyświetlacza
Wskazania wyświetlacza
Image alternative Jako źródło dźwięku wybrano AM.
Image alternative Jako źródło dźwięku wybrano FM.
Image alternative Jako źródło dźwięku wybrano DAB. (Dostępne nie na wszystkich rynkach.)
W celu uzyskania najlepszej jakości dźwięku należy zawsze wybierać źródło dźwięku DAB, o ile lokalnie jest możliwy odbiór.
Image alternative Jako źródło dźwięku wybrano AUX.
Image alternative Jako źródło dźwięku wybrano Bluetooth.
Image alternative Mobilne urządzenie końcowe do odtwarzania muzyki połączone przez Bluetooth.
Symbol miga, dopóki urządzenie szuka możliwego połączenie lub je nawiązuje.
Image alternative Wskazuje ustawienia niskich tonów.
Image alternative Wskazuje ustawienia wysokich tonów.
Image alternative Wskazuje, że dźwięk odtwarzany jest stereo. Jeśli siła odbioru jest dostatecznie duża, odtwarzanie dźwięku stereo odbywa się automatycznie.
Image alternative Wskazuje miejsce zapisania stacji.
Image alternative Wskazuje godzinę.
Symbole migają w trybie ustawiania.
Image alternative Odbierany sygnał DAB jest zbyt słaby.

Możliwość odkładania mobilnych urządzeń końcowych

Image alternative
Radio może odtwarzać muzykę przez połączenie Bluetooth lub AUX z zewnętrznych mobilnych urządzeń końcowych (np. smartfonów lub tabletów). Mobilne urządzenia końcowe można bezpiecznie odkładać na radio.

Dane techniczne

Właściwości produktu

Pobór mocy
160 W
Napięcie robocze akumulatora
22 V
Akumulator
Li-Ion
Ciężar (Bez akumulatora)
5,1 kg
Zakres częstotliwości AM
526,5 kHz …1 606,5 kHz
Zakres częstotliwości FM
87,5 MHz …108 MHz
DAB / DAB+
174 MHz …240 MHz
Napięcie wyjściowe USB
5,0 V / 2,1 A
Temperatura otoczenia
−17 ℃ …40 ℃

Bluetooth

Moc promieniowania Bluetooth
7,30 dBm
Częstotliwość Bluetooth
2 402 MHz …2 480 MHz

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ …45 ℃

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Zdejmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
 2. Wyjąć akumulator z produktu.

Wkładanie baterii podtrzymujących

Bez baterii nie można zapisać ustawień.
Zwrócić uwagę na prawidłowe przyporządkowanie biegunów baterii.
Image alternative
 1. Zdjąć pokrywę kieszeni baterii.
 2. Włożyć 2 dołączone baterie AAA do kieszeni baterii.
 3. Zamontować pokrywę przegrody na baterie.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Image alternative
 • Nacisnąć przycisk Power.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth

Jeśli pojawi się prośba o wprowadzenie kodu, wprowadzić kod 0000.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk Bluetooth.
 2. Jeśli radio ma być sprzęgane ręcznie po raz pierwszy, nacisnąć i przytrzymać przez ok. 2 sekundy przycisk Bluetooth.
  • Symbol Bluetooth miga.
  • Wybrać radio Hilti w mobilnym urządzeniu końcowym.
  • Gdy urządzenia zostaną powiązane, symbol Bluetooth i symbol parowania wyświetlane będą na wyświetlaczu przez cały czas.
 3. Jeśli radio jest już sprzężone z mobilnym urządzeniem końcowym, nacisnąć przycisk Bluetooth.
  • Łączenie rozpocznie się automatycznie, a symbol parowania na wyświetlaczu zacznie migać.
  • Radio będzie szukało sygnału przez maksymalnie 3 minuty.
  • Jeśli urządzenia są połączone, na wyświetlaczu pojawi się symbol parowania.
  • Gry radio zlokalizuje sprzężone mobilne urządzenie końcowe, na wyświetlaczu wyświetlany będzie symbol Bluetooth.
 4. W przypadku dysponowania drugim radiem możliwe jest równoczesne odtwarzanie muzyki przez obydwa radia w trybie stereo.
  • Radio (A) jest połączone z mobilnym urządzeniem końcowym. Radio to służy jako urządzenie Master
  • Włączyć radio (B) .
  • Nacisnąć w radiu (B) przycisk Bluetooth.
  • W urządzeniu Master (A) nacisnąć przycisk konfigurowania Preset (pomyślne nawiązanie połączenia jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym).
  • Niedługo potem w obu radiach słychać muzykę w trybie stereo.

Nawiązywanie połączenia NFC

Image alternative
 1. Uaktywnić funkcję NFC w urządzeniu mobilnym, jeśli obsługuje ono funkcję NFC.
 2. Przyłożyć mobilne urządzenie końcowe do interfejsu NFC radia. Znajduje się ono z prawej strony i oznaczone jest symbolem NFC.
  W trakcie pierwszego procesu łączenia należy zaakceptować połączenie NFC na urządzeniu mobilnym.

Ustawianie źródła dźwięku

Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk Mode.
 2. Wybrać żądane źródło dźwięku.
  Można dokonać wyboru pomiędzy AM, FM, AUX, Bluetooth i DAB.

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji

Szybkie, krótkie obrócenie regulatora uruchamia automatyczne wyszukiwanie stacji.
Image alternative
 1. Za pomocą regulatora wybrać częstotliwość.
 2. Nacisnąć przycisk Preset.
 3. Zapisać daną częstotliwość, naciskając na regulator.

Ustawianie anteny

Image alternative
 • Ustawić antenę w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy odbiór.

Ustawianie głośności

Image alternative
 1. Aby zwiększyć głośność, obrócić przycisk Power w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 2. Aby zmniejszyć głośność, obrócić przycisk Power w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustawienia korektora dźwięku

Tu można zmieniać ustawienia niskich i wysokich tonów.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk korektora graficznego (EQ) .
 2. Za pomocą regulatora wybrać, czy ustawić tony niskie czy tony wysokie.
 3. Zmienić ustawienia za pomocą regulatora.

Odtwarzanie muzyki z mobilnego urządzenia końcowego przez Bluetooth

W celu uzyskania dobrej jakości muzyki głośność urządzenia zewnętrznego powinna być ustawiona na bardzo dużą. Dalsze ustawienia głośności należy przeprowadzać na urządzeniu.
 1. Połączyć mobilne urządzenie końcowe z radiem przez Bluetooth.
 2. Wybrać tryb odtwarzania (Bluetooth).
 3. Nacisnąć przycisk start/pauza na urządzeniu mobilnym lub nacisnąć na regulator, aby włączyć lub przerwać odtwarzanie muzyki.
 4. Użyć przycisku ze strzałkami w mobilnym urządzeniu końcowym lub obrócić regulator, aby zmienić utwór i rozpocząć jego odtwarzanie.

Odtwarzanie muzyki za pośrednictwem połączenia AUX z urządzenia zewnętrznego

W celu uzyskania dobrej jakości muzyki głośność urządzenia zewnętrznego powinna być ustawiona na bardzo dużą. Dalsze ustawienia głośności należy przeprowadzać na urządzeniu.
Image alternative
 1. Wybrać tryb odtwarzania (AUX lub Bluetooth).
 2. Nacisnąć przycisk start/pauza na urządzeniu mobilnym, aby włączyć lub przerwać odtwarzanie muzyki.
 3. Użyć przycisków ze strzałkami na urządzeniu mobilnym, aby zmienić i włączyć utwór.

Ustawianie zegara

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia automatycznej synchronizacji godziny z czasem radiowym.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk zegara.
 2. Za pomocą regulatora ustawić godzinę.
 3. Zapisać godzinę, naciskając krótko na regulator.
 4. Za pomocą regulatora wybrać, czy godzina ma być synchronizowana i potwierdzić swój wybór, naciskając krótko na regulator.

Funkcja ładowania przez USB

Gniazdo USB umożliwia ładowanie tylko jednego urządzenia. Transmisja danych nie jest możliwa.
Image alternative
 • Podłączyć urządzenie mobilne przez kabel USB do gniazda USB radia.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeżeli są.
 • Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Aby oczyścić styki produktu, używać czystej i suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać narażania akumulatora na niepotrzebne zapylenie lub zabrudzenie. Nigdy nie narażać akumulatora na działanie wysokiej wilgotności (np. nie zanurzyć w wodzie ani nie pozostawiać na deszczu).
  Jeśli akumulator został zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Odizolować go w niepalnym pojemniku lub zwrócić się do serwisu Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Niezwłocznie oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich prawidłowe działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Radio nie uruchamia się.
Akumulator wyczerpany
 • Naładować akumulator lub włożyć nowy akumulator.
Akumulator uszkodzony
 • Sprawdzić akumulator, wciskając oba boczne przyciski. Jeśli diody świecą się, radio może być uszkodzone. Jeśli diody nie świecą się, uszkodzony jest akumulator.
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Radio jest uszkodzone
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Ramka symbolu baterii miga, żadne z pól stanu naładowania nie jest wypełnione (to wskazanie wyświetlane jest przez chwilę, zanim urządzenie wyłączy się).
Akumulator za gorący
 • Poczekać, aż akumulator się ostudzi.
Akumulator za zimny
 • Poczekać, aż akumulator się nagrzeje.
Akumulator uszkodzony
 • Sprawdzić akumulator, wciskając oba boczne przyciski. Jeśli diody świecą się, radio może być uszkodzone. Jeśli diody nie świecą się, uszkodzony jest akumulator.
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Ustawienia, jak np. godzina, nie są już zapisywane.
Baterie wyczerpane.
 • Wymienić baterie podtrzymujące.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.
Tajwańska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)
Image alternative
Ta tabela dotyczy rynku tajwańskiego.

Akumulatory litowo-jonowe Hilti

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Hilti !
Akumulatory Hilti spełniają najnowsze standardy techniczne i wyposażone są w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
OpisAkumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. W przeciwieństwie do akumulatorów NiMH & NiCd akumulatory Li-Ion mają bardzo niewielki efekt pamięciowy, są za to bardzo wrażliwe na działanie siły, głębokie rozładowanie lub wysokie temperatury. Patrz Bezpieczeństwo
Akumulatory dopuszczone do naszych produktów znajdziesz w Hilti Store lub na stronie:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Bezpieczeństwo
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
 • Nigdy nie używać zregenerowanych lub naprawianych akumulatorów, które nie zostały dopuszczone przez serwis Hilti .
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. Regularnie kontrolować akumulatory pod względem oznak uszkodzeń np. zgniecenia, przecięcia czy nakłucia.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora unikać kontaktu z oczyma i skórą!
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Z uszkodzonych akumulatorów może wyciekać płyn na sąsiadujące przedmioty. Wyczyścić zalane elementy ciepłą wodą z mydłem i wymienić uszkodzone akumulatory.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na działanie wysokich temperatur, iskier czy otwartych płomieni. Może to spowodować ich wybuch.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcia, porażenia elektryczne, pożary i eksplozje.
 • Akumulatory należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z ładowarek i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych w ich instrukcjach obsługi.
 • Nie przechowywać ani nie używać akumulatorów w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym obecne są łatwopalne ciecze lub gazy. Nieoczekiwana awaria akumulatora może w tych warunkach spowodować eksplozję.
Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • Zawsze kontaktować się ze swoim partnerem serwisowym Hilti , jeśli akumulator zostanie uszkodzony.
 • W razie wycieku elektrolitu unikać bezpośredniego kontaktu z oczyma i/lub ze skórą, nosząc okulary ochronne i rękawice ochronne.
 • Uszkodzony akumulator włożyć do niepalnego pojemnika i przysypać suchym piaskiem, kredą (CaCO3) lub krzemianem (wermikulit). Następnie zamknąć szczelnie pokrywę i przechowywać pojemnik z dala od łatwopalnych gazów, cieczy lub przedmiotów.
 • Zutylizować pojemnik w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Do usunięcia elektrolitu wyciekłego z akumulatora użyć dopuszczonego chemicznego środka czyszczącego.
Postępowanie w przypadku, gdy akumulator przestanie działać
 • Zwrócić uwagę na nietypowe zachowanie akumulatora, jak nieprawidłowe ładowanie lub nietypowo długi czas ładowania, odczuwalny spadek mocy, nietypową aktywność diody lub wyciek elektrolitu. Są to wyraźne oznaki wewnętrznego problemu.
 • Jeśli podejrzewasz wewnętrzny problem z akumulatorami, skontaktuj się ze swoim partnerem serwisowym Hilti .
 • Jeśli akumulator nie działa, nie da się już naładować lub wycieka z niego elektrolit, należy go zutylizować w opisany powyżej sposób.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
Postępowanie w przypadku zapalenia się akumulatora
  OSTRZEŻENIE
  Niebezpieczeństwo zapalenia się akumulatora! Płonący akumulator emituje niebezpieczne i wybuchowe ciecze i opary, które mogą powodować uszkodzenia korozyjne, poparzenia lub eksplozje.
 • Przy zwalczaniu pożarów akumulatorów nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację, aby niebezpieczne lub wybuchowe opary mogły uchodzić.
 • W razie wytwarzania dużej ilości dymu natychmiast opuścić pomieszczenie.
 • W razie podrażnienia dróg oddechowych skonsultować się z lekarzem.
 • Pożary akumulatorów zwalczać wyłącznie przy użyciu wody. Gaszenie za pomocą gaśnic proszkowych i koców gaśniczych jest w przypadku akumulatorów litowo-jonowych nieskuteczne. Pożary otoczenia można zwalczać za pomocą tradycyjnych środków gaśniczych.
 • Nie należy próbować przemieszczać dużych ilości uszkodzonych, płonących lub wyciekających akumulatorów. Usunąć niepłonące materiały z najbliższego otoczenia, odizolowując w ten sposób płonące akumulatory. Jeśli nie można ugasić pożaru za pomocą dostępnych środków, wezwać straż pożarną.
Jeśli pali się tylko jeden akumulator:
 • Wziąć go na łopatę i wrzucić do wiadra z wodą. Chłodzące działanie wody spowalnia rozprzestrzenianie się pożaru na te ogniwa akumulatora, które jeszcze nie osiągnęły krytycznej temperatury zapłonu.
 • Odczekać, aż akumulator całkowicie się ostudzi.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
Dane dotyczące transportu i przechowywania
 • Temperatura robocza otoczenia pomiędzy -17°C a +60°C / 1°F a 140°F.
 • Temperatura przechowywania pomiędzy -20°C a +40°C / -4°F a 104°F.
 • Nie przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu ładowania zawsze rozłączać akumulator i ładowarkę.
 • Akumulatory przechowywać w miarę możliwości w miejscu chłodnym i suchym. Przechowywanie w chłodnym miejscu zwiększa żywotność akumulatora. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na grzejnikach ani za szybą.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, należy zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia.
Konserwacja i utylizacja
 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Usunąć takie zanieczyszczenia za pomocą czystej i suchej ściereczki.
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne miękką szczotką.
 • Zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do wnętrza urządzenia.
 • Unikać obecności zbędnego pyłu i brudu na akumulatorze. Wyczyścić akumulator miękkim pędzelkiem lub czystą i suchą ściereczką.
 • Nie dopuszczać do wnikania wilgoci do wnętrza akumulatora. Jeśli wilgoć wniknęła do akumulatora, należy obchodzić się z nim jak z akumulatorem uszkodzonym i odizolować go w niepalnym pojemniku.
 • Patrz Postępowanie w razie uszkodzenia akumulatora
 • W razie nieprawidłowej utylizacji wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów. Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Nie wyrzucać akumulatorów z odpadami komunalnymi.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci. Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.