Język

PR 3-HVSG A12

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Produkt obsługuje bezprzewodową transmisję danych, która jest kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Niwelator laserowy
  PR 3-HVSG A12
  Generacja
  02
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może być przyczyną porażenia prądem, oparzenia i/lub poważnych obrażeń.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

Ogólne środki bezpieczeństwa

 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Nie demontować żadnych instalacji zabezpieczających i nie usuwać tabliczek informacyjnych ani ostrzegawczych.
 • Nie zezwalać na zbliżanie się dzieci do urządzeń laserowych.
 • W przypadku nieprawidłowego przykręcenia urządzenia może powstawać promieniowanie laserowe, które przekracza klasę 2. Naprawę urządzenia należy zlecać wyłącznie pracownikom serwisu Hilti.
 • Promienie lasera należy kierować wysoko nad lub pod linią wzroku.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
 • Wskazówka zgodnie z FCC§15.21: Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti, mogą ograniczyć prawo użytkownika do eksploatacji urządzenia.
 • W razie upadku lub innych mechanicznych oddziaływań na urządzenie należy skontrolować jego dokładność.
 • W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego do ciepłego otoczenia lub odwrotnie, należy odczekać, aż urządzenie się zaaklimatyzuje.
 • W przypadku stosowania adapterów i wyposażenia dodatkowego upewnić się, że urządzenie jest bezpiecznie zamocowane.
 • W celu uniknięcia błędnych pomiarów należy utrzymywać w czystości okienko wyjścia promienia lasera.
 • Mimo że urządzenie przystosowane zostało do pracy w trudnych warunkach panujących na budowie, należy się z nim obchodzić ostrożnie, jak z każdym innym optycznym i elektrycznym urządzeniem (lornetka polowa, okulary, aparat fotograficzny).
 • Mimo że urządzenie jest zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, należy je przed włożeniem do pojemnika transportowego wytrzeć do sucha.
 • Przed ważnymi pomiarami należy skontrolować działanie urządzenia.
 • Kilka razy podczas używania należy sprawdzać dokładność pomiaru.
 • Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
 • Unikać dotykania styków.
 • Urządzenie należy starannie konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.

Prawidłowa organizacja miejsca pracy

 • Miejsce pomiaru należy zabezpieczyć. Upewnić się, że podczas ustawiania PR 3-HVSG A12 promień nie został skierowany na inną osobę ani na użytkownika.
 • Podczas prac na drabinie unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.
 • Pomiary przeprowadzane w pobliżu odbijających obiektów lub powierzchni, przez szklane szyby lub podobne tworzywa mogą prowadzić do zafałszowania wyników.
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie stało na równym i stabilnym podłożu (wolnym od wibracji!).
 • Urządzenia należy używać tylko w zdefiniowanych granicach zastosowania.
 • Urządzenia, osprzętu, narzędzi itd. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami oraz w sposób przewidziany dla danego typu urządzenia. Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie urządzenia do prac niezgodnych z przeznaczeniem może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Praca z łatami mierniczymi w pobliżu linii wysokiego napięcia jest zabroniona.
 • Upewnić się, że w pobliżu nie został zastosowany inny PR 3‑HVSG A12. Sterowanie na podczerwień może mieć wpływ na działanie urządzenia. Od czasu do czasu należy kontrolować urządzenie.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Mimo że urządzenie spełnia surowe wymagania obowiązujących wytycznych, firma Hilti nie może wykluczyć poniższych sytuacji:
 • Praca urządzenia może być zakłócana przez silne promieniowanie, co może prowadzić do nieprawidłowych wyników pomiaru.
  W takich przypadkach, jak również w razie jakichkolwiek innych wątpliwości należy przeprowadzić pomiary kontrolne.
 • Urządzenie może zakłócać działanie innych urządzeń (np. przyrządów nawigacyjnych w samolotach).
Tylko na rynek koreański:To urządzenie przystosowane jest do eksploatacji z falami elektromagnetycznymi występującymi w obszarze mieszkalnym (klasa B). Przeznaczone jest ono w głównej mierze do użytku w obszarze mieszkalnym, jednak może być też stosowane w innych obszarach.

Klasyfikacja lasera w urządzeniach z laserem klasy 2

Urządzenie odpowiada klasie lasera 2 według IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Urządzenia te można stosować bez dodatkowych zabezpieczeń.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Nie kierować promieni lasera na inne osoby.
 • W żadnym wypadku nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła. W przypadku bezpośredniego kontaktu wzroku z promieniem lasera, należy zamknąć oczy i odwrócić głowę od źródła promieniowania.

Prawidłowe użytkowanie urządzeń z zasilaniem akumulatorowym

 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz palić. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, eksplozji i poparzenia środkiem żrącym.
 • Nie narażać akumulatora na działanie silnych uderzeń mechanicznych ani nie rzucać.
 • Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci. Wilgoć, która wniknęła, może prowadzić do zwarcia, a w rezultacie do poparzeń lub pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry i oparzeń.
 • Stosować wyłącznie akumulatory przeznaczone dla określonego urządzenia. W przypadku stosowania innych akumulatorów lub wykorzystywania akumulatorów do innych celów istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
 • Akumulator należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Nigdy nie przechowywać akumulatora na słońcu, na grzejnikach lub za szybami.
 • Nieużywany akumulator lub prostownik należy przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub oraz innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków akumulatora lub prostownika. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatorów lub prostowników może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. porysowanych, z połamanymi, elementami, z pogiętymi, wciśniętymi i/lub wyciągniętymi stykami).
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Przed wysyłką urządzenia należy zaizolować lub wyjąć akumulatory z urządzenia. Wyciek z akumulatorów może uszkodzić urządzenie.
 • Jeśli nieeksploatowany akumulator jest zbyt gorący, może to oznaczać, że akumulator lub system urządzenia z akumulatorem jest uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu, z dala od materiałów palnych, w którym można je obserwować.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Niwelator laserowy PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Promień lasera (płaszczyzna obrotu)
 2. 90° promień odniesienia
 3. Uchwyt
 4. Akumulator Li‑Ion
 5. Panel obsługi
 6. Spodarka z gwintem 5/8"

Panel obsługi PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. Dioda LED: autopoziomowanie
 2. Przycisk: dezaktywacja ostrzeżenia o wstrząsach
 3. Dioda LED: dezaktywacja ostrzeżenia o wstrząsach
 4. Dioda LED: kąt nachylenia
 5. Przycisk: kąt nachylenia
 6. Przycisk: prędkość obrotowa
 7. Przycisk: włączanie/wyłączanie
 8. Wskazanie stanu naładowania baterii

Pilot zdalnego sterowania PRA 2

Image alternative
 1. Dioda LED: polecenie zostało wysłane
 2. Przycisk: prędkość obrotowa
 3. Przycisk: kierunek linii (w lewo / w prawo)
 4. Przycisk: funkcja liniowa
 5. Serwoprzyciski (+/-)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to niwelator laserowy z obracającym się, widocznym, zielonym promieniem lasera i przesuniętym o 90° promieniem odniesienia. Niwelator laserowy może być wykorzystywany do niwelacji w płaszczyźnie pionowej, poziomej i pochyłej. Urządzenie przeznaczone jest do wyznaczania, przenoszenia i sprawdzania poziomych płaszczyzn wysokościowych, płaszczyzn pionowych i pochyłych oraz kątów prostych. Przykładem zastosowania jest przenoszenie punktów bazowych i wysokościowych, określanie kątów prostych dla ścian, ustawianie w pionie na punkty odniesienia lub wyznaczanie płaszczyzn pochyłych.

 • Z tym produktem stosować tylko litowo-jonowy akumulator Hilti B 12/2.6 lub B 12‑30.
 • Z tym produktem stosować tylko prostownik Hilti C 4⁄12‑50.

Właściwości

Przy użyciu tego urządzenia użytkownik może szybko i z wysoką dokładnością samodzielnie wypoziomować każdą płaszczyznę.
Możliwe są 4 różne prędkości obrotowe (0, 90, 300, 600 obr./min). Fabrycznie ustawiona prędkość obrotowa wynosi 300 obr./min.
Urządzenie posiada następujące wskazania stanu roboczego: dioda LED samopoziomowania, dioda LED kąta nachylenia oraz dioda LED ostrzeżenia o wstrząsach.
Podczas automatycznego poziomowania jednego lub obu kierunków, system regulacji serwomechanizmów kontroluje zachowanie wymaganej dokładności. Automatyczne wyłączenie następuje wtedy, gdy nie zostanie osiągnięte wypoziomowanie (urządzenie znajduje się poza zakresem poziomowania lub zostało mechanicznie zablokowane) lub jeśli urządzenie zostanie odchylone od pionu (wstrząs/udar). Po wyłączeniu głowica obrotowa zatrzymuje się, a wszystkie diody LED migają.
W zależności od odległości roboczej i jasności oświetlenia otoczenia widoczność promienia lasera może być ograniczona. Za pomocą płytki celowniczej można poprawić widoczność. W przypadku zmniejszonej widoczności promienia lasera, np. przez światło słoneczne, zaleca się stosowane detektora promienia (akcesoria).
NiwelacjaWypoziomowanie (±5°) na niwelowanej płaszczyźnie dokonywane jest automatycznie po włączeniu urządzenia za pomocą dwóch wbudowanych siłowników. Diody LED wskazują aktualny tryb pracy. Urządzenie można ustawić bezpośrednio na podłodze, na statywie lub w odpowiednim uchwycie.
Niwelacja według pionu odbywa się automatycznie. Za pomocą przycisków +/- na pilocie zdalnego sterowania PRA 2 można ręcznie ustawić (obracać) pionową płaszczyznę.
Nachylenie do ± 5° można nastawić ręcznie w trybie nachylenia za pomocą pilota zdalnego sterowania PRA 2 . Alternatywnie można również je nastawić do 60% w trybie nachylenia za pomocą adaptera kąta nachylenia.
Jeśli podczas pracy urządzenie zostanie odchylone od poziomu (wstrząs/udar), wówczas przełączy się dzięki zintegrowanej funkcji ostrzeżenia o wstrząsach w stan ostrzegawczy (funkcja jest aktywna od drugiej minuty po osiągnięciu poziomu niwelacji). Wszystkie diody LED migają, głowica przestaje się obracać, laser jest wyłączony.
Kombinacja z innymi urządzeniamiZa pomocą pilota zdalnego sterowania PRA 2 możliwa jest wygodna zdalna obsługa niwelatora laserowego. Dodatkowo pilot umożliwia zdalne ustawianie promienia lasera.
Detektory promienia Hilti można wykorzystywać do wykrywania promienia lasera na dużych odległościach. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi detektora promienia.

Wskaźniki LED

Niwelator laserowy jest wyposażony we wskaźniki LED.
Stan
Znaczenie
Wszystkie diody LED migają
Urządzenie zostało potrącone lub odchylone od poziomu niwelacji lub wykazuje inny błąd.
Dioda LED autopoziomowania miga na zielono
Urządzenie znajduje się w fazie poziomowania.
Dioda LED autopoziomowania świeci się w sposób ciągły na zielono
Urządzenie jest wypoziomowane/działa prawidłowo.
Dioda LED ostrzeżenia o wstrząsach świeci się w sposób ciągły na pomarańczowo
System ostrzegania o wstrząsach jest dezaktywowany.
Dioda LED wskaźnika nachylenia świeci się w sposób ciągły na pomarańczowo
Tryb nachylenia jest aktywowany.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li-Ion

Akumulator Li‑Ion posiada wskaźnik stanu naładowania.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Podczas eksploatacji stan naładowania akumulatora wyświetlany jest na panelu obsługi urządzenia.
W czasie przerwy w eksploatacji stan naładowania można wyświetlić naciskając na przycisk odblokowujący.
W trakcie procesu ładowania stan naładowania widoczny jest na wskaźniku przy akumulatorze (patrz Instrukcja obsługi prostownika).

Zakres dostawy

Niwelator laserowy PR 3-HVSG A12, pilot zdalnego sterowania PRA 2, płytka celownicza PRA 54, 2 baterie (ogniwa AA), 2 certyfikaty producenta, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Uruchomienie

Prawidłowe obchodzenie się z laserem i akumulatorem

  Image alternative
 • Rys. 1: Praca w trybie poziomym.
 • Rys. 2: W trybie nachylenia laser należy unieść po stronie panelu obsługi.
 • Rys. 3: Odkładanie i transportowanie w pozycji pochyłej.
 • Laser należy trzymać w taki sposób, aby komora akumulatora lub akumulator NIE były skierowane w górę a wilgoć nie mogła wnikać do wnętrza urządzenia.
 • Akumulator typu B12 nie ma klasy ochrony. Akumulator należy chronić przed deszczem i wilgocią. Zgodnie z wytycznymi Hilti akumulator może być wykorzystywany wyłącznie z przynależnym produktem i musi być w tym celu włożony do komory akumulatora.

Wkładanie akumulatora

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zabrudzenie styków może spowodować zwarcie.
 • Przed włożeniem akumulatora należy upewnić się, że styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli akumulator nie jest prawidłowo włożony, może spaść.
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu, aby nie spadł powodując zagrożenie dla innych osób.
 • Włożyć akumulator i skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu.

Wyjmowanie akumulatora

Image alternative
 • Wyjąć akumulator.

Obsługa

Włączanie urządzenia

 • Nacisnąć przycisk "Wł./Wył.".
  Po włączeniu urządzenie rozpocznie automatyczne poziomowanie.
  Przed przystąpieniem do ważnych pomiarów należy sprawdzić dokładność pomiarową urządzenia, zwłaszcza po jego upadku na ziemię lub gdy narażone było na działanie innych nietypowych czynników mechanicznych.

Praca w poziomie

Image alternative
 1. Zamontować urządzenie w mocowaniu.
  Mocowaniem tym może być uchwyt ścienny lub statyw. Kąt nachylenia powierzchni stykowej może wynosić maksymalnie ± 5°.
 2. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył." Dioda LED autopoziomowania miga na zielono.
  Natychmiast po wypoziomowaniu włącza się promień lasera i zaczyna się obracać, a dioda LED autopoziomowania świeci się w sposób ciągły.

Praca w pionie

Image alternative
 1. Położyć lub zamontować urządzenie w taki sposób, aby panel obsługi urządzenia skierowany był w górę.
  Aby można było zachować wyspecyfikowaną dokładność, należy ustawić urządzenie na równej powierzchni lub odpowiednio dokładnie zamontować na statywie lub innym wyposażeniu.
 2. Za pomocą szczerbiny i muszki ustawić pionową oś urządzenia w żądanym kierunku.
  Natychmiast po wypoziomowaniu włącza się promień lasera i zaczyna się obracać, a dioda LED autopoziomowania świeci się w sposób ciągły.
 3. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył.". Po niwelacji urządzenie uruchomi laser z zatrzymanym promieniem obrotowym, który skierowany będzie pionowo w dół. Wyświetlany w ten sposób punkt jest punktem odniesienia i służy do pozycjonowania urządzenia.
 4. Nacisnąć przycisk prędkości obrotowej, aby zobaczyć promień lasera na całej płaszczyźnie obrotu.
 5. Za pomocą przycisków + i − na pilocie zdalnego sterowania można do 5° przesunąć w lewo lub prawo pionowy promień obrotowy.

Nachylenie

W celu uzyskania optymalnych rezultatów pomocne jest skontrolowanie ustawienia PR 3-HVSG A12. Najlepiej wykonać to, wybierając 2 punkty w odległości 5 m (16ft) z  lewej i z prawej strony urządzenia, ale równoległe do osi urządzenia. Zaznaczyć wysokość zniwelowanej płaszczyzny poziomej, następnie zaznaczyć wysokości po nachyleniu. Tylko wówczas, gdy wysokości w obu punktach są identyczne, ustawienie urządzenia jest optymalne.

Ręczne ustawianie nachylenia

 1. Zamontować urządzenie np. na statywie w zależności od zastosowania.
 2. Ustawić niwelator laserowy na górnej lub dolnej krawędzi płaszczyzny nachylenia.
 3. Należy stanąć za urządzeniem, wzrok zwracając w kierunku panelu obsługi.
 4. Korzystając z nacięcia celowniczego na głowicy ustawić zgrubnie urządzenie równolegle do powierzchni pochyłej.
 5. Włączyć urządzenie i nacisnąć przycisk trybu nachylenia. Dioda LED trybu nachylenia świeci się. Natychmiast po wypoziomowaniu, włączy się promień lasera.
 6. Nacisnąć przycisk + lub − na pilocie, aby pochylić płaszczyznę. Alternatywnie można również zastosować adapter kąta nachylenia (akcesoria).
  W przypadku ręcznego ustawiania nachylenia niwelator laserowy dokonuje jednorazowej niwelacji płaszczyzny lasera, a następnie ją jednorazowo ustawia. Zwrócić uwagę na to, że ten niwelator laserowy nie dokonuje niwelacji pochyłej płaszczyzny lasera względem potencjalnego odchylenia, które zostało spowodowane zmianą warunków otoczenia i/lub przestawieniem mocowania. Wibracje, zmiany temperatury lub inne czynniki, występujące w ciągu dnia, mogą wpływać na pozycję płaszczyzny lasera.
 7. Aby powrócić do trybu standardowego należy wyłączyć urządzenie i ponownie je uruchomić.

Ustawianie nachylenia za pomocą adaptera kąta nachylenia

 1. Zamontować na statywie odpowiedni adapter kąta nachylenia.
 2. Ustawić statyw na górnej lub dolnej krawędzi płaszczyzny nachylenia.
 3. Zamontować niwelator laserowy na adapterze kąta nachylenia i za pomocą nacięcia celowniczego na głowicy PR 3-HVSG A12 ustawić urządzenie z adapterem kąta nachylenia równolegle do płaszczyzny nachylenia.
 4. Upewnić się, że adapter kąta nachylenia znajduje się w pozycji wyjściowej (0°).
  Panel obsługi PR 3-HVSG A12 powinien znajdować się po przeciwnej stronie kierunku nachylenia.
 5. Włączyć urządzenie.
 6. Nacisnąć przycisk trybu nachylenia. Na panelu obsługi niwelatora laserowego świeci się teraz dioda LED trybu nachylenia. Urządzenie rozpocznie automatyczną niwelację. Bezpośrednio po jej zakończeniu włączy się laser i zacznie się obracać.
 7. Za pomocą adaptera kąta nachylenia ustawić żądany kąt nachylenia.
  W przypadku ręcznego ustawiania nachylenia niwelator laserowy dokonuje jednorazowej niwelacji płaszczyzny lasera, a następnie ją jednorazowo ustawia. Zwrócić uwagę na to, że ten niwelator laserowy nie dokonuje niwelacji pochyłej płaszczyzny lasera względem potencjalnego odchylenia, które zostało spowodowane zmianą warunków otoczenia i/lub przestawieniem mocowania. Wibracje, zmiany temperatury lub inne czynniki, występujące w ciągu dnia, mogą wpływać na pozycję płaszczyzny lasera.

Praca z pilotem zdalnego sterowania PRA 2

Pilot zdalnego sterowania PRA 2 ułatwia pracę z niwelatorem laserowym i jest wymagany do wykorzystywania niektórych funkcji urządzenia.
Wybór prędkości obrotowejPo włączeniu niwelator laserowy zawsze uruchamia się ze prędkością 300 obrotów na minutę. Mniejsza prędkość obrotowa może znacznie rozjaśnić promień lasera. Większa prędkość obrotowa sprawia, że promień lasera jest bardziej stabilny. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku prędkości obrotowej powoduje zmianę prędkości.
Wybór funkcji liniowejPrzez naciśnięcie przycisku funkcji liniowej na pilocie obszar promienia lasera może zostać zredukowany do jednej linii. Dzięki temu promień lasera jest znacznie jaśniejszy. Przez kilkakrotne naciśnięcie przycisku funkcji liniowej można zmieniać długość linii. Długość linii zależy od odległości lasera od ściany/podłoża. Za pomocą przycisków kierunku (w lewo / w prawo) można przesunąć linię lasera w dowolnym kierunku.

Dezaktywacja funkcji ostrzeżenia o wstrząsach

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Nacisnąć przycisk dezaktywacji funkcji ostrzeżenia o wstrząsach. Stałe światło diody LED dezaktywacji funkcji ostrzeżenia o wstrząsach sygnalizuje, że funkcja jest dezaktywowana.
 3. Aby powrócić do trybu standardowego, należy wyłączyć urządzenie i ponownie je uruchomić.

Kontrola poziomej osi głównej i poprzecznej

Image alternative
 1. Postawić statyw w odległości ok. 20 m (66ft) od ściany i ustawić głowicę statywu poziomo z użyciem poziomnicy.
 2. Zamontować urządzenie na statywie i za pomocą nacięcia celowniczego skierować głowicę urządzenia na ścianę.
 3. Za pomocą detektora promienia wyznaczyć punkt (punkt 1) i zaznaczyć go na ścianie.
 4. Obrócić urządzenie o 90º wokół własnej osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie wolno przy tym zmienić wysokości urządzenia.
 5. Za pomocą detektora promienia wyznaczyć drugi punkt (punkt 2) i zaznaczyć go na ścianie.
 6. Powtórzyć opisane powyżej kroki jeszcze dwukrotnie, wyznaczając punkt 3 i punkt 4 za pomocą detektora promienia i zaznaczając je na ścianie.
  Przy starannym wykonywaniu tych czynności odległość w pionie pomiędzy obydwoma zaznaczonymi punktami 1 i 3 (oś główna) lub punktami 2 i 4 (oś poprzeczna) musi być w obu przypadkach < 3 mm (przy 20 m) (0,12" przy 66ft). W przypadku większego odchylenia należy przesłać urządzenie do serwisu Hilti w celu przeprowadzenia kalibracji.

Kontrola osi pionowej

Image alternative
 1. Ustawić urządzenie pionowo na możliwie płaskim podłożu w odległości ok. 20 m (66ft) od ściany.
 2. Ustawić uchwyty urządzenia równolegle do ściany.
 3. Włączyć urządzenie i zaznaczyć na podłożu punkt odniesienia (R).
 4. Za pomocą detektora zaznaczyć punkt (A) na dolnym końcu ściany. (Wybrać średnią prędkość).
 5. Za pomocą detektora promienia zaznaczyć punkt (B) na wysokości ok. 10 m (33ft).
Image alternative
 1. Obrócić urządzenie o 180° i ustawić na punkt odniesienia (R) na podłożu oraz na dolny zaznaczony punkt (A) na ścianie.
 2. Za pomocą detektora promienia zaznaczyć punkt (C) na wysokości ok. 10 m (33ft).
  Przy starannym wykonywaniu tych czynności odległość w poziomie pomiędzy obydwoma punktami zaznaczonymi na wysokości dziesięciu metrów (B) i (C) powinna być mniejsza niż 2 mm (przy 10 m) (0,08" przy 33ft). W przypadku większego odchylenia: urządzenie należy przesłać do serwisu Hilti w celu przeprowadzenia kalibracji.

Konserwacja, utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym, transport i magazynowanie

Czyszczenie i osuszanie

 • Zdmuchnąć kurz z okienka wyjścia promienia lasera.
 • Nie dotykać okienka wyjścia promienia lasera palcami.
 • Urządzenie należy czyścić wyłącznie czystą, miękką ściereczką. W razie potrzeby zwilżyć ściereczkę czystym alkoholem lub wodą.
  Zbyt szorstki materiał czyszczący może zarysować szkło i tym samym zmniejszyć dokładność urządzenia. Nie stosować innych płynów poza czystym alkoholem i wodą, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
  Suszyć wyposażenie przestrzegając wartości granicznych temperatury.

Przechowywanie

 • Urządzenia nie wolno przechowywać w stanie wilgotnym. Przed zapakowaniem i składowaniem należy umożliwić jego wyschnięcie.
 • Przed przechowywaniem należy zawsze wyczyścić urządzenie, pojemnik transportowy i akcesoria.
 • Po dłuższym składowaniu lub transporcie przed użyciem urządzenia należy wykonać pomiary kontrolne.
 • Przestrzegać podanych w specyfikacji granicznych wartości temperatury składowania, szczególnie w przypadku przechowywania urządzenia w samochodzie.

Konserwacja akumulatora Li-Ion

 • Utrzymywać akumulator w czystości, nie może być on zanieczyszczony smarem ani olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Zewnętrzne powierzchnie regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
 • Akumulatory należy ładować za pomocą dopuszczonych przez Hilti prostowników do akumulatorów Li-Ion.

Transport

Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
Przed wysyłką urządzenia należy zaizolować lub wyjąć z urządzenia akumulatory i baterie. Wyciek z baterii lub akumulatorów może uszkodzić urządzenie.

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti

Serwis urządzeń pomiarowych Hilti przeprowadza kontrolę urządzenia, a w razie stwierdzenia odchylenia dokonuje przywrócenia funkcjonalności oraz przeprowadza ponowną kontrolę zgodności urządzenia ze specyfikacją. Zgodność ze specyfikacją w momencie przeprowadzania kontroli jest potwierdzana na piśmie w formie certyfikatu serwisowego. Zalecenia:
 • Dokonać wyboru odpowiedniej częstotliwości badań w zależności od intensywności użytkowania.
 • W przypadku nadzwyczajnego obciążenia urządzenia, przed wykonaniem ważnych prac, jednak nie rzadziej niż raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti .
Przeprowadzenie kontroli w serwisie urządzeń pomiarowych Hilti nie zwalnia użytkownika z obowiązku skontrolowania urządzenia przed i podczas eksploatacji.

Kontrola dokładności pomiaru

W celu zachowania technicznych specyfikacji należy regularnie kontrolować urządzenie (przynajmniej przed każdym większym/istotnym pomiarem).
W razie upadku urządzenia z dużej wysokości należy sprawdzić urządzenie pod kątem prawidłowego działania. Uwzględniając następujące warunki można przyjąć, że urządzenie działa bez zakłóceń:
 • Podczas upadku nie została przekroczona wysokość podana w danych technicznych, z jakiej spadło urządzenie.
 • Również przed upadkiem urządzenie działało bez zakłóceń.
 • Podczas upadku urządzenie nie zostało uszkodzone mechanicznie (np. stłuczenie pryzmatu pentagonalnego).
 • Podczas pracy urządzenie generuje obracający się promień lasera.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym podwójnym kliknięciem.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Powoli rozgrzać akumulator do temperatury pokojowej.
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
Zaczepy akumulatora są zabrudzone.
 • Wyczyścić zaczepy i włożyć z powrotem akumulator.
Silne nagrzewanie się urządzenia lub akumulatora.
Usterka elektryczna
 • Natychmiast wyłączyć urządzenie, wyjąć akumulator, obserwować, co się z nim dzieje, pozostawić do ostygnięcia i skontaktować się z serwisem Hilti .

Utylizacja

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)

Ten produkt jest zgodny z paragrafem 15 przepisów FCCi RSS‑210 IC.
Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
 • Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
 • Urządzenie powinno pochłaniać wszelkie promieniowanie, łącznie z promieniowaniem powodującym niepożądane reakcje.
Zmiany lub modyfikacje, których dokonywanie nie jest wyraźnie dozwolone przez firmę Hilti , mogą spowodować ograniczenie praw użytkownika do dalszej eksploatacji urządzenia.