Język

POL 10 ⁄ POL 15

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Następujące słowa ostrzegawcze są stosowane w połączeniu z symbolem:
Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTRZEŻENIE! Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTROŻNIE! Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Niwelator
  POL 10 ⁄ 15
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Ogólne środki bezpieczeństwa

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów niniejszej instrukcji obsługi należy bezwzględnie przestrzegać poniższych uwag. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać produktu będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Przed użyciem sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Zlecić naprawę uszkodzonych elementów w serwisie Hilti .
 • Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie.
 • W razie upadku lub innych mechanicznych oddziaływań na urządzenie należy skontrolować jego dokładność.
 • Mimo że urządzenie przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym urządzeniem optycznym i elektrycznym (lornetka polowa, okulary, aparat fotograficzny).
 • Mimo że urządzenie zabezpieczone jest przed wnikaniem wilgoci, należy je wytrzeć do sucha przed włożeniem do pojemnika transportowego.
 • W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Przed każdym uruchomieniem sprawdzać prawidłowy sposób działania produktu.
 • Nie wolno kierować produktu na słońce lub na inne silne źródła światła.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Podczas prac na drabinach unikać nienaturalnych pozycji ciała. Zadbaj o utrzymanie stabilnej pozycji i równowagi.
 • Pomiary przeprowadzane w pobliżu odbijających obiektów lub powierzchni, przez szklane szyby lub podobne tworzywa mogą prowadzić do zafałszowania wyników.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości obiektyw i okular.
 • Urządzenia należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Urządzenia, osprzętu, narzędzi itd. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla danego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzenia do prac niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Praca z łatami mierniczymi w pobliżu linii wysokiego napięcia jest zabroniona.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Pomimo tego, że urządzenie spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących dyrektyw, firma Hilti nie może wykluczyć wystąpienia zakłóceń na skutek silnego promieniowania, co może z kolei doprowadzić do błędnych wskazań. W takim przypadku lub w razie pojawienia się innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Niwelator optyczny POL 10 ⁄ 15

Image alternative
 1. Śruba ruchu leniwego
 2. Libella okrągła
 3. Koło poziome
 4. Śruby poziomujące
 5. Podstawa
 6. Obiektyw
 7. Przyrząd do namierzania wstępnego
 8. Śruba ogniskująca
 9. Okular
 10. Pryzmat libelli

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest niwelatorem optycznym. Jest przeznaczony do tego, aby również na dużych odległościach ustalać, przenosić i kontrolować punkty referencyjne w płaszczyźnie poziomej z dużą dokładnością.

Zakres dostawy

Niwelator optyczny POL 10 ⁄ 15, klucz imbusowy, klucz regulacyjny, pion, instrukcja obsługi, walizka.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub online pod adresem: www.hilti.group .

Dane techniczne

Dane techniczne


POL 10
POL 15
Odchylenie standardowe dla 1 km, podwójna niwelacja
2,5 mm
1,5 mm
Dokładność w pionie na 30 m przy pomiarze pojedynczym
±2,0 mm
±1,5 mm
Najmniejsza odległość do celu
65 cm
65 cm
Typ kompensatora
Kształt X, zawieszenie na drucie, tłumienie powietrzne
Kształt X, zawieszenie na drucie, tłumienie powietrzne
Zakres pracy kompensatora
±15'
±15'
Dokładność ustawienia kompensatora
0,5″
0,5″
Czułość libelli okrągłej
8' : 2 mm
8' : 2 mm
Ciężar
1,8 kg
1,8 kg
Gwint statywu
5⁄8 in
5⁄8 in
Temperatura robocza
−20 ℃ … 50 ℃
−20 ℃ … 50 ℃
Temperatura przechowywania
−30 ℃ … 60 ℃
−30 ℃ … 60 ℃

Obsługa

Przygotowanie do pracy

Przy używaniu urządzenia POL 10 ⁄ 15 należy korzystać ze statywu, aby zapewnić stabilne ustawienie.

Ustawianie statywu

Image alternative
 1. Mocno wcisnąć nogi statywu w podłoże.
 2. Upewnić się, że głowica statywu znajduje się w położeniu możliwie najbardziej poziomym.
 3. Ustawić niwelator POL 10 ⁄ 15 na głowicy statywu i dokręcić śrubę mocującą statywu.

Poziomowanie

Image alternative
 1. Przy użyciu śrub poziomujących ustawić pęcherzyk libelli okrągłej w pozycji środkowej.
 2. Obracać równocześnie śruby poziomujące (A) i (B) w przeciwnych kierunkach tak, aby pęcherzyk znalazł się na linii centrującej pomiędzy (A) i (B) .
 3. Obracać śrubę poziomującą (C) tak, aby pęcherzyk został ostatecznie wycentrowany.
 4. Obrócić POL 10 ⁄ 15 o 180° i sprawdzić, czy pęcherzyk jest nadal wycentrowany.
  • Jeśli pęcherzyk pozostanie wycentrowany, można kontynuować.

Ustawianie ostrości lunety

Image alternative
 1. Skierować lunetę na jasną powierzchnię.
 2. Obracać okularem do uzyskania ostrego obrazu krzyża nitkowego.
 3. Następnie skierować lunetę na łatę mierniczą.
 4. Obracać śrubę ogniskującą do uzyskania ostrego obrazu skali na łacie mierniczej.

Praca

Przygotowanie pomiaru

 1. Ustawić łatę mierniczą w punkcie pomiarowym.
 2. Namierzyć łatę niwelacyjną za pomocą urządzenia do namierzania wstępnego.
 3. Przy pomocy śruby ogniskującej ustawić ostrość.
 4. Namierzyć łatę niwelacyjną za pomocą śruby ruchu leniwego.

Pomiar wysokości

Image alternative
 1. Przygotować pomiar.
 2. Odczytać wysokość (H) na środkowej kresce krzyża nitkowego.

Pomiar różnicy wysokości

Image alternative
 1. W celu większej dokładności ustawić POL 10 ⁄ 15 w tej samej odległości do obu punktów pomiarowych.
 2. Odczytać za pomocą łaty niwelacyjnej punkt (A) wysokości.
 3. Odczytać za pomocą łaty niwelacyjnej punkt (B) wysokości.
 4. Obliczyć różnicę wysokości, odejmując wartość punktu (B) od wartości punktu (A) .

Pomiar odległości

Image alternative
 1. Przygotować pomiar.
 2. Odczytać wysokość na górnej i dolnej kresce krzyża nitkowego i obliczyć różnicę między obydwiema wartościami.
 3. Obliczyć odległość, mnożąc obliczoną różnicę przez 100.

Pomiar kąta

 1. Przygotować pomiar.
 2. Obrócić koło poziome na 0 .
 3. Ustawić POL 10 ⁄ 15 na punkt B.
 4. Odczytać kąt na kole poziomym.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Czyszczenie i suszenie

Konserwacja
 • Zdmuchnąć kurz z soczewek.
 • Nie dotykać soczewek palcami.
 • Do czyszczenia używać tylko czystej i miękkiej ściereczki. W razie potrzeby zwilżyć ściereczkę czystym alkoholem lub wodą. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti przeprowadza kontrolę urządzenia, a w razie stwierdzenia odchylenia dokonuje przywrócenia funkcjonalności oraz przeprowadza ponowną kontrolę zgodności urządzenia ze specyfikacją. Zgodność ze specyfikacją w momencie przeprowadzania kontroli jest potwierdzana na piśmie w formie certyfikatu serwisowego. Zalecenia:
 • Dokonać wyboru odpowiedniej częstotliwości badań w zależności od intensywności użytkowania.
 • W przypadku nadzwyczajnego obciążenia urządzenia, przed wykonaniem ważnych prac, jednak nie rzadziej niż raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti .
Przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti nie zwalnia użytkownika z obowiązku skontrolowania urządzenia przed i podczas eksploatacji.

Kontrola i ustawianie

W celu zachowania technicznych specyfikacji należy regularnie kontrolować urządzenie (przynajmniej przed każdym większym/istotnym pomiarem).

Ustawianie libelli okrągłej

Image alternative
 1. Ustawić statyw.
 2. Wypoziomować POL 10 ⁄ 15.
 3. Obrócić POL 10 ⁄ 15 o 180° i sprawdzić, czy pęcherzyk nadal znajduje się na środku libelli okrągłej.
  Wynik 1 / 2Jeśli pęcherzyk nie znajduje się na środku, należy ustawić libellę okrągłą.
  • Obracać śruby na libelli okrągłej przy użyciu klucza imbusowego, aż błąd zostanie w połowie skorygowany.
  • Poziomować urządzenie za pomocą śrub poziomujących tak długo, aż pęcherzyk znajdzie się na środku libelli okrągłej.
  • Ponownie obrócić urządzenie POL 10 ⁄ 15 o 180°.
  • W zależności od stopnia rozregulowania powtórzyć czynności, jeśli jest to konieczne.
  Wynik 2 / 2Pęcherzyk libelli okrągłej pozostaje na środku po obróceniu POL 10 ⁄ 15.
  Libella okrągła jest ustawiona prawidłowo.

Kontrola osi celowej

Najpierw upewnić się, że libella okrągła jest prawidłowo ustawiona.
Image alternative
 1. Ustawić statyw.
 2. Wypoziomować POL 10 ⁄ 15.
 3. Wybrać dwa punkty pomiarowe (A) i (B) i ustawić POL 10 ⁄ 15 dokładnie na środku pomiędzy obydwoma punktami. Odległość pomiędzy obydwoma punktami pomiarowymi powinna wynosić ok. 30 m (98 ft).
 4. Ustawić łaty niwelacyjne na punktach pomiarowych.
 5. Odczytać wysokość w obu punktach pomiarowych i obliczyć różnicę wysokości.
 6. Ustawić POL 10 ⁄ 15 w odległości 1 m (3.3 ft) do punktu pomiarowego (A) .
 7. Odczytać wysokość w obu punktach pomiarowych i obliczyć różnicę wysokości.
 8. Obliczyć różnicę pomiędzy obydwoma różnicami wysokości.
  • Różnica wynosi mniej niż 3 mm (0,12 in).

Ustawianie osi celowej

Image alternative
 1. Zdjąć pokrywkę z okularu.
 2. Nacelować urządzenie POL 10 ⁄ 15 na łatę niwelacyjną (B) i ustawić krzyże nitkowe za pomocą pokrętła tak, aby różnica wysokości wynosiła mniej niż 3 mm (0,12 in).

Transport i przechowywanie

 • Urządzenia nie wolno przechowywać w stanie wilgotnym. Przed zapakowaniem i składowaniem należy umożliwić jego wyschnięcie.
 • Przy przechowywaniu swoich urządzeń należy przestrzegać granic temperaturowych podanych w danych technicznych.
 • Po dłuższym przechowywaniu lub transporcie należy przed użyciem urządzenia wykonać pomiar kontrolny.
 • Do transportu lub wysyłki urządzenia należy stosować walizkę Hilti lub opakowanie o podobnych właściwościach.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .