Język

SF BT 22‑A

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android.
Image alternative Zastosowany akumulator Hilti typu Li-Ion. Należy przestrzegać informacji podanych w rozdziale Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .
Image alternative Akumulator Li‑Ion
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Symbole

Zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Prąd stały
Image alternative Średnica

Rysunki

Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji służą do zasadniczego zrozumienia i mogą różnić się od rzeczywistej wersji:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji.
Image alternative Numery rysunków oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od numeracji kroków roboczych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zostały zastosowane na rysunkach przedstawiających budowę urządzenia. W rozdziale z ogólną budową urządzenia numery zawarte w legendzie odwołują się do tych numerów pozycji.

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
 • Oznaczenie i numer seryjny należy przepisać z tabliczki znamionowej do poniższej tabeli.
 • W razie pytań dotyczących produktu do naszego przedstawicielstwa lub serwisu należy zawsze podawać te dane.
  Dane o produkcie
Dane o produkcie
Wiertarka
SF BT 22‑A
Generacja:
01
Nr seryjny:

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi
 • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
 • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
 • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
 • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wiertarek

 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których urządzenie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie urządzenia, które jest w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu.
 • Zawsze trzymać urządzenie ręką za przewidziany do tego celu uchwyt. Uchwyt musi być zawsze suchy i czysty.
 • Nie dotykać obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas eksploatacji urządzenia nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne oraz lekką maskę przeciwpyłową.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
 • W miarę możliwości używać systemu odsysania oraz odpowiedniego odkurzacza przenośnego. Pył z niektórych materiałów, jak zawierające ołów pokrycie malarskie, niektóre rodzaje drewna, beton/mur/kamień zawierający kwarc oraz minerały i metale mogą być szkodliwe dla zdrowia.
 • Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia.
 • Należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorami
 • Nie stosować akumulatorów do zasilania innych, niewymienionych urządzeń odbiorczych.
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C ani palić.
 • Uszkodzonych akumulatorów nie wolno ładować ani nadal używać.
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Postawić urządzenie do ostygnięcia w miejscu niezagrożonym pożarem oraz w bezpiecznej odległości od materiałów palnych, gdzie można będzie je obserwować. Gdy akumulator ostygnie, skontaktować się z serwisem Hilti .

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
 2. Wlot powietrza dla chłodzenia silnika
 3. Uchwyt
 4. Przełącznik blokady włączania
 5. Włącznik (z elektroniczną regulacją obrotów)
 6. Zaczep do paska
 7. Akumulator
 8. Wylot powietrza
 9. Przycisk odblokowujący akumulator
 10. Wskaźnik akumulatora

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to ręczna wiertarka zasilana akumulatorowo, przeznaczona do wiercenia otworów nieprzelotowych w stali za pomocą wierteł stopniowych firmy Hilti TX‑BT…, co warunkuje możliwość stosowania kołków gwintowanych Hilti X‑BT.

 • Z tym produktem stosować tylko akumulatory Hilti Li-Ion typu B 22.

 • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie prostowniki zaaprobowane przez firmę Hilti . Dalsze informacje znajdziesz w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Blokada włączenia

Image alternative
Urządzenie posiada przełącznik blokady włączania, który umożliwia zablokowanie włącznika w celu uniknięcia niezamierzonego uruchomienia wiertarki.
  Pozycje przełącznika
 • Jeżeli przełącznik blokady włączania jest ustawiony w kierunku wzdłużnym wiertarki, włącznik jest zablokowany (aktywowana blokada włączenia).
 • Jeżeli przełącznik blokady włączania jest skierowany w lewo, patrząc w kierunku pracy wiertarki, można wcisnąć włącznik (dezaktywowana blokada włączenia).

Ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy i mechanizm ochrony przed przegrzaniem. W przypadku przeciążenia lub przegrzania urządzenie automatycznie się wyłącza. Puszczenie i ponowne naciśnięcie włącznika może spowodować opóźnienie włączenia (faza studzenia urządzenia).
Automatyczne wyłączanie jest sygnalizowane przez miganie wszystkich 4 diod LED wskaźnika akumulatora.

Wskaźnik akumulatora Li-Ion

Stan naładowania akumulatora Li‑Ion oraz awarie urządzenia są sygnalizowane za pomocą wskaźnika akumulatora Li‑Ion. Stan naładowania akumulatora Li‑Ion wyświetla się po dotknięciu jednego z dwóch przycisków odblokowujących akumulator.
Stan
Znaczenie
Świecą się 4 diody LED.
Stan naładowania: 75% do 100%
Świecą się 3 diody LED.
Stan naładowania: 50% do 75%
Świecą się 2 diody LED.
Stan naładowania: 25% do 50%
Świeci się 1 dioda LED.
Stan naładowania: 10% do 25%
Miga 1 dioda LED, urządzenie gotowe do pracy.
Stan naładowania: < 10%
Miga 1 dioda LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Akumulator jest przegrzany lub całkowicie rozładowany.
Migają 4 diody LED, urządzenie nie jest gotowe do pracy.
Urządzenie przeciążone lub przegrzane.
W trakcie naciskania włącznika i do 5 sekund po jego puszczeniu odczytanie stanu naładowania nie jest możliwe.
Jeśli diody LED wskaźnika akumulatora migają, należy zapoznać się ze wskazówkami w rozdziale Pomoc w przypadku awarii.

Zakres dostawy

Wiertarka, instrukcja obsługi.
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Wiertarka

Napięcie znamionowe
21,6 V
Ciężar zgodnie z EPTA Procedure 01 wraz z akumulatorem B22⁄8.0
2,6 kg
Moment obrotowy
≤ 9 Nm
Rozwartość szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego
1 mm … 10 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań ustalono według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji w całym okresie eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalono według EN 60745

SF BT 22‑A
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
71 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
82 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań (suma wektorów w trzech kierunkach), ustalona zgodnie z EN 60745

SF BT 22‑A
Wartość emisji wibracji podczas wiercenia w metalu (ah,D)
3,5 m/s²
Nieoznaczoność dla wiercenia w metalu (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Wkładanie akumulatora

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Wiertarka może zostać uruchomiona w niezamierzony sposób.
 • Przed założeniem akumulatora upewnić się, że wiertarka jest wyłączona, a blokada włączenia została aktywowana.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Zabrudzenie styków może spowodować zwarcie.
 • Przed włożeniem akumulatora sprawdzić, czy styki akumulatora i wiertarki są czyste i wolne od ciał obcych.
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Jeśli akumulator nie jest prawidłowo włożony, może spaść.
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w wiertarce, aby nie spadł powodując zagrożenie dla użytkownika lub innych osób.
Image alternative
 • Akumulator wsunąć od tyłu w wiertarkę, aż zaskoczy na miejsce ze słyszalnym kliknięciem.

Wyjmowanie akumulatora

Image alternative
 • Wyjąć akumulator.

Montaż zaczepu do paska (opcjonalnie)

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała Zagrożenie przez upadek urządzenia.
 • Spadające urządzenie może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe mocowanie zaczepu do paska.
Za pomocą odpowiedniego zaczepu można przymocować wiertarkę do paska blisko ciała. Zaczep do paska może być używany dwustronnie, przez osoby prawo- i leworęczne.
Image alternative
 • Zaczep do paska zamocować po odpowiedniej stronie wiertarki.

Montaż i demontaż narzędzi roboczych

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Wiertarka może zostać uruchomiona w niezamierzony sposób.
 • Upewnić się, że aktywowana została blokada włączenia lub że z wiertarki wyjęty został akumulator.
 1. Otworzyć szybkozaciskowy uchwyt wiertarski.
 2. Włożyć czystą końcówkę wtykową narzędzia roboczego w uchwyt szybkozaciskowy lub wyjąć narzędzie robocze z uchwytu szybkozaciskowego.
 3. Ponownie dokręcić uchwyt szybkozaciskowy.

Włączanie

 • Wcisnąć włącznik.
  W zależności od głębokości wciśnięcia włącznika możliwe jest bezstopniowe ustawianie prędkości obrotowej, aż do uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej.

Wyłączanie

 • Puścić włącznik.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie przez prąd elektryczny. Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może spowodować ciężkie obrażenia.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.com
 • Należy zadbać o to, aby urządzenie, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem.
 • Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Nigdy nie używać urządzenia z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Obce ciała nie mogą wniknąć do wnętrza urządzenia.
 • Zewnętrzne powierzchnie obudowy regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody! Może to doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.

Transport i przechowywanie

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie pożarowe. Zagrożenie w wyniku zwarcia.
 • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów Li-Ion luzem bez zabezpieczenia.
 • Na czas transportu i przechowywania należy wyjąć akumulator z wiertarki.
 • W przypadku wysyłki akumulatora transportem drogowym, kolejowym, wodnym lub lotniczym należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym podwójnym kliknięciem.
Zabrudzone zaczepy akumulatora.
 • Wyczyścić zaczepy i zatrzasnąć akumulator. Jeśli problem nie zostanie usunięty, skontaktować się z serwisem Hilti .
Włącznik nie daje się wcisnąć lub jest zablokowany.
Aktywowana zastała blokada włączenia.
 • Nacisnąć przełącznik blokady włączenia w bok (w lewo, patrząc w kierunku pracy).
Urządzenie nie działa.
Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Zatrzasnąć akumulator ze słyszalnym kliknięciem.
Urządzenie nie działa, miga dioda LED.
Akumulator jest rozładowany.
 • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
Urządzenie wyłącza się podczas eksploatacji, migają 4 diody LED wskaźnika akumulatora.
Zadziałał mechanizm przeciwprzeciążeniowy.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 • Poczekać, aż urządzenie ostygnie. Wyczyścić szczelinę wentylacyjną.
Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
 • Pozostawić akumulator do rozgrzania do temperatury pokojowej.
Silne nagrzewanie się urządzenia lub akumulatora.
Urządzenie jest przeciążone (przekroczona granica zastosowania).
 • Przed przystąpieniem do wszelkiego rodzaju prac uwzględnić moc użyteczną produktu. Patrz Dane techniczne.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Deklaracja zgodności WE

Producent
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz normami.
Nazwa
Wiertarka
Oznaczenie typu
SF BT 22‑A
Generacja
01
Rok konstrukcji
2015
Zastosowane wytyczne:
 • 2006/42/WE
 • 2004/108/WE
 • 2014/30/UE
 • 2006/66/WE
 • 2011/65/UE
Zastosowane normy:
 • EN 60745-1, EN 60745-2-1
 • EN ISO 12100
Dokumentacja techniczna:
 • Postanowienie dotyczące warunków dopuszczenia elektronarzędzi do użytku
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Niemcy
Schaan, 2015-10
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)