Język

DX 9–ENP

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

Znaki nakazu

Na produkcie zastosowano następujące znaki nakazu:
Image alternative Używać rękawic ochronnych
Image alternative Ogólny znak nakazu
Image alternative Przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Osadzak
  DX 9–ENP
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do montażu bezpośredniego napędzanych materiałem miotającym

 • Nie dokonywać modyfikacji ani zmian w osadzaku.
 • Zawsze używać osadzaków, elementów wyposażenia (stopek, prowadnic kołków, magazynków, tłoków i akcesoriów) a także materiałów eksploatacyjnych (elementów mocujących i nabojów) dostosowanych wzajemnie do siebie.
 • Sprawdzić osadzak i akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
 • Ruchome elementy muszą działać nienagannie i nie mogą się zacinać. Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i oliwienia podanych w tej instrukcji obsługi.
 • Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane, aby zapewnić prawidłowe działanie osadzaka. Uszkodzone części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Używać wyłącznie nabojów Hilti DX lub innych odpowiednich nabojów spełniających minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
 • Osadzak stosować tylko do wymienionych zastosowań zgodnych z przeznaczeniem.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w nieodpowiednim podłożu, np. zbyt cienkim, zbyt twardym lub zbyt łamliwym materiale. Osadzenie w tych materiałach może spowodować złamanie elementu mocującego, odpryski lub przebicie przez materiał. Przykładami nieodpowiednich materiałów są:
 • Spoiny w stali, żeliwo, szkło, marmur, tworzywa sztuczne, brąz, mosiądz, miedź, materiały izolacyjne, pustaki, cegły ceramiczne, cienkie blachy < 4 mm) i gazobeton.
 • Przestrzegać informacji podanych w „Podręczniku techniki zamocowań” firmy Hilti lub w odpowiednich lokalnych „Zasadach technicznych techniki zamocowań” firmy Hilti . Dodatkowo zawsze przestrzegać instrukcji zastosowania osadzanych elementów mocujących.
Wymagania przed użyciem
 • Osadzak wolno obsługiwać lub konserwować tylko wyłącznie osobom do tego upoważnionym i poinstruowanym o możliwych zagrożeniach.
 • Podczas użytkowania urządzenia nosić środki ochrony indywidualnej.
 • Nosić odpowiednie okulary ochronne i kask.
 • Używać rękawic ochronnych. Osadzak może się nagrzewać podczas pracy.
 • Nosić ochraniacze słuchu. Zapłon ładunku miotającego może uszkodzić słuch.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek w miejscu pracy może prowadzić do wypadków.
 • Należy zadbać o dobre oświetlenie miejsca pracy i odpowiednią wentylację w pomieszczeniach zamkniętych.
Bezpieczeństwo osób
 • Nie dociskać osadzaka do ręki lub do innej części ciała! Nigdy nie kierować osadzaka na inne osoby!
 • Nie wolno dociskać osadzaka dłonią za magazynek, prowadnicę kołka, tłok, prowadnicę tłoka ani założony element mocujący. Ręczne dociśnięcie osadzaka może spowodować jego gotowość do pracy, nawet jeżeli nie zamontowano prowadnicy kołka. Stwarza to zagrożenie odniesieniem poważnych obrażeń ciała dla użytkownika i innych osób.
 • Wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu muszą nosić ochraniacze słuchu, okulary ochronne oraz kask ochronny.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i przystępować z rozwagą do pracy przy użyciu urządzenia do montażu bezpośredniego. Nie używać osadzaka w przypadku zmęczenia albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Zaprzestać pracy w przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu. Chwila nieuwagi podczas korzystania z osadzaka może spowodować ciężkie obrażenia ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała podczas pracy. Zadbać o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Podczas korzystania z osadzaka ramiona powinny być zgięte, nie wyprostowane.
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami do montażu bezpośredniego
 • Używać osadzaka tylko zgodnie z przeznaczeniem i w nienagannym stanie, nie do celów, do których nie jest on przeznaczony.
 • Nie używać osadzaka w miejscach, w których istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
 • Przed osadzeniem elementów mocujących należy upewnić się, że nikt nie znajduje się w kierunku osadzania za elementem, w którym mają być osadzone elementy mocujące. Zagrożenie ze strony elementów mocujących przechodzących na wylot!
 • Upewnić się, że wylot narzędzia do osadzania nigdy nie jest skierowany na użytkownika ani inne osoby.
 • Osadzak należy trzymać tylko za przewidziane powierzchnie do chwytania.
 • Utrzymywać uchwyty w takim stanie, by były suche, czyste, nie mogą być one zanieczyszczone smarem lub zaolejone.
 • Za spust wolno pociągnąć dopiero wtedy, gdy osadzak jest całkowicie i pionowo dociśnięty do powierzchni.
 • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wybrane ustawienie energii.
 • Osadzić na próbę elementy mocujące na danym podłożu.
 • Osadzak należy zawsze przykładać do gładkiej, równej i wolnej powierzchni, której podłoże zapewnia pełną nośność.
 • Podczas osadzania zawsze trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia się elementu mocującego z materiału podłoża.
 • Nie wolno osadzać elementów mocujących w istniejących otworach, chyba że zaleca to Hilti (np. DX-Kwik).
 • Nie należy stosować raz już użytych elementów mocujących – niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Należy użyć nowego elementu mocującego.
 • Nie wolno poprawiać osadzenia zbyt płytko osadzonego elementu mocującego! Element mocujący może pęknąć.
 • Zachować wymagane odstępy od brzegu i odstępy pomiędzy elementami mocującymi (patrz rozdział Minimalne odstępy).
 • Nigdy nie pozostawiać załadowanego osadzaka bez nadzoru.
 • Rozładować osadzak (wyjąć taśmę z nabojami i elementy mocujące) zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia, serwisu i konserwacji, w razie wymiany prowadnicy kołka oraz na czas przerw w pracy lub przechowywania urządzenia.
 • Osadzak należy transportować i przechowywać w przewidzianej do tego celu walizce Hilti .
 • Nieużytkowane i osadzaki należy przechowywać rozładowane w suchym, bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Termiczne środki bezpieczeństwa
 • Nie należy przekraczać maksymalnej częstotliwości osadzania zalecanej w rozdziale Dane techniczne .
 • Jeśli osadzak ulegnie przegrzaniu albo taśma z nabojami odkształci się lub stopi, należy wyjąć taśmę z nabojami i pozostawić osadzak do ostygnięcia.
 • Nie należy demontować osadzaka, gdy jest gorący. Poczekać, aż osadzak ostygnie.
Niebezpieczeństwo eksplozji nabojów
 • Należy zawsze używać nabojów, które są odpowiednie lub dopuszczone do stosowania w osadzaku.
 • Taśmę z nabojami należy wyjąć na czas przerwy, po zakończeniu pracy lub na czas transportu osadzaka.
 • Nie należy próbować na siłę wyciągać elementów mocujących/ lub nabojów z taśmy magazynka lub osadzaka.
 • Nieużywane naboje należy przechowywać zgodnie z instrukcjami przechowywania nabojów do osadzaków napędzanych materiałem miotającym (np. w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 5°C do 25°C) w zabezpieczonym miejscu.
 • Nie pozostawiać niezużytych lub częściowo używanych taśm z nabojami. Zebrać zużyte taśmy z nabojami i przechowywać w odpowiednim miejscu.
 • Należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i przechowywania, które są podane w karcie charakterystyki nabojów.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Wyświetlacz
 2. Przycisk Bluetooth
 3. Przycisk Reset
 4. Uchwyt
 5. Kanał wlotowy nabojów
 6. Pokrętło regulacji mocy
 7. Tuleja obrotowa
 8. Wylot (wymienny)
 9. Stopka
 10. Przycisk odblokowujący magazynek
 11. Uchwyt do przenoszenia
 12. Magazynek
 13. Przycisk wyzwalania
 14. Otwór wylotowy nabojów
 15. Zapadka

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to osadzak służący do osadzania specjalnych elementów do mocowania blaszanych profili trapezowych na dźwigarach stalowych.

Możliwe użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Osadzaka nie wolno użytkować w obszarze zagrożonym pożarem lub wybuchem.
Osadzaka nie wolno używać z nabojami i elementami mocującymi innymi niż dla niego dopuszczone.
Elementów mocujących nie wolno wbijać w materiały inne niż stal konstrukcyjna, w szczególności w stal hartowaną, kruchą, żeliwo i stal sprężynową.

Urządzenia zabezpieczające

Osadzak posiada 5 zabezpieczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi urządzenia i osobom w jego otoczeniu.
Zasada działania tłoka pośredniegoEnergia ładunku miotającego przenosi się na tłok, którego masa podlegająca przyspieszeniu osadza gwóźdź w podłożu.
Dzięki zastosowaniu zasady tłoka urządzenie można zaklasyfikować jako osadzak typu „Low Velocity Tool”. Około 95% energii kinetycznej absorbowanej jest przez tłok po odpaleniu urządzenia. Ponieważ tłok w każdym przypadku zatrzymywany jest na końcu procesu osadzania w urządzeniu, nadmiar energii pozostaje w urządzeniu. Dzięki temu praktycznie niemożliwe są niebezpieczne przestrzały z prędkością wylotową elementu mocującego ponad 100 m/s.
Zabezpieczenie w razie upadku urządzeniaZabezpieczenie przed odpaleniem przy upadku uzyskane zostało przez sprzężenie mechanizmu zapłonowego z mechanizmem dociskowym osadzaka.
Zabezpieczenie spustuZabezpieczenie spustu gwarantuje, że samo tylko naciśnięcie spustu nie wystarcza do rozpoczęcia przebiegu osadzania. Odpalenie może nastąpić dopiero wtedy, gdy wylot wosadzaka zostanie dociśnięty do twardego podłoża.
Zabezpieczenie siły dociskuZabezpieczenie siły docisku powoduje, że uruchomienie wymaga wywarcia nacisku wynoszącego co najmniej 250 N, zatem proces osadzenia może zostać rozpoczęty tylko po całkowitym dociśnięciu urządzenia do podłoża.
Zabezpieczenie przed niezamierzonym odpaleniemUrządzenie posiada zabezpieczenie przed niezamierzonym zadziałaniem. Oznacza to, że gdy spust zostanie naciśnięty, a dopiero później urządzenie dociśnięte do podłoża, to nie dojdzie do osadzenia elementu mocującego. Proces osadzania można rozpocząć tylko wówczas, gdy najpierw urządzenie zostanie właściwie dociśnięte do twardego podłoża, a dopiero potem naciśnięty spust.

Minimalne odległości i odległości od krawędzi

Podczas mocowania należy przestrzegać minimalnych odległości. Mogą one różnić się od siebie w zależności od danego produktu.
Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania w instrukcji obsługi używanego elementu osadzającego, podanych w „Podręczniku techniki zamocowań” firmy Hilti lub w odpowiednich lokalnych „Zasadach technicznych techniki zamocowań” firmy Hilti .

Wskaźnik serwisowy

Wbudowany w uchwycie wskaźnik serwisowy składa się z wyświetlacza oraz przycisków Bluetooth i Reset.
Wyświetlacz wskazuje temperaturę osadzaka, co umożliwia unikanie problemów na skutek poprzez dopasowanie prędkości roboczej.
Na wskaźniku serwisowym zliczane są osadzenia, a po osiągnięciu zaprogramowanych limitów wskazywane jest wymaganie czyszczenie lub konserwacja urządzenia.
Za pośrednictwem Blueooth można odczytywać dane osadzeń zarejestrowane na wyświetlaczu serwisu oraz inne dane (np. numer seryjny urządzenia, liczbę wykonanych osadzeń lub data ostatniego serwisu urządzenia, itp.) przy użyciu aplikacji na telefon komórkowy Hilti Connect .
Po przeprowadzeniu czyszczenia należy wyzerować licznik osadzeń przyciskiem Reset aż do następnego wymaganego czyszczenia.
Wskaźnik serwisowy oraz wewnętrzny licznik do następnej wymaganej konserwacji są zerowane przez serwis Hilti po przeprowadzeniu konserwacji urządzenia.
Za pomocą aplikacji na telefon komórkowy można uaktywnić tryb demonstracyjny, w którym w trakcie 48 osadzeń użytkownikowi prezentowane są rozmaite komunikaty interfejsu serwisowego aż do wymaganej konserwacji.
Aplikacja na telefon komórkowy umożliwia ponowne wyłączenie trybu demonstracyjnego. Tryb demonstracyjny jest ponownie automatycznie dezaktywowany po upływie 15 minut.
W trybie demonstracyjnym wskazanie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi urządzenia.
Osadzenia są rejestrowane również w trybie demonstracyjnym, przez co stany liczników odpowiadają rzeczywistym wartościom.

Wskazania wyświetlacza

Wskazanie wyświetlacza serwisowego
Image alternative
 1. Górny obszar
 2. Środkowy obszar
 3. Dolny obszar
Wskazania w górnej części wyświetlacza
Symbol
Objaśnienie
Image alternative Symbol Bluetooth jest wyświetlany przy włączonej funkcji Bluetooth.
Image alternative Symbol klucza do śrub pojawia się w przypadku wymaganej konserwacji.
Konserwację lub naprawę osadzaka należy zlecać serwisowi Hilti .
Wskazania w środkowej części wyświetlacza
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo samozapłonu przy zbyt wysokich temperaturach! W przypadku samozapłonu nabojów, odpryskujące odłamki mogą powodować śmierć lub poważne obrażenia.
 • Przestrzegać wskazówek na wyświetlaczu i odpowiednich objaśnień w instrukcji obsługi.
 • W przypadku przerw w pracy należy natychmiast wyjąć naboje z urządzenia.
 • Jeśli naboje nie zostaną wyjęte z urządzenia, należy odłożyć urządzenie i zapewnić, aby wszystkie osoby zachowały od niego bezpieczny odstęp wynoszący 3 m, dopóki wskazówka wskaźnika temperatury nie znajdzie się w lewym skrajnym położeniu. Bezzwłocznie skontaktować się z serwisem Hilti .
Temperatura urządzenia
Wyświetlacz
Objaśnienie
Normalnie
Image alternative
W środkowej części wyświetlana jest temperatura urządzenia.
Temperatura urządzenia jest tu w normalnym zakresie.
W górę
Image alternative
Temperatura urządzenia jest wysoka. Niebezpieczeństwo samozapłonu! Zmniejszyć ilość osadzeń, aby temperatura wróciła do średniego zakresu.
Zbyt wysoka
Image alternative
Temperatura urządzenia jest skrajnie wysoka. Niebezpieczeństwo samozapłonu! Znak ostrzegawczy wskazuje, że naboje mogą odpalić się przedwcześnie, a pasy z elementami mogą się stopić, jeżeli pasy z nabojami lub z elementami będą pozostawione nieruchomo w urządzeniu.
 • Przerwać korzystanie z urządzenia. Użytkowanie można wznowić dopiero po obniżeniu się temperatury urządzenia do zakresu normalnego.
Wskazania w dolnej części wyświetlacza
Wyświetlacz
Objaśnienie
Image alternative Przy lewej dolnej krawędzi, za pomocą 1 do 7 segmentów na wyświetlaczu słupkowym wyświetlany jest stan licznika do następnego wymaganego czyszczenia urządzenia.
Oznacza to, że czyszczenie na razie nie jest wymagane w najbliższym czasie.
Image alternative 7 wyświetlonych segmentów wskazuje, że czyszczenie musi nastąpić w najbliższym czasie.
Image alternative Maks. liczba osadzeń została osiągnięta, urządzenie należy wyczyścić.
Image alternative Czarny element kwadrat przy prawej dolnej krawędzi wskazuje, że jest aktywny tryb demonstracyjny. Wskaźnik w tym przypadku nie pokazuje faktycznego stanu urządzenia.
Aplikacja na telefon komórkowy Hilti Connect umożliwia wyłączenie trybu demonstracyjnego. Tryb demonstracyjny jest automatycznie dezaktywowany po upływie 15 minut.

Bluetooth®

Znak słowny Bluetooth ® oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi oznaczeniami towarowymi i własnością Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek stosowanie tych znaków słownych/znaków graficznych przez spółkę Hilti odbywa się na licencji.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Ten produkt wyposażony jest w moduł Bluetooth ® Low Energy, który umożliwia kontrolę stanu urządzenia oraz przesyłanie ustawień i danych w oparciu o technologię radiową Bluetooth ®, bezprzewodową transmisję danych, za pośrednictwem której dwa produkty z obsługą Bluetooth mogą komunikować się ze sobą na krótkie odległości. Ten produkt został skonstruowany, aby umożliwić komunikację i transmisję danych z telefonami komórkowymi i bramkami Hilti . Urządzenie może przesyłać właściwości danych takie jak lokalizacja urządzenia odbierającego, czas pracy, całkowitą liczbę użyć, liczbę aplikacji podczas jakiegoś okresu oraz sygnaturę czasu transmisji. Informacje odnośnie funkcji łączności można uzyskać w odpowiedniej aplikacji Hilti oraz instrukcji obsługi używanego urządzenia.

Transmisja danych przez Bluetooth ®

Częstotliwość wysyłania może się różnić w zależności od dostępnego źródła energii urządzenia. Zasięg może różnić się mocno w zależności od warunków zewnętrznych, włącznie ze stosowanym urządzeniem odbiorczym. Wewnątrz zamkniętych pomieszczeń oraz metalowych barier (np ściany, regały, walizki itd.) zasięg Bluetooth ® może być znacznie mniejszy. W zależności od otoczenia wymagana może być większa częstotliwość wysyłania, zanim urządzenie zostanie rozpoznane.
Gdyby urządzenie nie zostało rozpoznane, należy sprawdzić następujące punkty:
Czy odległość do mobilnego urządzenia końcowego nie jest zbyt duża?
→ Zmniejszyć odległość pomiędzy mobilnym urządzeniem końcowym a urządzeniem

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Aby móc korzystać z funkcji łączności, należy najpierw zainstalować odpowiednią aplikację Hilti .
(1.) Pobrać aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami (Apple App Store, Google Play Store).
Wymagane jest konto użytkownika w odpowiednim sklepie z aplikacjami.
(2.) Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy zalogować się za pomocą swojego konta lub zarejestrować się.
(3.) Wyświetlacz mobilnego urządzenia wyświetli wszystkie dalsze kroki dotyczące połączenia urządzenia z mobilnym urządzeniem końcowym.
Najpierw należy przejść przez tutorial aplikacji. Dzięki temu można uzyskać większą wiedzę na temat procesu łączenia i korzystania z funkcji łączności.

Wymagania dotyczące nabojów

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowanych nieoczekiwaną eksplozją! W przypadku nabojów niespełniających minimalnych wymogów bezpieczeństwa mogą tworzyć się osady z niespalonego prochu. Może to skutkować nagłym wybuchem i ciężkimi obrażeniami ciała u użytkownika oraz osób w jego otoczeniu.
 • Stosować wyłącznie naboje spełniające minimalne wymogi lokalnie obowiązujących regulacji!
 • Przestrzegać okresów konserwacji i regularnie zlecać Hilti-Service czyszczenie osadzaka!
Należy stosować wyłącznie wymienione w niniejszej tabeli naboje Hilti DX lub inne odpowiednie naboje spełniające minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa:
 • W państwach UE i EFTA, obowiązuje zasada, że naboje muszą spełniać wymogi CE i muszą mieć oznaczenie CE.
 • W Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada, że naboje muszą spełniać wymogi UKCA i muszą mieć oznaczenie UKCA.
 • W USA naboje muszą odpowiadać wymogom normy ANSI A10.3-2020.
 • W pozaeuropejskich państwach C.I.P. obowiązuje przepis, że naboje muszą mieć dopuszczenie C.I.P. dla zastosowanego osadzaka DX.
 • W przypadku pozostałych krajów obowiązuje wymóg pomyślnego przejścia próby na obecność pozostałości wg normy EN 16264 oraz okazania stosownej deklaracji producenta.
Naboje
Numer artykułu
Oznaczenie do zamówienia
Uwaga
2128213
6.8/18 M40 czarny
bardzo duża
2128211
6.8/18 M40 czerwony
duża

Zakres dostawy

Osadzak, walizka, zestaw do czyszczenia, skrobak, popychacz, aerozol Hilti , instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Dane urządzenia


DX 9-ENP
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
12,5 kg
Wymiary (dł. × szer. × wys.)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Pojemność magazynka
40 gwoździ /40 nabojów
Stosowane naboje
6.8/18 M40 czerwony, czarny, niebieski
Stosowane elementy mocujące
X‑ENP 19
Częstotliwość osadzania
1 200 obr./h
Grubość stalowego podłoża
≥ 6 mm
Droga docisku
89 mm
Siła docisku
≥ 250 N … < 330 N
Temperatura użytkowania (temperatura otoczenia)
−15 ℃ … 50 ℃

Informacje o hałasie

Wymienione wartości natężenia dźwięku zostały wyznaczone w następujących warunkach ramowych:
Ogólne warunki wartości pomiarowych dźwięku
Osadzak
DX 9–ENP
Model
Seria
Kaliber
6.8/18 czarny
Regulacja mocy
4
Zastosowanie
Mocowanie na płycie stalowej (twardość Brinella 610 N/mm2) z X‑ENP‑19 L15MXR
Informacja o hałasie zgodnie z EN 15895
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
103 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
2 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
113 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
2 dB(A)
Szczytowy poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpC, peak)
137 dB(C)
Nieoznaczoność szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego (KpCpeak)
2 dB(C)

Wibracja

Podana zgodnie z 2006/42/EC wartość drgań nie przekracza 2,5 m/s².

Przygotowanie do pracy

Ustalenie pozycji elementów mocujących

Aby uniknąć nieudanych osadzeń, należy postępować w następujący sposób:
 • Układając blachy trapezowe na stalowych dźwigarach, należy zaznaczyć wodoodpornym mazakiem obszar, w którym można umieścić elementy mocujące.
  Należy tak postępować w przypadku każdej pojedynczej blachy trapezowej. Nie wystarczy zaznaczyć początek i koniec dźwigara, a następnie narysować linię prostą, ponieważ konstrukcja dźwigara może wykazywać krzywizny.

Kontrola gotowości osadzaka do pracy

Tę kontrolę należy zawsze przeprowadzać tuż przed przystąpieniem do eksploatacji osadzaka oraz po ponownym zmontowaniu urządzenia po czyszczeniu lub regularnych kontrolach tłoka i stopera tłoka.
 1. Należy upewnić się, że w urządzeniu nie ma taśmy z nabojami ani z elementami mocującymi .
Image alternative
 1. Sprawdzić osadzak pod kątem widocznych uszkodzeń, zwłaszcza elementów pokazanych na ilustracji.
  Wynik Występuje widoczne uszkodzenie
  • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
 1. Docisnąć urządzenie do wyczuwalnego oporu i sprawdzić położenie trzpienia dociskowego.
  Wynik 1 / 2Trzpień dociskowy nie został dociśnięty, sprężyna trzpienia dociskowego nie jest ściśnięta.
  Urządzenie nie wykryło gwoździa, dlatego nie można go docisnąć. Urządzenie pracuje prawidłowo.
  Wynik 2 / 2Trzpień dociskowy jest dociśnięty do końca, sprężyna trzpienia dociskowego jest ściśnięta, przy naciskaniu przycisków wyzwalania słychać trzask.
  Może być zakleszczony suwak. Należy ponownie wyczyścić urządzenie i powtórzyć kontrolę. Jeśli problem występuje nadal, należy oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
 2. Usunąć naprężenia w urządzeniu.
 3. Założyć taśmę z elementami mocującymi, ale bez taśmy z nabojami .
 4. Ponownie docisnąć urządzenie i sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisku wyzwalania słychać trzask.
  Wynik 1 / 3Nie można docisnąć urządzenia do końca, zadziałanie jest niemożliwe.
  • Upewnić się, że tuleja obrotowa jest zamknięta. W razie potrzeby obrócić tuleję obrotową do oporu w lewo.
  • Sprawdzić położenie suwaka. Jeśli suwak nie jest wyraźnie przesunięty w lewo, oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
  Wynik 2 / 3Urządzenie można docisnąć od końca (sprężyna trzpienia dociskowego jest całkowicie ściśnięta), przy naciskaniu przycisków wyzwalania słychać trzask.
  Wykrywanie gwoździ przez urządzenie działa bez zarzutu, można stosować urządzenie.
  Wynik 3 / 3Urządzenie można docisnąć od końca (sprężyna trzpienia dociskowego jest całkowicie ściśnięta), ale przy naciskaniu przycisków wyzwalania nie słychać trzasku.
  • Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .

Załadunek taśmy z elementami mocującymi

Image alternative
 1. Wprowadzić 4 taśmy z elementami mocującymi od góry do magazynka.
  Materiał
  Elementy mocujące
  X‑ENP 19
 2. Wcisnąć ostatnią taśmę z elementami mocującymi równo z ogranicznikiem w magazynku.

Ładowanie taśmy z nabojami

Image alternative
 1. Wsunąć taśmę z nabojami całkowicie od góry w kanał wlotowy nabojów.
  Materiał
  Nabój 6.8/18 M40 czerwony, czarny, niebieski (patrz zalecenia dotyczące nabojów w instrukcji elementu mocującego)
 2. Wcisnąć taśmę z nabojami w kanał wlotowy nabojów tak aby kończył się równo z górną krawędzią kanału wlotowego nabojów.

Otwieranie tulei obrotowej

W przypadku zakleszczenia się osadzaka można uzyskać dostęp do zapadki, aby usunąć możliwe przyczyny.
Image alternative
 • Obrócić tuleję obrotową do oporu. W razie potrzeby użyć skrobaka lub innego narzędzia.

Zamykanie tulei obrotowej

Przy niezamkniętej tulei obrotowej nie można docisnąć osadzaka do końca, przez co nie będzie on działać.
Image alternative
 1. Sprawdzić, czy szczelina z przodu urządzenia jest zamknięta.
  • Szczelina nie jest całkowicie zamknięta.
 2. Obrócić tuleję obrotową do oporu. W razie potrzeby użyć skrobaka lub innego narzędzia.

Obsługa

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała na skutek niezamierzonego zadziałania! Naładowany osadzak w każdej chwili może stać się gotowy do użytku. Niezamierzone wyzwolenie osadzania może stwarzać zagrożenia dla użytkownika i innych osób.
 • Należy zawsze rozładować osadzak (naboje i elementy mocujące), w przypadku przerwania pracy z zastosowaniem osadzaka.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych, czyszczenia i przezbrajania upewnić się, że w osadzaku nie ma nabojów, ani elementów mocujących.
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie związane z gorącą powierzchnią! Osadzak może się nagrzewać podczas pracy.
 • Używać rękawic ochronnych.
Jeśli podczas wkładania taśmy z nabojami opór jest nietypowo duży, należy sprawdzić, czy taśma z nabojami może być stosowana w tym osadzaku.
W przypadku prac, przy których mogą powstawać odpryski, należy zawsze stosować osłonę.
Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
Wskazówki użytkowania dotyczące bezpieczeństwa
Przykładowa ilustracja
Opis
Image alternative Nie dociskać osadzaka do części ciała!
Dociśnięcie do części ciała (na przykład dłoni) może przygotować osadzak do działania. W ten sposób istnieje niebezpieczeństwo osadzenia w częściach ciała.
Image alternative Nie odciągać magazynka ani innych prowadnic kołków ręcznie!
Odciągnięcie magazynka ręką może przełączyć osadzak w stan gotowości do pracy. W ten sposób istnieje niebezpieczeństwo osadzenia w częściach ciała.

Osadzanie elementów mocujących

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Przy silnie rozgrzanym urządzeniu (patrz wskaźnik serwisowy) może nastąpić odpalenie nabojów po wpływem gorąca i rozrzucenie odłamków.
 • W przypadku przerw w pracy należy natychmiast wyjąć naboje z urządzenia.
 • Jeśli naboje nie zostaną wyjęte z urządzenia, należy odłożyć urządzenie i zapewnić, aby wszystkie osoby zachowały od niego bezpieczny odstęp wynoszący 3 m, dopóki wskazówka wskaźnika temperatury nie znajdzie się w lewym skrajnym położeniu. Bezzwłocznie skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
 1. Docisnąć urządzenie do końca do powierzchni roboczej pod kątem prostym.
 2. Nacisnąć przycisk wyzwalania w uchwycie.
  Jeśli nie można uruchomić osadzania, należy sprawdzić, czy została załadowana taśma z nabojami, a w magazynku jest dostatecznie dużo elementów mocujących.
  W przypadku mniej niż 15 elementów mocujących w magazynku nie są one transportowane dalej. Magazynek należy wówczas napełnić najpierw elementami mocującymi.
 3. Ustawić urządzenie w miejscu następnego elementu mocującego i powtórzyć opisane czynności robocze. Należy zwracać przy tym uwagę na wskazanie wyświetlacza.
  Wystawanie gwoździa należy sprawdzić na początek pracy zaraz po pierwszych osadzeniach, a następnie w regularnych odstępach czasu, aby prawidłowo ustawić moc urządzenia i zapewnić poprawne osadzenia.

Kontrola wystawania gwoździ

 1. Skontrolować wystawanie gwoździa szablonem.
Image alternative
Wynik 1 / 3
 • Wystawanie gwoździa jest w wymaganym zakresie.
Moc urządzenia jest prawidłowo ustawiona. Kontrola jest zakończona.
Image alternative
Wynik 2 / 3
 • Wystawanie gwoździa jest zbyt duże.
 • Zwiększyć moc, obracając pokrętło regulacji mocy o jeden stopień wyżej.
 • Jeśli pokrętło regulacji mocy jest już przy górnym ograniczniku, zastosować mocniejszy typ nabojów, o ile są dostępne.
Image alternative
Wynik 3 / 3
 • Wystawanie gwoździa jest zbyt słabe.
 • Zmniejszyć moc, obracając pokrętło regulacji mocy o jeden stopień niżej.
 • Jeśli pokrętło regulacji mocy jest już przy dolnym ograniczniku, zastosować słabszy typ nabojów, o ile są dostępne.
 1. Osadzić następny element.
 2. Powtórzyć wcześniej wymienione czynności robocze, aż zostanie osiągnięte prawidłowe wystawanie gwoździa.

Ustawianie mocy

Image alternative
 • Obrócić pokrętło regulacji mocy, aby ustawić żądaną moc.
  • Zostaje wyświetlone aktualne ustawienie mocy.

Wyjmowanie nabojów z urządzenia

Image alternative
 1. Nacisnąć taśmę z nabojami w kierunku przesuwu tak daleko w przód, jak to tylko możliwe.
 2. Wyciągnąć taśmę z nabojami z otworu wylotowego nabojów.

Wyjmowanie elementów mocujących z urządzenia

Elementy mocujące mogą z reguły być pozostawiane w urządzeniu, wyjmowanie np. po zakończeniu pracy nie jest konieczne.
Image alternative
 1. Upewnić się, że naboje zostały wcześniej wyjęte z urządzenia.
 2. Ustawić urządzenie na uchwycie.
 3. Nacisnąć na czerwony przycisk przy wlocie magazynku i wysunąć taśmę z gwoździami z magazynka.
 4. Naciskając na ogranicznik wysunąć taśmę z gwoździami z urządzenia.
  • Jeśli taśma z gwoździami nie wystaje z podstawy, wykonać poniższe czynności.
 5. Ustawić urządzenie pionowo w pozycji obsługi.
 6. Wcisnąć ogranicznik.
 7. Przeładować urządzenie, aż taśma z gwoździami wysunie się z urządzenia.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Kontrola i w razie potrzeby wymiana tłoka i stopera tłoka

Po niewłaściwym użyciu (np. bez załadowanego elementu mocującego lub przy osadzeniu obok płatwi) może dojść do zakleszczenia się tłoka w stoperze tłoka. Jeśli tłok i stoper tłoka zablokują się nawzajem na stałe, oznacza to, iż żywotność tych podzespołów dobiegła końca. W takim stanie nie będzie możliwe zarepetowanie urządzenia.
Kontrola tłoka i stopera tłoka powinna być przeprowadzane w regularnych odstępach, co najmniej jednak raz dziennie.
 1. Zdemontować podstawę.
Image alternative
 1. Wyjąć tłok z prowadnicy tłoka.
 2. Wyjąć stoper tłoka (ewent. przy pomocy tłoka) z podstawy.
 3. Należy sprawdzić, czy tłok i stoper tłoka nie są uszkodzone. Należy sprawdzić, czy tłok nie jest wygięty, tocząc go po równej powierzchni.
  Wynik Występuje uszkodzenie, tłok wygięty i/lub tłok ze stoperem zakleszczone
  • Wymienić tłok i stoper tłoka jako komplet.
 4. Odciągnąć zapadkę i przytrzymać w tym położeniu. Wsunąć teraz tłok, tak aby końcówka tłoka przestała wystawać poza krawędź urządzenia i zwolnić zapadkę.
 5. Włożyć stoper tłoka (gumą do przodu) w podstawę.
 1. Zamontować podstawę.

Demontaż podstawy

Image alternative
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Naboje w urządzeniu mogłyby zostać odpalone.
 • Przed przystąpieniem do poniższych prac przy urządzeniu należy się upewnić, że wyjęto z niego wszystkie naboje.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo poparzenia! Po użyciu urządzenia podzespoły mogą być bardzo gorące.
 • Jeśli konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych bez wcześniejszego pozostawienia urządzenia do ostygnięcia, należy koniecznie założyć rękawice ochronne.
 1. Ustawić urządzenie na uchwycie.
 2. Nacisnąć na czerwony przycisk odblokowania przy magazynku i wysunąć magazynek ku dołowi.
 3. Obrócić podstawę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki połączenie nie zostanie zwolnione.
 4. Podnieść podstawę.

Montaż podstawy

Image alternative
 1. Upewnić się, że stoper tłoka został prawidłowo założony w podstawę, a prowadnica tłoka i tłok są prawidłowo osadzone w urządzeniu.
 2. Nacisnąć podstawę za gwint.
 3. Obrócić podstawę do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 4. Obrócić podstawę z powrotem w pozycję wyjściową nad magazynkiem.
 5. Przesunąć magazynek z powrotem, tak aby zatrzasnął się w podstawie.

Czyszczenie osadzaka

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Naboje w urządzeniu mogłyby zostać odpalone.
 • Przed przystąpieniem do poniższych prac przy urządzeniu należy się upewnić, że wyjęto z niego wszystkie naboje.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo poparzenia! Po użyciu urządzenia podzespoły mogą być bardzo gorące.
 • Jeśli konieczne jest wykonanie prac konserwacyjnych bez wcześniejszego pozostawienia urządzenia do ostygnięcia, należy koniecznie założyć rękawice ochronne.
 1. Zdemontować podstawę.
Image alternative
 1. Odciągnąć zapadkę do tyłu i przytrzymać w tym położeniu. Wyjąć tłok z prowadnicy tłoka, a następnie puścić zapadkę.
 2. Wyjąć stoper tłoka z podstawy. W razie potrzeby wyważyć stoper tłoka wraz z tłokiem z podstawy.
 3. Odciągnąć zapadkę do tyłu i przytrzymać w tym położeniu. Wyciągnąć prowadnicę tłoka ku górze, a następnie puścić zapadkę.
 4. Wyczyścić wnętrze urządzenia. Następnie ustawić urządzenie do góry nogami i postukać w nie, aby wypadł z niego brud.
 5. Wyczyścić powierzchnie prowadnicy tłoka (patrz zaznaczony obszar) za pomocą dużej szczotki drucianej z zestawu wyposażenia.
 6. Małą okrągłą szczotką wyczyścić komorę nabojów oraz znajdujące się obok otwory kołka prowadzącego.
 7. Oczyścić kanał nabojów cienką szczotką okrągłą.
 8. Naoliwić ruchomy element prowadnicy taśmy z gwoździami aerozolem Hilti .
  Zastosowanie innych środków smarujących może spowodować uszkodzenie gumowych części, przede wszystkim stopera tłoka. Poza tym inne środki smarujące mogą łączyć się z pozostałościami pyłu i powodować tworzenie się osadów.
 9. Wsunąć prowadnicę tłoka od góry w urządzenie, tak aby zaskoczyła zapadka.
 10. Odciągnąć zapadkę i przytrzymać w tym położeniu. Wsunąć teraz tłok, tak aby końcówka tłoka przestała wystawać poza krawędź urządzenia i zwolnić zapadkę.
 11. Włożyć stoper tłoka (gumą do przodu) w podstawę.
 12. Zamontować podstawę.
 13. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez co najmniej 1 sekundę, aby wyzerować licznik osadzeń do następnego wymaganego czyszczenia.
 14. Sprawdzić gotowość osadzaka do pracy.

Kryteria wymiany części podlegających zużyciu

Kryteria zużycia tłoka i stopera tłoka
Stan
Przykładowa ilustracja
Uwaga
Nowy stan
Image alternative
Zużyte
Tłok i stoper tłoka należy zawsze wymieniać razem.
Image alternative Na końcówce tłoka są widoczne ubytki materiału.
Image alternative Tłok zagłębił się o 3 mm lub więcej w stoper tłoka.
Kryteria zużycia wylotu
Stan
Przykładowa ilustracja
Uwaga
Nowy stan
Image alternative
Zużyte
Wymiana przez serwis Hilti
Image alternative Materiał jest wyłamany.

Usuwanie usterek

Usuwanie uszkodzeń po nieprawidłowym zapłonie lub braku zapłonu

 • Docisnąć urządzenie do powierzchni roboczej i wyzwolić osadzenie.
  • Słychać trzask, ale nabój nie odpala.
   • Zdjąć urządzenie z powierzchni roboczej. Nie wolno przy tym kierować wylotu urządzenia ku sobie lub ku innym osobom.
   • Przesunąć ręcznie taśmę z nabojami po stronie prowadnicy nabojów o jeden nabój dalej lub wyciągnąć ręcznie taśmę z nabojami po stronie otworu wylotowego nabojów o jeden nabój dalej.
   • zużyć pozostałe naboje z taśmy nabojów; Wyjąć taśmę i zutylizować w taki sposób, aby ponowne lub niewłaściwe użycie było wykluczone.

Usuwanie usterki przy zablokowanym urządzeniu

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo eksplozji! Nieumiejętne obchodzenie się z nabojami może spowodować ich odpalenie.
 • Nie należy próbować wyjmować nabojów z osadzaka lub z taśmy z nabojami na siłę.
 1. Docisnąć urządzenie pionowo do twardego podłoża, nacisnąć przyciski wyzwalania i zwrócić uwagę na powstający odgłos.
  Wynik 1 / 2Następuje odpalenie naboju albo słychać wyraźny trzask.
  • Teraz w komorze nabojów urządzenia nie ma żadnego naboju możliwego do odpalenia.
  • Przejść do następnego kroku usuwania usterki.
  Wynik 2 / 2Nie następuje odpalenie naboju ani nie słychać trzasku. W urządzeniu może znajdować się nabój zdolny do odpalenia, ale jego odpalenie nie nastąpiło ze względu na usterkę.
  • UWAGA! Upewnić się, że wylot urządzenia nie jest skierowany w stronę innych osób.
  • Unikać twardych uderzeń w urządzenie.
  • Przejść do następnego kroku usuwania usterki.
 2. Docisnąć urządzenie kilka milimetrów i otworzyć tuleję obrotową.
  • Zapadka jest teraz dostępna i daje możliwość otwarcia urządzenia.
 3. Odciągnąć zapadkę do tyłu i przytrzymać w tym położeniu. Jeśli urządzenie nie rozsunie się, spróbować je rozsunąć, używając zwykłej siły mięśni.
  • UWAGA! Upewnić się, że wylot urządzenia nie jest skierowany w stronę innych osób.
  Wynik 1 / 2Urządzenie można rozsunąć.
  • Przejść do następnego kroku usuwania usterki.
  Wynik 2 / 2Urządzenia nie można rozsunąć.
  • Należy zakończyć pracę i odłożyć urządzenie w bezpiecznym miejscu.
  • Zabezpieczyć urządzenie przed dostępem innych osób.
  • Bezzwłocznie skontaktować się z serwisem Hilti .
 4. Wyjąć naboje z urządzenia.
 5. Zdemontować podstawę.
 6. Skontrolować tłok i stoper tłoka i w razie potrzeby wymienić je.
 7. Wyczyścić osadzak.
 8. Zamknąć tuleję obrotową.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nabój nie przesuwa się
Taśma z nabojami jest uszkodzona
 • Wymienić taśmę z nabojami. Nie wolno próbować wyjmować nabojów lub taśmy z nabojami przy użyciu siły.
Urządzenie jest uszkodzone
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Nie można wyjąć taśmy z nabojami
Urządzenie jest uszkodzone
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Urządzenie nie odpala
Niewypał
Taśma z nabojami jest pusta
 • Usunąć taśmę z nabojami z urządzenia.
 • Założyć nową taśmę z nabojami.
Mniej niż 15 elementów w urządzeniu
 • Załadować nowe taśmy z elementami mocującymi.
Urządzenie nie jest wystarczająco dociśnięte
 • Ponownie docisnąć urządzenie, a następnie wyzwolić osadzenie.
Niesprawny transport elementów mocujących
 • Sprawdzić, czy taśma z elementami mocującymi może się poruszać.
 • Wyjąć uszkodzone elementy mocujące lub taśmę z uszkodzonymi elementami mocującymi.
Urządzenie za mocno zanieczyszczone
 • Wyczyścić urządzenie.
Naboje są nieodpowiednie
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Nie wolno próbować wyjmować nabojów lub taśmy z nabojami przy użyciu siły.
Urządzenie jest uszkodzone
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Gwóźdź wystaje zbyt mało
Element mocujący osadzany obok dźwigara
 • Zaznaczyć położenie dźwigara i powtórzyć osadzanie.
Zbyt duża moc
 • Zmniejszyć moc (pokrętłem regulacji mocy) lub, na ile to możliwe, założyć naboje o mniejszej energii.
Tłok jest zużyty
 • Wymienić tłok razem ze stoperem tłoka.
Zastosowano nieodpowiedni tłok
 • Zapewnić właściwą kombinację tłoka i elementu mocującego.
Image alternative
Blaszka z odstępem do profilu.
Blaszka z odstępem do profilu
 • Unikać przerw między profilem a wspornikiem lub zamocować wspornik po prawidłowej stronie.
Image alternative
Blaszka jest zdeformowana
Brakuje wspornika jako podłoża
 • Przed zamontowaniem zaznaczyć wspornik we właściwym miejscu.
Image alternative
Gwóźdź wystaje zbyt dużo
Element mocujący jest zbyt blisko krawędzi dźwigara
 • Zaznaczyć położenie dźwigara i powtórzyć osadzanie.
Zbyt mała moc
 • Zwiększyć moc (pokrętłem regulacji mocy) lub, na ile to możliwe, założyć naboje o większej energii.
Urządzenie za mocno zanieczyszczone
 • Wyczyścić urządzenie.
Tłok jest pęknięty
 • Wymienić tłok razem ze stoperem tłoka.
Urządzenie jest uszkodzone
 • Skontaktować się z serwisem Hilti .
Ścięcie trzpienia elementów mocujących
Element mocujący został osadzony na środniku dźwigara
 • Zaznaczyć położenie środnika dźwigara i wykonać obok nowe osadzenie.
Zwiększona grubość podłoża i / lub wytrzymałość podłoża
 • Zwiększyć moc (pokrętłem regulacji mocy) lub, na ile to możliwe, założyć naboje o większej energii.
 • Jeśli elementu mocującego nie można prawidłowo osadzić nawet przy pełnej mocy, to zastosowanie jest nieodpowiednie. Skontaktować się z serwisem Hilti .
Urządzenie nie powraca do pozycji wyjściowej
Tłok zakleszcza się w stoperze tłoka
Urządzenie za mocno zanieczyszczone
 • Wyczyścić urządzenie.
Prowadnica tłoka jest zbyt mocno zanieczyszczona
Nie osadzono elementu mocującego
Tłok niezamontowany
 • Włożyć tłok w urządzenie.
Tłok jest pęknięty
 • Wymienić tłok razem ze stoperem tłoka.
Prowadnica trzpienia zbyt mocno zanieczyszczone
 • Wyczyścić podstawę i jej elementy za pomocą przewidzianych do tego celu szczotek.
Elementy mocujące zakleszczone w prowadnicy trzpienia
 • Na początek wyjąć taśmę z nabojami, a następnie wyjąć zakleszczony element mocujący.
 • Unikać ścinania elementów mocujących. Unikać osadzania obok dźwigarów, w razie potrzeby narysować lepiej położenie dźwigara na przyszłość.
Podstawa nie daje się całkowicie przykręcić.
Stoper tłoka został włożony odwrotną stroną
Prowadnica tłoka za gwintem przyłączeniowym zanieczyszczona
 • Wyczyścić prowadnicę tłoka.
 • Naoliwić gwint łączenia.
Nie można docisnąć urządzenia do końca
Tuleja obrotowa niecałkowicie zamknięta
Wykrywacz gwoździ jest zablokowany
 • Wyczyścić podstawę i usunąć wszystkie ciała obce. Zwrócić uwagę na wystarczające smarowanie prowadnicy elementów mocujących aerozolem Hilti .
Ułamana część układu wykrywania gwoździ
Do urządzenia nie załadowano elementów mocujących
 • Załadować elementy mocujące do urządzenia.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Image alternative
Dalsze informacje dotyczące obsługi, technologii, środowiska i recyklingu znajdują się pod poniższym linkiem: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Ten link znajduje się również na końcu dokumentacji w formie kodu QR.