Język

TE 6-A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Wiercenie bez udaru
Image alternative Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)
Image alternative Kucie
Image alternative Mocowanie dłuta
Image alternative Bieg w prawo/lewo
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Prąd stały
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młotowiertarka
  TE 6‑A22
  Generacja
  04
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE! Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu cielesnego z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymianą osprzętu lub odłożeniem urządzenia wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu zasięgnąć porady lekarza.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty . Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji młotowiertarki

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Urządzenie zawsze trzymać obiema rękami za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Nie dotykać obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz lekką maskę przeciwpyłową.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • W przypadku zablokowania narzędzia należy natychmiast wyłączyć elektronarzędzie. Może dojść do bocznego wychylenia urządzenia.
 • Przed odłożeniem elektronarzędzia odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.

Wskazówki bezpieczeństwa dla systemu odsysania

 • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na urządzeniu.
 • Należy używać maski przeciwpyłowej, która chroni twarz i drogi oddechowe przed pyłem powstającym w trakcie wiercenia i prac serwisowych.
 • Również przy zamontowanym systemie odsysania należy zawsze używać uchwytu bocznego młotowiertarki Hilti .

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Pierścień przeciwpyłowy
 2. Uchwyt narzędziowy
 3. Blokada narzędzia
 4. Ogranicznik głębokości
 5. Przełącznik wyboru funkcji
 6. Przełącznik biegu w prawo/lewo z blokadą włączenia
 7. Włącznik
 8. Uchwyt
 9. Przyciski odblokowujące akumulator
 10. Wskaźnik stanu naładowania i zakłócenia (akumulator Li-Ion)
 11. Akumulator
 12. Przyłącze systemu odsysania TE DRS-6-A(02)
 13. Uchwyt boczny
 14. Oświetlenie strefy roboczej

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to akumulatorowa młotowiertarka. Urządzenie to jest przeznaczone do wiercenia w stali, drewnie i murze, do wiercenia udarowego w betonie i murze oraz do wkręcania i wykręcania śrub. Produkt może być dodatkowo stosowany do lekkich prac z zakresu kucia w murze oraz do prac wykończeniowych w betonie.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Z urządzeniem używać wyłącznie akumulatorów Hilti serii B22.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li‑Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe. Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Zakres dostawy

Młotowiertarka, uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com .

Dane techniczne

Młotowiertarka


TE 6‑A22
Napięcie znamionowe
21,6 V
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
3,8 kg
Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
1 050 obr./min
Wiercenie w betonie/murze (wiercenie udarowe)
5 mm … 20 mm
Wiercenie w drewnie (wiertło pełne)
3 mm … 20 mm
Wiercenie w metalu (wiertło pełne)
3 mm … 13 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartość ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości hałasu
Poziom mocy akustycznej (L WA)
100 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (K WA)
3 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (L pA)
89 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (K pA)
3 dB(A)
Wartości drgań
Wiercenie udarowe w betonie (a h, HD)
13,4 m/s²
Wiercenie w metalu (a h, D)
2,1 m/s²
Kucie (a h, CHeq)
6,3 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Obsługa

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Zakładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie młotowiertarki.
 • Przed założeniem akumulatora upewnić się, że młotowiertarka jest wyłączona, a przełącznik biegu w prawo/lewo jest w położeniu środkowym (blokada włączenia).
Image alternative
 1. Włożyć akumulator w uchwyt urządzenia, tak aby prawidłowo się zablokował.
 2. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.

Wyjmowanie akumulatora

Image alternative
 1. Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulator.
 2. Wyciągnąć akumulator do tyłu.

Montaż uchwytu bocznego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrata kontroli nad młotowiertarką.
 • Należy upewnić się, że uchwyt boczny został prawidłowo zamocowany. Upewnić się, że obejma zaciskowa umieszczona jest w odpowiednim rowku na urządzeniu.
Image alternative
 1. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby poluzować mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.
 2. Wsunąć ogranicznik głębokości od przodu w 2 przewidziane do tego celu otwory prowadzące.
 3. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby napiąć mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.

Montaż i regulacja ogranicznika głębokości

Image alternative
 • W razie potrzeby zamontować i ustawić ogranicznik głębokości.

Montaż/demontaż uchwytu narzędziowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Zagrożenie w wyniku utrudnienia pracy użytkownikowi przez zamontowany, ale nie używany ogranicznik głębokości.
 • Odczepić ogranicznik głębokości od urządzenia.
Image alternative
 • Zamontować/zdemontować uchwyt narzędziowy.

Mocowanie narzędzia

Image alternative
 1. Lekko nasmarować końcówkę mocującą narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 2. Włożyć narzędzie robocze do oporu w uchwyt narzędziowy, aż się zablokuje.
 3. Po zamocowaniu pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zablokowane.
  • Produkt jest gotowy do eksploatacji.

Wyjmowanie narzędzia

Image alternative
 • Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie robocze.

Prace nad głową

Image alternative
 • Zamontować zbiornik na pył DCD do prac nad głową.

Mocowanie dłuta

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na tę pozycję Image alternative.

Praca

UWAGA
Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez nieprawidłowe zastosowanie!
 • Nie naciskać włącznika kierunku obrotów i/lub wyboru funkcji podczas pracy urządzenia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Przełącznik wyboru funkcji

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na żądaną pozycję roboczą.
  • W trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika wyboru funkcji. Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Bieg w prawo/lewo

Image alternative
 • Ustawić przełącznik prawych/lewych obrotów na żądany kierunek obrotów.

Wiercenie bez udaru

 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na tę pozycję Image alternative.

Wiercenie udarowe

 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na tę pozycję Image alternative.

Kucie

 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na tę pozycję Image alternative.
  • W celu optymalnego chłodzenia silnika wybrać bieg w prawo (kierunek wiercenia).

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Czyszczenie pierścienia przeciwpyłowego

 • Należy regularnie czyścić pierścień przeciwpyłowy przy uchwycie narzędziowym za pomocą czystej i suchej ściereczki.
 • Ostrożnie oczyścić krawędź uszczelniającą i nasmarować niewielką ilością smaru Hilti .
 • W przypadku uszkodzenia krawędzi uszczelniającej koniecznie wymienić pierścień przeciwpyłowy.

Transport i przechowywanie

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Młotowiertarka jest niesprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Diody LED na akumulatorze niczego nie sygnalizują.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator z podwójnym kliknięciem.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Pozostawić akumulator do ostygnięcia lub doprowadzić go do temperatury pokojowej.
Miga 1 dioda LED na akumulatorze.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Pozostawić akumulator do ostygnięcia lub doprowadzić go do temperatury pokojowej.
Migają 4 diody LED na akumulatorze.
Młotowiertarka tymczasowo przeciążona.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.

Młotowiertarka jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Brak udaru.
Temperatura młotowiertarki za niska.
 • Przystawić młotowiertarkę do podłoża i włączyć na bieg jałowy. W razie potrzeby powtarzać, aż mechanizm udarowy zacznie pracować.
Przełącznik wyboru funkcji ustawiony na "Wiercenie bez udaru" Image alternative.
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Włącznik nie daje się wcisnąć lub jest zablokowany.
Przełącznik biegu w prawo/lewo jest w położeniu środkowym.
 • Przełącznik biegu w prawo/lewo przesunąć w prawo lub w lewo.
Wrzeciono urządzenia nie obraca się.
Przekroczona dopuszczalna temperatura robocza układu elektronicznego młotowiertarki.
 • Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Przełącznik wyboru funkcji nie jest zablokowany lub znajduje się w pozycji "Kucie" Image alternative lub pozycji "Mocowanie dłuta" Image alternative.
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie bez udaru" Image alternative lub "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Młotowiertarka wyłącza się automatycznie.
Zadziałał mechanizm przeciwprzeciążeniowy.
 • Puścić włącznik. Pozostawić młotowiertarkę do ostygnięcia. Ponownie wcisnąć włącznik urządzenia. Zredukować obciążenie urządzenia.
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Powoli rozgrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym „podwójnym kliknięciem“.
Zabrudzone zaczepy akumulatora.
 • Wyczyścić zaczepy i na nowo założyć akumulator.
Silne nagrzewanie się młotowiertarki lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć młotowiertarkę. Zdjąć i obserwować akumulator. Pozostawić go do ostygnięcia. Skontaktować się z serwisem Hilti .
Młotowiertarka przeciążona.
 • Wybrać urządzenie o większej mocy.
Nie można wyjąć narzędzia z blokady.
Nie do końca odciągnięty uchwyt narzędziowy.
 • Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie.
Narzędzie nie wierci.
Kierunek biegu młotowiertarki ustawiony w lewo.
 • Ustawić przełącznik biegu na bieg w prawo.
Przełącznik wyboru funkcji ustawiony na "Wiercenie bez udaru" Image alternative.
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.

Wyposażenie opcjonalne

Zbiornik na pył DCD

Zbiornik na pył DCD jest stosowany jako wyposażenie do młotowiertarek Hilti . Zbiera on znaczną część pyłu powstającego podczas pracy nad głową i można go w prosty i szybki sposób przymocować do młotowiertarki.

System odsysania TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

System odsysania TE DRS‑6‑A jest stosowany jako wyposażenie do młotowiertarki Hilti TE 6‑A22. System zbiera znaczną część powstającego pyłu i można go w prosty i szybki sposób przymocować do młotowiertarki. W systemie odsysania zintegrowany jest wentylator ssący. Wentylator jest napędzany przez własny silnik. Przy włączaniu młotowiertarki system pobiera prąd z akumulatora młotowiertarki.
System odsysania nie nadaje się do stosowania podczas pracy w metalu i drewnie.
Warunki : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA spełnia wymagania dyrektywy OSHA 1926.1153 Table 1. Urządzenie wyposażone jest w mechanizm oczyszczania filtra.

Montaż systemu odsysania

Przed montażem należy zadbać o to, aby miejsca zamocowań oraz elektryczne złącza młotowiertarki i systemu odsysania były wolne od kurzu i przewodziły prąd.
Image alternative
 1. Sprawdzić moduł przeciwpyłowy pod względem uszkodzeń.
 2. Sprawdzić, czy teleskop pracuje płynnie.
 3. Ustawić przełącznik biegu w prawo/w lewo młotowiertarki w położeniu środkowym.
 4. Odczepić ogranicznik głębokości od uchwytu bocznego.
 5. System odsysania wsunąć od przodu na urządzenie, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 6. Po zakończeniu montażu skontrolować, czy system odsysania jest zablokowany w prawidłowym położeniu.

Wiercenie z modułem przeciwpyłowym

 1. Aby uruchomić moduł przeciwpyłowy, naciśnij na przycisk sterowania młotowiertarki.
 2. Przytrzymaj przycisk sterowania wciśnięty, aż do osiągnięcia pełnej mocy ssania.
 3. Przyłóż głowicę ssącą prostopadłe do podłoża.
 4. Wywiercić otwór i wysunąć produkt powoli z otworu, aby przechwycić jak największą ilość pyłu.

Opróżnianie zbiornika pyłu

Pełen zbiornik pyłu lub zapchany filtr mogą powodować nadmierne zapylenie i dlatego należy je regularnie opróżniać.
Opróżnić zbiornik pyłu po wykonaniu 8 - 10 otworów (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Aby zminimalizować pylenie, należy przechowywać pył w zamkniętym pojemniku.
Image alternative
 1. Przytrzymać urządzenie w pozycji poziomej i uruchomić je na krótko.
  • Dzięki temu resztki pyłu, które nagromadziły się w systemie odsysania zostaną wessane do zbiornika pyłu.
 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący zbiornik pyłu.
 3. Zdjąć do dołu zbiornik pyłu z systemu odsysania.
 4. Opróżnić zbiornik pyłu.
  • Filtr jest zanieczyszczony.
   • Wymienić filtr.
  • Filtr jest wolny od zanieczyszczeń.
 5. Wsunąć pusty zbiornik był od dołu do modułu przeciwpyłowego tak, aby się zablokował.

Czyszczenie filtra TE-DRS-OSHA

Wyczyścić filtr po wykonaniu 5 otworów (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in).
Image alternative
 • Jeśli moc ssania zmniejszy się, przesunąć mechanizm oczyszczania pięciokrotnie w przód i w tył tak, aby słychać było wyraźne kliknięcie.

Demontaż systemu odsysania

Image alternative
 1. Ustawić przełącznik biegu w prawo/w lewo młotowiertarki w położeniu środkowym.
 2. Nacisnąć i przytrzymać blokadę DRS.
 3. Zdjąć do przodu system odsysania z urządzenia.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Unter folgendem Link finden Sie die Tabelle gefährlicher Stoffe: qr.hilti.com/r4695.
Einen Link zur RoHS-Tabelle finden Sie am Ende dieser Dokumentation als QR-Code.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative