Język

GDG 6‑A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.
Image alternative Prąd stały
Image alternative Nosić okulary ochronne!
Image alternative Znamionowa prędkość obrotowa
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Średnica

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Akumulatorowa szlifierka prosta
  GDG 6‑A22
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Wspólne wskazówki bezpieczeństwa dot. szlifowania, szlifowania papierem ściernym, pracy z tarczowymi szczotkami drucianymi, polerowania, frezowania i cięcia:

 • To elektronarzędzie należy stosować wyłącznie jako urządzenie do szlifowania, szlifowania papierem ściernym, szczotkowania, polerowania, frezowania i cięcia. Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, zaleceń, ilustracji oraz danych technicznych otrzymanych z niniejszym urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, zaprószenia ognia i spowodować ciężkie obrażenia.
 • Nie używać akcesoriów nieprzewidzianych i niezalecanych przez producenta dla tego elektronarzędzia. Sama możliwość zamocowania danych akcesoriów przy elektronarzędziu nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy.
 • Dopuszczalna wartość obrotów elektronarzędzia musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa danego elektronarzędzia. Akcesoria, które obracają się z prędkością wyższą niż dopuszczalna, mogą ulec zniszczeniu, a odłamki zostać rozrzucone.
 • Średnica i grubość narzędzia roboczego muszą być zgodne z wartościami podanymi dla stosowanego elektronarzędzia. W przypadku błędnie wymierzonego narzędzia roboczego nie będzie zapewniona wystarczająca ochrona ani kontrola.
 • Tarcze szlifierskie, walce szlifierskie oraz inne akcesoria muszą dokładnie pasować na wrzeciono lub uchwyt zaciskowy stosowanego elektronarzędzia. Narzędzia robocze, które nie pasują dokładnie do mocowania stosowanego elektronarzędzia mogą obracać się nieregularnie i silnie wibrować, na skutek czego może dojść do utraty kontroli.
 • Tarcze zamontowane na trzpieniu, cylindry szlifierskie, narzędzia do cięcia lub inne akcesoria muszą zostać całkowicie włożone w uchwyt zaciskowy lub oprawkę zaciskową. „Wystawanie“, czy inaczej, wolna część trzpienia pomiędzy elementem szlifierskim a uchwytem zaciskowym lub oprawką zaciskową musi być minimalna. Jeśli trzpień nie zostanie odpowiednio zamocowany lub element szlifierski będzie wystawał zbyt daleko, narzędzie robocze może się poluzować i zostać wyrzucone w powietrze z dużą prędkością.
 • Nie używać uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem należy kontrolować narzędzia robocze takie jak tarcze do szlifowania pod kątem występowania odprysków i pęknięć, walce szlifierskie pod kątem pęknięć, przetarć lub wyraźnych śladów zużycia, a tarczowe szczotki druciane pod względem obecności luźnych lub złamanych drucików. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie robocze spadną, należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, lub zastosować inne sprawne narzędzie robocze. Po przeprowadzeniu kontroli i założeniu narzędzia roboczego, uruchomić elektronarzędzie z maksymalną prędkością obrotową na czas jednej minuty, uważając aby żadna osoba nie przebywała blisko wirującego narzędzia roboczego. Uszkodzone narzędzia robocze pękają przeważnie w trakcie przeprowadzania testu.
 • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od danego zastosowania, korzystać z pełnej osłony twarzy, ochrony oczu lub okularów ochronnych. W razie konieczności zakładać maskę przeciwpyłową, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, chroniący przed zwiercinami i opiłkami metalu. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, które powstają w trakcie wykonywania różnych prac. Maski przeciwpyłowe lub maski do ochronny dróg oddechowych powinny dobrze filtrować pył. Wysokie natężenie hałasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
 • Uważać, aby inne osoby nie podchodziły zbyt blisko miejsca pracy. Każdy, kto znajdzie się w obszarze pracy powinien nosić osobiste wyposażenie ochronne. Odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzia robocze mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Przy uruchamianiu należy zawsze mocno trzymać elektronarzędzie. Przy zwiększaniu obrotów do pełnej prędkości obrotowej moment reakcyjny silnika może prowadzić do tego, iż elektronarzędzie obróci się.
 • Jeśli to możliwe, stosować zaciski do zamocowania przedmiotu obrabianego. Nigdy nie trzymać małych przedmiotów obrabianych w jednej dłoni a elektronarzędzia w drugiej podczas jego użytku. Dzięki zamocowaniu małych przedmiotów obrabianych obie ręce zawsze będą wolne w celu lepszej kontroli nad elektronarzędziem. Przy cięciu okrągłych przedmiotów obrabianych, takich jak kołki drewniane, pręty i rury, mają one skłonność do toczenia się w kierunku przeciwnym do narzędzia roboczego, przez co może ono się zakleszczyć i zostać wypchnięte gwałtownie w kierunku użytkownika.
 • Nigdy nie odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Wirujące narzędzie robocze nie powinno stykać się z powierzchnią, na którą jest odkładane, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
 • Po wymianie narzędzi roboczych lub przeprowadzaniu ustawień w urządzeniu należy dociągnąć mocno nakrętkę uchwytu zaciskowego, oprawkę zaciskową lub inne elementy mocujące. Luźne elementy mocujące mogą się nieoczekiwanie przestawić i spowodować utratę kontroli; niezamocowane, obracające się elementy są gwałtownie wyrzucane w powietrze.
 • Nie przenosić elektronarzędzia, jeśli jest ono włączone i pracuje. Na skutek przypadkowego kontaktu może dojść do wciągnięcia części odzieży przez obracające się narzędzie robocze, lub do jego wwiercenia w ciało.
 • Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga do obudowy drobiny metalu, których wysokie stężenie może prowadzić do porażenia prądem.
 • Nie wolno stosować elektronarzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Iskry mogą spowodować zapalenie się tych materiałów.
 • Nie używać narzędzi roboczych, które wymagają stosowania chłodzenia cieczą. Stosowanie wody lub innych cieczy chłodzących może prowadzić do porażenia prądem.
Odrzut i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwaOdrzut jest reakcją na haczenie lub zablokowanie obracającego się narzędzia roboczego, takiego jak tarcza do szlifowania, tarczowa szczotka druciana itp. Haczenie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia roboczego. Na skutek takiej reakcji, niekontrolowane elektronarzędzie zacznie przyspieszać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów narzędzia roboczego w punkcie zablokowania.
Jeśli tarcza do szlifowania zacznie haczyć lub blokować się w obrabianym materiale, wówczas krawędź zagłębiająca się w materiał może zakleszczyć się i spowodować wyłamanie tarczy lub odrzut. Tarcza szlifierska będzie kierować się w kierunku do lub od użytkownika, w zależności od ustawionego kierunku obrotu tarczy w punkcie zablokowania. Może dojść przy tym do pęknięcia tarczy szlifierskiej.
Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego zastosowania elektronarzędzia. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Trzymać mocno elektronarzędzie i przyjąć taką pozycję ciała i ramion, aby możliwe było tłumienie odrzutu. Osoba obsługująca może opanować siły odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.
 • Szczególną ostrożność zachować podczas pracy w obrębie narożników, ostrych krawędzi itp., aby nie dopuścić do zakleszczenia i odbicia narzędzia roboczego od obrabianego materiału. Wirujące narzędzie robocze wykazuje tendencję do zakleszczania się w przypadku pracy w narożnikach, przy ostrych krawędziach lub odskokach od podłoża. Może to spowodować utratę kontroli nad urządzeniem lub odrzut.
 • Nie stosować ząbkowanych tarcz do cięcia. Narzędzia robocze tego typu powodują często odrzut lub przyczyniają się do utraty kontroli nad elektronarzędziem.
 • Prowadzić narzędzie robocze w materiale zawsze w tym samym kierunku, w którym krawędź tnąca opuszcza materiał (odpowiada temu samemu kierunkowi, w którym wyrzucane są wióry). Prowadzenie elektronarzędzia w niewłaściwym kierunku powoduje wyrywanie krawędzi tnącej elektronarzędzia z przedmiotu obrabianego, przez co następuje pociągnięcie elektronarzędzia w tym kierunku posuwu.
 • Przy stosowaniu pilników obrotowych, tarcz do cięcia, wysokoobrotowych narzędzi do frezowania lub narzędzi ze spieków twardych należy zawsze mocno mocować przedmiot obrabiany. Już przy niewielkim przekrzywieniu w rowku te narzędzia haczą o krawędzie i mogą spowodować odrzut. W przypadku zahaczenia się tarczy do cięcia zazwyczaj dochodzi do jej pęknięcia. W przypadku zahaczenia się pilników obrotowych, wysokoobrotowych narzędzi do frezowania lub narzędzi ze spieków twardych narzędzie robocze może wyskoczyć z rowka i spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania i cięcia:
 • Stosować wyłącznie przeznaczony do tego elektronarzędzia osprzęt szlifierski i tylko w zakresie zalecanych możliwości zastosowania. Przykład: Nie należy nigdy szlifować boczną powierzchnią tarczy do cięcia. Tarcze do cięcia przeznaczone są do obróbki materiału za pomocą krawędzi tarczy. Nacisk boczny na tarcze może prowadzić do pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
 • Do stożkowych i prostych trzpieni szlifierskich z gwintem stosować wyłącznie nieuszkodzone trzpienie o prawidłowej wielkości i długości, bez podcięcia na ramieniu. Odpowiednie trzpienie zmniejszają możliwość pęknięcia.
 • Nie dopuszczać do zblokowania się tarczy do cięcia i nie wywierać zbyt dużego nacisku. Nie wykonywać bruzd o zbyt dużej głębokości. Przeciążanie tarczy do cięcia może prowadzić do zbyt dużych naprężeń, a w konsekwencji do zakleszczenia, zblokowania tarczy oraz niebezpieczeństwa odbicia zwrotnego lub pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
 • Nie trzymać w dłoni w strefie przed i za wirującą tarczą do cięcia. Jeśli w trakcie obróbki materiału tarcza do cięcia jest odsuwana w kierunku od dłoni, wówczas w razie odrzutu elektronarzędzie może zostać skierowane wraz z obracającą się tarczą w kierunku użytkownika.
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy do cięcia lub przerwania pracy, należy wyłączyć urządzenie i odczekać do całkowitego zatrzymania się tarczy. Nie wyciągać obracającej się jeszcze tarczy do cięcia z obrabianego materiału, w przeciwnym razie może wystąpić odbicie zwrotne. Ustalić przyczynę zakleszczenia i usunąć usterkę.
 • Elektronarzędzia nie należy włączać, gdy jego osprzęt zagłębiony jest w obrabianym materiale. Przed ponownym przystąpieniem do wycinania bruzd należy odczekać, aż tarcza do cięcia osiągnie maksymalne obroty. W przeciwnym razie tarcza może się zakleszczyć, wyskoczyć z obrabianego materiału lub spowodować odrzut.
 • Podeprzeć płyty lub duże materiały przeznaczone do obróbki, w celu zminimalizowania ryzyko odbicia zwrotnego na skutek ewentualnego zakleszczenia się tarczy do cięcia. Duże materiały przeznaczone do obróbki mogą uginać się pod własnym ciężarem. Materiał musi być podparty z obydwu stron tarczy, zarówno blisko punktu cięcia jak również wzdłuż krawędzi.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania "cięć wgłębnych" w ścianach lub innych miejscach, których wnętrza nie widać. Zagłębiająca się tarcza może w trakcie przecinania przewodów gazowych lub wodociągowych, przewodów elektrycznych lub innych materiałów spowodować odbicie zwrotne.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z tarczowymi szczotkami drucianymi:
 • Należy pamiętać, że podczas pracy z tarczową szczotką elementy druciane zużywają się i wypadają. Nie wywierać zbyt dużego nacisku na druciane elementy szczotki tarczowej. Wyrzucane elementy druciane mogą przebić się przez cienką warstwę odzieży i/lub skaleczyć skórę.
 • Przed rozpoczęciem pracy uruchomić szczotki na co najmniej jedną minutę z prędkością roboczą. Zwrócić uwagę na to, aby w tym czasie żadne osoby nie znajdowały się przed szczotką lub w jednej linii z nią. Podczas tej pracy próbnej mogą odrywać się luźne kawałki drutu.
 • Odsunąć obracającą się szczotkę drucianą od siebie. Podczas pracy z tymi szczotkami drobne cząsteczki i malutkie kawałeczki drutu mogą być wyrzucane z dużą prędkością i wbić się w skórę.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 • Produkt należy trzymać podczas użytku w taki sposób, aby pył szlifierski, iskry i ewentualne odłamki narzędzi roboczych lub przedmiotu obrabianego nie mogły trafić w ciało użytkownika.
 • Do wymiany narzędzi roboczych stosować wyłącznie dobrze dopasowane i sprawne klucze.
 • Narzędzia robocze muszą obracać się równo bez zarzutu. Nie używać nierówno obracających się narzędzi.
 • Nie usuwać żadnych wiórów ani odłamków podczas pracy urządzenia. Wyłączyć urządzenie.
 • Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy.
 • Do wymiany narzędzi roboczych zakładać rękawice ochronne, ponieważ podczas pracy narzędzia robocze i mocowanie narzędzia nagrzewają się.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich lepszego ukrwienia. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu.
 • Wyczyścić chwyt narzędzia roboczego, zanim zostanie włożone. Upewnić się, że chwyt narzędzia roboczego jest zamocowany w uchwycie zaciskowym na długości co najmniej 20 mm. Po włożeniu narzędzia zawsze mocno dociągać nakrętkę zaciskową. Zbyt słabo zamocowane narzędzia robocze mogą się poluzować podczas pracy i zostać gwałtownie wyrzucone w powietrze.
 • Stosować wyłącznie narzędzia robocze, które odpowiadają informacjom w danych technicznych.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Nakrętka zaciskowa z uchwytem zaciskowym
 2. Wrzeciono
 3. Szyjka/przedni uchwyt
 4. Włącznik/wyłącznik z blokadą
 5. Uchwyt
 6. Pokrętło regulacji prędkości obrotowej
 7. Akumulator
 8. Przycisk odblokowujący akumulator
 9. Filtr przeciwpyłowy
 10. Mały klucz, 12 mm
 11. Duży klucz, 17 mm

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to szlifierka prosta. Jest przeznaczony do obróbki metalu. Jest przeznaczony do szlifowania i cięcia, do obróbki za pomocą szczotek drucianych, do polerowania oraz frezowania.

Stosować wyłącznie narzędzia robocze o średnicy chwytu, który odpowiada zamontowanemu uchwytowi zaciskowemu. Przestrzegać informacji w danych technicznych.
Produkt przeznaczony jest do użytku na sucho bez wody.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do ładowania tych akumulatorów używać tylko prostowników dopuszczonych przez Hilti . Więcej informacji znaleźć można w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Zakres dostawy

Szlifierka prosta, 2 klucze, instrukcja obsługi
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li-Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą 4 diody.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą 3 diody.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą 2 diody.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Odczyt informacji o stanie naładowania nie jest możliwy w trakcie eksploatacji lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Jeśli diody stanu naładowania migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Dane techniczne

Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
2,6 kg
Znamionowa prędkość obrotowa
10 000 obr./min … 25 000 obr./min
Wymagana minimalna prędkość obrotowa narzędzia roboczego
≥ 25 000 obr./min
Średnica robocza narzędzia roboczego
≤ 55 mm
Średnica chwytu narzędzia roboczego
Uchwyt zaciskowy 6 mm
6 mm
Uchwyt zaciskowy 1⁄4 cala
1/4 in
Rozmiar klucza wrzeciona
12 mm
Rozmiar klucza nakrętki zaciskowej
17 mm
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 60 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacja o hałasie
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
76 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
87 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Informacje dotyczące wibracji
Wartość emisji drgań (ah), w zależności od średnicy narzędzia roboczego
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby się słyszalnie zablokował.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przyciski odblokowujące akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z urządzenia.

Wymiana narzędzia roboczego

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia pustego uchwytu zaciskowego na skutek dociągnięcia nakrętki zaciskowej.
 • Nigdy nie dociągać nakrętki zaciskowej, jeśli nie jest włożone żadne narzędzie robocze.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia na skutek stosowania nierównomiernie obracającego się lub uszkodzonego narzędzia roboczego.
 • Nie używać uszkodzonych narzędzi. Sprawdzić przed rozpoczęciem pracy, czy szlifierka prosta obraca się bez wibracji.
Image alternative
 1. Przytrzymać małym kluczem uchwyt zaciskowy i odkręcić dużym kluczem nakrętkę zaciskową.
 2. Wyciągnąć narzędzie robocze z uchwytu zaciskowego.
 3. Włożyć chwyt narzędzia roboczego jak najgłębiej w uchwyt zaciskowy.
 4. Widoczna długość chwytu L0 może wynosić maksymalnie 10 mm. Chwyt narzędzia roboczego musi być wsunięty w uchwyt zaciskowy na co najmniej 20 mm.
 5. Przytrzymać małym kluczem uchwyt zaciskowy i dociągnąć dużym kluczem nakrętkę zaciskową.
 6. Sprawdzić stabilność zamocowania narzędzia roboczego.

Obsługa

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Włączanie

 1. Nacisnąć na tylną część włącznika/wyłącznika.
 2. Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu.
  • Silnik pracuje.
 3. Zablokować włącznik/wyłącznik.

Praca

Image alternative
 1. Włączyć urządzenie
 2. Za pomocą pokrętła prędkości obrotowej ustawić prędkość obrotową odpowiednią dla narzędzia roboczego i planowanego celu zastosowania.
 3. Pracować zawsze wyłącznie przewidzianą powierzchnią roboczą narzędzia roboczego. Przykład: Nie należy nigdy szlifować boczną powierzchnią tarczy do cięcia. Tarcze do cięcia przeznaczone są do obróbki materiału za pomocą krawędzi tarczy.
 4. Zamocować przeznaczony do obróbki przedmiot. Nigdy nie trzymać małych przedmiotów obrabianych w jednej dłoni a szlifierki prostej w drugiej podczas jej użytku. Szlifierkę prostą trzymać zawsze oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty.
 5. Dosunąć szlifierkę prostą do przedmiotu obrabianego. Stosować umiarkowany nacisk i nie wciskać narzędzia roboczego w materiał.

Wyłączanie

 • Nacisnąć na tylną część włącznika/wyłącznika.
  • Włącznik/wyłącznik przestawia się w położenie Wył i silnik zatrzymuje się.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Wymiana nakrętki zaciskowej

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia pustego uchwytu zaciskowego na skutek dociągnięcia nakrętki zaciskowej.
 • Nigdy nie dociągać nakrętki zaciskowej, jeśli nie jest włożone żadne narzędzie robocze.
Image alternative
 1. Przytrzymać małym kluczem wrzeciono i odkręcić dużym kluczem nakrętkę zaciskową.
 2. W razie potrzeby wyjąć narzędzie robocze z uchwytu zaciskowego.
 3. Całkowicie odkręcić nakrętkę zaciskową z uchwytem zaciskowym od szlifierki prostej.
 4. Założyć nową nakrętkę zaciskową z uchwytem zaciskowym na wrzecionie i przykręcić luźno nakrętkę zaciskową na wrzecionie. Nie dociągać nakrętki zaciskowej.

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie, narzędzia robocze i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie, narzędzia robocze i akumulatory przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Urządzenie, narzędzia robocze i akumulator przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepowołanych.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie, narzędzia robocze i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Pozostawić akumulator do rozgrzania do temperatury pokojowej.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zaczepy akumulatora są zabrudzone.
 • Wyczyścić zaczepy i na nowo założyć akumulator.
Miga 1 dioda LED.
Urządzenie nie działa.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator zbyt zimny lub przegrzany.
 • Pozostawić akumulator do rozgrzania lub ostygnięcia do temperatury pokojowej.
Wszystkie 4 diody LED migają.
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest przeciążone.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Następnie pozostawić urządzenie na ok. 30 sekund na biegu jałowym.
Silne nagrzewanie się urządzenia lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć urządzenie, zdjąć akumulator, obserwować, co się z nim dzieje, pozostawić do ostygnięcia i skontaktować się z serwisem Hilti .
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Zastosowano akumulator o zbyt małej pojemności.
 • Stosować akumulator o wystarczającej pojemności.
Brak funkcji hamowania silnika.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Urządzenie jest chwilowo przeciążone.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Urządzenie mocno wibruje.
Narzędzie robocze jest nieodpowiednie dla tego urządzenia.
 • Stosować wyłącznie narzędzia robocze, które odpowiadają informacjom w danych technicznych.
Narzędzie robocze jest uszkodzone, nie jest okrągłe lub jest niewyważone.
 • Stosować wyłącznie narzędzia robocze w nienagannym stanie.
Urządzenie uszkodzone
 • Jeśli można wykluczyć narzędzie robocze jako przyczynę, należy zwrócić się do serwisu Hilti .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r11229136.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative