Język

SC 55W

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie zastosowano następujące symbole:
Image alternative Bezprzewodowa transmisja danych
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Tarcza tnąca

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane produktu
  Pilarka tarczowa
  SC 55W
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
 • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
 • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji wszystkich pilarek

Piłowanie
 • Image alternative NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie wkładać rąk w strefę cięcia i nie dotykać tarczy tnącej. Drugą ręką przytrzymywać dodatkowy uchwyt lub obudowę silnika. Trzymanie pilarki obydwiema rękami zapobiega skaleczeniu rąk.
 • Nie wkładać rąk pod obrabiany materiał. Osłona nie chroni użytkownika przed tarczą tnącą pod obrabianym materiałem.
 • Dopasować głębokość cięcia do grubości materiału obrabianego. Pod obrabianym materiałem powinna być widoczna mniej niż cała wysokość zęba.
 • Nigdy nie trzymać obrabianego materiału w ręku lub na nodze. Obrabiany materiał zabezpieczyć na stabilnym podłożu. Ważne jest dobre zamocowanie materiału, w celu minimalizacji niebezpieczeństwa kontaktu z ciałem, zacięcia się tarczy tnącej bądź utraty kontroli.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane uchwyty. W przypadku kontaktu z przewodem pod napięciem następuje przekazanie napięcia na metalowe elementy urządzenia, co prowadzi do porażenia prądem.
 • Podczas cięcia wzdłużnego zawsze stosować ogranicznik lub prostą prowadnicę kątową. Poprawia to dokładność cięcia i zmniejsza możliwość zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • Zawsze stosować tarczę tnącą o odpowiednim rozmiarze i z pasującym otworem do mocowania (np. gwieździsty lub okrągły). Tarcze tnące, nie pasujące do elementów montażowych pilarki, pracują nierówno i przyczyniają się do utraty kontroli.
 • Nigdy nie stosować uszkodzonych lub nieprawidłowych podkładek, bądź śrub tarczy tnącej. Podkładki i śruby tarczy tnącej zostały skonstruowane specjalnie dla danej pilarki w celu uzyskania jej optymalnej mocy oraz bezpiecznej eksploatacji.
Odrzut - przyczyny i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 • Odrzut to nagła reakcja w wyniku zaczepienia się, zakleszczenia lub nieprawidłowego ustawienia tarczy tnącej, co powoduje niekontrolowane uniesienie się pilarki z obrabianego materiału i przemieszczenie się jej w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca zaczepia się lub zakleszcza w zamykającej się szczelinie cięcia, następuje jej zablokowanie i siła silnika odrzuca pilarkę w kierunku osoby obsługującej;
 • gdy tarcza tnąca podczas cięcia przekręci się lub zostanie nieprawidłowo ustawiona, może nastąpić zaczepienie się zębów tylnej krawędzi w powierzchni obrabianego materiału, powodując wyrzucenie tarczy tnącej ze szczeliny cięcia i odrzut pilarki w kierunku osoby obsługującej.
Odrzut jest skutkiem błędnego lub nieprawidłowego zastosowania pilarki. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.
 • Pilarkę należy mocno trzymać obydwiema rękami i ustawić ramiona w pozycji, w której można powstrzymać siły odrzutu. Zawsze stawać z boku tarczy tnącej, nigdy nie ustawiać tarczy tnącej w jednej linii z własnym ciałem. Podczas odrzutu pilarka może odskakiwać do tyłu, jednak osoba obsługująca może opanować siły odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności.
 • W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub przerwania pracy należy wyłączyć urządzenie i pozostawić w materiale, aż do całkowitego zatrzymania się tarczy tnącej. Nigdy nie wyciągać pilarki z obrabianego materiału, gdy tarcza tnąca jeszcze się obraca, ponieważ istnieje ryzyko powstania odrzutu. Ustalić a następnie usunąć przyczynę zakleszczenia się tarczy tnącej.
 • W celu ponownego uruchomienia pilarki, która utknęła w obrabianym materiale, należy wyśrodkować tarczę tnącą w szczelinie cięcia, a następnie sprawdzić, czy zęby tarczy tnącej nie zakleszczyły się w materiale. W przypadku ponownego uruchomienia pilarki, po zakleszczeniu się tarczy tnącej, może nastąpić jej wypadnięcie z obrabianego materiału lub odrzut.
 • Podpierać duże płyty, w celu uniknięcia ryzyka odrzutu przez zaciskającą się tarczę tnącą. Duże płyty mogą się uginać pod własnym ciężarem. Płyty należy podeprzeć w dwóch miejscach, zarówno w pobliżu szczeliny cięcia, jak i przy krawędzi.
 • Nie stosować tępych lub uszkodzonych tarcz tnących. Tarcze tnące z tępymi lub źle ustawionymi zębami wycinają za wąską szczelinę, powodując zwiększone tarcie, zakleszczanie się tarczy i odrzuty.
 • Przed cięciem skontrolować ustawianie głębokości oraz kąta cięcia. Jeśli podczas cięcia nastąpi zmiana ustawień, może dojść do zakleszczenia się tarczy tnącej i do odrzutu.
 • Szczególną ostrożność należy zachować podczas cięcia w uzbrojonych ścianach lub innych niewidocznych miejscach. Tarcza tnąca może podczas cięcia zablokować się w zakrytych obiektach i spowodować odrzut.
Funkcja dolnej osłony
 • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy dolna pokrywa ochronna zamyka się prawidłowo. Nie stosować pilarki, gdy dolna pokrywa ochronna nie porusza się swobodnie i nie zamyka się natychmiast. Nigdy nie zaciskać lub mocować dolnej pokrywy ochronnej w otwartej pozycji. Gdy przypadkowo pilarka upadnie na podłogę, może dojść do skrzywienia dolnej pokrywy ochronnej. Otworzyć pokrywę ochronną dźwignią przesuwaną do tyłu i upewnić się, czy porusza się ona swobodnie oraz czy przy wszystkich kątach i głębokościach cięcia nie dotyka tarczy tnącej ani innych elementów.
 • Należy sprawdzić działanie sprężyny i dolnej osłony. Przed użyciem przekazać pilarkę do konserwacji, jeśli dolna osłona i sprężyna nie pracują prawidłowo. Uszkodzone elementy, kleiste skupiska wiórów sprawiają, że dolna osłona pracuje z opóźnieniem.
 • Otwierać ręcznie dolną pokrywę ochronną tylko w przypadku szczególnych cięć, jak "cięcia wgłębne i pod kątem“. Otworzyć dolną osłonę za pomocą dźwigni i zwolnić ją, gdy tarcza tnąca wejdzie w obrabiany materiał. Podczas pozostałych prac z pilarką dolna osłona powinna pracować automatycznie.
 • Nie odkładać pilarki na obrabiany materiał lub na podłogę, jeśli dolna osłona nie zakrywa tarczy tnącej. Nieosłonięta, wyłączająca się z opóźnieniem tarcza tnąca porusza pilarkę w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia i tnie wszystko, czego dotknie. Należy uwzględnić wyłączanie się pilarki z opóźnieniem.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa dot. pilarek tarczowych

 • Ręczną pilarkę tarczową zbliżać do obrabianego przedmiotu, tylko gdy jest włączona.
 • Tor cięcia musi być wolny od przeszkód u góry i na dole. Nie ciąć śrub, gwoździ ani podobnych materiałów.
 • Nigdy nie wykonywać prac pilarką ponad głową.
 • Nie wyhamowywać tarczy tnącej poprzez boczne dociskanie.
 • Unikać przegrzania wierzchołków zębów pilarki.
 • Podczas piłowania tworzyw sztucznych należy unikać topienia się tworzywa.
 • Należy zawsze stosować tarczę piły odpowiednią dla podłoża przeznaczonego do cięcia.
 • Używać wyłącznie tarcz zalecanych przez Hilti, które są zgodne z normą EN 847-1.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Ogranicznik równoległy jednoramienny
 2. Nastawa kąta cięcia
 3. Blokada wrzeciona tarczy
 4. Uchwyt dodatkowy
 5. Włącznik/wyłącznik
 6. Blokada włączenia
 7. Uchwyt
 8. Przewód sieciowy
 9. Zacisk do ustawiania głębokości cięcia
 10. Klucz imbusowy
 11. Podstawa mała
 12. Oświetlenie LED
 13. Zacisk do ustawiania ogranicznika równoległego z przodu
 14. Zacisk do ustawiania kąta cięcia
 15. Skala głębokości cięcia
 16. Króciec przyłączowy (odkurzacza)
 17. Osłona
 18. Dźwignia obsługi osłony ruchomej
 19. Zacisk do ustawiania ogranicznika równoległego z tyłu (tylko do dużej podstaw)
 20. Osłona ruchoma
 21. Wrzeciono napędowe
 22. Strzałka wskazująca kierunek obrotu
 23. Ogranicznik równoległy dwuramienny
 24. Znacznik cięcia 0°
 25. Znacznik cięcia 45°
 26. Skala kąta cięcia
 27. Płyta podstawy duża
 28. Śruba zaciskowa
 29. Kołnierz mocujący
 30. Kołnierz chwytający
 31. Oznaczenie rowkowe 0° podstawy
 32. Oznaczenie rowkowe 1°-50° płyty podstawy

Widok ogólny - adapter szyny prowadzącej

Image alternative
 1. Mocowanie z tyłu
 2. Mocowanie z przodu
 3. Oznaczenie rowkowe 0°
 4. Oznaczenie rowkowe 1°-50°

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to pilarka tarczowa. Jest ona przeznaczona do cięcia drewna oraz materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-kartonowych wzmacnianych włóknami i kompozytów przy głębokości cięcia do 55 mm oraz do cięcia pod kątem do 50°.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

Nie wolno stosować tarcz piły, które nie są zgodne z informacjami o danych technicznych jak również tarcz abrazyjnych do cięcia i szlifowania ani tarcz do cięcia z wysokostopowej stali szybkotnącej (stal HSS). Nie wolno ciąć metalu.

Zakres dostawy

Pilarka tarczowa, tarcza tnąca, klucz imbusowy, ogranicznik równoległy, instrukcja obsługi.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group

Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.
Ciężar, mała płyta podstawy
4,5 kg
Ciężar, duża płyta podstawy
4,7 kg
Średnica tarczy tnącej
160 mm … 165 mm
Grubość tarcz tnących
1,1 mm … 1,5 mm
Otwór do mocowania tarczy tnącej
20 mm
Głębokość cięcia przy 0°
0 mm … 55 mm
Głębokość cięcia przy 45°
0 mm … 41 mm
Głębokość cięcia przy 50°
0 mm … 37 mm
Jałowa prędkość obrotowa
5 500 obr./min

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 62841

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z normatywną metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji.
Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
Aby dokładnie oszacować ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji.
W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje dotyczące emisji dźwięku
Poziom mocy akustycznej (LWA)
101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)
90 dB(A)
Nieoznaczoność
3 dB(A)
Informacje dotyczące wibracji

230 V
110 V
Trójosiowa wartość wibracji dla cięcia drewna (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Obsługa

Demontaż tarczy tnącej

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia Zagrożenie spowodowane przez gorące narzędzie, kołnierz mocujący lub śrubę zaciskową i ostre krawędzie tarczy tnącej.
 • Podczas wymiany narzędzi nosić rękawice ochronne.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Nasadzić klucz imbusowy na śrubę mocującą tarczy tnącej.
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady wrzeciona tarczy.
 4. Kluczem imbusowym obracać śrubę zaciskową tarczy tnącej, aż do całkowitego zablokowania się blokady wrzeciona tarczy.
 5. Poluzować śrubę zaciskową za pomocą klucza imbusowego poprzez obracanie w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
 6. Zdjąć śrubę zaciskową i zewnętrzny kołnierz mocujący.
 7. Otworzyć osłonę ruchomą przez odchylenie i zdjąć tarczę tnącą.
  W razie potrzeby można do czyszczenia zdjąć kołnierz mocujący.

Montaż tarczy tnącej

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia Nieodpowiednie lub niewłaściwie zamocowane tarcze tnące mogą uszkodzić pilarkę.
 • Stosować wyłącznie tarcze tnące odpowiednie dla tej pilarki. Należy uwzględnić kierunek obrotu wskazywany przez strzałkę na tarczy tnącej.
 • Należy stosować wyłącznie tarcze tnące, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest nie mniejsza od podanej na produkcie maksymalnej prędkości obrotowej.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Oczyścić kołnierz chwytający i mocujący.
 3. Prawidłowo nałożyć kołnierz mocujący.
 4. Otworzyć osłonę ruchomą.
 5. Nałożyć nową tarczę tnącą.
 6. Prawidłowo nałożyć zewnętrzny kołnierz mocujący.
 7. Włożyć śrubę zaciskową.
 8. Nasadzić klucz imbusowy na śrubę zaciskową tarczy tnącej.
 9. Zamocować kołnierz mocujący, obracając śrubę zaciskową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przytrzymać przy tym jedną ręką wciśniętą blokadę wrzeciona tarczy.
 10. Przed uruchomieniem pilarki sprawdzić, czy tarcza tnąca jest zamocowana prawidłowo i stabilnie.

Ustawianie głębokości cięcia

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Poluzować zacisk ustawienia głębokości cięcia.
 3. Podnieść pilarkę tarczową ruchem nożycowym i ustawić głębokość cięcia.
  • Głębokość cięcia zostanie wskazana na skali głębokości cięcia.
  W celu uzyskania równej krawędzi cięcia głębokość cięcia powinna odpowiadać grubości materiału plus 2 mm.
 4. Zablokować dźwignię zaciskową regulacji głębokości cięcia.

Ustawianie kąta cięcia

Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Poluzować zacisk ustawienia kąta cięcia.
 3. Ustawić podstawę na żądany kąt cięcia.
  • Kąt cięcia zostanie wskazany na skali kąta cięcia.
 4. Dokręcić zacisk ustawienia kąta cięcia.

Wskaźnik trasowania

Na przedniej podstawie pilarki tarczowej znajduje się wskaźnik trasowania, zarówno dla cięcia prostego jak i cięcia pod kątem (0° i 45°). Dzięki niemu w zależności od wybranego kąta cięcia można przeprowadzić precyzyjne cięcie. Krawędź zatrasowanej linii odpowiada części wewnętrznej tarczy tnącej. Wskaźnik zatrasowanej linii jest umieszczony przy przednim wycięciu na tarczę tnącą.

Cięcie po zatrasowanej linii

Zabezpieczyć obrabiany materiał przed przesuwaniem się.
Ustawić obrabiany materiał w taki sposób, aby tarcza tnąca swobodnie się pod nim obracała.
Upewnić się, czy włącznik/wyłącznik na produkcie jest wyłączony.
Ustawić podstawę pilarki tarczowej na obrabianym materiale w taki sposób, aby tarcza tnąca nie stykała się jeszcze z obrabianym materiałem.
Image alternative
 1. Włączyć pilarkę tarczową.
 2. Z odpowiednią prędkością roboczą prowadzić pilarkę tarczową wzdłuż zatrasowanej linii.

Cięcie z ogranicznikiem równoległym

Image alternative
Jednoramienny ogranicznik równoległy umożliwia dokładne cięcie wzdłuż krawędzi obrabianego materiału oraz wycinanie listew o jednakowych wymiarach. Ogranicznik równoległy można zamontować po obu stronach podstawy.
Dwuramienny ogranicznik równoległy można stosować tylko z dużą płytą podstawy.
Podczas montażu ogranicznika równoległego zwróć uwagę na jego prawidłowe ustawienie.

Cięcie z szyną prowadzącą

Cięcie z szyną prowadzącą może redukować odrzuty.

Wkładanie i wyjmowanie pilarki tarczowej z adaptera szyny prowadzącej

W przypadku cięcia z małą podstawą należy stosować adapter szyny prowadzącej, pasujący do szyny.
Image alternative
 1. Usunąć zamontowany ewentualnie ogranicznik równoległy.
 2. Wsunąć płytę podstawy w tylne mocowania adaptera szyny prowadzącej.
 3. Całkowicie włożyć podstawę z przodu w adapter szyny prowadzącej. Płyta podstawy musi zatrzasnąć się całkowicie w przednim mocowaniu.
 4. W celu wyciągnięcia należy lekko pociągnąć przednie mocowanie do przodu i wyjąć pilarkę tarczową z adaptera szyny prowadzącej.

Cięcie wzdłużne przy 0°

Image alternative
 • Ustawić piłę tarczową oznaczeniem rowkowym "0°" na szyjce szyny prowadzącej.

Cięcie wzdłużne przy kątach do 50°

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo uszkodzenia W przypadku włożenia pilarki w nieodpowiedni rowek dochodzi do kolizji tarczy tnącej i szyny prowadzącej.
 • Włożyć pilarkę w odpowiedni rowek.
Image alternative
 • Ustawić pilarkę oznaczeniem rowkowym "1°-50°" na szyjce szyny prowadzącej.

Cięcie z szyną prowadzącą

Image alternative
 1. Stabilnie zamocować szynę prowadzącą od dołu dwoma zaciskami stolarskimi.
 2. Nałożyć pilarkę tarczową w obszarze nakładania szyny prowadzącej. Do cięcia wzdłużnego pod kątami cięcia od 20° do 50° otworzyć osłonę ręcznie.
  Pilarkę tarczową trzeba nałożyć na szynę prowadzącą za obrabianym materiałem.
  Zwrócić uwagę, aby tarcza tnąca nie miała kontaktu z obrabianym materiałem.
 3. Włączyć pilarkę tarczową.
 4. Przesunąć pilarkę tarczową równomiernie przez obrabiany przedmiot.
  • Ruchoma osłona otwiera się przy kątach cięcia 20° w momencie kontaktu z boczną krawędzią przycinania.
  • Zamyka się ponownie podczas wysuwania na końcu szyny prowadzącej.

Cięcie z i bez odsysania wiórów

Pilarka tarczowa wyposażona jest w króciec przyłączeniowy, przystosowany do powszechnie stosowanych przewodów ssących o średnicy równej 27 mm. Do podłączenia węża ssącego odkurzacza do pilarki tarczowej może być potrzebny odpowiedni adapter.
W miarę możliwości należy zawsze stosować odpowiednie przenośne urządzenie odpylające do drewna lub drewna i minerałów.
Jeśli praca odbywa się bez odsysania wiórów, wybrać żądany kierunek wyrzutu wiórów poprzez obrócenie.
Zasadniczo należy stosować maskę ochrony dróg oddechowych z filtrem klasy P2 i zadbać o dostateczną wentylację, aby zredukować obciążenie pyłem.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Kontrola po wykonaniu prac konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia

Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy zamontowane zostały i czy prawidłowo działają wszystkie mechanizmy zabezpieczające.
 • W celu kontroli osłony ruchomej należy ją całkowicie otworzyć poprzez naciśnięcie dźwigni obsługi.
  • Po puszczeniu dźwigni obsługi osłona ruchoma musi się szybko i całkowicie zamknąć.

Czyszczenie kanału wiórów

W razie potrzeby należy wymontować tarczę tnącą na czas czyszczenia.
 1. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 2. Zdemontować tarczę tnącą.
 3. Oczyścić kanał wiórów.
 4. Zamontować tarczę tnącą.
 5. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, iż mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Czyszczenie mechanizmu zabezpieczającego

 1. Zdemontować tarczę tnącą.
 2. Ostrożnie wyczyścić mechanizm zabezpieczający suchą szczotką.
 3. Usunąć osady i wióry z wnętrza mechanizmu zabezpieczającego za pomocą odpowiedniego narzędzia.
 4. Zamontować tarczę tnącą.

Usuwanie usterek

Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz za długi i/lub o niewystarczającym przekroju.
 • Zastosować przedłużacz o dopuszczalnej długości i/lub wystarczającym przekroju.
Prąd zasilający ma zbyt niskie napięcie.
 • Podłączyć urządzenie do innego źródła prądu.
Urządzenie nie działa.
Przerwa w zasilaniu prądem.
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka.
 • Zlecić sprawdzenie przewodu zasilającego lub wtyczki wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie potrzeby zlecić ich wymianę serwisowi Hilti .
Uszkodzony włącznik/wyłącznik.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Zblokowane szczotki węglowe.
 • Oddać produkt do naprawy w serwisie Hilti .
Brak lub zmniejszona siła ssania
Kanał wiórów jest zapchany.
Ruchoma osłona nie zamyka się.
Urządzenie zabezpieczające zapchane.
Urządzenie wibruje mocniej niż zwykle.
Nieprawidłowo zamontowana tarcza tnąca.
 • Wymontować i ponownie prawidłowo zamontować tarczę tnącą.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Pod poniższym linkiem znajduje się tabela substancji niebezpiecznych: qr.hilti.com/r2937786.
Link do tabeli RoHS znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji jako kod QR.

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Image alternative
Image alternative