Język

RT 6–A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Prąd stały
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Nitownica akumulatorowa
  RT 6–A22
  Generacja:
  01
  Numer seryjny:

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze dokładnie przestrzegać poniższych uwag.
Bezpieczeństwo osób
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Używać odpowiedniego urządzenia. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w nienagannym stanie technicznym.
 • Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do osadzania nitów jednostronnie zamykanych.
 • Przystępując do pracy przy użyciu urządzenia należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś rozkojarzony.
 • Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń należy stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti lub produkty o porównywalnej jakości.
 • Zawsze używać elementów mocujących, które są przeznaczone i dopuszczone do stosowania w urządzeniu.
 • Przestrzegać zawartych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji i utrzymania urządzenia we właściwym stanie technicznym.
 • Nie wolno kierować urządzenia ku sobie lub ku innej osobie
 • Nie wolno dociskać urządzenia do ręki lub innej części swojego ciała (ani części ciała innej osoby).
 • Osadzać elementy wyłącznie na podłożu metalowym. Nie próbować osadzać elementów na innych podłożach.
 • Spust uruchamiać dopiero wówczas, gdy urządzenia ma kontakt z podłożem i jest całkowicie dociśnięte.
 • Podczas osadzania zawsze mocno trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża, aby uniknąć odrywania elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Nie korygować osadzenia elementu, gdyż może to prowadzić do jego pęknięcia.
 • Utrzymywać uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Nie wolno pozostawiać bez nadzoru załadowanego urządzenia.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia, naprawy lub konserwacji usunąć nit.
 • Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
 • Nieużywane urządzenia należy przechowywać bez włożonych nitów, w suchym, zamkniętym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nie rozmontowywać urządzenia, gdy jest gorące, a jeśli jest to konieczne, założyć rękawice ochronne.
 • Nie wolno używać urządzenia mającego uszkodzone części i nieprawidłowo działające elementy obsługi. Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Nie naciskać przełącznika, jeśli w urządzeniu znajduje się nit.
 • Nie patrzeć bezpośrednio w światło (diody LED) ani nie świecić innym osobom w twarz. Istnieje niebezpieczeństwo oślepienia.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Utrzymywać porządek na stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć.
 • Nosić obuwie antypoślizgowe.
 • Użytkownik i osoby przebywające w pobliżu podczas korzystania z urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochronniki słuchu oraz rękawice ochronne.
 • Kiedy urządzenie i nity nie są używane, należy przechowywać je w zamkniętym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób postronnych do stanowiska pracy.
 • Unikaj niewygodnej postawy ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Przed przystąpieniem do osadzania elementów należy upewnić się, że nikt nie stoi z tyłu blachy, która ma zostać przymocowana.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Głowica
 2. Stalowa tuleja
 3. Obudowa uchwytu
 4. Uchwyt
 5. Puszka dociskowa
 6. Sprężyna dociskowa
 7. Adapter
 8. Zbiornik
 9. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i błędów
 10. Przyciski blokujące do akumulatora z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
 11. Akumulator
 12. Oświetlenie / dioda LED sygnalizacji przeciążenia
 13. Przełącznik

Zakres dostawy

Nitownica do nitów jednostronnych, 4 głowice, klucz, zdejmowany pojemnik, instrukcja obsługi.
Inne dopuszczone do urządzenia systemowe znajdują się w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna nitownica z zasilaniem akumulatorowym.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li‑Ion typu B22.

 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li‑Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator jest przegrzany lub całkowicie rozładowany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami z rozdziału Pomoc w przypadku awarii.

Mechanizm przeciwprzeciążeniowy

W przypadku przeciążenia urządzenie wyłączy się automatycznie, dioda LED sygnalizująca przeciążenie będzie migać przez 10 s.
W tym czasie urządzenia nie można używać. Na ogół przeciążenie jest wywoływane pozostałościami w mechanizmie uchwytu; należy go oczyścić. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi usuwania pozostałości, zawartymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Jeśli pozostałości zostaną usunięte, urządzenie będzie ponownie gotowe do użycia.

Dane techniczne


RT 6-A22
Napięcie znamionowe
21,6 V
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
2,7 kg
Długość suwu
25 mm

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie

RT 6-A22
Poziom mocy akustycznej LWA
98,9 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej KWA
3 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego LpA
85,9 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego KpA
3 dB(A)
Informacje o wibracjach

RT 6-A22
Wartość wibracji ah,D
0,94 m/s²
Nieoznaczoność dla wymienionych wartości dotyczących wibracji K
0,033 m/s²

Przyporządkowanie końcówek do stosowanych nitów jednostronnych

Oznaczenie głowicy
Średnica nitu jednostronnego dla wszystkich materiałów ogólnodostępnych w handlu
RTN 2.4
2.4 mm
RTN 3.2
3.2 mm
RTN 4.0
4,0 mm
RTN 4.8
4,8 mm
5,0 mm (wyłącznie nity jednostronne aluminiowe)

Przygotowanie do pracy

Przygotowanie do pracy

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przyciski odblokowujące akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z urządzenia.

Wymiana głowicy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Nit może spowodować zranienie.
 • Należy sprawdzić, czy w urządzeniu nie znajduje się nit.
 1. Nacisnąć i przytrzymać przełącznik.
 2. Za pomocą odpowiedniego klucza (SW 12) otworzyć głowicę i odkręcić ją.
 3. Przykręcić nową głowicę.
 4. Za pomocą odpowiedniego klucza dokręcić głowicę.

Praca

Osadzanie nitów jednostronnie zamykanych

 1. Zainstalować głowicę odpowiednią do średnicy stosowanych nitów.
 2. Wprowadzić nit do głowicy.
 3. Przyłożyć narzędzie do obrabianego przedmiotu tak, aby do niego przylegało.
  Można mocować tylko przedmioty nawiercone.
 4. Nacisnąć krótko przełącznik, aby osadzić nit.
 5. Przechylić narzędzie do tyłu, aby wyłapać oderwany trzpień nitu do zbiornika.

Opróżnić zbiornik

 1. Obrócić zbiornik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Opróżnić zbiornik.
 3. Ponownie przykręcić zbiornik do urządzenia.

Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności technicznej produktu

Usuwanie pozostałości metalu

 1. Przy użyciu odpowiedniego klucza (SW 24) odkręcić stalową tuleję.
 2. Całkowicie odkręcić metalową tuleję.
 3. Dokładnie oczyścić tuleję poprzez stukanie.
 4. Odkręcić głowicę i dodatkowo oczyścić tuleję ściereczką, aż wszystkie pozostałości metalu zostaną usunięte.
 5. Ponownie przykręcić głowicę.
 6. Za pomocą odpowiedniego klucza (SW 17) otworzyć obudowę uchwytu i całkowicie ją odkręcić.
 7. Wyjąć trzyczęściowy uchwyt (szczęki uchwytu).
 8. Starannie oczyścić uchwyt poprzez stukanie.
 9. Oczyścić obudowę uchwytu i szczęki uchwytu ściereczką spryskaną środkiem chroniącym przed korozją, aż wszystkie pozostałości metalu zostaną usunięte.
  Jeśli szczęki uchwytu są zużyte, należy je wymienić.
 10. Wyjąć puszkę dociskową ze sprężyną dociskową.
 11. Wyczyścić puszkę dociskową i sprężynę dociskową za pomocą ściereczki.
 12. Wyczyścić adapter ściereczką.
 13. Zastosować klucz 15 mm, aby upewnić się, że wałek łączący jest mocno osadzony.
 14. Umieścić wszystkie części na miejscu.
  Naoliwić puszkę dociskową i obudowę uchwytu od strony zewnętrznej smarem Hilti .
  Wpuścić kroplę oleju do obudowy uchwytu.
 15. Za pomocą odpowiedniego klucza (SW 24) przykręcić stalową tuleję.

Usuwanie pozostałości metalu z obudowy uchwytu.

 1. Przy użyciu odpowiedniego klucza (SW 24) odkręcić stalową tuleję.
 2. Całkowicie odkręcić stalową tuleję.
 3. Dokładnie oczyścić tuleję poprzez stukanie.
 4. Za pomocą odpowiedniego klucza (SW 17) otworzyć obudowę uchwytu i całkowicie ją odkręcić.
 5. Starannie oczyścić uchwyt poprzez stukanie.
  • Przy tym trzyczęściowy uchwyt i pozostałości metalu wypadną na zewnątrz.
 6. Umieścić wszystkie części na miejscu.
  Wpuścić kroplę oleju do obudowy uchwytu.
 7. Za pomocą odpowiedniego klucza (SW 24) przykręcić stalową tuleję.

Kontrola prawidłowego zamocowania uchwytu

 1. Za pomocą odpowiedniego klucza odkręcić metalową tuleję.
 2. Całkowicie odkręcić metalową tuleję.
 3. Sprawdzić, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany.
 4. W razie potrzeby przykręcić obudowę uchwytu do adaptera.
 5. Ponownie przykręcić metalową tuleję.
 6. Za pomocą odpowiedniego klucza dokręcić metalową tuleję.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Usunąć ostrożnie przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeśli są dostępne.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Do czyszczenia styków produktu używać czystej, suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać niepotrzebnego wystawiania akumulatora na działanie pyłu lub brudu. Nigdy nie wystawiać akumulatora na działanie dużej wilgotności (np. zanurzanie w wodzie lub pozostawianie na deszczu).
  Jeżeli akumulator zostanie zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Umieścić go w szczelnym, niepalnym pojemniku i skontaktować się z serwisem Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać urządzenia. Oddać urządzenie niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie urządzenia są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Nitownica jest niesprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Diody LED nic nie wskazują.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym kliknięciem.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
Miga 1 dioda LED.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
Migają 4 diody LED.
Urządzenie chwilowo przeciążone.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Ochrona przed przegrzaniem.
 • Pozostawić produkt do ostygnięcia i wyczyścić szczeliny wentylacyjne.
Dioda LED sygnalizująca przeciążenie miga przez 10 sekund.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
 • Usunąć pozostałości metalu .
Nity nie są osadzane.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
uchwyt zanieczyszczony lub zużyty.
 • Oczyścić szczęki uchwytu lub wymienić je.
Obudowa uchwytu została nieprawidłowo przykręcona.
 • Przykręcić obudowę uchwytu prawidłowo .
Sprężyna dociskowa jest luźna lub uszkodzona.
 • Wymienić sprężynę dociskową .
Bez usuwania nitów.
Użyto niewłaściwej głowicy.
 • Wymienić głowicę .
Głowica jest zużyta.
 • Wymienić głowicę .
Trzpień nitu zaklinował się w szczękach uchwytu.
 • Usunąć pozostałości trzpienia nitu z obudowy uchwytu .
Stalowa tuleja jest zanieczyszczona.
 • Wyczyścić stalową tuleję .
Zbiornik jest pełny.
 • Opróżnić zbiornik .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r9615527.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .