Język

TE 30-ATC/AVR

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

O niniejszej dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w dokumentacji

W niniejszej dokumentacji zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Wiercenie bez udaru
Image alternative Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)
Image alternative Kucie
Image alternative Mocowanie dłuta
Image alternative Prawe/lewe obroty
Image alternative Klasa ochrony II (podwójna izolacja)
Image alternative Średnica
Image alternative Znamionowa jałowa prędkość obrotowa
Image alternative Obroty na minutę
Image alternative Nigdy nie używać akumulatora w charakterze młotka.
Image alternative Uważać, aby akumulator nie upadł. Nie używać akumulatora, który był narażony na uderzenie lub jest uszkodzony w inny sposób.

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Młot kombi
  TE 30-ATC/AVR
  Generacja
  02
  Nr seryjny

Deklaracja zgodności

Image alternative
Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpieczeństwo

Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Nieporządek lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
 • Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
 • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żaden sposób nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać rozgałęziaczy w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
 • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
 • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
 • Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
 • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
 • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
 • Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
 • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
 • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
 • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
 • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem
 • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
 • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i należy je naprawić.
 • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem narzędzia wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek . Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
 • Należy starannie konserwować elektronarzędzia. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
 • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
 • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
 • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące młotów

 • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
 • Korzystać z zawartych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne lub własny przewód zasilający, trzymać urządzenie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji młotowiertarki

Bezpieczeństwo osób
 • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie ani akcesoriach.
 • Korzystać z wchodzących w skład dostawy dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
 • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
 • Urządzenie zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być zawsze suche i czyste.
 • Podczas wykonywania prac, w trakcie których narzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać produkt wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
 • Nie dotykać obracających się elementów - niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
 • Podczas pracy urządzenia stosować okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu oraz odpowiednią ochronę dróg oddechowych.
 • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
 • Nosić okulary ochronne. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
 • Pył, tworzący się podczas szlifowania, wygładzania, cięcia i wiercenia, może zawierać szkodliwe związki chemiczne. Przykładowo: ołów lub farby na bazie ołowiu; cegła, beton i pozostałe produkty do stawiania murów, kamień naturalny i pozostałe produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dąb, buk i drewno poddane obróbce chemicznej; azbest lub materiały zawierające azbest. Należy określić stopień narażenia operatora i osób postronnych według klasy zagrożenia związanego z obrabianym materiałem. Należy podjąć niezbędne środki, aby utrzymać narażenie na bezpiecznym poziomie, np. stosować system odpylania lub odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Ogólne środki mające na celu zmniejszenie narażenia obejmują:
 • praca w dobrze wentylowanym obszarze,
 • unikanie dłuższego czasu przebywania w pyle,
 • odprowadzanie pyłu z dala o twarzy i ciała,
 • Noszenie odzieży ochronnej i mycie narażonych miejsc wodą z mydłem.
 • Robić przerwy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie silne wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
Bezpieczeństwo elektryczne
 • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. Zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem lub eksplozję, jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego albo rury gazociągowej lub wodociągowej.
Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami
 • W przypadku zablokowania produktu należy natychmiast wyłączyć narzędzie. Może dojść do bocznego wychylenia produktu.
 • Przed odłożeniem produktu, zaczekać, aż się zatrzyma.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Uchwyt narzędziowy
 2. Przycisk odblokowujący ogranicznik głębokości
 3. Ogranicznik głębokości
 4. Przełącznik wyboru funkcji
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Włącznik
 7. Uchwyt
 8. Przewód zasilający
 9. Przełącznik prawych/lewych obrotów
 10. Uchwyt boczny

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywany produkt to elektryczny młot kombi. Jest on przeznaczony do wiercenia w betonie, murze, metalu i drewnie. Produkt może być dodatkowo stosowany do lekkich i średnio ciężkich prac z zakresu kucia w murze oraz do prac wykończeniowych w betonie.

 • Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.

Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji

 • Niniejszy produkt nie nadaje się do obróbki materiałów zagrażających zdrowiu.
 • Ten produkt nie nadaje się do pracy w wilgotnym otoczeniu.

ATC

Produkt wyposażony jest w elektroniczny system szybkiego wyłączania ATC (Active Torque Control).
Jeśli narzędzie robocze zablokuje się lub zakleszczy, produkt zacznie się obracać w niekontrolowany sposób w kierunku przeciwnym. System ATC rozpoznaje ten nagły ruch obrotowy produktu i natychmiast go wyłącza.
Możliwość obracania się produktu jest warunkiem jego prawidłowego działania.
Po szybkim wyłączeniu należy wyłączyć i ponownie włączyć produkt.

Active Vibration Reduction

Produkt wyposażony jest w system Active Vibration Reduction (AVR), który znacznie redukuje wibracje.

Ochronna silnika

Produkt wyposażony jest w ochronę silnika. Monitoruje ona pobór prądu i temperaturę silnika, zapobiegając uszkodzeniu urządzenia na skutek przegrzania.
W przypadku przeciążenia silnika na skutek zbyt dużej siły dociskania, odczuwalny będzie spadek mocy urządzenia, który prowadzić może do całkowitego zatrzymania się urządzenia.
W przypadku zatrzymania się urządzenia lub spadku prędkości obrotowej na skutek przeciążenia, należy przerwać pracę i pozostawić włączone urządzenie z jałową prędkością obrotową przez ok. 30 sekund.

Zakres dostawy

Młotowiertarka, uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych do urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum Hilti lub online pod adresem: www.hilti.com

Dane techniczne

Młot kombi

Napięcie znamionowe, prąd znamionowy, częstotliwość i/lub znamionowy pobór mocy zamieszczono na tabliczce znamionowej zgodnej z wymaganiami przepisów krajowych.
W przypadku podłączenia urządzenia do prądnicy lub transformatora ich moc wtórna musi być przynajmniej dwa razy większa od podanego na tabliczce znamionowej znamionowego poboru mocy urządzenia. Napięcie robocze transformatora lub prądnicy musi przez cały czas mieścić się w granicach od +5% do -15% napięcia znamionowego urządzenia.

TE 30-ATC/AVR
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01
4,0 kg
Ø Wiertło udarowe
6 mm …28 mm
Ø Wiertło do drewna
3 mm …25 mm
Ø Wiertło do metalu
3 mm …13 mm

Informacje o hałasie i wartości drgań według EN 60745

Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Wartości emisji hałasu
Poziom mocy akustycznej (L WA)
99 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)
3 dB(A)
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (L pA)
88 dB(A)
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
3 dB(A)
Łączna wartość drgań
Wiercenie udarowe w betonie (a h, HD)
10 m/s²
Kucie (ah, Cheq)
9 m/s²
Wiercenie w metalu (a h, HD)
7 m/s²
Nieoznaczoność (K)
1,5 m/s²

Obsługa

Przygotowanie do pracy

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Niezamierzone włączenie produktu.
 • Przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany osprzętu, wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

Montaż uchwytu bocznego

Image alternative
 1. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby poluzować mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.
 2. Wsunąć mocowanie (obejmę zaciskową) od przodu przez uchwyt narzędziowy w przewidziany do tego celu rowek.
 3. Ustawić uchwyt boczny w żądanym położeniu.
 4. Obrócić uchwyt wokół własnej osi, aby napiąć mocowanie (obejmę zaciskową) uchwytu bocznego.

Ustawianie ogranicznika głębokości (opcjonalnie)

Image alternative
 1. Nacisnąć na przycisk odblokowujący na bocznym uchwycie.
 2. Ustawić ogranicznik głębokości na żądaną głębokość wiercenia.
 3. Puścić przycisk odblokowujący.
 4. Sprawdzić prawidłowe zamocowanie ogranicznika głębokości.

Demontaż uchwytu narzędziowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrudnienie dla użytkownika, jeśli ogranicznik głębokości jest zamontowany, ale nie jest używany.
 • Odczepić ogranicznik głębokości od produktu.
Przy wymianie uchwytu narzędziowego wybrać za pomocą przełącznika wyboru funkcji pozycję "Kucie" Image alternative.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 2. Chwycić za uchwyt narzędziowy i pociągnąć 3 pierścienie blokady do góry.
 3. Wyciągnąć uchwyt narzędziowy do góry.

Montaż uchwytu narzędziowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrudnienie dla użytkownika, jeśli ogranicznik głębokości jest zamontowany, ale nie jest używany.
 • Odczepić ogranicznik głębokości od produktu.
W przypadku uchwytu narzędziowego / wymiany wybrać ten symbol na przełączniku wyboru funkcji: Image alternative.
Image alternative
 1. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
 2. Chwycić za uchwyt narzędziowy i pociągnąć 3 pierścienie blokady do góry.
 3. Włożyć uchwyt narzędziowy w uchwyt.
 4. Obrócić uchwyt narzędziowy tak, aby się zablokował.

Mocowanie narzędzia

Zastosowanie nieodpowiedniego smaru może prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti .
Image alternative
 1. Lekko nasmarować końcówkę wtykową narzędzia roboczego.
  • Należy stosować wyłącznie oryginalny smar firmy Hilti . Nieodpowiedni smar może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 2. Włożyć narzędzie robocze do oporu w uchwyt narzędziowy, aż się zablokuje.
 3. Po zamocowaniu pociągnąć za narzędzie robocze w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zablokowane.
  • Produkt jest gotowy do eksploatacji.

Wyjmowanie narzędzia

Image alternative
OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przy pracy narzędziem roboczym! Narzędzie robocze może być gorące lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
 • Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie robocze.

Praca

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie w wyniku uszkodzonych przewodów elektrycznych! Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód zasilający lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 • Regularnie kontrolować przewód zasilania urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do naprawy wykwalifikowanemu fachowcowi.
Regularnie kontrolować przedłużacze i w razie uszkodzenia wymienić je na nowe.

Przełącznik wyboru funkcji

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na żądaną pozycję roboczą.
  • W trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika wyboru funkcji. Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Wiercenie bez udaru

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol:Image alternative.

Wiercenie z udarem (wiercenie udarowe)

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol: Image alternative.

Mocowanie dłuta

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała! Utrata kontroli nad kierunkiem kucia.
 • Nie wolno pracować w położeniu "Mocowanie dłuta". Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Kucie", aby zaskoczył na miejsce.
Dłuto można zamocować w 12 różnych pozycjach (co 30°). Dzięki temu za pomocą dłut płaskich i kształtowych można pracować zawsze w optymalnej pozycji roboczej.
Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol: Image alternative.

Kucie

Image alternative
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na ten symbol: Image alternative.

Bieg w prawo/lewo

Image alternative
 • Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo na żądany kierunek obrotu.
  • W trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika. Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Konserwacja
 • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
 • Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
 • Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Niefachowe wykonywanie napraw podzespołów elektrycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i oparzeń.
 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
 • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
 • W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
 • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum Hilti Store oraz na: www.hilti.group .

Transport i przechowywanie

 • Urządzenia elektrycznego nie transportować z zamontowanym narzędziem roboczym.
 • Urządzenie elektryczne zawsze przechowywać z wyciągniętą wtyczką.
 • Przechowywane urządzenie musi być suche i niedostępne dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
 • Przed uruchomieniem elektronarzędzia po dłuższym transporcie lub przechowywaniu należy je sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Elektronika
 • Reset układu elektronicznego w wyniku przerwy w zasilaniu trwającej co najmniej 1 minutę.
Urządzenie wyłącza się podczas eksploatacji.
Urządzenie jest przeciążone (przekroczona granica zastosowania).
 • Wybrać urządzenie odpowiednie do zastosowania.
Przerwane zasilanie prądem sieciowym
 • Podłączyć inne urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić, czy działa.
Ochrona przed przegrzaniem.
 • Poczekać, aż urządzenie ostygnie. Wyczyścić szczelinę wentylacyjną. Eksploatacja na biegu jałowym jest nadal możliwa.
Zadziałał system ATC.
 • Puścić i ponownie nacisnąć włącznik.
Brak udaru.
Temperatura urządzenia jest za niska.
 • Przystawić młotowiertarkę do podłoża i włączyć bieg jałowy. W razie potrzeby powtarzać, aż mechanizm udarowy zacznie pracować.
Przełącznik wyboru funkcji ustawiony na "Wiercenie bez udaru" Image alternative.
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Siła docisku jest za mała.
 • Mocniej docisnąć, aż mechanizm udarowy zacznie pracować.
Młot kombi nie ma pełnej mocy.
Przedłużacz ma niewystarczający przekrój.
 • Zastosować przedłużacz o wystarczającym przekroju.
Nie do końca wciśnięty włącznik urządzenia.
 • Wcisnąć włącznik do oporu.
Kierunek obrotów urządzenia ustawiony w lewo.
 • Zmienić kierunek obrotów urządzenia w prawo.
Prądnica dostarcza zbyt niskie napięcie.
 • Zapewnić prawidłowe napięcie zasilające.
Wiertło nie obraca się.
Przełącznik wyboru funkcji nie jest zablokowany lub znajduje się w pozycji "Kucie" Image alternative lub "Mocowanie dłuta" Image alternative.
 • Ustawić przełącznik wyboru funkcji na pozycję "Wiercenie bez udaru" Image alternative lub "Wiercenie udarowe" Image alternative.
Wiertło jest zablokowane.
Wiertło zahaczyło się w podłożu.
 • Puścić włącznik, mocno trzymać urządzenie i z powrotem je włączyć.
Nie można wyjąć wiertła z blokady.
Nie do końca odciągnięty uchwyt narzędziowy.
 • Odciągnąć blokadę narzędzia do oporu i wyjąć narzędzie.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .