Język

SB 4-A22

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Prąd stały
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Piła taśmowa
  SB 4-A22
  Generacja:
  01
  Nr seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
 • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
 • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
 • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
 • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy cięciu

Bezpieczeństwo osób
 • Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać tarczy tnącej. Drugą ręką przytrzymywać dodatkowy uchwyt lub obudowę silnika. Trzymanie piły oburącz zapobiega skaleczeniu rąk.
 • Używać wyłącznie produktu, który jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Unikać dotykania obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować odkurzacz przemysłowy z oficjalnie dopuszczoną klasą ochrony, odpowiadającą lokalnym przepisom o ochronie przeciwpyłowej. Pyły z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton, mur i kamień zawierające kwarc oraz minerały i metale, mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Zadbać o prawidłową wentylację miejsca pracy i w razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową odpowiednią do każdego rodzaju pyłu. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłu może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu. Materiał zawierający azbest może być obrabiany wyłącznie przez fachowców.
 • Przed przystąpieniem do cięcia skontrolować ustawianie głębokości oraz kąta cięcia. Jeśli podczas cięcia nastąpi zmiana ustawień, może dojść do zakleszczenia się tarczy tnącej i do odrzutu.
 • Dopasować głębokość cięcia do grubości materiału obrabianego. Pod obrabianym materiałem powinna być widoczna mniej niż cała wysokość zęba.
 • Podczas cięcia wzdłużnego zawsze stosować ogranicznik lub prostą prowadnicę kątową. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał. Osłona nie chroni użytkownika przed sznurem tnącym pod obrabianym materiałem.
 • Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze. Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu.
 • Urządzenie należy mocno trzymać oburącz za przeznaczone do tego celu uchwyty i ustawić ramiona w pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu.
 • Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Zawsze stawać z boku tarczy tnącej, nigdy nie ustawiać tarczy tnącej w jednej linii z własnym ciałem. Podczas odrzutu piła może odskoczyć do tyłu!
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić aż do całkowitego zatrzymania się tarczy tnącej. Nigdy nie wyciągać piły z obrabianego materiału, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu.
 • W celu ponownego uruchomienia piły, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować tarczę tnącą w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby tarczy tnącej nie zakleszczyły się w materiale.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia ścian lub innych niewidocznych stref. Tarcza tnąca może podczas cięcia zablokować się w ukrytych obiektach i spowodować odrzut.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. W przypadku uszkodzenia przewodu elektrycznego zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • Zawsze stosować tarcze tnące o podanej wielkości i z odpowiednim otworem mocującym.
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych tarcz tnących. Powodują one zwiększone tarcie oraz niebezpieczeństwo zakleszczania się lub odrzutu tarczy tnącej.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych lub nieprawidłowych podkładek bądź śrub tarczy tnącej.
 • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących posługiwania się tarczami tnącymi i przechowywania ich.

Wskazówki bezpieczeństwa dla pił taśmowych

 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami

 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Nie używać ani nie ładować akumulatorów, które zostały uderzone, spadły z wysokości jednego metra lub zostały uszkodzone mechanicznie w inny sposób. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie obserwować akumulator. W takim przypadku należy zawsze kontaktować się z działem Hilti  Serwis .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Akumulator
 2. Blokada włącznika
 3. Włącznik
 4. Uchwyt (izolowana powierzchnia uchwytu)
 5. Prowadnica pomocnicza
 6. Brzeszczot taśmowy
 7. Strzałka wskazująca kierunek obrotów na obudowie
 8. Dźwignia do naprężania brzeszczotu taśmowego
 9. Uchwyt boczny (izolowana powierzchnia uchwytu)
 10. Przycisk odblokowujący akumulator
 11. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 12. Rolka brzeszczotu taśmowego
 13. Prowadnica brzeszczotu taśmowego
 14. Pierścień uszczelniający

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Osłona brzeszczotu taśmowego
 1. Śruby mocujące osłonę brzeszczotu taśmowego

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to akumulatorowa piła taśmowa. Jest ona przeznaczona do cięcia materiałów metalowych i tworzyw sztucznych.

Produkt przeznaczony jest do obsługi oburęcznej.
 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do ładowania tych akumulatorów używać tylko prostowników dopuszczonych przez Hilti . Więcej informacji znaleźć można w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Nie wolno ciąć cegieł, betonu, gazobetonu, kamienia naturalnego ani płytek ceramicznych.
 • Nie używać produktu do obcinania przewodów, w których znajduje się ciecz.
 • Nie zagłębiać piły w podłożu, jeśli nie wiadomo, co się pod nim znajduje.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Li‑Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po naciśnięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator jest przegrzany lub całkowicie rozładowany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe. Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Zakres dostawy

Piła taśmowa, instrukcja obsługi.
Inne dopuszczone do produktu produkty systemowe znajdują się w Hilti Store lub na: www.hilti.group

Dane techniczne

Piła taśmowa


SB 4-A22
Napięcie znamionowe
21,6 V
Temperatura otoczenia
−17 ℃ … 60 ℃
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
4,3 kg
Jałowa prędkość obrotowa
167 m/min
maks. głębokość cięcia
63,5 mm
Brzeszczot taśmowy (Długość x szerokość x grubość)
733 mm x 12,7 mm x 0,5 mm lub 733 mm x 12,4 mm x 0,35 mm
Temperatura robocza
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura składowania (oprócz akumulatora)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulator

Napięcie robocze akumulatora
21,6 V
Temperatura otoczenia podczas pracy
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
−10 ℃ … 45 ℃

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalono według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartość ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych wartości. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycję, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np. konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu

SB 4-A22
Poziom mocy akustycznej (LWA)
84 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
73 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań

SB 4-A22
Wartość emisji wibracji podczas cięcia w metalu (ah,CM)
1,5 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
Wartość emisji wibracji podczas cięcia w drewnie (ah,CW)
1,3 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Ładowanie akumulatora

 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.

Zakładanie akumulatora

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem Zagrożenie w wyniku zwarcia.
 • Przed włożeniem akumulatora sprawdzić, czy styki akumulatora i piły są czyste i wolne od ciał obcych.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez spadający akumulator.
 • Spadający akumulator może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w pile taśmowej.
Image alternative
 • Akumulator wsunąć w urządzenie w tył tak, aby zaskoczył na miejsce z podwójnym kliknięciem.

Zdejmowanie akumulatora

Image alternative
 1. Nacisnąć i przytrzymać oba przyciski odblokowujące.
 2. Wyjąć akumulator z urządzenia, wyciągając go do przodu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez niezamierzone uruchomienie!
 • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
  Image alternative
 • Nacisnąć i przytrzymać oba przyciski odblokowujące.
 • Wyjąć akumulator z urządzenia, wyciągając go do przodu.

Wkładanie / wymiana brzeszczotu taśmowego

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia Nieodpowiednie lub niewłaściwie zamocowane brzeszczoty taśmowe mogą uszkodzić piłę.
 • Stosować wyłącznie brzeszczoty taśmowe odpowiednie dla tej piły.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała przy dotykaniu brzeszczotu taśmowego.
 • Przy montażu brzeszczotu taśmowego należy nosić rękawice robocze.
Image alternative
 1. Poluzować 2 śruby osłony brzeszczotu taśmowego i zdjąć osłonę.
 2. Wykręcić uchwyt boczny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z obudowy piły taśmowej.
 3. Obrócić dźwignię o 180° w kierunku obrotów do oporu.
  W celu uruchomienia dźwigni uchwyt boczny musi być zdemontowany.
 4. Wsunąć kolejno brzeszczot taśmowy w prowadnice brzeszczotu taśmowego. Tył brzeszczotu taśmowego musi dotykać łożysk w tylnej części prowadnic brzeszczotu taśmowego.
 5. Przełożyć kolejno brzeszczot taśmowy wokół obu rolek.
 6. Obrócić dźwignię o 180° w kierunku obrotów do oporu.
 7. Sprawdzić, czy brzeszczot taśmowy jest prawidłowo prowadzony wokół obu rolek.
 8. Z powrotem założyć osłonę brzeszczotu taśmowego.
  • Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe umieszczenie osłony.
 9. Wkręcić uchwyt boczny zgodnie z ruchem wskazówek zegara w obudowę piły taśmowej.
 10. Skontrolować prawidłowe osadzenie brzeszczotu taśmowego, kilkukrotnie włączając i wyłączając w tym celu piłę taśmową.

Montaż uchwytu bocznego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Utrata kontroli nad piłą taśmową.
 • Urządzenie stosować wyłącznie z uchwytem bocznym. Wkręcić uchwyt boczny w odpowiedni otwór gwintowany na obudowie.
Image alternative
 • Zamontować uchwyt boczny.

Wymiana pierścienia uszczelniającego

Image alternative
 1. Wyjąć akumulator.
 2. Poluzować 2 śruby osłony brzeszczotu taśmowego i zdjąć osłonę.
 3. Wykręcić uchwyt boczny przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z obudowy piły taśmowej.
 4. Obrócić dźwignię o 180° w kierunku obrotów do oporu.
  W celu uruchomienia dźwigni uchwyt boczny musi być zdemontowany.
 5. Zdemontować brzeszczot taśmowy.
 6. Sprawdzić rowki prowadzące pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić je.
 7. Zdjąć pierścień uszczelniający.
 8. Nałożyć nowy pierścień uszczelniający na rolkę brzeszczotu taśmowego.
 9. Całkowicie wsunąć pierścień uszczelniający w rowki prowadzące.
  • Pierścień uszczelniający kończy się równo z rowkami prowadzącymi.
  • Pierścień uszczelniający nie kończy się równo z rowkami prowadzącymi.
   • Wyrównać pierścień uszczelniający.
 10. Wsunąć kolejno brzeszczot taśmowy w prowadnice brzeszczotu taśmowego. Tył brzeszczotu taśmowego musi dotykać łożysk w tylnej części prowadnic brzeszczotu taśmowego.
 11. Przełożyć kolejno brzeszczot taśmowy wokół obu rolek.
 12. Obrócić dźwignię o 180° w kierunku obrotów do oporu.
 13. Sprawdzić, czy brzeszczot taśmowy jest prawidłowo prowadzony wokół obu rolek.
 14. Z powrotem założyć osłonę brzeszczotu taśmowego.
  • Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe umieszczenie osłony.
 15. Wkręcić uchwyt boczny zgodnie z ruchem wskazówek zegara w obudowę piły taśmowej.
 16. Skontrolować prawidłowe osadzenie brzeszczotu taśmowego, kilkukrotnie włączając i wyłączając w tym celu piłę taśmową.

Włączanie

 1. Wcisnąć blokadę włączania.
 2. Wcisnąć włącznik urządzenia.
  Z przyczyn bezpieczeństwa włącznik nie może zostać zablokowany, lecz musi być ciągle wciskany podczas pracy.

Wyłączanie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane przez brzeszczot zatrzymujący się z opóźnieniem w stosunku do wyłączenia urządzenia.
 • Urządzenie odsuwać od obrabianego przedmiotu dopiero po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia.
 • Przed odłożeniem produktu odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.
 • Puścić włącznik.

Ustawianie elementu obrabianego

Image alternative
 • Ustawić element obrabiany i piłę taśmową w stosunku do siebie.
  Niewłaściwe ustawienie zwiększa niebezpieczeństwo odrzutu.

Konserwacja, utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym, transport i przechowywanie

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony !
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
Konserwacja urządzenia
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
Konserwacja akumulatorów Li-Ion
 • Akumulator musi być czysty oraz wolny od oleju i smaru.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i magazynowanie urządzeń zasilanych akumulatorami

Transport
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone włączenie podczas transportu !
 • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
 • Wyjąć akumulatory.
 • Nie transportować akumulatorów luzem.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym transporcie należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przechowywanie
  OSTROŻNIE
  Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn !
 • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
 • Urządzenie i akumulatory należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.
 • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, przy grzejnikach lub za szybami.
 • Przechowywane urządzenie oraz akumulatory muszą być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem urządzenia po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić urządzenie i akumulatory pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .

Piła taśmowa jest niesprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Diody LED niczego nie sygnalizują.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator z podwójnym kliknięciem.
Akumulator jest pusty.
 • Naładować akumulator.
Blokada włączania niewciśnięta.
 • Wcisnąć blokadę włączania.
Miga 1 dioda LED.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Akumulator przegrzany lub zbyt zimny.
 • Rozgrzać akumulator do zalecanej temperatury roboczej.
Migają 4 diody LED.
Piła taśmowa chwilowo przeciążona.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Piła taśmowa zbyt gorąca.
 • Poczekać na ostudzenie się piły taśmowej.
Urządzenie zablokowane
 • Sprawdzić, czy brzeszczot taśmowy został prawidłowo zamontowany i/lub nie jest uszkodzony.

Piła taśmowa jest sprawna

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Nie do końca wciśnięty włącznik urządzenia.
 • Wcisnąć do oporu włącznik urządzenia.
Akumulator rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub u doradcy handlowego.
Utylizacja akumulatorówW razie nieprawidłowej utylizacji akumulatorów, wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
 • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
 • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
 • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r5962279.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative