Język

VC 5-A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych

Symbole na produkcie

Symbole zależne od produktu

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Prąd stały
Image alternative Nie zasysać cieczy

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
Dane o produkcie
Odkurzacz na sucho
VC 5-A22
Generacja
01
Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Produkt nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby (zwłaszcza dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi lub też osoby bez doświadczenia i/lub niezbędnej wiedzy.
 • Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią się z nim prawidłowo obchodzić, zostały pouczone o bezpiecznej obsłudze i rozumieją wynikające z użytkowania niebezpieczeństwo. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
 • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
 • Zabrania się zbierania pyłów szkodliwych dla zdrowia, palnych i/lub wybuchowych (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.). Zabrania się zbierania materiałów, których temperatura przekracza 60°C (np. żarzących się papierosów, rozgrzanego popiołu).
 • Nie stosować wody, olejów, smarów ani środków czyszczących.
 • Nie stosować benzyny lub innych palnych cieczy do czyszczenia.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania odkurzaczy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Chronić odkurzacz przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Nie stosować odkurzacza w otoczeniu o dużym zapyleniu.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. Wypływająca z akumulatorów ciecz może być przyczyną podrażnień skóry lub oparzeń. W razie kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Stosować odpowiednie urządzenie. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
 • Nie stosować odkurzacza jako odsysacza pyłów w połączeniu z elektronarzędziami.
 • Eksploatować odkurzacz wyłącznie z zamontowanym filtrem.
 • Unikać uruchamiania urządzenia bez nadzoru. Zanim włożony zostanie akumulator, urządzenie będzie podniesione lub transportowane, należy je wyłączyć. Nie przenosić urządzenia z palcem opartym na włączniku/ wyłączniku. Gdy urządzenie nie jest używane, np. podczas przerw w pracy, przed przystąpieniem do konserwacji, podczas wymiany narzędzi lub w trakcie transportu, należy zawsze wyjmować akumulator z urządzenia.
 • Nie siadać ani nie stawać na urządzeniu.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Opis

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany tutaj produkt jest odkurzaczem przeznaczonym do użytku komercyjnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach itp. Przeznaczony jest wyłącznie do odkurzania na sucho.

Hilti Produkty przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być użytkowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti typu B 22.

 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C4/36.

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Przycisk EJECT do wyjmowania węża
 2. Uchwyt
 3. Wyłącznik główny
 4. Uchwyt paska na ramię
 5. Końcówka ręczna
 6. Wąż
 7. Końcówka do fug
 8. Zaczep zatrzaskowy
 9. Zbiornik
 10. Głowica ssąca
 11. Przycisk CLEAN do czyszczenia filtra
 12. Kieszeń baterii
 13. Filtr wylotowy

Wyłącznik główny

Stan
Znaczenie
ECO
Tryb oszczędzania energii
MAX
Włączanie
OFF
Wyłączanie

Zakres dostawy

Odkurzacz na sucho wraz z filtrem, kompletnym wężem ssącym, końcówką ręczną, końcówką do fug, paskiem na ramię i instrukcją obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti Store lub online pod adresem: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Wskaźnik akumulatora Li-Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED, urządzenie gotowe do pracy.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator przegrzany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania wyłącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED stanu naładowania migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy i mechanizm ochrony przed przegrzaniem. W przypadku przeciążenia lub przegrzania urządzenie automatycznie się wyłącza. Puszczenie i ponowne naciśnięcie włącznika może spowodować opóźnienie włączenia (faza studzenia urządzenia).

Dane techniczne


VC 5-A22
Napięcie znamionowe (DC)
21,6 V
Prąd znamionowy
16 A
Ciężar zgodnie z EPTA-Procedure 01 (pomiar razem z B22⁄5.2)
5,2 kg
Temperatura otoczenia
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃

Informacje o hałasie i wibracjach (pomiar według EN 60335-2-69)


VC 5-A22
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
70,9 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
85,2 dB(A)
Nieoznaczoność
2,4 dB(A)
Wartość emisji wibracji (ah)
< 2,5 m/s²
Nieoznaczoność (K)
Uwzględniono w wartości

Obsługa

Przygotowanie do pracy

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.
OSTRZEŻENIE Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez autoryzowany i przeszkolony personel.

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez zwarcie lub spadający akumulator!
 • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
 • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
 1. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
 2. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby się słyszalnie zablokował.
 3. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulator.
 2. Wyjąć akumulator z uchwytu urządzenia.

Wymiana worka filtracyjnego

Image alternative
 1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Wyjąć worek filtracyjny i wyciągnąć z uchwytu worka.
 5. Założyć uchwyt worka filtracyjnego na nowy worek filtracyjny.
 6. Zamocować uchwyt z workiem filtracyjnym na żebrach zbiornika zanieczyszczeń.
 7. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Montaż/zdejmowanie węża ssącego

 1. Przyłączyć wąż ssący do króćca wlotowego węża ssącego.
  • Wąż ssący zablokuje się wyraźnym dźwiękiem.
 2. Aby zdjąć wąż ssący, przytrzymać przycisk EJECT w pozycji wciśniętej.
 3. Wyjąć wąż ssący z króćca wylotowego węża ssącego.

Praca

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała !
 • Za pomocą tego urządzenia nie wolno zasysać pyłów niebezpiecznych.
 • To urządzenie wolno stosować wyłącznie na sucho.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

 1. Aby włączyć urządzenie, obrócić wyłącznik w położenie MAX .
  Aby ustawić dłuższy czas pracy przy zredukowanej mocy ssania, przełączyć wyłącznik w położenie ECO .
 2. Aby wyłączyć urządzenie, obrócić wyłącznik w położenie OFF .

Czyszczenie filtra

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Zakryć koniec węża dłonią.
 3. Poczekać, aż wytworzone zostanie maksymalne podciśnienie.
 4. Nacisnąć na przycisk CLEAN 4-5 razy.
 5. Wyłączyć urządzenie.

Po odkurzaniu

 1. Obrócić wyłącznik w położenie: OFF .
 2. Opróżnić zbiornik i wyczyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
 3. Zamocować wąż na uchwycie węża.
 4. Schować końcówki.
 5. Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.
  • UWAGA Ten odkurzacz może być przechowywany wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Wymiana filtra

Image alternative
 1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
 3. Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
 4. Aby wyjąć ramkę filtra, obrócić mocowanie filtra o 180°.
 5. Wyjąć filtr wraz z ramką.
 6. Oczyścić uszczelkę mocowania ramki filtra z kurzu.
 7. Założyć ramkę filtra na nowy filtr.
 8. Włożyć ramkę filtra w uchwyt ramki.
 9. Zablokować ramkę filtra za pomocą blokad filtra.
 10. Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.

Wymiana tkaniny filtracyjnej

Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk odblokowywania filtra wylotowego i wyjąć mocowanie filtra.
 2. Wyjąć tkaninę filtracyjną z mocowania filtra.
 3. Zamocować nową tkaninę filtracyjną w mocowaniu filtra.
 4. Umieścić mocowanie filtra w urządzeniu.

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym „podwójnym kliknięciem“.
Zatrzask na akumulatorze zanieczyszczony.
 • Wyczyścić zatrzask i zatrzasnąć akumulator.
Miga 1 dioda LED.
Urządzenie nie działa.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować rozładowany akumulator.
Akumulator zbyt zimny lub przegrzany.
 • Pozostawić akumulator do rozgrzania lub ostygnięcia do temperatury pokojowej.
Migają 4 diody:
Przegrzany silnik.
 • Wyłączyć urządzenie.
 • Odczekać 10 minut.
 • Zlikwidować zatory na filtrze, króćcu wlotowym, wężu i filtrze wylotowym.
 • Włączyć urządzenie.
Zredukowana moc ssania.
Pełny zbiornik.
 • Opróżnić zbiornik.
Wąż ssący lub końcówka są zapchane.
 • Wyczyścić wąż ssący i końcówkę.
Filtr jest zapchany
 • Sprawdzić, czy filtr jest prawidłowo włożony.
Wąż ssący lub końcówka są uszkodzone.
 • Wymienić wąż ssący lub końcówkę.
Wąż ssący nie jest zablokowany.
Lekkie porażenia prądem.
Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych.
 • Zwiększyć wilgotność powietrza.
 • Odkurzać w trybie ECO .

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative