Język

VC 20-UM
VC 40-UM

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole na produkcie

Symbole zależne od produktu

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Image alternative Zakaz transportowania dźwigiem

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
  VC 20-UM | VC 40-UM
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze dokładnie przestrzegać poniższych uwag.
 • Należy przeczytać wszystkie wskazówki! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
 • Przed użyciem urządzenia w połączeniu z elektronarzędziem należy przeczytać instrukcję obsługi elektronarzędzia i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Stosować odpowiednie urządzenie. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Osoby używające urządzenia powinny przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z jego obsługą, zagrożeniami, jakie może spowodować odsysany materiał oraz z utylizacją zebranego materiału.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią się z nim prawidłowo obchodzić, zostały pouczone o bezpiecznej obsłudze i rozumieją wynikające z użytkowania niebezpieczeństwo. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
 • Nieużywane urządzenia przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 • Tylko na rynek koreański: To urządzenie przystosowane jest do eksploatacji z falami elektromagnetycznymi występującymi w obszarze gospodarczym (klasa B). Użytkownik powinien przestrzegać tej informacji i nie stosować urządzenia w obszarze mieszkalnym.

Bezpieczeństwo osób

 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać odkurzacza będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu podczas eksploatacji lub konserwacji urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne, buty ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza. Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie systemów odsysania zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.

Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniem

 • Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 • Podczas odsysania niebezpiecznych pyłów nie wyłączać systemu czyszczenia filtra, zwłaszcza w przypadku pracy z elektronarzędziem, przy użyciu którego powstaje dużo pyłu.
 • Chronić urządzenie przed mrozem.
 • Należy regularnie czyścić szczotką, zgodnie ze wskazówkami, i kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanizm ograniczenia poziomu wody.
 • Podczas nasadzania głowicy ssącej uważać, aby nie przyciąć sobie palców oraz nie uszkodzić przewodu zasilającego. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ciała i uszkodzenia urządzenia.
 • Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy starannie sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające lub lekko uszkodzone części działają nienagannie i zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być właściwie zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia.
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Gdy urządzenie nie jest eksploatowane (podczas przerw w pracy), przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, wymianą wyposażenia lub filtra, zawsze wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia.
 • Nigdy nie ciągnąć za przewód sieciowy, aby zmienić położenie robocze odkurzacza. Nie przejeżdżać odkurzaczem przez przewód sieciowy.
 • Do transportu urządzenia nie używać dźwigu.

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi narzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Włożyć wtyczkę do odpowiedniego, uziemionego gniazda, zainstalowanego zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości, czy gniazdo jest prawidłowo uziemione, należy zlecić sprawdzenie uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 • Upewnić się, że przewód zasilający nie leży w kałuży.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do wymiany w serwisie Hilti . Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe.
 • Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód sieciowy i/lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z przeznaczeniem, np. do przenoszenia urządzenia, zawieszania lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy chronić przed wpływem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do używania na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Gniazda zasilającego na urządzeniu używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nigdy nie używać zabrudzonego lub zamoczonego urządzenia. Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Dlatego, zwłaszcza w przypadku częstej obróbki materiałów przewodzących, należy zabrudzone urządzenia regularnie oddawać do kontroli w serwisie Hilti .

Miejsce pracy

 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
 • Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek na stanowisku pracy może spowodować wypadek.
 • Przy użyciu tego urządzenia nie należy pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy na schodach należy zachować szczególną ostrożność.

Zbierane zanieczyszczenia

 • Zabrania się zbierania pyłów szkodliwych dla zdrowia, palnych i/lub wybuchowych (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.). Zabrania się zbierania materiałów, których temperatura przekracza 60°C (np. żarzących się papierosów, rozgrzanego popiołu).
 • Zabrania się odsysania palnych, wybuchowych i agresywnych cieczy (np. środków chłodzących i smarów, benzyny, rozpuszczalników, kwasów (pH < 5), zasad (pH >12,5) itp.).
 • W przypadku wyciekania piany lub cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie.
 • Podczas zbierania gorących substancji, maksymalnie do 60°C, nosić rękawice ochronne.
 • Podczas pracy z użyciem mineralnej płuczki wiertniczej nosić odzież ochronną i unikać kontaktu płuczki ze skórą (pH > 9, działanie żrące).
 • Unikać styczności z cieczami zasadowymi lub kwaśnymi. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.

Na urządzeniu

Image alternative
OSTRZEŻENIE: W urządzeniu znajdują się pyły szkodliwe dla zdrowia. Opróżniać i konserwować urządzenie, włącznie z utylizacją worka na pył, mogą wyłącznie fachowcy, posiadający odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie włączać urządzenia, dopóki nie zostanie zainstalowany cały system filtracyjny i sprawdzona funkcja kontroli strumienia objętości zasysanego powietrza.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Gniazdo zasilające na urządzeniu
 2. Pokrywa
 3. Uchwyt
 4. Wyłącznik główny
 5. Głowica ssącą
 6. Wgłębienia uchwytowe
 7. Zbiornik
 8. Króciec wlotowy
 9. Regulacja średnicy węża
 10. Osłona filtra
 11. Zaczep zatrzaskowy
 12. Uchwyt blokady
 13. Zaczep zatrzaskowy osłony filtra
 14. Zaczep na przewód
 15. Uchwyt regulowany z mocowaniem

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

VC 20/40 to uniwersalny odkurzacz przemysłowy o wysokiej efektywności odsysania suchego pyłu. Można go stosować zarówno do odkurzania na sucho, jak i na mokro.

Urządzenie przeznaczone jest do odsysania mineralnej płuczki wiertniczej na mokro, w połączeniu z diamentową koronką wiertniczą Hilti lub piłą diamentową Hilti , oraz do zbierania dużej ilości pyłu mineralnego na sucho, w połączeniu ze szlifierką diamentową, ściernicą do cięcia, młotowiertarką i koronką wiertniczą do wiercenia na sucho Hilti .
Ponadto urządzenie może służyć do odsysania substancji płynnych. Nadaje się do zbierania mineralnej płuczki wiertniczej.
Urządzenie przeznaczone jest do zbierania/odsysania suchych, niepalnych pyłów oraz cieczy, wiórów drewnianych i pyłów niebezpiecznych o granicach ekspozycji (np. wartości MAK lub AGW) ≥0,1 mg/m³ (klasa pyłów M). W zależności od stopnia zagrożenia zbieranych/odsysanych pyłów, urządzenie należy wyposażyć w odpowiednie filtry.
Za pomocą tego urządzenia wolno zasysać wyłącznie szkodliwe substancje zgodne z IEC 60335-2-69 (klasa M). Zbieranie innych substancji szkodliwych dla zdrowia jest zabronione.
Zbieranie oleju i płynów o temperaturze przekraczającej 60°C jest zabronione.
Podczas zbierania pyłów o wartościach granicznych ekspozycji należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, jeśli wydmuchiwane z urządzenia powietrze nie jest odprowadzane na zewnątrz. Podczas zbierania pyłów o wartościach granicznych ekspozycji należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, jeśli wydmuchiwane z urządzenia powietrze nie jest odprowadzane na zewnątrz.
Urządzenia nie wolno używać do zbierania substancji wybuchowych, żarzących się lub palących oraz palnych (wyjątek: wióry drewniane), a także pyłów agresywnych (np. pyłu magnezowo-aluminiowego) i substancji płynnych (np. benzyny, rozpuszczalników, kwasów, środków chłodzących, smarów).
Ciężar urządzenia VC 20, łącznie z ładunkiem dodatkowym i zebranymi zanieczyszczeniami, nie może przekraczać 37 kg.
Ciężar urządzenia VC 40, łącznie z ładunkiem dodatkowym i zebranymi zanieczyszczeniami, nie może przekraczać 55 kg.
Nie wykorzystywać urządzenia jako drabiny i nie wchodzić na nie.
Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej w instalacjach automatycznych lub półautomatycznych.
Personel obsługujący urządzenie należy przed przystąpieniem do pracy poinformować o przeznaczeniu urządzenia, zagrożeniach, jakie może spowodować odsysany materiał oraz o bezpiecznej utylizacji zebranego materiału.
Używanie odkurzacza pod wodą jest zabronione.
Nie wolno stosować urządzenia do odkurzania ludzi i zwierząt.
W celu uniknięcia efektu elektrostatycznego należy używać antystatycznego węża ssącego.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku fachowego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach itp.
Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).
Otoczeniem miejsca pracy może być: plac budowy, warsztat, renowacje, przebudowy i nowe budownictwo.
Należy przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti .
Urządzenie i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli stosowane będą przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Podczas eksploatacji odkurzacz przemysłowy nie może leżeć.
 • Odkurzacza przemysłowego nie wolno używać do zbierania substancji wybuchowych, materiałów żarzących się, palących lub łatwopalnych oraz agresywnych pyłów (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.) (wyjątek: wióry drewniane).
 • Odkurzacza przemysłowego nie wolno używać do zbierania palnych substancji płynnych (np. benzyny, rozpuszczalników, kwasów, środków chłodzących, smarów itp).
 • Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbestu).

Zakres dostawy

Odkurzacz na sucho i na mokro wraz z wkładem filtra, kompletnym wężem ssącym z przyłączem węża, nasadką węża i adapterem stożkowym, workiem na pył z tworzywa sztucznego PE VC 20/40, instrukcją obsługi.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.group

Stosowanie przedłużacza

Stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju. W przeciwnym razie może dojść do spadku mocy urządzenia i przegrzania przewodu. Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony. Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
Zalecane minimalne przekroje i maksymalne długości przewodów dla VC 20/40 podczas eksploatacji z elektronarzędziem podłączonym do gniazda zasilającego:
Zalecane minimalne przekroje i maksymalne długości przewodów dla VC 20/40:
Stosować wyłącznie przedłużacze z przewodem ochronnym.
Nie stosować przedłużaczy o przekroju 1,25 mm² i 2 mm².
Zalecane minimalne przekroje i maksymalne długości przewodów dla VC 20/40 podczas eksploatacji z elektronarzędziem podłączonym do gniazda zasilającego:
Przekrój przewodu
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Napięcie sieciowe 110 V
nie jest zalecane
25 m
nie jest zalecane
Napięcie sieciowe 220- 240 V
30 m
50 m
nie jest zalecane
Zalecane minimalne przekroje i maksymalne długości przewodów dla VC 20/40:
Przekrój przewodu
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Napięcie sieciowe 110 V
nie jest zalecane
nie jest zalecane
75 m
Napięcie sieciowe 220- 240 V
30 m
50 m
nie jest zalecane

Przedłużacz na wolnym powietrzu

Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze.

Stosowanie agregatu prądotwórczego lub transformatora

To urządzenie może zostać podłączone do prądnicy lub transformatora, jeśli spełnione będą następujące warunki: Moc wtórna w watach powinna być większa o co najmniej dwa razy od maksymalnej mocy podanej na tabliczce znamionowej urządzenia, napięcie robocze powinno przez cały czas mieścić się w granicach pomiędzy +5 % a –15 % napięcia znamionowego, częstotliwość od 50 do 60 Hz i nigdy nie może przekroczyć 65 Hz; powinien być również zainstalowany automatyczny regulator napięcia ze wzmacniaczem rozruchowym.
W żadnym wypadku nie podłączać równocześnie innych urządzeń do generatora/transformatora. Włączanie lub wyłączanie innych urządzeń może spowodować skoki napięcia w górę lub w dół, które mogą uszkodzić urządzenie.

Akustyczny sygnał ostrzegawczy

Jeśli prędkość powietrza przepływającego przez wąż ssący spadnie poniżej 20 m/s, wówczas ze względów bezpieczeństwa załączy się akustyczny sygnał ostrzegawczy.

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Napięcie znamionowe
100 V
110 V
110 V
200 V
Znamionowy pobór mocy
1200 W
1200 W
1100 W
950 W
Moc przyłączeniowa wbudowanego gniazda zasilającego do elektronarzędzi (opcjonalnie)

1600 W


Przewód przyłączeniowy (typ)
VCTF
3 x 2,0 mm²
A07 QQ‑F
3 / 12 AWG
H07 BQ‑F
3G 1,5 mm²
VCTF
3 x 2,0 mm²

Napięcie znamionowe
220-240 V
220-240 V (CH)
220-240 V (GB)
240 V (NZ)
Znamionowy pobór mocy
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
Moc przyłączeniowa wbudowanego gniazda zasilającego do elektronarzędzi (opcjonalnie)
2400 W
1100 W
1800 W
1200 W
Przewód przyłączeniowy (typ)
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²

Dane dotyczące przepływu powietrza

Znamionowy pobór mocy
950 W
1100 W
1200 W
Maks. strumień objętości zasysanego powietrza
55 l/s
61 l/s
61 l/s
Maks. podciśnienie
19500 Pa
23000 Pa
23000 Pa

Dane ogólne


VC 20-UM
VC 40-UM
Częstotliwość sieci
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
12,9 kg
14,6 kg
Wymiary
505 mm x 380 mm x 500 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Przewód przyłączeniowy
7,5 m
7,5 m
Pojemność zbiornika
21 ℓ
36 ℓ
Pojemność użytkowa worka na pył
23 kg
40 kg
Maksymalna objętość zbieranej wody
13,5 ℓ
25 ℓ
Średnica węża ssącego (długość: 3,5 m)
27 mm
27 mm
Średnica węża ssącego (długość: 5 m)
36 mm
36 mm
Temperatura robocza
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃

Informacje dotyczące urządzeń i ich użytkowania

Klasa ochrony
Klasa ochrony I
Klasa ochrony
IP X4 - zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Informacje dotyczące hałasu i wibracji według EN 60335-2-69

Typowy poziom emisji ciśnienia akustycznego według skali A
71 dB
Nieoznaczoność dla wymienionych poziomów ciśnienia akustycznego
2,5 dB
Trójosiowe wartości dotyczące wibracji (suma wektorów wibracji); obejmuje nieoznaczoność (K)
< 2,5 m/s²

Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie

 1. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 2. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 3. Wyjąć akcesoria ze zbiornika i z opakowania.
 4. Włożyć odpowiedni worek na pył zgodnie z instrukcją.
  Do zbierania pyłów niezagrażających zdrowiu: plastikowy worek na pył.
 5. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 6. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.
 7. Przyłączyć wąż ssący do urządzenia.

Wkładanie materiałowego worka na pył

Image alternative
 1. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
  Przy zasysaniu drewnianych wiórów należy zawsze stosować materiałowy worek na pył, aby zapewnić dobrą wydajność ssania.
 2. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 3. Włożyć nowy materiałowy worek na pył i zamocować go na zbiorniku.
 4. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik.
 5. Zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 6. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.
 7. Przyłączyć wąż ssący do urządzenia.

Wkładanie plastikowego worka na pył

 1. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 2. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 3. Umieścić w zbiorniku nowy plastikowy worek na pył (instrukcja na urządzeniu).
 4. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Stosowanie ssawek klasy M

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W przypadku odkurzaczy klasy H, L i M w urządzeniu znajduje się szkodliwy dla zdrowia pył.
 • Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z utylizacją zbiorników na pył, mogą przeprowadzić wyłącznie fachowcy. Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.
 • Przed usunięciem odkurzacza z obszaru ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, odkurzacz należy z zewnątrz odkurzyć, wytrzeć lub szczelnie zapakować. Ponieważ wszystkie elementy urządzenia, które używane były w obszarze z substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub zagrażającymi środowisku naturalnemu, traktuje się jako zanieczyszczone, należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu.
 • Nigdy nie używać urządzenia bez kompletnego systemu filtracyjnego.

Praca bez korzystania z gniazda zasilającego na urządzeniu

Image alternative
 1. Przed włożeniem wtyczki do gniazda upewnić się, że wyłącznik główny ustawiony jest na "WYŁ.".
 2. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 3. Obrócić wyłącznik główny na pozycję "WŁ".

Korzystanie z gniazda zasilającego na urządzeniu

Gniazdo zasilające na urządzeniu przeznaczone jest wyłącznie do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzi do odkurzacza.
Jeśli do gniazda zasilającego na urządzeniu podłączone jest jakieś elektronarzędzie, należy przestrzegać instrukcji obsługi tego elektronarzędzia oraz zawartych w niej przepisów bezpieczeństwa.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
 2. Sprawdzić, czy maksymalny pobór mocy podłączanego elektronarzędzia nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej mocy gniazda zasilającego na urządzeniu, patrz rozdział "Dane techniczne" i nadruk na gnieździe zasilającym.
 3. Przed włożeniem wtyczki elektronarzędzia do gniazda upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
 4. Włożyć wtyczkę elektronarzędzia do gniazda zasilającego na urządzeniu.
 5. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 6. Obróć wyłącznik główny w pozycję "Auto".
 7. Włączyć elektronarzędzie.
  Po wyłączeniu elektronarzędzia odkurzacz jeszcze przez chwilę będzie pracować, do całkowitego odessania pyłu znajdującego się w wężu ssącym.

Zbieranie suchego pyłu

Przed przystąpieniem do odsysania suchego pyłu, zwłaszcza pyłu mineralnego, należy zawsze pamiętać o włożeniu odpowiedniego worka na pył do zbiornika. Dzięki temu zebrany materiał można w prosty sposób wyrzucić, nie powodując pylenia.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Nigdy nie odkurzać bez filtra.
 • Należy zadbać o to, aby filtr był suchy, a włożony worek na pył odpowiedni.

Wymiana materiałowego worka na pył

ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Szpiczaste przedmioty mogą przebić worek na pył.
 • Upewnić się, że żadne przedmioty, nie przebiły worka.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Zamknąć końcówkę worka na pył za pomocą pokrywki.
 5. Wyczyścić zbiornik ściereczką.
 6. Do zbiornika włożyć nowy materiałowy worek na pył.
 7. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Wymiana plastikowego worka na pył

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Zamknąć plastikowy worek na pył za pomocą taśmy zaciskowej poniżej otworów.
 5. Wyjąć plastikowy worek na pył.
 6. Wyczyścić zbiornik ściereczką.
 7. Umieścić w zbiorniku nowy plastikowy worek na pył (instrukcja na urządzeniu).
 8. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Zbieranie cieczy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Nigdy nie odkurzać bez filtra.
 1. Skontrolować poziom wypełnienia.
 2. Do pracy na mokro używać w miarę możliwości oddzielnego filtra.
  Zalecany jest filtr Hilti VC 20/40 universal (2121387).
Image alternative
 1. Po zassaniu cieczy otworzyć oba zaczepy zatrzaskowe.
 2. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu, aby filtr mógł wyschnąć.
 3. Opróżnić zbiornik i wypłukać go wodą z węża. Wyczyścić szczotką elektrody oraz, po uprzednim wysuszeniu, przetrzeć ręką filtr.
 4. Pozostawić zbiornik do wysuszenia.

Opróżnianie zbiornika z suchych pyłów

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 3. Wyjąć worek na pył ze zbiornika lub chwycić za wgłębienie uchwytowe i przechylić zbiornik w celu opróżnienia.
 4. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Opróżnianie zbiornika bez worka na pył (w przypadku zbierania cieczy)

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 3. Chwycić za wgłębienie uchwytowe i przechylić zbiornik w celu opróżnienia.
 4. Wyczyścić brzeg zbiornika ściereczką.
 5. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja urządzenia

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez prąd elektryczny. Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może spowodować ciężkie obrażenia.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Nigdy nie używać odkurzacza z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Obce ciała nie mogą wniknąć do wnętrza urządzenia.
 • Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu elektrycznemu urządzenia.

Kontrola poziomu wypełnienia

 1. Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 3. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 4. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 5. Skontrolować gniazdo pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić je szczotką.
 6. Skontrolować uszczelkę głowicy ssącej pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić ją ściereczką.
 7. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Wymiana filtra

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć zaczep zatrzaskowy osłony filtra.
 3. Otworzyć osłonę filtra.
 4. Ostrożnie wyjąć filtr za wgłębienia uchwytowe w mocowaniu.
 5. Wyczyścić uszczelki ściereczką.
 6. Włożyć nowy filtr.
 7. Zamknąć osłonę filtra, zatrzaskując do przodu blokadę pokrywy.
 8. Zamknąć zaczep zatrzaskowy osłony filtra.

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

 1. Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy odkurzacz został odpowiednio zmontowany i działa prawidłowo.
 2. Sprawdzić działanie urządzenia.

Transport i przechowywanie

Transport

Nie przenosić pełnego urządzenia.
Urządzenia nie wolno zawieszać na dźwigu.
 • Ewentualnie usunąć kondycjoner sieciowy i nieprzymocowany osprzęt z mocowania.
 • Urządzenie należy opróżnić przed przeniesieniem w inne miejsce.
 • Nie przechylać urządzenia ani nie transportować go w poziomie, jeśli zassana została ciecz.
 • Na czas transportu złączyć oba końce węża za pomocą adaptera stożkowego.

Przechowywanie

 • Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Zadziałanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego (zmniejszona moc ssania)
Pełny worek na pył
 • Wymienić worek na pył.
Filtr jest mocno zanieczyszczony
 • Wymienić filtr.
Zabrudzony wąż, odkurzacz lub osłona odsysająca
 • Wyczyścić wąż i osłonę odsysającą.
Przełącznik ustawiania średnicy węża w nieprawidłowej pozycji
 • Ustawić średnicę węża.
Z odkurzacza wydostaje się pył.
Filtr nieprawidłowo zamontowany.
 • Ponownie założyć filtr.
Uszkodzony filtr.
 • Założyć nowy filtr.
Uszkodzona uszczelka filtra.
 • Założyć nowy filtr.
Urządzenie włącza się i wyłącza samoczynnie lub przez użytkownika przepływa ładunek elektrostatyczny.
Ładunek elektrostatyczny nie jest prawidłowo odprowadzany; urządzenie podłączone do uziemionego gniazda sieciowego.
 • Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda, zastosować wąż antystatyczny.
Urządzenie nie daje się uruchomić lub wyłącza się po krótkim czasie.
Zadziałał wyłącznik dopływu wody.
 • Oczyścić szczotką czujniki i ich otoczenie.
Silnik nie działa.
Zadziałał bezpiecznik w gnieździe sieciowym.
 • Włączyć bezpiecznik; w razie ponownego zadziałania, ustalić przyczynę powstawania nadmiaru prądu.
Pełny zbiornik.
 • Wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.
Zadziałał wyłącznik termiczny silnika.
 • Wyłączyć urządzenie i odczekać ok. 5 min w celu ochłodzenia.
 • Jeżeli nie można ponownie uruchomić silnika, skontaktować się z serwisem.
Wyłącznik termiczny wielokrotnie wyłącza silnik z powodu zanieczyszczenia szczelin wentylacyjnych.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
Silnik nie działa w trybie pracy automatycznej.
Używane elektronarzędzie jest uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone.
 • Sprawdzić, czy podłączone urządzenie pracuje lub prawidłowo włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
Nie działa system automatycznego czyszczenia filtra.
Niepodłączony wąż ssący.
 • Podłączyć wąż ssący.

Utylizacja

Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!
Płuczka wiertniczaZ punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne.
 • Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w związku z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
Zaleca się następujący sposób uzdatniania:
 • Płuczki wiertnicze należy zbierać (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 • Odczekać, aż płuczka wiertnicza się osadzi i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
 • Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.
Zwierciny
 • Zwierciny należy utylizować zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r4012.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .