Język

PR 30-HVSG A12

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Na produkcie

Informacja o laserze
Image alternative Klasa lasera 2, zgodnie z normą IEC60825-1/EN60825-1:2007 oraz odpowiada CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nie wolno patrzeć w źródło promienia lasera.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Niwelator laserowy | detektor promienia
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generacja
  02
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Image alternative
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, oparzenia i/lub poważnych obrażeń.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Nie demontować (dezaktywować) żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci do urządzeń laserowych.
 • W przypadku nieprawidłowego przykręcenia urządzenia może powstawać promieniowanie laserowe, które przekracza klasę 2. Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie pracownikom serwisu Hilti .
 • Promienie lasera należy kierować wysoko nad lub pod linią wzroku.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Wskazówka zgodnie z FCC§15.21: Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.
 • W razie upadku lub innych mechanicznych oddziaływań na urządzenie należy skontrolować jego dokładność.
 • W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie dostosuje się do nowych warunków.
 • W przypadku stosowania adapterów i wyposażenia dodatkowego upewnić się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Mimo że urządzenie przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym urządzeniem optycznym i elektrycznym (lornetka polowa, okulary, aparat fotograficzny).
 • Mimo że urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, należy je przed składowaniem wytrzeć do sucha.
 • Przed ważnymi pomiarami należy skontrolować działanie urządzenia.
 • Kilka razy podczas używania należy sprawdzać dokładność pomiaru.
 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Laser należy chronić przed deszczem i wilgocią.
 • Unikać dotykania styków.
 • Urządzenie należy starannie konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Miejsce pomiaru należy zabezpieczyć. Upewnić się, że podczas ustawiania lasera promień nie został skierowany na inną osobę ani na użytkownika.
 • Podczas prac na drabinie unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Pomiary przeprowadzane w pobliżu odbijających obiektów lub powierzchni, przez szklane szyby lub podobne tworzywa mogą prowadzić do zafałszowania wyników.
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie stało na równym i stabilnym podłożu (wolnym od wibracji!).
 • Urządzenia należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Urządzenia, osprzętu, narzędzi itd. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla danego typu urządzenia. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzenia do prac niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Praca z łatami mierniczymi w pobliżu linii wysokiego napięcia jest zabroniona.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Mimo że urządzenie spełnia surowe wymagania obowiązujących wytycznych, firma Hilti nie może wykluczyć poniższych sytuacji:
 • Praca urządzenia może być zakłócana przez silne promieniowanie, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiaru.
  W takich przypadkach, jak również w razie jakichkolwiek innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne.
 • Urządzenie może zakłócać działanie innych urządzeń (np. przyrządów nawigacyjnych w samolotach).

Klasyfikacja lasera w urządzeniach z laserem klasy 2

Urządzenie odpowiada klasie lasera 2 według IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Urządzenia te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Nie kierować promieni lasera na inne osoby.
 • W żadnym wypadku nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania.

Prawidłowe użytkowanie urządzeń z zasilaniem akumulatorowym

 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, eksplozji i poparzenia środkiem żrącym.
 • Nie narażać akumulatora na działanie silnych uderzeń mechanicznych ani nie rzucać.
 • Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci. Wilgoć, która wniknęła, może prowadzić do zwarcia, a w rezultacie do poparzeń lub pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry i oparzeń.
 • Stosować wyłącznie akumulatory przeznaczone dla określonego urządzenia. W przypadku stosowania innych akumulatorów lub wykorzystywania akumulatorów do innych celów istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
 • Akumulator należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Nigdy nie przechowywać akumulatora na słońcu, na grzejnikach lub za szybami.
 • Nieużywany akumulator lub prostownik należy przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora lub prostownika. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatorów lub prostowników może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. porysowanych, z połamanymi, elementami, z pogiętymi, wciśniętymi i/lub wyciągniętymi stykami).
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Przed wysyłką urządzenia należy zaizolować lub wyjąć akumulatory z urządzenia. Wyciek z akumulatorów może uszkodzić urządzenie.
 • Jeśli nieeksploatowany akumulator jest zbyt gorący, może to oznaczać, że akumulator lub system urządzenia z akumulatorem jest uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu, z dala od materiałów palnych, w którym można je obserwować.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Niwelator laserowy PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Promień lasera (płaszczyzna obrotu)
 2. Głowica obrotowa
 3. Przyrząd celowniczy
 4. Uchwyt
 5. Przycisk odblokowujący akumulator
 6. Akumulator Li‑Ion
 7. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 8. Panel obsługi
 9. Spodarka z gwintem 5/8"

Panel obsługi PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Przycisk i dioda LED trybu nachylenia
 2. Przycisk i dioda LED funkcji ostrzeżenia o wstrząsach
 3. Przycisk prędkości obrotowej
 4. Dioda LED statusu wł.⁄wył i autopoziomowania
 5. Przycisk Wł./Wył.
 6. Dioda LED trybu nadzoru (tylko w przypadku automatycznego ustawienia pionowego)
 7. Wskazanie LED stanu naładowania akumulatora

Panel obsługi i detektor promienia PRA 30G

Image alternative
 1. Przycisk menu
 2. Nachylenie ujemne w lewo. Z PRA 90 w dół. Nawigacja w menu.
 3. Automatyczne ustawianie / tryb nadzoru / funkcja zaznaczania
 4. Przycisk OK
 5. Nachylenie dodatnie w prawo. Z PRA 90 do góry. Nawigacja w menu.
 6. Przycisk Wł./Wył.
 7. Wyświetlacz
 8. Nacięcia do znakowania
 9. Okienko detekcji

Wskaźnik detektora promienia PRA 30G

Image alternative
 1. Odległość promienia lasera od nacięcia do znakowania
 2. Wskazanie głośności
 3. Wskazanie do wyłączania stref promienia
 4. Wskazanie stanu naładowania baterii
 5. Wskazanie dokładności
 6. Wskazanie pozycji detektora względem wysokości płaszczyzny lasera

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisany produkt to niwelator laserowy z obrotową wiązką promieni laserowych, który może być obsługiwany przez jedną osobę. Urządzenie przeznaczone jest do wyznaczania, przenoszenia i sprawdzania poziomych płaszczyzn wysokościowych, płaszczyzn pionowych i pochyłych oraz kątów prostych.

 • Z tym produktem stosować tylko litowo-jonowy akumulator Hilti B12/2.6 lub B 12‑30.
 • Z tym produktem stosować tylko prostownik Hilti C 4⁄12‑50.

Autopoziomowanie

Autopoziomowanie odbywa się po włączeniu urządzenia. Diody LED wskazują aktualny tryb pracy. Autopoziomowanie jest aktywne i może zostać wyłączone za pomocą przycisku Image alternative. Urządzenie można ustawić bezpośrednio na podłodze, na statywie lub w odpowiednim uchwycie.

Automatyczne ustawianie

Automatyczne ustawianie umożliwia jednej osobie ustawienie płaszczyzny lasera na detektor promienia. Niwelator laserowy rozpoznaje dane ustawienie:
 • W poziomie w połączeniu z automatycznym statywem PRA 90 i detektorem promienia PRA 30G.
 • Nachylenie na osi X w połączeniu z detektorem promienia PRA 30G.
 • W pionie w połączeniu z detektorem promienia PRA 30G.

Nachylenie

Nachylanie może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Do większych spadków można zastosować adapter nachylenia PRA 79.

Funkcja nadzoru

W połączeniu z detektorem promienia PRA 30G niwelator laserowy nadzoruje ustawienie płaszczyzny lasera. W przypadku odchylenia ustawienia system koryguje kierunek płaszczyzny lasera, aby utrzymać ją w punkcie zerowym detektora. Niwelator laserowy koryguje wszystkie błędy powstałe na skutek wahań temperatury, obecności wiatru i innych czynników. Jeśli połączenie optyczne pomiędzy promieniem lasera a odbiornikiem promienia przerwane będzie dłużej niż dwie minuty, system zasygnalizuje błąd. Funkcja nadzoru może być uaktywniona wyłącznie przy pomiarze pionowym za pośrednictwem menu AUTO.

Mechanizm samoczynnego wyłączenia

Automatyczne wyłączanie odbywa się, jeśli niwelacja nie została osiągnięta, ponieważ niwelator laserowy:
 • Jest zbyt mocno nachylony w stosunku do poziomu (z wyjątkiem trybu nachylenia).
 • Jest zablokowany mechanicznie.
 • Został odchylony od pionu ze względu na wstrząsy lub uderzenie.
 • Stwierdził błąd.
Po wyłączeniu głowica obrotowa zatrzymuje się, a wszystkie diody migają.

Funkcja ostrzeżenia o wstrząsach

Jeśli podczas pracy niwelator laserowy zostanie odchylony od poziomu, wówczas urządzenie przełączy się w tryb ostrzegawczy za pomocą zintegrowanej funkcji ostrzegania o wstrząsach. Funkcja ostrzeżenia o wstrząsach aktywna jest dopiero od drugiej minuty po osiągnięciu niwelacji. Jeśli w ciągu tych 2 minut wciśnięty zostanie przycisk na panelu obsługi, wówczas funkcja ostrzeżenia o wstrząsach uaktywniona zostanie ponownie po upływie kolejnych dwóch minut. Jeśli niwelator laserowy jest w trybie ostrzegawczym:
 • Migają wszystkie diody
 • Zatrzymuje się głowica obrotowa
 • Gaśnie promień lasera.
Czułość funkcji ostrzegania o wstrząsach może zostać ustawiona za pomocą detektora promienia PRA 30G.
Funkcję ostrzeżenia o wstrząsach można wyłączyć za pomocą przycisku Image alternative, jeśli podłoże nie jest wolne od wstrząsów lub odbywa się praca w trybie nachylenia.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia niwelatora laserowego można wykorzystywać na czas przerw w pracy lub na czas wykonywania innych czynności. W tym stanie zachowane są wszystkie ustawienia płaszczyzny lasera i nachylenia. Tryb uśpienia oszczędza energię elektryczną i wydłuża czas pracy akumulatora.
Tryb uśpienia włącza się i wyłącza za pomocą detektora promienia PRA 30G.
Tryb uśpienia pozostaje aktywny maksymalnie przez 4 h. Po upływie tego czasu system wyłącza się.

Wyłączanie zakresów promienia

Poszczególne strefy promienia lasera można dezaktywować, aby:
 • chronić siebie i kolegów przed promieniami lasera.
 • nie wywierać wpływu na inne pomiary w pobliżu.

Detektor promienia/pilot

Detektor promienia Hilti wskazują w formie cyfrowej odległość pomiędzy obecnym promieniem lasera (płaszczyzna lasera) na polu detekcji a nacięciem do znakowania na detektorze promienia. Promień lasera odbierany jest również na większą odległość. Urządzenie PRA 30G może być wykorzystywane jako detektor promienia i pilot dla niwelatora laserowego.

Parowanie osprzętu i urządzenia

Parowanie osprzętu i urządzeniaParowanie oznacza przyporządkowanie do siebie osprzętu i urządzeń drogą radiową.
Niwelator laserowy i detektor promienia są w stanie fabrycznym sparowane. Bezawaryjna praca w otoczeniu innych urządzeń sterowanych radiowo jest więc zagwarantowana.
Innych detektorów promienia lub automatycznych statywów PRA 90 nie można stosować bez sparowania.

Wskaźniki LED

Niwelator laserowy jest wyposażony we wskaźniki LED.
Stan
Znaczenie
Wszystkie diody LED migają
Urządzenie zostało potrącone lub odchylone od poziomu niwelacji lub wykazuje jakiś błąd.
Dioda LED autopoziomowania miga na zielono
Urządzenie znajduje się w fazie poziomowania.
Dioda LED autopoziomowania świeci się stale na zielono
Urządzenie jest wypoziomowane/działa prawidłowo.
Dioda LED ostrzeżenia o wstrząsach świeci się stale na pomarańczowo
System ostrzegania o wstrząsach jest dezaktywowany.
Dioda LED wskaźnika nachylenia świeci się stale na pomarańczowo
Tryb nachylenia jest aktywowany.
Dioda LED nadzoru miga na pomarańczowo
Urządzenie ustawia płaszczyznę lasera na punkt odniesienia (PRA 30G).
Dioda LED wskaźnika nadzoru świeci się stale na pomarańczowo
Urządzenie znajduje się w trybie nadzoru. Ustawienie na punkt odniesienia (PRA 30G) prawidłowe.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li-Ion

Akumulator Li‑Ion posiada wskaźnik stanu naładowania.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Podczas eksploatacji stan naładowania akumulatora wyświetlany jest na panelu obsługi urządzenia.
W czasie przerwy w eksploatacji stan naładowania można wyświetlić naciskając na przycisk odblokowujący.
W trakcie procesu ładowania stan naładowania widoczny jest na wskaźniku przy akumulatorze (patrz Instrukcja obsługi prostownika).

Zakres dostawy

Niwelator laserowy PR 30-HVSG A12, detektor promienia/pilot PRA 30G, 2 baterie (ogniwa AA), płytka celownicza PRA 54, instrukcja obsługi.
Inne urządzenia systemowe zatwierdzone dla urządzenia można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Dane techniczne niwelatora laserowego


PR 30-HVSG A12
Napięcie znamionowe
10,8 V
Prąd znamionowy
120 mA
Maksymalna wilgotność względna
80 %
Maksymalna wysokość zastosowania powyżej wysokości odniesienia
2 000 m
Zasięg odbioru (średnica) z PRA 30G
2 m … 300 m
Zasięg komunikacji (PRA 30G)
200 m
Dokładność na 10 m (w standardowych warunkach otoczenia według MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Klasa lasera
2, widzialny
Zakres autopoziomowania
±5°
Temperatura robocza
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura składowania
−25 ℃ … 60 ℃
Ciężar (z akumulatorem B12/2.6 lub B 12‑30)
2,5 kg
Wysokość testu odporności na upadek (w standardowych warunkach otoczenia według MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529 (oprócz akumulatora i komory akumulatora)
IP66
Promień pionowy / prostopadły
Promień ciągły, prostopadły do płaszczyzny rotacji
Maksymalna emitowana moc nadawcza
7,3 dBm
Częstotliwość
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Dane techniczne detektora promienia

Napięcie znamionowe
3 V
Prąd znamionowy
150 mA
Maksymalna wilgotność względna
80 %
Maksymalna wysokość zastosowania powyżej wysokości odniesienia
2 000 m
Zakres wskazania odległości
±52 mm
Zakres wskazania płaszczyzny lasera
±0,5 mm
Długość pola detekcji
≤ 120 mm
Wskazanie środka górnej krawędzi obudowy
75 mm
Czas oczekiwania bez detekcji przed automatycznym wyłączeniem
15 min
Zasięg pilota zdalnego sterowana (średnica) do PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Test odporności na upadek w uchwycie detektora PRA 83 (w standardowych warunkach otoczenia według MIL‑STD‑810G)
2 m
Temperatura robocza
−20 ℃ … 50 ℃
Temperatura składowania
−25 ℃ … 60 ℃
Ciężar (z bateriami)
0,25 kg
Klasa ochrony zgodnie z IEC 60529, oprócz komory akumulatora
IP66
Maksymalna emitowana moc nadawcza
−0,2 dBm
Częstotliwość
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Obsługa niwelatora laserowego

Przygotowanie do pracy

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Prawidłowe obchodzenie się z niwelatorem laserowym i akumulatorem

Akumulator typu B12 nie ma klasy ochrony. Akumulator należy chronić przed deszczem i wilgocią.
Zgodnie z wytycznymi Hilti akumulator może być wykorzystywany wyłącznie z przynależnym produktem i musi być w tym celu włożony do komory akumulatora.
Image alternative
 1. Rys. 1: Praca w trybie poziomym.
 2. Rys. 2: W trybie nachylenia niwelator laserowy należy unieść po stronie panelu obsługi.
 3. Rys. 3: Odkładanie i transportowanie w pozycji pochyłej. Praca w pozycji pionowej.
  • Niwelator laserowy należy trzymać w taki sposób, aby komora akumulatora lub akumulator NIE były skierowane w górę a wilgoć nie mogła wnikać do wnętrza urządzenia.

Wkładanie / wyjmowanie akumulatora

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zabrudzenie styków może spowodować zwarcie.
 • Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli akumulator nie jest prawidłowo włożony, może spaść.
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu, aby nie spadł powodując zagrożenie dla innych osób.
 1. Wsunąć akumulator tak, aby prawidłowo się zablokował.
  • Niwelator laserowy jest gotowy do włączenia.
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący.
 3. Wyjąć akumulator.

Włączanie niwelatora laserowego i praca w poziomie

Przed przystąpieniem do ważnych pomiarów należy sprawdzić dokładność pomiarową niwelatora laserowego, po jego upadku na ziemię lub gdy narażony był na działanie nietypowych czynników mechanicznych lub po dłuższym przechowywaniu.
Image alternative
 1. Zamontować niwelator laserowy na odpowiednim uchwycie.
 2. Nacisnąć przycisk Image alternative.
  • Dioda LED autopoziomowania miga na zielono.
  • Natychmiast po wypoziomowaniu włącza się promień lasera i zaczyna się obracać, a dioda LED autopoziomowania świeci się stale.
  Mocowaniem tym może być uchwyt ścienny lub statyw. Kąt nachylenia powierzchni stykowej może wynosić maksymalnie ± 5°.

Ręczne ustawianie w poziomie na statywie PRA 90

Niwelator laserowy jest zamontowany na automatycznym statywie PRA 90.
Detektor promienia PRA 30G, niwelator laserowy i automatyczny statyw PRA 90 są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i panel obsługi automatycznego statywu PRA 90 są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności.
Image alternative
 1. Na niwelatorze laserowym, detektorze promienia PRA 30G i na automatycznym statywie PRA 90 naciśnij przycisk Image alternative.
  • Urządzenia są gotowe do pracy.
 2. W celu przesunięcia płaszczyzny lasera w górę nacisnąć przycisk Image alternative na detektorze promienia PRA 30G, lub przycisk ze strzałką "w górę" na automatycznym statywie PRA 90.
 3. W celu przesunięcia płaszczyzny lasera w dół nacisnąć przycisk Image alternative na detektorze promienia PRA 30G, lub przycisk ze strzałką "w dół" na automatycznym statywie PRA 90.

Automatyczne ustawianie w poziomie na statywie PRA 90

Niwelator laserowy jest zamontowany na automatycznym statywie PRA 90.
Detektor promienia PRA 30G, niwelator laserowy i automatyczny statyw PRA 90 są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i panel obsługi automatycznego statywu PRA 90 są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności.
Image alternative
 1. Na niwelatorze laserowym, detektorze promienia PRA 30G i na automatycznym statywie PRA 90 naciśnij przycisk Image alternative.
  • Urządzenia są gotowe do pracy.
 2. Przytrzymać wycięcie do znakowania detektora promienia PRA 30G na ustawianej wysokości namierzania. Detektor promienia PRA 30G należy trzymać równo lub zablokować.
 3. Uruchomić automatyczne ustawianie podwójnym kliknięciem na detektorze promienia PRA 30G za pomocą przycisku Image alternative, lub wybrać funkcję za pośrednictwem menu AUTO.
  • Automatyczny statyw PRA 90 będzie przesuwał się w górę i w dół, aż do osiągnięcia pozycji. Rozlega się przy tym powtarzający się sygnał akustyczny na detektorze promienia.
  • Gdy pozycja zostanie osiągnięta, niwelator laserowy rozpocznie niwelację. Pomyślne zakończenie sygnalizowane będzie dźwiękiem ciągłym, trwającym 5 sekund. Przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
  • Jeśli nie można będzie przeprowadzić automatycznego ustawiania, rozlegną się krótkie sygnały akustyczne i przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
 4. Sprawdzić ustawienie wysokości na wyświetlaczu.
 5. Usunąć detektor promienia PRA 30G.
 6. Przedwczesne zakończenie automatycznego ustawiania podwójnym kliknięciem przycisku Image alternative na detektorze promienia PRA 30G.

Ręczne ustawianie w pionie

Niwelator laserowy jest stabilnie zamocowany w pionie (statyw, uchwyt ścienny, adapter do fasad lub ław drutowych, lub spoczywa na tylnych uchwytach). Punkt odniesienia (A) naniesiony jest pod głowicą lasera (np. gwóźdź w ławie drutowej lub kolorowy punkt na podłożu).
Detektor promienia PRA 30G i niwelator laserowy są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i strona odbiorcza niwelatora laserowego są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności. Najlepszą stroną odbiorczą na niwelatorze laserowym jest strona, z której włożony jest akumulator.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Niwelator laserowy przeprowadzi niwelację a następnie wyświetli stały promień lasera w dół.
 2. Ustawić niwelator laserowy w taki sposób, aby wyświetlany promień lasera skierowany był dokładnie na punkt odniesienia (A). Punkt odniesienia nie jest punktem pionu!
 3. W celu przesunięcia płaszczyzny lasera w prawo lub w lewo nacisnąć przycisk Image alternative lub Image alternative na detektorze promienia PRA 30G.
  • Niwelator laserowy rozpocznie rotację po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków kierunku.

Automatyczne ustawianie w pionie

Niwelator laserowy jest stabilnie zamocowany w pionie (statyw, uchwyt ścienny, adapter do fasad lub ław drutowych, lub spoczywa na tylnych uchwytach). Punkt odniesienia (A) naniesiony jest pod głowicą lasera (np. gwóźdź w ławie drutowej lub kolorowy punkt na podłożu).
Detektor promienia PRA 30G i niwelator laserowy są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i strona odbiorcza niwelatora laserowego są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności. Najlepszą stroną odbiorczą na niwelatorze laserowym jest strona, z której włożony jest akumulator.
Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Niwelator laserowy przeprowadzi niwelację a następnie wyświetli stały promień lasera w dół.
 2. Ustawić niwelator laserowy w taki sposób, aby wyświetlany promień lasera skierowany był dokładnie na punkt odniesienia (A). Punkt odniesienia nie jest punktem pionu!
 3. Przytrzymać wycięcie do znakowania detektora promienia PRA 30G na ustawianej płaszczyźnie namierzania. Detektor promienia PRA 30G należy trzymać równo lub zablokować.
 4. Uruchomić automatyczne ustawianie podwójnym kliknięciem na detektor promienia PRA 30G za pomocą przycisku Image alternative, lub wybrać funkcję za pośrednictwem menu AUTO.
  • Głowica lasera będzie obracać się w prawo i w lewo, aż do osiągnięcia pozycji. Rozlega się przy tym powtarzający się sygnał akustyczny na detektorze promienia.
  • Gdy pozycja zostanie osiągnięta, niwelator laserowy rozpocznie niwelację. Przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
  • Jeśli nie można będzie przeprowadzić automatycznego ustawiania, rozlegną się krótkie sygnały akustyczne i przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
 5. Podwójne kliknięcie na detektorze promienia PRA 30G za pomocą przycisku Image alternative.
  • Podczas automatycznego ustawiania: Przedwczesne zakończenie automatycznego ustawiania.

Automatyczne ustawianie w pionie z funkcją nadzoru

Niwelator laserowy jest stabilnie zamocowany w pionie (statyw, uchwyt ścienny, adapter do fasad lub ław drutowych, lub spoczywa na tylnych uchwytach). Punkt odniesienia (A) naniesiony jest pod głowicą lasera (np. gwóźdź w ławie drutowej lub kolorowy punkt na podłożu).
Detektor promienia PRA 30G i niwelator laserowy są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i strona odbiorcza niwelatora laserowego są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności. Najlepszą stroną odbiorczą na niwelatorze laserowym jest strona, z której włożony jest akumulator.
 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Niwelator laserowy przeprowadzi niwelację a następnie wyświetli stały promień lasera w dół.
 2. Ustawić niwelator laserowy w taki sposób, aby wyświetlany promień lasera skierowany był dokładnie na punkt odniesienia (A). Punkt odniesienia nie jest punktem pionu!
 3. Przytrzymać wycięcie do znakowania detektora promienia PRA 30G na ustawianej płaszczyźnie namierzania. Detektor promienia PRA 30G należy trzymać równo lub zablokować.
 4. Nacisnąć na PRA 30G przycisk Image alternative, aby wywołać menu AUTO. Uruchomić automatyczne ustawianie w pionie z funkcją nadzoru Image alternative.
  • Głowica lasera będzie obracać się w prawo i w lewo, aż do osiągnięcia pozycji. Rozlega się przy tym powtarzający się sygnał akustyczny na detektorze promienia.
  • Gdy pozycja zostanie osiągnięta, niwelator laserowy rozpocznie niwelację. Na chwilę wyświetlony zostanie symbol Image alternative i zamilknie sygnał akustyczny.
  • Niwelator laserowy przełączy się w funkcję nadzoru. Małe odchylenia na skutek czynników zewnętrznych kompensowane będą automatycznie, a promień lasera utrzymywany będzie na wysokości wycięcia do zaznaczania detektora promienia.
  • Jeśli nie można będzie przeprowadzić automatycznego ustawiania, rozlegną się krótkie sygnały akustyczne i przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
 5. Nie usuwać detektora promienia PRA 30G z płaszczyzny namierzania, dopóki tryb nadzoru jest aktywny.
 6. Podwójne kliknięcie na detektorze promienia PRA 30G za pomocą przycisku Image alternative.
  • Podczas automatycznego ustawiania: Przedwczesne zakończenie automatycznego ustawiania.
  • Przy aktywnej funkcji nadzoru: Zakończenie funkcji nadzoru.

Ręczne ustawianie nachylenia

Niwelator laserowy jest zamontowany i stabilnie ustawiony odpowiednio do danego zastosowania.
Detektor promienia PRA 30G i niwelator laserowy są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i strona odbiorcza niwelatora laserowego są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności. Najlepszą stroną odbiorczą na niwelatorze laserowym jest strona, z której włożony jest akumulator.
Image alternative
 1. Ustawić niwelator laserowy na górnej lub dolnej krawędzi płaszczyzny nachylenia.
 2. Ustawić niwelator laserowy za pomocą urządzenia celowniczego na głowicy równolegle do płaszczyzny nachylenia.
 3. Na niwelatorze laserowym i detektorze promienia PRA 30G nacisnąć przycisk Image alternative.
  • Natychmiast po wypoziomowaniu włącza się promień lasera i zaczyna się obracać, a dioda LED autopoziomowania świeci się stale.
 4. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Na niwelatorze laserowym świeci ciągle dioda trybu nachylenia.
  • Na detektorze promienia PRA 30G pojawia się symbol trybu nachylenia.
 5. Nachylić płaszczyznę lasera za pomocą przycisków Image alternative lub Image alternative detektora lasera.
  W przypadku ręcznego ustawiania nachylenia niwelator laserowy dokonuje jednorazowej niwelacji płaszczyzny lasera, a następnie ją jednorazowo ustawia. Zwrócić uwagę na to, że ten niwelator laserowy nie dokonuje niwelacji pochyłej płaszczyzny lasera względem potencjalnego odchylenia, które zostało spowodowane zmianą warunków otoczenia i/lub przestawieniem mocowania. Wibracje, zmiany temperatury lub inne czynniki, występujące w ciągu dnia, mogą wpływać na pozycję płaszczyzny lasera.

Ustawianie nachylenia za pomocą adaptera kąta nachylenia PRA 79

W zależności od zastosowania adapter kąta nachylenia PRA 79 może zostać zamontowany na statywie lub uchwycie ściennym.
Kąt nachylenia adaptera kąta nachylenia PRA 79 ustawiony jest na 0°.
 1. Zamontować laser rotacyjny na adapterze kąta nachylenia PRA 79. Przestrzegać instrukcji adaptera kąta nachylenia PRA 79. Panel obsługi niwelatora laserowego powinien być skierowany do obsługującego.
 2. Ustawić niwelator laserowy na górnej lub dolnej krawędzi płaszczyzny nachylenia.
 3. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Natychmiast po wypoziomowaniu włącza się promień lasera i zaczyna się obracać, a dioda LED autopoziomowania świeci się stale.
 4. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Na niwelatorze laserowym świeci ciągle dioda trybu nachylenia.
 5. Za pomocą adaptera kąta nachylenia ustawić żądany kąt nachylenia PRA 79.
  W przypadku ręcznego ustawiania nachylenia niwelator laserowy dokonuje jednorazowej niwelacji płaszczyzny lasera, a następnie ją jednorazowo ustawia. Zwrócić uwagę na to, że ten niwelator laserowy nie dokonuje niwelacji pochyłej płaszczyzny lasera względem potencjalnego odchylenia, które zostało spowodowane zmianą warunków otoczenia i/lub przestawieniem mocowania. Wibracje, zmiany temperatury lub inne czynniki, występujące w ciągu dnia, mogą wpływać na pozycję płaszczyzny lasera.

Automatyczne ustawianie nachylenia

Niwelator laserowy jest zamontowany i stabilnie ustawiony odpowiednio do danego zastosowania.
Detektor promienia PRA 30G i niwelator laserowy są sparowane.
Detektor promienia PRA 30G i strona odbiorcza niwelatora laserowego są skierowane do siebie i znajdują się wzajemnie w bezpośredniej widoczności. Najlepszą stroną odbiorczą na niwelatorze laserowym jest strona, z której włożony jest akumulator.
Image alternative
 1. Ustawić niwelator laserowy na górnej lub dolnej krawędzi płaszczyzny nachylenia.
 2. Na niwelatorze laserowym i detektorze promienia PRA 30G nacisnąć przycisk Image alternative.
  • Natychmiast po wypoziomowaniu włącza się promień lasera i zaczyna się obracać, a dioda LED autopoziomowania świeci się stale.
 3. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
  • Na niwelatorze laserowym świeci ciągle dioda trybu nachylenia.
  • Na detektorze promienia PRA 30G pojawia się symbol trybu nachylenia.
 4. Ustawić wycięcie do znakowania detektora promienia PRA 30G na drugim końcu płaszczyzny nachylenia.
 5. Uruchomić automatyczne ustawianie podwójnym kliknięciem na detektor promienia PRA 30G za pomocą przycisku Image alternative, lub wybrać funkcję za pośrednictwem menu AUTO.
  • Niwelator laserowy będzie automatycznie nachylał płaszczyznę lasera na osi X, aż do osiągnięcia wycięcia do znakowania detektora promienia PRA 30G. Rozlega się przy tym powtarzający się sygnał akustyczny na detektorze promienia.
  • Gdy pozycja zostanie osiągnięta, niwelator laserowy rozpocznie niwelację na osi Y. Pomyślne zakończenie sygnalizowane będzie dźwiękiem ciągłym, trwającym 5 sekund. Przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
  • Jeśli nie można będzie przeprowadzić automatycznego ustawiania, rozlegną się krótkie sygnały akustyczne i przez chwilę wyświetlany będzie symbol Image alternative.
 6. Przedwczesne zakończenie automatycznego nachylenia podwójnym kliknięciem na detektorze promienia PRA 30G, za pomocą przycisku Image alternative.
  Jeśli niwelator laserowy rozpocznie automatyczne wyszukiwanie w niewłaściwym kierunku, nacisnąć przycisk Image alternative w celu zmiany kierunku wyszukiwania.

Ręczna funkcja Scanline

 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
 2. Ustawić poziom lasera w żądanej pozycji / na żądanej wysokości. Funkcja Scanline dostępna jest zarówno w trybie poziomym, pionowym jak i w trybie nachylenia.
 3. Nacisnąć na PRA 30G przycisk Image alternative, aby wywołać to menu.
 4. Wybrać punkt menu funkcji Scanline Image alternative.
 5. Za pomocą menu do ustawiania szerokości linii można ustawiać szerokość linii skanowania w czterech stopniach.
 6. Za pomocą symboli Image alternative i Image alternative można przesuwać linię skanowania w lewo i w prawo. W tym celu detektor promienia nie musi znajdować się w promieniu lasera.

Automatyczna funkcja Scanline

 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
 2. Ustawić poziom lasera w żądanej pozycji / na żądanej wysokości. Funkcja Scanline dostępna jest zarówno w trybie poziomym, pionowym jak i w trybie nachylenia.
 3. Nacisnąć na PRA 30G przycisk Image alternative, aby wywołać menu AUTO.
 4. Uruchomić automatyczną funkcję Scanline Image alternative.
 5. Ustawić detektor promienia w żądanej pozycji. Niwelator laserowy automatycznie skoncentruje promień na skróconą linię w strefie detektora promienia.
  Szerokość linii skanowania można ustawić za pośrednictwem menu PRA 30G. Im węższa linia skanowania zostanie wybrana, tym będzie jaśniejsza.
 6. Za pośrednictwem punktu menu funkcji Scanline można przesuwać linię w lewo i w prawo za pomocą symboli Image alternative i Image alternative. W tym celu detektor promienia nie musi znajdować się w promieniu lasera.

Dezaktywacja funkcji ostrzeżenia o wstrząsach

 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na niwelatorze laserowym.
 2. Nacisnąć przycisk Image alternative.
  • Stałe światło diody LED dezaktywacji funkcji ostrzeżenia o wstrząsach sygnalizuje, że funkcja jest dezaktywowana.
  Aby powrócić do trybu standardowego wyłączyć niwelator laserowy i uruchomić go ponownie.

Obsługa detektora promienia

Wkładanie baterii do detektora promienia

Image alternative
 • Włożyć nowe baterie do detektora promienia.
  Stosować wyłącznie baterie wyprodukowane według międzynarodowych standardów.

Parowanie niwelatora laserowego z detektorem promienia PRA 30G

 1. Ustawić oba urządzenia w odległości ok. 0,5m. Na obu urządzeniach nacisnąć jednocześnie przycisk Image alternative na co najmniej 3 sekundy.
  • Pomyślne parowanie zostanie potwierdzone miganiem wszystkich diod LED na niwelatorze laserowym i sygnałem dźwiękowym na detektorze promienia PRA 30G. Na detektorze lasera pojawią się na chwilę symbole Image alternative i Image alternative.
  • Urządzenia są sparowane.
  • Niwelator laserowy i detektor promienia wyłączą się.
 2. Z powrotem włączyć urządzenia.

Parowanie statywu PRA 90 z detektorem promienia PRA 30G

 1. Ustawić oba urządzenia w odległości ok. 0,5m. Na obu urządzeniach nacisnąć jednocześnie przycisk Image alternative na co najmniej 3 sekundy.
  • Pomyślne parowanie zostanie potwierdzone miganiem wszystkich diod LED na automatycznym statywie PRA 90 i sygnałem dźwiękowym na detektorze promienia PRA 30G. Na detektorze lasera pojawią się na chwilę symbole Image alternative i Image alternative.
  • Urządzenia są sparowane.
  • Automatyczny statyw i detektor promienia wyłączą się.
 2. Z powrotem włączyć urządzenia.
  • Na detektorze promienia wyświetlany będzie niwelator laserowy i automatyczny statyw.

Odbiór promienia lasera za pomocą detektora promienia

 1. Nacisnąć przycisk Image alternative na detektorze promienia.
 2. Trzymać detektor promienia zwrócony okienkiem detekcji bezpośrednio na płaszczyznę promienia lasera.
 3. Podczas ustawiania trzymać detektor promienia nieruchomo i uważać, aby między detektorem promienia a niwelatorem laserowym nie było żadnych przeszkód.
  • Wykrycie promienia lasera sygnalizowane jest optycznie i akustycznie.
  • Detektor promienia wskaże odległość do niwelatora laserowego.
  • Detektor promienia przeznaczony jest do mierzenia odległości (promieni) do 300 m.

Objaśnienie opcji menu

 • Aby wywołać to menu, nacisnąć przycisk Image alternative.
 • Skorzystać z przycisków Image alternative i Image alternative, aby poruszać się w menu.
 • Wybrany symbol wyświetlany będzie na czarnym tle. Przykład: Image alternative
 • Aktywne ustawienie symbolizowane będzie czarną ramką. Przykład: Image alternative
 • Aby potwierdzić wybór, nacisnąć na przycisk Image alternative.
Menu główne
Image alternative Funkcja zaznaczania
Image alternative Prędkość obrotowa
Image alternative Ustawienia niwelatora laserowego
Image alternative Ustawienia detektora promienia
Image alternative Informacje
Image alternative Powrót. Nastąpi przejście bez zmian do nadrzędnego poziomu lub wyjście z menu.
Menu funkcji zaznaczania
Image alternative Menu ustawiania szerokości linii (wskazanie przedstawia aktualnie ustawioną szerokość)
Image alternative Przesuwanie linii w lewo
Image alternative Przesuwanie linii w prawo
Menu podrzędne ustawiania szerokości linii
Image alternative Szeroka
Image alternative Średnia
Image alternative Cienka
Image alternative Punkt
Menu prędkości obrotowej
Image alternative 300 obrotów na minutę
Image alternative 600 obrotów na minutę
Image alternative 1200 obrotów na minutę
Menu ustawień niwelatora laserowego
Image alternative Tryb uśpienia
Image alternative Ostrzeganie o wstrząsach
Image alternative Wyłączanie zakresów promienia
Menu podrzędne ostrzegania o wstrząsach
Image alternative Poziom 1, wysoka czułość
Image alternative Poziom 2, średnia czułość
Image alternative Poziom 3, niska czułość
Menu podrzędne trybu uśpienia
Image alternative Tryb uśpienia włączony
Image alternative Tryb uśpienia wyłączony
Menu podrzędne wyłączania zakresów promienia
Image alternative Przykład: Zakres promienia u góry z lewej strony włączony
Image alternative Przykład: Zakres promienia u góry z lewej strony wyłączony
Image alternative Inne zakresy promienia są włączane i wyłączane w ten sam sposób.
Menu ustawień detektora promienia
Image alternative Głośność
Image alternative Dokładność
Menu podrzędne głośności
Image alternative Dźwięk wył.
Image alternative Poziom głośności 1
Image alternative Poziom głośności 2
Image alternative Poziom głośności 3
Menu podrzędne dokładności
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Menu informacji
Image alternative Wersje oprogramowania
Image alternative Termin przeglądu
Image alternative Kod QR
Menu AUTONacisnąć jednokrotnie przycisk Image alternative, aby wywołać to menu AUTO.
Image alternative Automatyczne ustawianie
Image alternative Automatyczne ustawianie z funkcją nadzoru
Image alternative Automatyczna funkcja Scanline

Detektor promienia z uchwytem PRA 83

Image alternative
 1. Włożyć detektor promienia skośnie od góry w gumową osłonę PRA 83.
 2. Następnie wcisnąć detektor promienia w gumową osłonę, tak aby kompletnie objęła ona detektor promienia.
 3. Nałożyć gumową osłonę na uchwyt magnetyczny.
 4. Nacisnąć przycisk Image alternative.
 5. Otworzyć pokrętło uchwytu.
 6. Zamocować uchwyt detektora PRA 83 na drążku teleskopowym lub poziomującym, dokręcając pokrętło.
  • Detektor promienia jest gotowy do pomiaru.

Detektor promienia z uchwytem PRA 80

Image alternative
 1. Otworzyć zatrzask urządzenia PRA 80 i włożyć detektor promienia.
 2. Zamknąć zatrzask urządzenia PRA 80.
 3. Nacisnąć przycisk Image alternative.
 4. Otworzyć pokrętło uchwytu.
 5. Zamocować uchwyt detektora PRA 80 na drążku teleskopowym lub poziomującym, dokręcając pokrętło.
  • Detektor promienia jest gotowy do pomiaru.

Detektor promienia z uchwytem PRA 81

Image alternative
 1. Otworzyć zatrzask urządzenia PRA 81 i włożyć detektor promienia.
 2. Zamknąć zatrzask urządzenia PRA 81.
 3. Nacisnąć przycisk Image alternative.
 4. Trzymać detektor promienia zwrócony okienkiem detekcji bezpośrednio na płaszczyznę promienia lasera.
 5. Ustawić detektor promienia w taki sposób, aby wskazanie odległości wskazywało 0 .
 6. Zmierzyć żądaną odległość za pomocą taśmy mierniczej.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i/lub usterek w działaniu nie używać urządzenia akumulatorowego. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
Czyszczenie okienka wyjścia promienia lasera
 • Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera.
 • Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
  Zbyt szorstki materiał czyszczący może zarysować szkło i tym samym zmniejszyć dokładność urządzenia. Nie stosować innych płynów poza czystym alkoholem i wodą, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
  Suszyć wyposażenie, przestrzegając wartości granicznych temperatury.

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti przeprowadza kontrolę urządzenia, a w razie stwierdzenia odchylenia dokonuje przywrócenia funkcjonalności oraz przeprowadza ponowną kontrolę zgodności urządzenia ze specyfikacją. Zgodność ze specyfikacją w momencie przeprowadzania kontroli jest potwierdzana na piśmie w formie certyfikatu serwisowego. Zalecenia:
 • Dokonać wyboru odpowiedniej częstotliwości badań w zależności od intensywności użytkowania.
 • W przypadku nadzwyczajnego obciążenia urządzenia, przed wykonaniem ważnych prac, jednak nie rzadziej niż raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti .
Przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti nie zwalnia użytkownika z obowiązku skontrolowania urządzenia przed i podczas eksploatacji.

Kontrola dokładności pomiaru

W celu zachowania technicznych specyfikacji należy regularnie kontrolować urządzenie (przynajmniej przed każdym większym/istotnym pomiarem).
W razie upadku urządzenia z dużej wysokości należy sprawdzić urządzenie pod kątem prawidłowego działania. Uwzględniając następujące warunki można przyjąć, że urządzenie działa bez zakłóceń:
 • Podczas upadku nie została przekroczona wysokość podana w danych technicznych, z jakiej spadło urządzenie.
 • Również przed upadkiem urządzenie działało bez zakłóceń.
 • Podczas upadku urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie (np. stłuczenie pryzmatu pentagonalnego).
 • Podczas pracy urządzenie generuje obracający się promień lasera.

Kontrola poziomej osi głównej i poprzecznej

Image alternative
 1. Postawić statyw w odległości ok. 20 m od ściany i używając poziomnicy ustawić głowicę statywu poziomo.
 2. Zamontować urządzenie na statywie i za pomocą nacięcia celowniczego skierować głowicę urządzenia na ścianę.
 3. Rys. a: Za pomocą detektora promienia wyznaczyć punkt (punkt 1) i zaznaczyć go na ścianie.
 4. Obrócić urządzenie o 90º wokół własnej osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie wolno przy tym zmienić wysokości urządzenia.
 5. Rys. b: Za pomocą detektora promienia wyznaczyć drugi punkt (punkt 2) i zaznaczyć go na ścianie.
 6. Rys. c i d: Powtórzyć opisane powyżej kroki jeszcze dwukrotnie, wyznaczając punkt 3 i punkt 4 za pomocą detektora promienia i zaznaczając je na ścianie.
  Przy starannym wykonywaniu tych czynności odległość w pionie pomiędzy obydwoma zaznaczonymi punktami 1 i 3 (oś główna) lub punktami 2 i 4 (oś poprzeczna) powinna w obu przypadkach wynosić < 2 mm (przy 20 m). W przypadku większego odchylenia należy przesłać urządzenie do serwisu Hilti w celu przeprowadzenia kalibracji.

Kontrola osi pionowej

Image alternative
 1. Ustawić urządzenie pionowo na możliwie płaskim podłożu w odległości ok. 1 do 10 m od ściany.
 2. Ustawić uchwyty równolegle do ściany.
 3. Włączyć urządzenie i zaznaczyć na podłożu punkt odniesienia (R).
 4. Za pomocą detektora zaznaczyć punkt (A) na dolnym końcu ściany.
 5. Za pomocą detektora promienia zaznaczyć punkt (B) na wysokości ok. 10 m.
 6. Obrócić urządzenie o 180° i ustawić na punkt odniesienia (R) na podłożu oraz na dolny zaznaczony punkt (A) na ścianie. Można wykorzystać do tego celu również funkcję ustawiania automatycznego.
 7. Ustawić automatycznie płaszczyznę pionową lasera.
 8. Za pomocą detektora promienia zaznaczyć punkt (C) na wysokości ok. 10 m.
  • Przy starannym przeprowadzeniu czynności pozioma odległość obu zaznaczonych punktów (B) i (C) powinna być < 2 mm (przy 10 m). W przypadku większego odchylenia należy przesłać urządzenie do serwisu Hilti w celu przeprowadzenia kalibracji.

Transport i przechowywanie

Transport i przechowywanie

Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulator/akumulatory.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
 • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
Przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów
  OSTRZEŻENIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
 • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z ładowarki.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
 • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
 • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym kliknięciem.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Błąd urządzenia.
 • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli błąd występuje nadal, skontaktować się z serwisem Hilti .
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Powoli rozgrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zaczepy akumulatora są zabrudzone.
 • Wyczyścić zaczepy i włożyć z powrotem akumulator.
Silne nagrzewanie się urządzenia lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator, obserwować, co się z nim dzieje, pozostawić do ostygnięcia i skontaktować się z serwisem Hilti .
Image alternative
Poważny błąd. Na niwelatorze laserowym migają wszystkie diody.
Poważny błąd. Komunikat pojawia się zawsze z przynależnym symbolem.
 • Dalsza praca niemożliwa. Wyłączyć i ponownie włączyć wszystkie urządzenia.
Image alternative
Ostrzeż.
Ostrzeżenie pojawia się zawsze z przynależnym symbolem.
 • Rozwiązania zależne są od danego symbolu.
Image alternative
Parowanie nie powiodło się
Sparowanie niwelatora laserowego i detektora promienia niemożliwe.
 • Dokładnie przestrzegać instrukcji parowania urządzeń.
Image alternative
Parowanie nie powiodło się
Parowanie statywu z detektorem promienia możliwe.
 • Dokładnie przestrzegać instrukcji parowania urządzeń.
Image alternative
Ostrzeżenie o wstrząsach
Zostało wyzwolone ostrzeganie o wstrząsach.
 • Zapewnić ustawienie niwelatora laserowego w stabilnym miejscu nienarażonym na wibracje.
 • Zmienić czułość funkcji ostrzegania o wstrząsach.
Image alternative
Ostrzeżenie o pozycji lasera
Nachylenie niwelatora laserowego zbyt duże, wypoziomowanie niemożliwe.
 • Ustawić niwelator laserowy możliwie prosto.
Image alternative
Ostrzeżenie o nachyleniu
Detektor promienia poza zakresem automatycznego nachylania.
Image alternative
Ostrzeżenie trybu nadzoru
Funkcja nadzoru niemożliwa lub przerwana.
 • Sprawdzić ustawienie niwelatora laserowego i detektora promienia i w razie potrzeby ustawić urządzenia na nowo.
 • Usunąć przeszkody z płaszczyzny lasera.
 • Następnie ponownie uruchomić funkcję nadzoru.
Image alternative
Ostrzeżenie regulacji wysokości
Automatyczna regulacja wysokości niemożliwa.
 • Statyw nie jest sparowany. Przeprowadzić parowanie pomiędzy statywem, niwelatorem laserowym a detektorem promienia.
 • Włączyć statyw.
 • Włączyć niwelator laserowy.
Image alternative
Niski poziom naładowania akumulatora w niwelatorze laserowym.
Niski poziom naładowania akumulatora w niwelatorze laserowym.
 • Naładować akumulator.
Image alternative
Niski poziom naładowania akumulatora w detektorze promienia.
Niski poziom naładowania akumulatora w detektorze promienia.
 • Naładować akumulator.
Image alternative
Niski poziom naładowania akumulatora w statywie.
Niski poziom naładowania akumulatora w statywie.
 • Naładować akumulator.
Image alternative
Tryb uśpienia aktywny.
Urządzenie jest w trybie uśpienia.

RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Image alternative
Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r7677226.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Produkty Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .