Język

GX 2

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Następujące słowa ostrzegawcze są stosowane w połączeniu z symbolem:
Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTRZEŻENIE! Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
Image alternative OSTROŻNIE! Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Ogólny znak nakazu
Image alternative Używać okularów ochronnych
Image alternative Nosić ochraniacze słuchu
Image alternative Używać kasku ochronnego
Image alternative Materiały odpadowe oddawać do ponownego przetworzenia

Wyróżnienie oznaczeń i opisów

Oznaczenia i opisy są wyróżnione w następujący sposób:
‚ ‛
Oznaczenie opisanych elementów obsługi na osadzaku.
« »
Napisy na osadzaku

Informacje o produkcie

Produkty Hilti przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Osadzak, gazowy
  GX 2
  Generacja:
  01
  Numer seryjny:

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsze wskazówki bezpieczeństwa dotyczą urządzeń z magazynkiem i bez magazynka.
Bezpieczna praca z osadzakiem
 • W przypadku dociskania osadzaka do części ciała może dojść do ciężkich obrażeń w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania. Nie wolno dociskać osadzaka do ręki lub do innej części ciała.
 • Przy nasadzaniu na prowadnicę kołka określonych mocowań (na przykład podkładek, opasek, zacisków itp.) może dojść do ciężkich obrażeń w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania. Podczas nasadzania na prowadnicę kołka określonych mocowań nie wolno naciskać ręką ani inną częścią ciała na prowadnicę kołka.
 • Nie wolno kierować osadzaka na siebie ani inne osoby.
 • Podczas pracy z osadzakiem należy mieć zgięte ręce (nie wyprostowane).
 • Przy odciąganiu suwaka gwoździ dopilnować, aby zaskoczył na swoje miejsce.
 • Przy zwalnianiu zapadki zwrócić uwagę na to, aby suwak gwoździ powoli przesunął się do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia. Istnieje ryzyko zakleszczenia palców.
 • Nie osadzać elementów mocujących w zbyt twardym podłożu , jak np. stal spawana lub staliwo. Osadzanie w tych materiałach może być przyczyną nieprawidłowego osadzenia oraz pęknięcia elementów mocujących.
 • Nie osadzać elementów mocujących w zbyt miękkim podłożu , jak np. drewno lub płyty gipsowo-kartonowe. Osadzanie w tych materiałach może być przyczyną nieprawidłowego osadzenia oraz przedziurawienia podłoża.
 • Nie osadzać elementów mocujących w zbyt kruchym podłożu , jak np. szkło lub glazura. Osadzanie w tych materiałach może być przyczyną nieprawidłowego osadzenia oraz odpryskiwania podłoża.
 • Przed rozpoczęciem osadzania upewnić się, że po drugiej stronie podłoża nie znajdują się osoby ani przedmioty, które mogą odnieść obrażenia lub ulec uszkodzeniu.
 • Spust uruchamiać wyłącznie, gdy osadzak jest dociśnięty do podłoża w taki sposób, że prowadnica kołka jest do oporu wsunięta w osadzak.
 • Należy bezwzględnie nosić rękawice ochronne, jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych, gdy osadzak jest gorący.
 • W przypadku stosowania przez dłuższy czas wysokich częstotliwości osadzania istnieje prawdopodobieństwo, że powierzchnie powyżej rękojeści staną się gorące. Aby uniknąć poparzenia, należy nosić odpowiednie rękawice ochronne.
 • W przypadku przegrzania osadzaka wyjąć pojemnik z gazem i pozostawić urządzenie do ostygnięcia. Nie wolno przekraczać maksymalnej częstotliwości osadzania.
 • Podczas procesu osadzania materiał może odpryskiwać. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzić oczy. Stosować okulary ochronne, ochraniacze i kask ochronny. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i sposobu użytkowania osadzaka, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała. Również inne osoby przebywające w pobliżu powinny nosić okulary ochronne oraz kask ochronny.
 • Nosić odpowiednie ochraniacze słuchu (patrz informacja o hałasie w Danych technicznych). Osadzanie elementów mocujących następuje w wyniku zapłonu mieszaniny gazu i powietrza. Towarzyszące temu odgłosy mogą uszkodzić słuch. Również osoby znajdujące się w pobliżu powinny nosić odpowiednie ochraniacze słuchu.
 • Podczas osadzania zawsze mocno trzymać osadzak pod kątem prostym do podłoża. Dzięki temu można uniknąć oderwania się elementu mocującego od materiału podłoża.
 • Nigdy nie osadzać drugiego elementu mocującego w tym samym miejscu. Może to prowadzić do pękania oraz zakleszczania się elementów mocujących.
 • Przed wymianą magazynka, przystąpieniem do czyszczenia, serwisu i konserwacji, jak również przed magazynowaniem i transportem lub w przypadku pozostawienia osadzaka bez nadzoru zawsze wyjmować pojemnik z gazem i akumulator oraz opróżniać magazynek.
 • Sprawdzić osadzak i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń, aby zapewnić niezawodne i zgodnie z przeznaczeniem działanie. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być prawidłowo zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację osadzaka. Uszkodzone urządzenia zabezpieczające i części należy oddać do naprawy w serwisie Hilti lub wymienić, o ile w instrukcji obsługi nie podano inaczej.
 • Naprawę osadzaka zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa osadzaka.
 • Dokonywanie modyfikacji i zmian w osadzaku jest zabronione.
 • Nie używać osadzaka w miejscach, w których występuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe.
 • Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie narażać osadzaka na upadek, nie używać go w wilgotnym ani mokrym środowisku.
 • Osadzak należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Wybierać odpowiednie kombinacje prowadnicy kołka i elementu mocującego. Niewłaściwa kombinacja może spowodować uszkodzenie osadzaka lub obniżyć jakość osadzania.
 • Zawsze zwracać uwagę na wytyczne dotyczące zakresu zastosowania.
Zagrożenie przez prąd elektryczny
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych, np. przy użyciu wykrywacza metali.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których można natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać osadzak wyłącznie za izolowany uchwyt. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy osadzaka i spowodować porażenie prądem.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami zasilanymi akumulatorami
 • Przed założeniem akumulatora upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone. Mocowanie akumulatora do elektronarzędzia, które jest włączone, może prowadzić do wypadków.
 • Akumulatory należy przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i ognia oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
 • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C oraz palić. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, eksplozji i poparzenia środkiem żrącym.
 • Chronić przed wniknięciem wilgoci. Wilgoć, która wniknęła, może prowadzić do zwarcia, a w rezultacie do poparzeń lub pożaru.
 • Stosować wyłącznie akumulatory przeznaczone dla określonego urządzenia. W przypadku stosowania innych akumulatorów lub wykorzystywania akumulatorów do innych celów istnieje ryzyko pożaru i wybuchu.
 • Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji akumulatorów Li-Ion.
 • Przed magazynowaniem i transportem wyjąć z urządzenia akumulator.
 • Unikać zwarcia w akumulatorze. Przed włożeniem akumulatora do urządzenia należy upewnić się, że styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych. Jeśli dojdzie do zawarcia styków akumulatora, istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia, eksplozji i poparzenia środkiem żrącym.
 • Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. pęknięcie akumulatora, złamana część, odkształcenie, wepchnięte i/lub wyciągnięte styki).
 • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Pozostawić akumulator do ostygnięcia w bezpiecznej odległości od źródła ognia. Upewnić się, że w pobliżu nie ma żadnych materiałów palnych. Skontaktować się z serwisem Hilti.
Wskazówki dotyczące obchodzenia się z zastosowanym gazem
 • Przestrzegać wskazówek umieszczonych na pojemniku z gazem oraz pozostałych informacji o produkcie.
 • Ulatniający się gaz jest szkodliwy dla płuc, skóry i oczu. Przez około 10 sekund od momentu wyjęcia pojemnika z gazem nie zbliżać twarzy ani oczu do obsady pojemnika z gazem.
 • Zaworu pojemnika z gazem nie należy uruchamiać ręcznie.
 • Osobę, do której dróg oddechowych przedostał się gaz, wyprowadzić na świeże powietrze lub do pomieszczenia z prawidłową wentylacją i ułożyć w wygodnej pozycji. W razie potrzeby wezwać lekarza.
 • Jeśli osoba ta straciła przytomność, wezwać lekarza. Przenieść ją do pomieszczenia z prawidłową wentylacją i ułożyć na boku w bezpiecznej pozycji. Jeśli osoba ta nie oddycha, należy wykonać sztuczne oddychanie i w razie potrzeby podać tlen.
 • Gdy gaz przedostanie się do oczu, należy przez kilka minut przepłukiwać otwarte oczy bieżącą wodą.
 • Przy kontakcie gazu ze skórą należy dokładnie umyć miejsce kontaktu ciepłą wodą z mydłem. Następnie nałożyć odpowiedni krem do skóry.
Ogólne wskazówki na temat bezpieczeństwa osobistego
 • Zwracać uwagę na ergonomiczną postawę ciała. Zadbać o stabilną pozycję i stale utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola osadzaka w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Podczas pracy nie zezwalać na zbliżanie się innych osób, a szczególnie dzieci, do strefy roboczej.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Prowadnica kołka
 2. Suwak do ustawiania głębokości osadzania i blokady prowadnicy kołka
 3. Zaczep do paska
 4. Spust
 5. Blokada magazynka
 6. Podpora
 7. Magazynek
 8. Suwak do przesuwania gwoździ
 9. Szczeliny wentylacyjne
 10. Obsada pojemnika z gazem
 11. Przycisk odblokowujący akumulator
 12. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 13. Przycisk wskaźnika pojemnika z gazem
 14. Wskaźnik pojemnika z gazem

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to osadzak gazowy. Jest on przeznaczony do osadzania odpowiednich elementów mocujących (gwoździ) w betonie, stali, cegle wapienno-piaskowej, bloczkach betonowych, otynkowanym murze oraz w innych podłożach nadających się do montażu bezpośredniego.

Osadzak, pojemnik z gazem, akumulator i elementy mocujące tworzą techniczną całość. Oznacza to, że za pomocą danego osadzaka prawidłowe zamocowanie można uzyskać jedynie wówczas, gdy używa się elementów mocujących, pojemników z gazem i akumulatorów wyprodukowanych przez firmę Hilti specjalnie dla tego osadzaka. Zalecenia firmy Hilti dotyczące zamocowania i stosowania obowiązują tylko w przypadku spełnienia tych warunków.
Osadzak jest przeznaczony wyłącznie do pracy ręcznej.
 • W tym produkcie stosować tylko akumulator Hilti Li-Ion typu B 12.
 • Do ładowania akumulatorów używać wyłącznie prostowników Hilti serii C 4/12-50.

Zakres dostawy

Osadzak gazowy z prowadnicą kołka, 2 akumulatory, prostownik, walizka, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.group

Prowadnica kołka

Prowadnica kołka przytrzymuje kołek lub umożliwia przesuwanie gwoździa i podczas procesu osadzania wprowadza w żądanym miejscu element mocujący w podłoże.

Suwak do ustawiania głębokości osadzania i blokady prowadnicy kołka

Suwak umożliwia zmniejszenie głębokości osadzania. W położeniu EJECT odblokowuje prowadnicę kołka w celu wyjęcia.
Stan
Znaczenie
+
Standardowa głębokość osadzania
-
Zmniejszona głębokość osadzania
EJECT
Odblokowanie prowadnicy kołka

Podpora

Na równym podłożu podpora ułatwia prostopadłe zamocowanie osadzaka, ponieważ wówczas trzeba uważać tylko na prostopadłe pozycjonowanie w kierunku bocznym. Na nierównym lub pofałdowanym podłożu konieczne może być zdjęcie podpory w celu ustawienia prowadnicy kołka prostopadle do podłoża.

Zaczep do paska

Zaczep do paska można wyciągnąć trójstopniowo.
Stan
Znaczenie
Stopień 1
Pozycja do zaczepienia na pasku
Stopień 2
Pozycja do zaczepienia na drabinach, rusztowaniach, platformach itd.
Stopień 3
Zaczep do paska jest wyjęty

Pojemnik z gazem

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dołączonych do pojemnika z gazem!
Podczas pracy pojemnik z gazem musi być zamontowany w obsadzie pojemnika z gazem osadzaka.
Stan pojemnika z gazem można odczytać po naciśnięciu przycisku GAS na wyświetlaczu LED.
W przypadku przerw w pracy, przed pracami konserwacyjnymi, jak również przed transportem i magazynowaniem osadzaka należy wyjąć pojemnik z gazem.

Wskaźnik stanu pojemnika z gazem

Po naciśnięciu przycisku GAS na wyświetlaczu LED widoczny jest stan pojemnika z gazem.
Stan
Znaczenie
Wszystkie cztery diody LED świecą się na zielono.
Poziom napełnienia waha się między 100% a 75%.
Trzy diody LED świecą się na zielono.
Poziom napełnienia waha się między 75% a 50%.
Dwie diody LED świecą się na zielono.
Poziom napełnienia waha się między 50% bis 25%.
Jedna dioda LED świeci się na zielono.
Poziom napełnienia waha się między 25% a 10%.
Jedna dioda LED miga na zielono.
 • Poziom napełnienia spadł poniżej 10%. Zalecana jest wymiana pojemnika z gazem.
 • Pojemnik z gazem jest pusty lub nie działa. Zalecana jest wymiana pojemnika z gazem.
Nawet wtedy, gdy na wskaźniku poziomu napełnienia pojawia się komunikat "pusty", pojemnik z gazem zawiera ze względów technicznych jeszcze niewielką ilość gazu.
Dioda LED miga na czerwono.
W osadzaku nie ma pojemnika z gazem lub zamontowano niewłaściwy pojemnik z gazem.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Po naciśnięciu przycisku odblokowującego akumulator na wyświetlaczu widoczny jest stan akumulatora i osadzaka.
Stan
Znaczenie
Wszystkie cztery diody LED świecą się na zielono.
Stan naładowania waha się między 75% a 100%.
Trzy diody LED świecą się na zielono.
Stan naładowania waha się między 50% a 75%.
Dwie diody LED świecą się na zielono.
Stan naładowania waha się między 25% a 50%.
Jedna dioda LED świeci się na zielono.
Stan naładowania waha się między 10% a 25%.
Jedna dioda LED miga na zielono.
Stan naładowania spadł poniżej 10%. Osadzak jest gotowy do eksploatacji.
Jedna dioda LED miga na zielono.
Osadzak jest przeciążony lub przegrzany i nie nadaje się do eksploatacji.

Dane techniczne

Osadzak

Ciężar (pusty)
3,9 kg
Temperatura użytkowania, temperatura otoczenia
−10 ℃ … 45 ℃
Maksymalna długość elementów mocujących
39 mm
Średnica elementów mocujących
 • 2,6 mm
 • 3,0 mm
Droga docisku
20 mm
Pojemność magazynka na taśmę z 10 gwoździami (Pojemność magazynka)
1 … 4
Maksymalna częstotliwość osadzania (Elementy mocujące/h)
1 200
Maksymalne natężenie pola magnetycznego
−7,6 dBµA/m
Częstotliwość
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informacja o hałasie i wartości drgań

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania narzędzi do osadzania. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań narzędzia do osadzania. Jeśli narzędzie do osadzania zostanie zastosowane do innych prac, z innym wyposażeniem lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie nie jest rzeczywiście używane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja narzędzia do osadzania i wyposażenia, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu ustalono według EN 15895
Poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA, 1s)
96 dB(A)
Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpC, peak)
130 dB (C)
Poziom mocy akustycznej (LWA, 1s)
100 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego
2 dB(A) / 2dB(C)
Odrzut
Wartość przyspieszenia, (ahw, RMS(3))
Wyniki dla blach o grubości 1 mm na betonie C40: 3,69 m/s2
Nieoznaczoność
0,22 m/s²

Ładowanie osadzaka

Wersja wyposażenia do osadzania gwoździ

Gwoździe są dostarczane z magazynka w postaci konfekcjonowanych taśm z gwoździami.

Wkładanie gwoździ do magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Taśmy z gwoździami wsunąć do oporu w magazynek.
  Taśmy z krótkimi gwoździami można niezamierzenie wsunąć nieprawidłowo. W przypadku krótkich gwoździ zwrócić uwagę na to, aby czubki gwoździ były zwrócone do przodu.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.

Wkładanie pojemnika z gazem

 1. Przed włożeniem nowego pojemnika z gazem usunąć zabezpieczenie transportowe.
 2. Otworzyć pokrywę obsady pojemnika z gazem.
 3. Wsunąć pojemnik z gazem z zamocowanym zaworem dozującym w czerwony adapter w obsadzie pojemnika z gazem.
 4. Zamknąć pokrywę obsady pojemnika z gazem.

Wkładanie akumulatora

 1. Upewnić się, że styki akumulatora i osadzaka pozostają czyste i wolne od ciał obcych oraz nie są uszkodzone.
 2. Włożyć akumulator tak, aby zaskoczył na miejsce ze słyszalnym kliknięciem.
  • Po włożeniu akumulatora zaświecą się na krótko diody LED stanu naładowania.
OSTROŻNIE
Zagrożenie przez spadający akumulator. W przypadku nieprawidłowego zablokowania akumulator może spaść podczas eksploatacji urządzenia.
 • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.
 1. Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w osadzaku.

Osadzanie gwoździ

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Dociskanie osadzaka do części ciała może spowodować ciężkie obrażenia w wyniku niezamierzonego uruchomienia procesu osadzania.
 • Nie wolno dociskać osadzania do ręki lub do innej części ciała.
 1. Sprawdzić ustawienie głębokości osadzania.
 2. Osadzak wraz z podporą i prowadnicą kołka przyłożyć do podłoża.
 3. Osadzak docisnąć do oporu do podłoża.
 4. Należy dopilnować, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża.
 5. W celu rozpoczęcia osadzania nacisnąć spust.
  Osadzanie nie jest możliwe, jeżeli osadzak nie jest dociśnięty do oporu do podłoża.
 6. Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
 7. Po zakończeniu pracy lub w przypadku pozostawienia osadzaka bez nadzoru wyjąć pojemnik z gazem ) i akumulator ) oraz opróżnić magazynek ).

Rozładowanie osadzaka

Wyjmowanie akumulatora

 • Nacisnąć jednocześnie oba przyciski odblokowujące i wyjąć z osadzaka akumulator.

Wyjmowanie pojemnika z gazem

 1. Otworzyć obsadę pojemnika z gazem.
 2. Wyjąć pojemnik z gazem.
 3. Zamknąć obsadę pojemnika z gazem.

Opróżnianie magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Usunąć z magazynka wszystkie taśmy z gwoździami.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.

Opcjonalne czynności obsługi

Usunięcie zabezpieczenia transportowego nowego pojemnika z gazem

Image alternative
 1. Zdjąć z pojemnika z gazem zabezpieczenie transportowe wraz ze znajdującym się wewnątrz zaworem dozującym.
 2. Wyjąć zawór dozujący z zabezpieczenia transportowego.
 3. Zawór dozujący nałożyć przednim z obu żłobień na krawędź pojemnika z gazem.
 4. Zawór dozujący mocno docisnąć tylnym żłobieniem do krawędzi pojemnika z gazem, aż żłobienie w słyszalny sposób zatrzaśnie się na krawędzi pojemnika z gazem, a zawór dozujący będzie dokładnie przylegał.

Kontrola stanu pojemnika z gazem

 1. Przy włożonym akumulatorze i bez dociskania osadzaka nacisnąć przycisk GAS .
 2. Odczytać stan pojemnika z gazem.

Zdejmowanie magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
  Zdjęcie magazynka nie będzie możliwe, jeżeli suwak gwoździ nie zostanie odciągnięty i nie zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Wyjąć z magazynka luźne taśmy z gwoździami.
 3. Otworzyć blokadę magazynka.
 4. Odchylić magazynek do przodu względem punktu obrotu.
 5. Wyczepić magazynek.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.

Zakładanie magazynka

 1. Odciągnąć suwak gwoździ do tyłu, aż zaskoczy na swoje miejsce.
  Włożenie magazynka nie będzie możliwe, jeżeli suwak gwoździ nie zostanie odciągnięty i nie zaskoczy na swoje miejsce.
 2. Zaczepić przednią część magazynka.
 3. Magazynek odchylić do oporu w kierunku osadzaka.
 4. Zamknąć blokadę magazynka.
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas puszczania suwaka gwoździ może dojść do przygniecenia palców.
 • Suwak gwoździ przesunąć do oporu do przodu, nie dopuszczając do jego gwałtownego odskoczenia.
 1. Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.

Zdejmowanie prowadnicy kołka

 1. Wyjąć akumulator.
 2. Wyjąć pojemnik z gazem.
 3. Opróżnić magazynek.
 4. Przesunąć suwak blokady prowadnicy kołka w położenie EJECT .
 5. Wyjąć prowadnicę kołka.

Wkładanie prowadnicy kołka

 1. Wyjąć pojemnik z gazem.
 2. Wyjąć akumulator.
 3. Opróżnić magazynek.
 4. Nacisnąć suwak blokady prowadnicy kołka zgodnie z kierunkiem strzałki w położenie EJECT i przytrzymać go w tej pozycji.
  Wsunięcie prowadnicy kołka jest możliwe wyłącznie w przypadku przytrzymania pozycji EJECT .
 5. Prowadnicę kołka wsunąć aż do słyszalnego zatrzaśnięcia w szczelinę końcówki osadzaka.
 6. Sprawdzić zamocowanie prowadnicy kołka.

Zdejmowanie podpory

 1. Poluzować mechanizm zapadkowy podpory, lekko naciskając.
 2. Odchylić podporę tak, aby możliwe było jej wyjęcie z rowka.

Montaż podpory

 1. Wsunąć podporę w rowek.
 2. Odchylić podporę w dół, aż zaskoczy na miejsce.

Usuwanie usterek

Usunięcie ciał obcych z obszaru prowadnicy kołka

 1. Wyjąć akumulator.
 2. Wyjąć pojemnik z gazem.
 3. Opróżnić magazynek.
 4. Zdjąć magazynek.
 5. Zdjąć prowadnicę kołka.
 6. Usunąć wszystkie ciała obce z obszaru prowadnicy kołka.
 7. Włożyć prowadnicę kołka.
 8. Włożyć magazynek.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia

Ostrożne obchodzenie się z osadzakiem

 • Regularnie czyścić osadzak ściereczką.
 • Unikać kontaktu rękojeści z olejem i smarem.
 • Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody.
 • Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
 • Nie używać sprayów ani innych podobnych smarów lub środków konserwacyjnych.
 • Nigdy nie używać osadzaka z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnym.

Czyszczenie osadzaka

Osadzak należy regularnie konserwować i czyścić. Zalecamy przeprowadzanie serwisu czyszczącego najpóźniej po wykonaniu 25 000 mocowań.
 • Osadzak należy czyścić lub zlecić jego czyszczenie, gdy wielokrotnie dochodzi do zakłóceń, np. przy odpalaniu.
 • Do czyszczenia używać dostępnego jako wyposażenie dodatkowe zestawu czyszczącego i przestrzegać dołączonej ilustrowanej instrukcji czyszczenia.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

 • W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti oraz na: www.hilti.group .
 • Należy regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy osadzaka pod kątem ewentualnych uszkodzeń i kontrolować, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo.
 • Nie używać osadzaka, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo.
 • Naprawę uszkodzonego osadzaka należy zlecić serwisowi Hilti .

Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z Hilti Service .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Image alternative
Elementy mocujące są często osadzane zbyt płytko.
Zbyt mała moc
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .
Zbyt długi element mocujący
 • Zastosować krótszy element mocujący.
Podłoże jest zbyt twarde
 • Rozważyć użycie urządzeń z serii DX.
Image alternative
Elementy mocujące są często osadzane zbyt głęboko.
Zbyt duża moc.
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie .
Element mocujący jest zbyt krótki.
 • Stosować dłuższe elementy mocujące.
Image alternative
Elementy mocujące pękają.
Zbyt mała moc
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .
Zbyt długi element mocujący
 • Zastosować krótszy element mocujący.
Podłoże jest zbyt twarde
 • Rozważyć użycie urządzeń z serii DX.
Prowadnica kołka nie jest przymocowana do podłoża pod kątem prostym.
 • Na płaskim podłożu używać podpory i zwracać uwagę na kontakt z podłożem (patrz Podpora ).
 • Podczas osadzania dociskać osadzak w taki sposób, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża (patrz Osadzanie gwoździ).
Image alternative
Elementy mocujące wyginają się.
Zbyt mała moc
  • Przesunąć suwak do ustawiania głębokości osadzania w położenie + .
Zbyt długi element mocujący
 • Zastosować krótszy element mocujący.
Prowadnica kołka nie jest przymocowana do podłoża pod kątem prostym.
 • Na płaskim podłożu używać podpory i zwracać uwagę na kontakt z podłożem (patrz Podpora ).
 • Podczas osadzania dociskać osadzak w taki sposób, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża (patrz Osadzanie gwoździ).
Image alternative
Elementy mocujące nie trzymają się w podłożu stalowym.
Podłoże jest zbyt cienkie.
 • Wybrać inną metodę mocowania.
Zawartość pojemnika z gazem nie wystarcza na cale opakowanie elementów mocujących.
Zwiększone zużycie gazu w wyniku częstego dociskania bez osadzania.
 • Unikać dociskania bez osadzania.
Prowadnica kołka nie wysunęła się całkowicie po zakończeniu osadzania.
Element mocujący zakleszczył się w prowadnicy kołka.
 • Zdjąć prowadnicę kołka.
 • Poluzować zakleszczony element mocujący.
 • Wyczyścić prowadnicę kołka.
 • Usunąć ciała obce z obszaru prowadnicy kołka.
Zbyt duża ilość nieprawidłowych osadzeń.
Prowadnica kołka nie jest przymocowana do podłoża pod kątem prostym.
 • Na płaskim podłożu używać podpory i zwracać uwagę na kontakt z podłożem (patrz Podpora ).
 • Podczas osadzania dociskać osadzak w taki sposób, aby prowadnica kołka była ustawiona prostopadle do podłoża (patrz Osadzanie gwoździ).
Zastosowano nieodpowiedni element mocujący.
 • Zastosować odpowiedni element mocujący.
Podłoże jest zbyt twarde
 • Rozważyć użycie urządzeń z serii DX.
Osadzak nie osadza elementów mocujących.
Suwak gwoździ nie został przesunięty do przodu.
 • Zwolnić suwak gwoździ i przesunąć go do oporu do przodu.
Zbyt mała ilość gwoździ w magazynku.
Usterka mechanizmu dostarczania gwoździ
 • Sprawdzić taśmę z gwoździami i w razie jej uszkodzenia zastosować nową.
 • Wyczyścić magazynek i prowadnicę kołka.
Akumulator wyczerpany
 • Wymienić akumulator.
Pusty pojemnik z gazem
Dioda LED 1 świeci się na czerwono
Usterka położenia tłoka w wyniku zbyt szybkiego podniesienia po zakończeniu osadzania
 • Dłużej dociskać osadzak.
Usterka położenia tłoka w wyniku zabrudzenia
 • Wyczyścić osadzak.
Ciała obce w obszarze prowadnicy kołka
Błąd elektroniki
 • Wyjąć i ponownie włożyć pojemnik z gazem. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, włożyć nowy pojemnik z gazem.
 • Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie.
Osadzak nie osadza elementów mocujących lub osadza tylko niektóre.
Warunki pracy nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.
 • Zwrócić uwagę na przestrzeganie dopuszczalnego zakresu określonego w Danych technicznych.
Temperatura pojemnika z gazem nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
 • Zwrócić uwagę na przestrzeganie dopuszczalnego zakresu określonego w Danych technicznych.
Po zakończeniu osadzania osadzak nie został całkowicie odsunięty od podłoża.
 • Po zakończeniu osadzania całkowicie odsunąć osadzak od podłoża.
Nie można usunąć elementu mocującego z prowadnicy kołka.
Element mocujący zakleszczył się w prowadnicy kołka.
 • Zdjąć prowadnicę kołka.
 • Poluzować zakleszczony element mocujący.
 • Wyczyścić prowadnicę kołka.
 • Usunąć ciała obce z obszaru prowadnicy kołka.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative