Język

POA 116

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Należy przeczytać instrukcję obsługi.

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Moduł mostka radiowego
  POA 116
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i postępować rozważnie podczas pracy z niniejszym produktem. . Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Należy utrzymywać miejsce pracy w czystości, wolne od przedmiotów i zwracać uwagę na przewody zasilające ułożone w miejscu pracy. Nieuważnie rozłożone przewody zasilające mogą spowodować niebezpieczeństwo potknięcia się, obrażenia ciała i uszkodzenie mierników zamontowanych na statywach w wyniku ich przewrócenia.!
Bezpieczeństwo akumulatorów
 • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować produktu ani manipulować nim!
 • Nigdy nie używać zregenerowanych lub naprawianych akumulatorów, które nie zostały dopuszczone przez serwis Hilti .
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. Regularnie kontrolować akumulatory pod względem oznak uszkodzeń np. zgniecenia, przecięcia czy nakłucia.
 • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
 • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora unikać kontaktu z oczyma i skórą!
 • Z uszkodzonych akumulatorów może wyciekać płyn na sąsiadujące przedmioty. Wyczyścić zalane elementy ciepłą wodą z mydłem i wymienić uszkodzone akumulatory.
 • Nigdy nie narażać akumulatorów na działanie wysokich temperatur, iskier czy otwartych płomieni. Może to spowodować ich wybuch.
 • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcia, porażenia elektryczne, pożary i eksplozje.
 • Akumulatory należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, pożary lub eksplozje.
 • Należy korzystać wyłącznie z ładowarek i produktów przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych w ich instrukcjach obsługi.
 • Nie przechowywać ani nie używać akumulatorów w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym obecne są łatwopalne ciecze lub gazy. Nieoczekiwana awaria akumulatora może w tych warunkach spowodować eksplozję.

Konserwacja, transport i przechowywanie

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.

 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.

 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.

Konserwacja urządzenia Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.

 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.

 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.

Konserwacja akumulatorów Li-Ion Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.

 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .

 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.

W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Przechowywanie i suszenie

 • Nie przechowywać zawilgoconego produktu. Przed zapakowaniem i przechowywaniem należy pozostawić go do wyschnięcia.
 • Przestrzegać wartości granicznych temperatury przechowywania i transportu wyposażenia, podanych w danych technicznych.
 • Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie należy przed użyciem urządzenia wykonać pomiar kontrolny.

Transport

Przed wysyłką produktu należy zaizolować lub wyjąć z produktu akumulatory i baterie.
 • Do transportu lub wysyłki urządzenia należy używać opakowania Hilti lub opakowania o podobnych właściwościach.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Zagrożenie w wyniku nieprawidłowej utylizacji.
 • Niewłaściwa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Podczas spalania elementów z tworzywa sztucznego powstają trujące gazy, które mogą zagrażać zdrowiu. W przypadku uszkodzenia lub silnego rozgrzania baterie mogą eksplodować i spowodować zatrucia, oparzenia ogniem lub kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska. Lekkomyślne pozbywanie się sprzętu umożliwia niepowołanym osobom użytkowanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz zanieczyszczenie środowiska.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!

Wskazówka FCC / Wskazówka IC

OSTROŻNIE Niniejszy produkt spełnił w testach wartości graniczne, opisane w rozdziale 15 przepisów FCC dla urządzeń cyfrowych klasy B. Wartości graniczne przewidują dla instalacji w obszarach mieszkalnych wystarczającą ochronę przed promieniowaniem zakłócającym. Produkty tego typu wytwarzają i wykorzystują wysokie częstotliwości oraz mogą je emitować. Nieprzestrzeganie odnośnych wskazówek podczas instalacji oraz eksploatacji urządzenia może spowodować zakłócenia odbioru fal radiowych.
Nie ma gwarancji, że w określonych instalacjach nie wystąpią zakłócenia. Jeśli produkt powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić wyłączając i ponownie włączając urządzenie, użytkownik powinien usunąć zakłócenia wykonując następujące czynności:
 • Na nowo ustawić lub przestawić antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odstęp między produktem a odbiornikiem.
 • Podłączyć produkt do gniazda innego obwodu prądu, niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.
Zmiany i modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.
Ten produkt spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz jest zgodny z normą IC RSS 210.
Eksploatacja produktu zależy od spełnienia następujących warunków:
 • Produkt nie powinien wytwarzać szkodliwych zakłóceń.
 • Produkt musi pochłaniać wszystkie odbierane zakłócenia, łącznie z promieniowaniem powodującym niepożądane reakcje.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative