Język

VC 40H-X
VC 40H-XE

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W naszych dokumentacjach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na naszych rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych

Dodatkowe symbole

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Zakaz transportowania dźwigiem

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Specjalne naklejki na produkcie

W przypadku odkurzaczy klasy HZdjąć naklejkę ostrzegawczą w odpowiednim języku z załączonego arkusza naklejek i nakleić w odpowiednim miejscu:
Image alternative
OSTRZEŻENIE: W urządzeniu znajdują się pyły szkodliwe dla zdrowia. Opróżniać i konserwować urządzenie, włącznie z utylizacją worka na pył, mogą wyłącznie fachowcy, posiadający odpowiednie wyposażenie ochronne. Nie włączać urządzenia, dopóki nie zostanie zainstalowany cały system filtracyjny.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Odkurzacz do pracy na mokro i sucho
  VC 40H-X
  VC 40H-XE
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze dokładnie przestrzegać poniższych uwag.
 • Należy przeczytać wszystkie wskazówki! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
 • Przed użyciem urządzenia w połączeniu z elektronarzędziem należy przeczytać instrukcję obsługi elektronarzędzia i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
 • Stosować odpowiednie urządzenie. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Osoby używające urządzenia powinny przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z jego obsługą, zagrożeniami, jakie może spowodować odsysany materiał oraz z utylizacją zebranego materiału.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Nieużywane urządzenia przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 • Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią się z nim prawidłowo obchodzić, zostały pouczone o bezpiecznej obsłudze i rozumieją wynikające z użytkowania niebezpieczeństwo. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
 • Dzieci muszą zostać pouczone i pilnowanie, aby nie bawiły się urządzeniem.

Bezpieczeństwo osób

 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać odkurzacza będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu podczas eksploatacji lub konserwacji urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne, buty ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia urządzenia. Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie systemów odsysania zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.

Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniem

 • Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 • Podczas odsysania niebezpiecznych pyłów nie wyłączać systemu czyszczenia filtra, zwłaszcza w przypadku pracy z elektronarzędziem, przy użyciu którego powstaje dużo pyłu.
 • Chronić urządzenie przed mrozem.
 • Należy regularnie czyścić szczotką, zgodnie ze wskazówkami, i kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanizm ograniczenia poziomu wody.
 • Podczas nasadzania głowicy ssącej uważać, aby nie przyciąć sobie palców oraz nie uszkodzić przewodu zasilającego. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ciała i uszkodzenia urządzenia.
 • Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy starannie sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające lub lekko uszkodzone części działają nienagannie i zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być właściwie zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia.
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Gdy urządzenie nie jest eksploatowane (podczas przerw w pracy), przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, wymianą wyposażenia lub filtra, zawsze wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia.
 • Nigdy nie ciągnąć za przewód sieciowy, aby zmienić położenie robocze odkurzacza. Nie przejeżdżać odkurzaczem przez przewód sieciowy.
 • Do transportu urządzenia nie używać dźwigu.
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy klasy H
 • Podczas transportu oraz w okresie, gdy urządzenie nie jest używane, należy zatkać króciec wlotowy korkiem .

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi narzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Włożyć wtyczkę do odpowiedniego, uziemionego gniazda, zainstalowanego zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości, czy gniazdo jest prawidłowo uziemione, należy zlecić sprawdzenie uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
 • Upewnić się, że przewód zasilający nie leży w kałuży.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do wymiany w serwisie Hilti . Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe.
 • Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód sieciowy i/lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
 • Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z przeznaczeniem, np. do przenoszenia urządzenia, zawieszania lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy chronić przed wpływem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do używania na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 • Gniazda zasilającego na urządzeniu używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nigdy nie używać zabrudzonego lub zamoczonego urządzenia. Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Dlatego, zwłaszcza w przypadku częstej obróbki materiałów przewodzących, należy zabrudzone urządzenia regularnie oddawać do kontroli w serwisie Hilti .

Miejsce pracy

 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
 • Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek na stanowisku pracy może spowodować wypadek.
 • Przy użyciu tego urządzenia nie należy pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
 • Należy zadbać o dostateczną wymianę powietrza L w pomieszczeniu, jeśli powietrze zużyte kierowane jest z powrotem do pomieszczenia. Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Zbierane zanieczyszczenia

 • Zabrania się zbierania pyłów szkodliwych dla zdrowia, palnych i/lub wybuchowych (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.). Nie wolno zbierać materiałów, których temperatura przekracza 60°C (140°F), (np. żarzących się papierosów, rozgrzanego popiołu).
 • Zabrania się odsysania palnych, wybuchowych i agresywnych cieczy (np. środków chłodzących i smarów, benzyny, rozpuszczalników, kwasów (pH < 5), zasad (pH >12,5) itp.).
 • W przypadku wyciekania piany lub cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie.
 • Podczas zbierania gorących substancji o maks. temperaturze 60°C (140°F), nosić rękawice ochronne.
 • Podczas pracy z użyciem mineralnej płuczki wiertniczej nosić odzież ochronną i unikać kontaktu płuczki ze skórą (pH > 9, działanie żrące).
 • Unikać styczności z cieczami zasadowymi lub kwaśnymi. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.
Dodatkowo w przypadku odkurzaczy klasy H
 • Urządzenie przeznaczone jest do zbierania suchych, niepalnych pyłów, wiórów drzewnych oraz pyłów szkodliwych dla zdrowia klasy H według EN 60335-2-69. Przy zbieraniu szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H nie wolno użytkować urządzenia bez filtra.
 • Przy odkurzaniu na mokro nie wolno zbierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
 • Podczas prac serwisowych należy zawsze nosić maskę do ochrony dróg oddechowych klasy P2 lub wyższej oraz odzież jednorazowego użytku.
 • Zgromadzony pył należy transportować w pyłoszczelnych pojemnikach. Owijanie nie jest dozwolone. Utylizacja odpadów zawierających azbest powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami i zasadami utylizacji odpadów.
 • Wkładu głównego filtra nie wolno używać ponownie po wyjęciu. Zamontowane na stałe filtry mogą być wymieniane wyłącznie przez specjalistów w odpowiednich strefach, np. tak zwanych strefach dekontaminacji. Zużyty filtr należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Gniazdo urządzeń (tylko VC 40H-XE)
 2. Automatyczne czyszczenie filtra
 3. Przycisk "Czyszczenie filtra WŁ./WYŁ."
 4. Wskaźnik stanu "Automatyczne czyszczenie filtra"
 5. Wyłącznik główny
 6. Króciec wlotowy
 7. Zbiornik
 8. Wgłębienie uchwytowe
 9. Zaczep zatrzaskowy
 10. Głowica ssąca
 11. Uchwyt
 12. Zaczep na przewód
 13. Zacisk zamykający osłonę filtra ze śrubą zabezpieczającą

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Zastosowane tutaj produkty to uniwersalne odkurzacze przemysłowe przeznaczone do użytku komercyjnego. Przeznaczone są do odkurzania na sucho i na mokro.

Nie wolno stosować urządzenia do odkurzania ludzi i zwierząt. Używanie odkurzacza pod wodą jest zabronione.
Produkt przeznaczony jest do odkurzania suchych, niepalnych, szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H zgodnie z EN 60335-2-69. W przypadku odkurzania pyłów azbestowych obowiązują w Republice Federalnej Niemiec przepisy TRGS 519. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju!
  Szczególne wskazówki:
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów o zapobieganiu wypadkom podczas obchodzenia się z odkurzaczami klasy H.

 • Po użyciu odkurzacza klasy H do odkurzania pyłów zawierających azbest w strefie odgrodzonej, nie wolno już stosować odkurzacza typu H w tak zwanej strefie białej.

  Wyjątki dozwolone są tylko wówczas, gdy odkurzacz klasy H zostanie uprzednio poddany kompletnej (tzn. obejmującej również komorę chłodzącą, przestrzenie montażowe na podzespoły elektryczne, same podzespoły elektryczne itd.) dekontaminacji przez specjalistę zgodnie z TRGS 519 Nr. 2.7. Dekontaminacja powinna być pisemnie potwierdzona przez specjalistę i podpisana.
 • Odkurzacze klasy H należy poddawać przeglądowi w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz do roku, w razie potrzeby naprawie i kontroli przez specjalistę (kwalifikacje zgodnie z TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2). Wynik kontroli należy przedłożyć na żądanie.

 • Utylizacja odpadów zawierających azbest powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami i zasadami utylizacji odpadów.

  Ten przeznaczony do użytku komercyjnego produkt nadaje się do następujących zastosowań:
 • Odsysanie dużej ilości pyłu podczas eksploatacji szlifierek diamentowych, przecinarek, młotowiertarek i koronek wiertniczych do wiercenia na sucho firmy Hilti .

 • Zbieranie mineralnej płuczki wiertniczej podczas eksploatacji diamentowych koronek wiertniczych Hilti lub pił diamentowych Hilti oraz zbieranie cieczy o temperaturze < 60°C (140°F).

 • Zbieranie oleju i cieczy o temperaturze < 60°C (140°F).

 • Czyszczenie na mokro i na sucho powierzchni ściennych i podłogowych

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Podczas eksploatacji odkurzacz przemysłowy nie może leżeć.
 • Odkurzacza przemysłowego nie wolno używać do zbierania substancji wybuchowych, materiałów żarzących się, palących lub łatwopalnych oraz agresywnych pyłów (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.) (wyjątek: wióry drewniane).
 • Odkurzacza przemysłowego nie wolno używać do zbierania palnych substancji płynnych (np. benzyny, rozpuszczalników, kwasów, środków chłodzących, smarów itp).

Zakres dostawy

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro z filtrem, wężem ssącym w komplecie ze złączką obrotową (po stronie odkurzacza) i końcówką narzędziową, plastikowym workiem na pył PE VC 20/40, instrukcja obsługi.

Akustyczny sygnał ostrzegawczy

Odkurzacze klasy M i klasy H wyposażone są w ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Sygnał rozlega się ze względów bezpieczeństwa, gdy prędkość powietrza przepływającego przez wąż ssący spadnie poniżej 20 m/s.
Aby akustyczny sygnał ostrzegawczy zadziałał prawidłowo, należy ustawić średnicę zastosowanego węża ssącego za pomocą regulacji średnicy węża.

Automatyczne czyszczenie filtra

Odkurzacz wyposażony jest w automatyczny system czyszczenia filtra, który w znacznej mierze oczyszcza filtr z przywierającego pyłu.
System czyszczenia filtra można wyłączyć naciskając przycisk "Automatyczne czyszczenie filtra WŁ./WYŁ." i znowu włączyć, ponownie naciskając przycisk.
Stan
Znaczenie
Świeci się dioda LED.
System czyszczenia filtra jest aktywowany.
Nie świeci się dioda LED.
System czyszczenia filtra jest dezaktywowany.
Za każdym razem podczas włączania odkurzacza system czyszczenia filtra jest automatycznie aktywowany.
Filtr zostanie automatycznie oczyszczony przez uderzenie strumienia powietrza (pulsujący odgłos).
W przypadku intensywnego używania (zwłaszcza podczas szlifowania, cięcia i wykonywania bruzd) lub podczas zasysania większych ilości pyłu system czyszczenia filtra musi być aktywowany, aby umożliwić stałą wysoką siłę ssania.
System czyszczenia filtra funkcjonuje wyłącznie wówczas, gdy podłączony jest wąż ssący.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Odkurzacza klasy H używać wyłącznie z workiem na pył.
Wyposażenie i jego zastosowanie
Akcesoria
Numer artykułu
Zastosowanie
Worek na pył VC 40H-XE
2250854
Do stosowania przy pracach w podłożach mineralnych, na mokro i sucho
(do VC 40H-X i VC 40H-XE)
Filtr HEPA
2240481
Filtr specjalny do odkurzania pyłów klasy H
Wąż ssący 27 x 3,5 m AS
203865
Na mokro i sucho
Wąż ssący 36 mm
203866
Przeważnie na mokro, nie nadaje się do odsysania pyłu
Wąż ssący 36 x 5 m AS
203867
Na mokro i sucho
 • W przypadku używania odkurzacza do odkurzania pyłów zawierających azbest należy koniecznie zastosować bezpieczny worek filtracyjny oraz odpowiedni filtr.

Dane techniczne

Właściwości produktu


VC 40H-X
VC 40H-XE
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
505 mm x 380 mm x 610 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
14,6 kg
14,6 kg
Pojemność zbiornika
36 ℓ
36 ℓ
Pojemność użytkowa worka na pył
40 kg
40 kg
Ilość wody
25 ℓ
25 ℓ
Temperatura robocza
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatyczne oczyszczanie filtra (okresowo)
15 s
15 s
Klasa ochrony
I
I
Klasa ochrony
IP X4
IP X4
Częstotliwość sieci
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Napięcie znamionowe

W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Zestawienie 110 V do 240 V
Napięcie znamionowe
110 V
(GB)
220 V … 240 V
220 V … 240 V
(CH)
220 V … 240 V
(NZ)
Znamionowy pobór mocy
1 100 W
1 200 W
Moc przyłączeniowa wbudowanego gniazda urządzeń (opcjonalnie)
·/·
2 400 W
1 100 W
1 200 W
Przewód przyłączeniowy (typ)
H07BQ-F 3G
1,5 mm²
H07RN-F 3G
1,5 mm²

Maksymalny strumień objętości powietrza i maksymalne podciśnienie


VC 40H-X
VC 40H-XE
Maksymalny strumień objętości (Dane turbiny)
1100 W
68 ℓ/s
68 ℓ/s
1200 W
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maksymalny strumień objętości (powietrza)
1100 W
134 m³/h
134 m³/h
1200 W
146 m³/h
146 m³/h
Maksymalne podciśnienie
1100 W
229 hPa
229 hPa
1200 W
249 hPa
249 hPa

Informacje o hałasie i wibracjach, pomiar według EN 60335

Poniższe dane dotyczą wszystkich odkurzaczy przemysłowych VC 20 i VC 40.
Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego (LpA)
73 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
2,5 dB(A)
Wartość emisji wibracji
< 2,5 m/s²

Stosowanie przedłużaczy

 • Stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju.
W razie nieprzestrzegania może dojść do straty mocy elektronarzędzia oraz do przegrzania przedłużacza.
 • Nie stosować przedłużaczy o przekroju mniejszym niż 1,5 mm2.
 • Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.
 • Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
 • Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.

Uruchomienie

ZAGROŻENIE
Zagrożenie przez prąd elektryczny. Nieprawidłowe podłączenie odkurzacza może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
 • Odkurzacz podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego źródła prądu.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza! Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.

Wkładanie polietylenowego worka utylizacyjnego

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Do zbiornika włożyć nowy polietylenowy worek utylizacyjny.
 5. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Wkładanie/wymiana worka na pył (do odkurzania pyłów klasy H)

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Zamknąć worek na pył za pomocą opaski kablowej poniżej otworu odpowietrzającego.
 5. Wyjąć worek na pył.
 6. Wyczyścić zbiornik ściereczką.
 7. Do zbiornika włożyć nowy worek na pył.
 8. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Wkładanie bezpiecznego worka filtracyjnego (do odkurzania pyłów zawierających azbest)

Przy odkurzaniu pyłów zawierających azbest bezpieczny worek filtracyjny musi być bezwzględnie używany.
Przestrzegać szczególnych wskazówek dot. użytkowania przy odkurzaniu pyłów zawierających azbest!
 1. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 2. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 3. Włożyć bezpieczny worek filtracyjny.
 4. Wywinąć bezpieczny worek filtracyjny na zbiornik.
 5. Włożyć adapter bezpiecznego worka filtracyjnego w uchwyt.
 6. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 7. Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.

Wyjmowanie/wymiana bezpiecznego worka filtracyjnego (do odkurzania pyłów zawierających azbest)

 1. Odblokować głowicę ssącą.
 2. Wyjąć bezpieczny worek filtracyjny za kołnierz do góry.
 3. Zamknąć szczelnie otwór przyłącza ssącego bezpiecznego worka filtracyjnego.
 4. Wywinąć bezpieczny worek filtracyjny do góry i zamknąć otwór odpowietrzający za pomocą języczka samoprzylepnego.
 5. Zamknąć porządnie bezpieczny worek filtracyjny za pomocą dołączonej opaski kablowej.
  • Zutylizować pyłoszczelny worek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyczyścić zbiornik ściereczką.

Obsługa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W wyniku uszkodzenia systemu filtrującego może wydostawać się szkodliwy dla zdrowia pył.
 • W nagłym przypadku (np. pęknięcie filtra) wyłączyć odkurzacz, wyciągnąć wtyczkę z gniazda i oddać odkurzacz do kontroli przez fachowca, zanim odkurzacz zostanie ponownie użyty.
ZAGROŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W przypadku odkurzaczy klasy H, L i M w urządzeniu znajduje się szkodliwy dla zdrowia pył.
 • Opróżnianie i konserwację urządzenia, włącznie z utylizacją zbiorników na pył, mogą przeprowadzić wyłącznie fachowcy. Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.
 • Przed usunięciem odkurzacza z obszaru ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, odkurzacz należy z zewnątrz odkurzyć, wytrzeć lub szczelnie zapakować. Ponieważ wszystkie elementy urządzenia, które używane były w obszarze z substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub zagrażającymi środowisku naturalnemu, traktuje się jako zanieczyszczone, należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu.
 • Nigdy nie używać urządzenia bez kompletnego systemu filtracyjnego.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza! Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się odkurzacza.
 • Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.

Praca bez korzystania z gniazda zasilającego na urządzeniu

 1. Przed włożeniem wtyczki do gniazda upewnić się, że wyłącznik główny ustawiony jest na "WYŁ.".
 2. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 3. Obrócić wyłącznik główny na pozycję "WŁ".

Korzystanie z gniazda zasilającego na urządzeniu

Gniazdo zasilające na urządzeniu przeznaczone jest wyłącznie do bezpośredniego podłączenia elektronarzędzi do odkurzacza.
Jeśli do gniazda zasilającego na urządzeniu podłączone jest jakieś elektronarzędzie, należy przestrzegać instrukcji obsługi tego elektronarzędzia oraz zawartych w niej przepisów bezpieczeństwa.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
 2. Sprawdzić, czy maksymalny pobór mocy podłączanego elektronarzędzia nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej mocy gniazda zasilającego na urządzeniu, patrz rozdział "Dane techniczne" i nadruk na gnieździe zasilającym.
 3. Przed włożeniem wtyczki elektronarzędzia do gniazda upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
 4. Włożyć wtyczkę elektronarzędzia do gniazda zasilającego na urządzeniu.
 5. Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
 6. Obróć wyłącznik główny w pozycję "Auto".
 7. Włączyć elektronarzędzie.
  Po wyłączeniu elektronarzędzia odkurzacz jeszcze przez chwilę będzie pracować, do całkowitego odessania pyłu znajdującego się w wężu ssącym.

Zbieranie suchego pyłu

Za pomocą tego urządzenia można zbierać wszelkie rodzaje pyłów do klasy H. Stosowanie worka na pył jest wymagane ustawowo.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Nigdy nie odkurzać bez filtra.
 • Należy zadbać o to, aby filtr był suchy, a włożony worek na pył odpowiedni.

Zbieranie cieczy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Nigdy nie odkurzać bez filtra.
 1. Skontrolować poziom wypełnienia.
 2. Do pracy na mokro używać w miarę możliwości oddzielnego filtra.
 3. Po zassaniu cieczy otworzyć oba zaczepy zatrzaskowe.
 4. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu, aby filtr mógł wyschnąć.
 5. Opróżnić zbiornik i wypłukać go wodą z węża. Wyczyścić szczotką elektrody oraz, po uprzednim wysuszeniu, przetrzeć ręką filtr.
 6. Pozostawić zbiornik do wysuszenia.

Po odkurzaniu

 1. Wyłączyć elektronarzędzie.
 2. Obróć wyłącznik główny na pozycję "WYŁ".
 3. Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
 4. Zwinąć przewód przyłączeniowy i zawiesić na zaczepie.
 5. Opróżnić zbiornik i wyczyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
 6. Zwinąć wąż.
 7. Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.

Opróżnianie zbiornika bez worka na pył (w przypadku zbierania cieczy)

 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 3. Chwycić za wgłębienie uchwytowe i przechylić zbiornik w celu opróżnienia.
 4. Wyczyścić brzeg zbiornika ściereczką.
 5. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja urządzenia

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez prąd elektryczny. Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może spowodować ciężkie obrażenia.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Nigdy nie używać odkurzacza z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Obce ciała nie mogą wniknąć do wnętrza urządzenia.
 • Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu elektrycznemu urządzenia.
Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia obchodzić się z urządzeniem tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla personelu konserwacyjnego i osób trzecich.
 • Zastosować wentylację z wykorzystaniem filtrów.
 • Należy nosić odzież ochronną.
 • Miejsce przeprowadzania konserwacji oczyścić tak, aby do otoczenia nie przedostawały się żadne niebezpieczne substancje.
 • Przed usunięciem urządzenia z obszaru ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, urządzenie należy z zewnątrz odkurzyć, wytrzeć lub szczelnie zapakować. Unikać przy tym rozprzestrzeniania nagromadzonych, niebezpiecznych pyłów.
 • Podczas konserwacji i naprawy wszystkie części, których nie udało się dokładnie wyczyścić, należy zapakować w szczelne worki i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać w serwisie Hilti lub zlecać wykwalifikowanemu personelowi kontrolę techniczną urządzenia, np. pod kątem uszkodzenia filtra, szczelności i działania mechanizmów kontrolnych.
 • Dodatkowo w przypadku maszyn klasy H należy sprawdzać sprawność filtracyjną maszyny co najmniej raz do roku lub częściej, jeśli tak ustalono w przepisach krajowych. Metoda kontroli, która może zostać zastosowana do sprawdzenia sprawności filtracyjnej maszyny, ustalona jest w 22.AA.201.2. Jeśli kontrola nie przyniesie wyniku pozytywnego, należy ją powtórzyć z użyciem nowego filtra głównego.

Automatyczne czyszczenie filtra

Nie czyścić filtra, stukając nim o twarde przedmioty lub za pomocą ostrych narzędzi. Może to prowadzić do skrócenia żywotności filtra.
Filtra nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową. Może to spowodować pęknięcia w materiale filtra.
Filtr jest częścią podlegającą zużyciu.
 • Filtr wymieniać przynajmniej raz na pół roku.
 • Jednak w przypadku intensywnej eksploatacji filtr należy wymieniać częściej.

Wymiana filtra

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli nie zostanie zastosowany filtr, mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • Nigdy nie odkurzać bez filtra.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała !
 • Za pomocą tego urządzenia nie wolno zasysać pyłów niebezpiecznych.
 • To urządzenie wolno stosować wyłącznie na sucho.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Odkręcić śrubę mocującą na osłonie filtra.
 3. Otworzyć osłonę filtra.
 4. Ostrożnie wyjąć filtr za wgłębienia uchwytowe w mocowaniu.
 5. Natychmiast włożyć filtr do pyłoszczelnego worka.
  • Zutylizować filtr w zamkniętym worku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wyczyścić stronę czystego gazu i powierzchnię uszczelnienia w odkurzaczu.
 7. Włożyć nowy filtr.
 8. Zamknąć osłonę filtra, zatrzaskując do przodu blokadę pokrywy.
 9. Zamontować śrubę mocującą.

Kontrola poziomu wypełnienia

Image alternative
 1. Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.
 2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 3. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 4. Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
 1. Skontrolować gniazdo pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić je szczotką.
 2. Skontrolować uszczelkę głowicy ssącej pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić ją ściereczką.
 3. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

 1. Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy odkurzacz został odpowiednio zmontowany i działa prawidłowo.
 2. Sprawdzić działanie urządzenia.

Transport i przechowywanie

Transport

Nie przenosić pełnego urządzenia.
Urządzenia nie wolno zawieszać na dźwigu.
  ZAGROŻENIE
  Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Przez króciec wlotowy mogą wydostawać się niebezpieczne zassane przez odkurzacz substancje.
 • W odkurzaczach klasy H i M należy na czas transportu i przerw w użytkowaniu zamknąć króciec wlotowy korkiem.
 • Ewentualnie usunąć kondycjoner sieciowy i nieprzymocowany osprzęt z mocowania.
 • Urządzenie należy opróżnić przed przeniesieniem w inne miejsce.
 • Nie przechylać urządzenia ani nie transportować go w poziomie, jeśli zassana została ciecz.
 • Na czas transportu złączyć oba końce węża za pomocą adaptera stożkowego.
Szczególne wskazówki dotyczące bezpyłowego transportuW celu zapewnienia bezpyłowego transportu należy podjąć następujące działania:
 • Włożyć wąż ssący do dołączonego worka transportowego i zamknąć worek transportowy.
 • Zamknąć przyłącze węża.
 • Wyjąć rurę ssącą z dyszą podłogową z uchwytu. Przenieść urządzenie za uchwyt i rurę ssącą, nie za pałąk do przesuwania.

Przechowywanie

 • Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Tabela usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
W przypadku odkurzaczy klasy M i klasy H: Akustyczny sygnał ostrzegawczy (zmniejszona siła ssania)
Pełny worek na pył.
 • Wymienić worek na pył.
Filtr jest mocno zanieczyszczony.
 • Jeśli automatyczne czyszczenia filtra jest dezaktywowane, należy je aktywować i włączyć odkurzacz na 30 sekund.
Zapchany wąż ssący lub osłona przeciwpyłowa elektronarzędzia.
 • Wyczyścić wąż ssący i osłonę przeciwpyłową.
Przełącznik ustawiania średnicy węża w nieprawidłowej pozycji.
 • Ustawić średnicę węża.
 • Podczas wierceń wiertłem rurowym stosować wąż o średnicy 15 mm.
Z odkurzacza wydostaje się pył.
Filtr jest nieprawidłowo zamontowany.
 • Ponownie zamontować filtr.
Uszkodzony filtr.
 • Zamontować nowy filtr.
Urządzenie włącza się i wyłącza samoczynnie lub przez użytkownika przepływa ładunek elektrostatyczny.
Ładunek elektrostatyczny nie jest prawidłowo odprowadzany, urządzenie nie jest przyłączone do uziemionego gniazda sieciowego.
 • Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda, zastosować wąż antystatyczny.
Urządzenie nie daje się uruchomić lub wyłącza się po krótkim czasie.
Zadziałał wyłącznik dopływu wody.
 • Wyczyścić szczotką czujniki i ich otoczenie.
Silnik nie działa.
Zadziałał bezpiecznik w gnieździe sieciowym.
 • Włączyć bezpiecznik.
 • W razie ponownego zadziałania, ustalić przyczynę powstawania nadmiaru prądu.
Pełny zbiornik.
 • Wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik.
Zadziałał wyłącznik termiczny silnika.
 • Wyłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia na ok. 5 minut.
 • Jeśli silnik nie zadziała, oddać urządzenie do serwisu Hilti .
Wyłącznik termiczny wielokrotnie wyłącza silnik.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
Silnik nie działa w trybie pracy automatycznej.
Urządzenie jest uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone.
 • Skontrolować podłączone urządzenie pod kątem działania lub prawidłowo włożyć wtyczkę do gniazda.
Nie działa system automatycznego czyszczenia filtra.
Niepodłączony wąż ssący.
 • Podłączyć wąż ssący do urządzenia.

Utylizacja

Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!
Płuczka wiertniczaZ punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne.
 • Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w związku z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
Zaleca się następujący sposób uzdatniania:
 • Płuczki wiertnicze należy zbierać (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
 • Odczekać, aż płuczka wiertnicza się osadzi i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
 • Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.
Zwierciny
 • Zwierciny należy utylizować zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative