Język

TE 60-A36

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)
Image alternative Kucie
Image alternative Mocowanie dłuta
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Średnica
Image alternative Prąd stały
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Włączanie/wyłączanie

Symbole
Image alternative Produkt jest włączony
Image alternative Produkt jest wyłączony

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot kombi
  TE 60‑A36
  Generacja
  04
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty . Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji młotowiertarki

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie ani akcesoriach.
 • Korzystać z wchodzących w skład dostawy dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Urządzenie zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać produkt wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Nie dotykać obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas pracy urządzenia stosować okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu oraz odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Pył, tworzący się podczas szlifowania, wygładzania, cięcia i wiercenia, może zawierać szkodliwe związki chemiczne. Przykładowo: ołów lub farby na bazie ołowiu; cegła, beton i pozostałe produkty do stawiania murów, kamień naturalny i pozostałe produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dąb, buk i drewno poddane obróbce chemicznej; azbest lub materiały zawierające azbest. Należy określić stopień narażenia operatora i osób postronnych według klasy zagrożenia związanego z obrabianym materiałem. Należy podjąć niezbędne środki, aby utrzymać narażenie na bezpiecznym poziomie, np. stosować system odpylania lub odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Ogólne środki mające na celu zmniejszenie narażenia obejmują:
 • praca w dobrze wentylowanym obszarze,
 • unikanie dłuższego czasu przebywania w pyle,
 • odprowadzanie pyłu z dala o twarzy i ciała,
 • Noszenie odzieży ochronnej i mycie narażonych miejsc wodą z mydłem.
 • Robić przerwy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie silne wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. Zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem lub eksplozję, jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego albo rury gazociągowej lub wodociągowej.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • W przypadku zablokowania produktu należy natychmiast wyłączyć narzędzie. Może dojść do bocznego wychylenia produktu.
 • Przed odłożeniem produktu, zaczekać, aż się zatrzyma.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt narzędziowy
 2. Ogranicznik głębokości - regulacja (osprzęt)
 3. Ogranicznik głębokości (osprzęt)
 4. Przełącznik wyboru funkcji
 5. Przycisk blokujący do pracy ciągłej (tylko kucie)
 6. Włącznik
 7. Wskaźnik stanu naładowania i zakłócenia (akumulator Li-Ion)
 8. Przyciski odblokowujące z dodatkową funkcją aktywacji wskaźnika stanu naładowania
 9. Akumulator
 10. Uchwyt boczny
 11. Przełącznik Wł./Wył.
 12. Przycisk połowy mocy
 13. Wskaźnik połowy mocy
 14. Wskaźnik serwisowy
 15. Wskaźnik Wł./Wył.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to elektryczny młot kombi z pneumatycznym mechanizmem udarowym. Jest on przeznaczony do wiercenia w betonie, murze, metalu i drewnie. Produkt może być dodatkowo stosowany do lekkich i średnio ciężkich prac z zakresu kucia w murze oraz do prac wykończeniowych w betonie.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 36.
 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Ten produkt nie nadaje się do obróbki materiałów szkodliwych dla zdrowia.
 • Ten produkt nie nadaje się do pracy w wilgotnym otoczeniu.

Kotwa samopodcinająca

Produkt nadaje się do mocowania kotew samopodcinających. Stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia do osadzania!
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w centrum Hilti .

ATC

Produkt wyposażony jest w elektroniczny system szybkiego wyłączania ATC (Active Torque Control).
Jeśli narzędzie robocze zablokuje się lub zakleszczy, produkt zacznie się obracać w niekontrolowany sposób w kierunku przeciwnym. System ATC rozpoznaje ten nagły ruch obrotowy produktu i natychmiast go wyłącza.
Możliwość obracania się produktu jest warunkiem jego prawidłowego działania.
Po szybkim wyłączeniu należy wyłączyć i ponownie włączyć produkt.

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Uchwyt szybkozaciskowy (akcesoria)

Uchwyt szybkozaciskowy umożliwia szybką wymianę narzędzia bez użycia dodatkowych narzędzi. Nadaje się do narzędzi z trzonkiem cylindrycznym lub sześciokątnym, które są używane w trybie "Z udarem Image alternative".

Wskaźnik serwisowy

Produkt wyposażony jest we wskaźnik serwisowy z sygnałem świetlnym.

MMI

Stan
Znaczenie
Wskaźnik serwisowy świeci się.
Upłynął termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego.
Wskaźnik serwisowy miga.
Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Wskaźnik Wł./Wył. świeci się.
Produkt jest włączony
Wskaźnik Wł./Wył. miga.
Produkt jest wyłączony ze względu na przejściowa usterkę.
Wskaźnik Wł./Wył. jest wyłączony.
Produkt jest wyłączony.
Wskaźnik połowy mocy świeci się.
Produkt pracuje z połową mocy.
Wskaźnik połowy mocy jest wyłączony.
Produkt pracuje z całą mocą.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li‑Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, produkt nie jest gotowy do pracy.
Akumulator jest przegrzany lub całkowicie rozładowany.
Migają 4 diody LED, produkt nie jest gotowy do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami z rozdziału Pomoc w przypadku awarii.

Zakres dostawy

Młot kombi, uchwyt boczny, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub online pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Dane techniczne


TE 60-A36
Napięcie znamionowe
36 V
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
8,1 kg
Energia pojedynczego udaru zgodna z procedurą EPTA 05
8,1 J
Ø Wiertło udarowe
12 mm …55 mm
Ø Wiertło przelotowe
40 mm …80 mm
Ø Udarowa koronka wiertnicza
45 mm …100 mm
Ø Diamentowa koronka wiertnicza PCM
42 mm …102 mm
Ø Wiertło do metalu
10 mm …20 mm
Ø Wiertło do drewna
10 mm …32 mm
Uchwyt narzędziowy
TE‑Y

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalone zgodnie z EN 60745

TE 60-A36
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
98 dB
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB
Poziom mocy akustycznej (LWA)
109 dB
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB
Łączna wartość drgań według EN 60745

TE 60-A36
Wiercenie udarowe w betonie (ah, HD)
8,3 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
Kucie w betonie (ah, Cheq)
6,7 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem ustawień urządzenia, wymianą osprzętu wyłączyć produkt lub wyjąć akumulator.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Zdejmowanie akumulatora

Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulator.
 2. Wyciągnąć akumulator do tyłu.

Montaż uchwytu bocznego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Utrata kontroli nad produktem.
 • Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany. Upewnić się, że obejma zaciskowa umieszczona jest w odpowiednim rowku na produkcie.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrudnienie dla użytkownika, jeśli ogranicznik głębokości jest zamontowany, ale nie jest używany.
 • Odczepić ogranicznik głębokości od produktu.
Image alternative
 1. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby poluzować mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.
 2. Wsunąć mocowanie (obejmę zaciskową) od przodu przez uchwyt narzędziowy w przewidziany do tego celu rowek.
 3. Ustawić uchwyt boczny w żądanym położeniu.
 4. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby napiąć mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.

Montaż ogranicznika głębokości (opcjonalnie)

Image alternative
 1. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby poluzować mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.
 2. Wsunąć ogranicznik głębokości od przodu w 2 przewidziane do tego celu otwory prowadzące.
 3. Obrócić gałkę wokół własnej osi, aby napiąć mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.

Ustawianie mocy

Po włożeniu akumulatora produkt ustawiony jest zawsze na pełną moc.
 1. Nacisnąć "Przycisk połowy mocy". Produkt zostanie ustawiony na połowę mocy.
  • "Wskaźnik połowy mocy" świeci się.
 2. Ponownie nacisnąć "Przycisk połowy mocy". Produkt zostanie ustawiony na pełną moc.
  • "Wskaźnik połowy mocy" gaśnie.

Mocowanie/wyjmowanie narzędzia

ZAGROŻENIE
Zagrożenie pożarowe Niebezpieczeństwo w przypadku kontaktu gorącego narzędzia z łatwopalnym materiałem.
 • Nie kłaść rozgrzanych narzędzi na łatwopalne materiały.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przy pracy narzędziem roboczym! Narzędzie robocze może być gorące lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
Zastosowanie nieodpowiedniego smaru może prowadzić do uszkodzenia produktu. Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti .
Image alternative
 1. Lekko nasmarować końcówkę wtykową narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia produktu.
 2. Włożyć narzędzie robocze do oporu w uchwyt narzędziowy, aż się zablokuje.
 3. Po zamocowaniu pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zablokowane.
  • Produkt jest gotowy do eksploatacji.
 4. Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie robocze.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem Zagrożenie w wyniku zwarcia.
 • Przed włożeniem akumulatora sprawdzić, czy styki akumulatora i młota kombi są czyste i wolne od ciał obcych.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez spadający akumulator.
 • Spadający akumulator może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora na młocie kombi.
Image alternative
 1. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby się słyszalnie zablokował.
 2. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Praca

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Utrata kontroli nad produktem.
 • Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany. Upewnić się, że obejma zaciskowa umieszczona jest w odpowiednim rowku na produkcie.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)

 1. Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol: Image alternative.
 2. Ustawić żądaną moc.
 3. Przyłożyć wiertło do podłoża.
 4. Wcisnąć włącznik urządzenia.
  • Produkt uruchomi się.

Wiercenie bez udaru

Wiercenie bez udaru możliwe jest z zastosowaniem narzędzi roboczych ze specjalnym uchwytem wiertła. Hilti oferuje takie narzędzia robocze. Alternatywnie za pomocą uchwytu szybkozaciskowego można np. zamocować wiertło do drewna lub wiertło do stali z chwytem cylindrycznym oraz wiercić bez udaru.
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol: Image alternative.

Mocowanie dłuta

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrata kontroli nad kierunkiem kucia.
 • Nie wolno pracować w położeniu "Mocowanie dłuta". Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Kucie", aby zaskoczył na miejsce.
Dłuto można zamocować w 24 różnych pozycjach (co 15°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
Image alternative
 1. Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Mocowanie dłuta" Image alternative.
 2. Ustawić dłuto w żądanej pozycji.
 3. Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol: Image alternative, aż zaskoczy na miejsce.
  • Produkt jest gotowy do eksploatacji.

Kucie

 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Kucie" Image alternative.

Włączanie/wyłączanie trybu pracy ciągłej

W trybie kucia można zablokować włącznik, gdy urządzenie jest włączone.
Image alternative
 1. Przesunąć do przodu przycisk blokujący do pracy ciągłej.
 2. Wcisnąć do oporu włącznik urządzenia.
  • Produkt pracuje tylko w trybie ciągłym.
 3. Przesunąć do tyłu przycisk blokujący do pracy ciągłej.
  • Produkt wyłącza się.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja produktu
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką, jeżeli są.
 • Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Aby oczyścić styki produktu, używać czystej i suchej szmatki.
Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych
 • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
 • Unikać narażania akumulatora na niepotrzebne zapylenie lub zabrudzenie. Nigdy nie narażać akumulatora na działanie wysokiej wilgotności (np. nie zanurzyć w wodzie ani nie pozostawiać na deszczu).
  Jeśli akumulator został zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Odizolować go w niepalnym pojemniku lub zwrócić się do serwisu Hilti .
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
  Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
 • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Niezwłocznie oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich prawidłowe działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r8377057.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brak udaru.
Temperatura produktu jest zbyt niska.
 • Przystawić produkt do podłoża i włączyć bieg jałowy. W razie potrzeby powtarzać, aż mechanizm udarowy zacznie pracować.
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Stan akumulatora nie jest optymalny.
 • Wymienić akumulator.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym „podwójnym kliknięciem“.
Zabrudzone zaczepy akumulatora.
 • Wyczyścić zaczepy i na nowo założyć akumulator.
Wrzeciono urządzenia nie obraca się.
Przekroczona dopuszczalna temperatura robocza układu elektronicznego produktu.
  Wskaźnik Wł./Wył. miga.
 • Poczekać, aż urządzenie ostudzi się.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Ochrona przed przeciążeniem włączona.
  Wskaźnik Wł./Wył. miga.
 • Puścić włącznik. Poczekać, aż urządzenie ostudzi się. Ponownie wcisnąć włącznik urządzenia. Zredukować obciążenie urządzenia.
Produkt wyłącza się w przypadku zaklinowania wiertła.
Elektroniczne zabezpieczenie zostało aktywowane, aby uniknąć kolejnych zakleszczeń wiertła.
 • Poluzować wiertło.
Silne nagrzewanie się młota kombi lub akumulatora.
Usterka elektryczna.
 • Natychmiast wyłączyć produkt. Zdjąć i obserwować akumulator. Pozostawić go do ostygnięcia. Skontaktować się z serwisem Hilti .
Produkt jest przeciążony (przekroczona granica zastosowania).
 • Wybrać produkt odpowiedni do zastosowania.
Diody LED na akumulatorze niczego nie sygnalizują.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator z podwójnym kliknięciem.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
Miga 1 dioda LED na akumulatorze.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
Migają 4 diody LED na akumulatorze.
Urządzenie chwilowo przeciążone.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Ochrona przed przegrzaniem.
 • Pozostawić produkt do ostygnięcia i wyczyścić szczeliny wentylacyjne.
Produkt nie ma pełnej mocy.
Nie do końca wciśnięty włącznik urządzenia.
 • Wcisnąć włącznik do oporu.
Włączony przycisk "Połowa mocy".
 • Nacisnąć przycisk "Połowa mocy".
Wiertło nie obraca się.
Przełącznik wyboru funkcji nie jest zablokowany lub znajduje się w pozycji "Kucie" Image alternative lub pozycji "Mocowanie dłuta" Image alternative.
 • Przełącznik wyboru funkcji ustawić w czasie przestoju na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Nie można wyjąć narzędzia z blokady.
Nie do końca odciągnięty uchwyt narzędziowy.
 • Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie.
Uchwyt boczny nieprawidłowo zamontowany.
 • Poluzować uchwyt boczny i prawidłowo zamontować, tak aby obejma zaciskowa i uchwyt zablokowały się w zagłębieniu.
Produkt nie uruchamia się.
Elektroniczna blokada rozruchu po przerwaniu zasilania sieciowego jest aktywna.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć produkt.
Wskaźnik serwisowy świeci się.
Nadszedł termin na przeprowadzenie przeglądu technicznego.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Wskaźnik serwisowy miga.
Uszkodzenie produktu.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Wskaźnik Wł./Wył. miga.
Urządzenie chwilowo przeciążone.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Ochrona przed przegrzaniem.
 • Pozostawić produkt do ostygnięcia i wyczyścić szczeliny wentylacyjne.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .