Język

TE DRS‑Y

Oryginalna instrukcja obsługi

Informacje na temat instrukcji obsługi

Do niniejszej instrukcji obsługi

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji i podanych na produkcie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać zawsze z produktem; produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Objaśnienie symboli

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
ZAGROŻENIE
ZAGROŻENIE !
 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE !
 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
OSTROŻNIE !
 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Symbole w instrukcji obsługi

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:
Image alternative Przestrzegać instrukcji obsługi
Image alternative Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Image alternative Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Image alternative Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
Image alternative Hilti Akumulator Li‑Ion
Image alternative Hilti Ładowarka

Symbole na rysunkach

Na rysunkach zastosowano następujące symbole:
Image alternative Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi.
Image alternative Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście.
Image alternative Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia .
Image alternative Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu.

Symbole zależne od produktu

Symbole na produkcie

Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:
Image alternative Używać maski przeciwpyłowej
Image alternative Nosić rękawice ochronne
Image alternative Używać obuwia ochronnego

Informacje o produkcie

Produkty Image alternative przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Moduł przeciwpyłowy
  TE DRS‑Y
  Generacja
  01
  Nr seryjny

Bezpieczeństwo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Image alternative OSTRZEŻENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do produktu. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych z sieci (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorowo (bez przewodu zasilającego).
 • Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów systemowych.
 • Moduł należy stosować wyłącznie w połączeniu z elektronarzędziami wymienionymi pod hasłem Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, w przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.
 • Przed przystąpieniem do wprowadzania jakichkolwiek ustawień, wymianą wyposażenia lub odłożeniem narzędzia należy odłączyć je od zasilania lub wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
 • Używać wyłącznie produktu i elementów wyposażenia, które są w dobrym stanie technicznym.
 • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie ani akcesoriach.
 • Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu produktu przystępować z rozwagą. Nie wolno używać produktu, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
 • Podczas obróbki materiał może odpryskiwać. Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu. Podczas pracy przy użyciu tego produktu należy nosić okulary ochronne, hełm ochronny oraz ochraniacze słuchu.
 • Elektronarzędzia, wyposażenia, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
 • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe zamocowanie wyposażenia.
 • Zbieranie wody przy pomocy modułu jest zabronione.
 • Moduł nie może być używany do zasysania substancji wybuchowych, substancji żarzących się lub palących, jak również substancji łatwopalnych, agresywnych pyłów (np. pył magnezowy lub aluminiowy) oraz cieczy (np. benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, płyny chłodzące i smary).
 • Pył, tworzący się podczas szlifowania, wygładzania, cięcia i wiercenia, może zawierać szkodliwe związki chemiczne. Przykładowo: ołów lub farby na bazie ołowiu; cegła, beton i pozostałe produkty do stawiania murów, kamień naturalny i pozostałe produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dąb, buk i drewno poddane obróbce chemicznej; azbest lub materiały zawierające azbest. Należy określić stopień narażenia operatora i osób postronnych według klasy zagrożenia związanego z obrabianym materiałem. Należy podjąć niezbędne środki, aby utrzymać narażenie na bezpiecznym poziomie, np. stosować system odpylania lub odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Ogólne środki mające na celu zmniejszenie narażenia obejmują:
 • praca w dobrze wentylowanym obszarze,
 • unikanie dłuższego czasu przebywania w pyle,
 • odprowadzanie pyłu z dala o twarzy i ciała,
 • Noszenie odzieży ochronnej i mycie narażonych miejsc wodą z mydłem.
 • W zależności od wykonywanych prac, należy w miarę możliwości stosować odpowiednie urządzenia odpylające, zalecane przez firmę Hilti .
 • Przed rozpoczęciem pracy ustalić klasę zagrożenia stwarzanego przez powstający pył. Należy stosować urządzenie odpylające o oficjalnie dopuszczonym stopniu ochrony, które odpowiada lokalnym przepisom dotyczącym ochrony przed pyłem.
 • W celu uniknięcia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych należy używać antystatycznego węża ssącego.
 • Należy zadbać o to, aby adapter i zewnętrzne powierzchnie uchwytu narzędziowego były wolne od oleju i smaru. Jeśli moduł przeciwpyłowy zostanie zamontowany przy użyciu części zanieczyszczonych olejem i/lub smarem, moduł przeciwpyłowy może odpaść. Adapter i zewnętrzne powierzchnie uchwytu narzędziowego należy oczyścić ściereczką z olejów i smarów.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby moduł nie był zbyt mocno nagrzany. Przy temperaturach powyżej 80°C materiał topi się.
 • Modułu nie wolno używać do przenoszenia ani prowadzenia systemu. W tym celu należy używać wyłącznie przewidzianych uchwytów elektronarzędzia.
 • Podczas eksploatacji nie trzymać elektronarzędzia za głowicę ssącą lub rurę ssącą.

Opis

Ogólna budowa urządzenia

Image alternative
 1. Adapter
 2. Główny element odsysający z dodatkowym uchwytem
 3. Złączka
 4. Mieszek 12-52
 5. Ogranicznik głębokości
 6. Śruba z uchwytem gwiazdowym
 7. Nakrętka
 8. Głowica ssąca długa
 9. Głowica ssąca średnia
 10. Głowica ssąca krótka
 11. Mieszek 68-90/ 290 mm
 12. Rura ssąca
 13. Mieszek 68-90/550 mm
 14. Mieszek 100-150/550 mm

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Image alternative
Opisywany produkt to moduł przeciwpyłowy stosowany jako wyposażenie w połączeniu z młotowiertarkami Hilti SDS‑Max i urządzeniami odpylającymi.

Zakres dostawy

Główny element odsysający, mieszek 68‑90/290 mm, głowica ssąca krótka, głowica ssąca średnia, głowica ssąca długa, adapter, złączka, mieszek 12-52, ogranicznik głębokości, śruba z uchwytem gwiazdowym, nakrętka, instrukcja obsługi
Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć w Hilti Store lub na stronie: www.hilti.group

Dane techniczne

Mieszek


Mieszek 68‑90/290
Mieszek 68‑90/550
Mieszek 100‑150/550
Mieszek 12‑52
Ciężar
660 g
(23,3 oz)
880 g
(31,0 oz)
920 g
(32,5 oz)
1 000 g
(35,3 oz)
Typ narzędzia
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y‑BK
TE‑Y Wiertło udarowe
Średnica narzędzia
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
68 mm … 90 mm
(2,7 in … 3,5 in)
100 mm … 150 mm
(3,9 in … 5,9 in)
12 mm … 52 mm
(0,5 in … 2,0 in)
Długość narzędzi
290 mm
(11,4 in)
550 mm
(21,7 in)
550 mm
(21,7 in)
520 mm … 570 mm
(20,5 in … 22,4 in)
Zastosowanie
Wiercenie przy użyciu udarowej koronki wiertniczej
Wiercenie przy użyciu udarowej koronki wiertniczej
Wiercenie przy użyciu udarowej koronki wiertniczej
Wiercenie udarowe

Głowica ssącą


Głowica ssąca krótka
Głowica ssąca średnia
Głowica ssąca długa
Ciężar
660 g
(23,3 oz)
710 g
(25,0 oz)
760 g
(26,8 oz)
Typ narzędzia
Szpicak, dłuto płaskie, groszkownik
Szpicak, dłuto płaskie, groszkownik
Szpicak, dłuto płaskie, groszkownik
Długość narzędzi
250 mm … 400 mm
(9,8 in … 15,7 in)
300 mm … 400 mm
(11,8 in … 15,7 in)
400 mm … 500 mm
(15,7 in … 19,7 in)
Zastosowanie
Kucie
Kucie
Kucie

Temperatury

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura przechowywania
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Obsługa

Montaż modułu przeciwpyłowego

Upewnić się, że przełącznik wyboru funkcji znajduje się w pozycji odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Długość wolnego narzędzia wystającego z głowicy ssącej nie może przekraczać 145 mm i nie może być mniejsza niż 30 mm. Zapewnia to optymalne odsysanie pyłu.
Można używać wyłącznie uwzględnionych w przeglądzie szpicaków, dłut płaskich, groszkowników, udarowych koronek wiertniczych i wierteł udarowych.
Należy się upewnić, że podczas montażu w elektronarzędziu nie znajduje się narzędzie robocze.
Image alternative
 1. Poluzować zamontowany uchwyt dodatkowy elektronarzędzia.
 2. Usunąć uchwyt dodatkowy.
 3. Wybrać elementy potrzebne do odpowiedniego zestawienia modułu przeciwpyłowego zgodnie z rysunkiem ilustrującym zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zamontować te części oraz uchwyt dodatkowy na głównym elemencie odsysania.
 4. Zmontowany system z uchwytem dodatkowym nasunąć na uchwyt narzędziowy do pozycji szyjki przekładni uchwytu dodatkowego.
 5. Obrócić główny element odsysający i uchwyt dodatkowy do żądanej pozycji.
 6. Zamocować dodatkowy uchwyt, dokręcając go w taki sposób, aby nie mógł się obracać.
 7. Umieścić odpowiednie narzędzie w uchwycie narzędziowym.
  Należy przestrzegać instrukcji obsługi elektronarzędzia.
 8. Połączyć urządzenie odpylające z modułem przeciwpyłowym.
  W przypadku wiercenia udarowego należy wykonać dodatkowo następujące czynności.
 1. Ustawić długość mieszka w taki sposób, aby końcówka wiertnicza wystawała ok. 15 mm.
 2. Włożyć ogranicznik głębokości.
 3. Ustawić ogranicznik głębokości na żądaną głębokość wiercenia.
 4. Zabezpieczyć ogranicznik głębokości przed zsunięciem się za pomocą śruby z uchwytem gwiazdowym.

Demontaż modułu przeciwpyłowego

OSTROŻNIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przy pracy narzędziem roboczym! Narzędzie robocze może być gorące lub mieć ostre krawędzie.
 • Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
Image alternative
 1. Odłączyć urządzenie odpylające od modułu przeciwpyłowego.
 2. Usunąć narzędzie robocze z uchwytu narzędziowego.
 3. Poluzować mocowanie uchwytu dodatkowego, obracając uchwyt wokół własnej osi.
 4. Zdjąć do przodu moduł przeciwpyłowy z elektronarzędzia.
 5. Zdemontować uchwyt dodatkowy z modułu przeciwpyłowego.
 6. Zamontować uchwyt dodatkowy na elektronarzędziu.
 7. Zablokować uchwyt dodatkowy, dokręcając go wokół własnej osi.

Praca

Upewnić się, że przełącznik wyboru funkcji znajduje się w pozycji odpowiedniej do wykonywanej pracy.
Przestrzegać instrukcji obsługi odkurzacza. Regularnie opróżniać odkurzacz.
 1. Podłączyć urządzenie odpylające i włączyć je.
 2. Włączyć elektronarzędzie.

Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

Konserwacja modułu

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Przeprowadzanie konserwacji i prac związanych z utrzymaniem urządzenia z włożoną do gniazda wtyczką mogą prowadzić do ciężkich obrażeń i poparzenia.
 • Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych urządzenia należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda!
Nie stosować olejów, smarów ani środków czyszczących.
Obudowę czyścic tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
 1. Usunąć mocno przywierające zanieczyszczenia i sprawdzić, czy otwór ssący w głównym elemencie odsysającym nie jest zapchany pozostałościami pyłu.
 2. Moduł czyścić zimną wodą w regularnych odstępach czasu.
  Przed kolejnym użyciem moduł musi być całkowicie suchy, aby uniknąć przywierania pyłu.
 3. Regularnie czyścić wewnętrzne strony adaptera z pozostałości smaru i pyłu.

Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

 • Regularnie sprawdzać, czy nie są uszkodzone zewnętrzne elementy urządzenia i wyposażenia oraz kontrolować, czy wszystkie elementy obsługi działają prawidłowo. Nie używać urządzenia, jeśli jakaś jego część jest uszkodzona lub elementy obsługi nie działają prawidłowo.

Pomoc w przypadku awarii

W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Nadmierne zapylenie.
Odkurzacz pełny.
 • Opróżnić odkurzacz.
Zużyta lub uszkodzona głowica ssąca i/lub mieszek.
 • Wymienić głowicę ssącą i/lub mieszek.
Zapchany kanał odsysający.
 • Wyczyścić kanał odsysający.
Dowolne długości narzędzi powyżej 145 mm.
 • Zastosować krótsze narzędzie robocze lub dłuższą głowicę ssącą.
Wąż ssący urządzenia odpylającego nie jest prawidłowo zamocowany.
 • Wąż ssący urządzenia odpylającego włożyć do oporu w element główny.
Resztki rdzenia wiertniczego zatykają urządzenie odsysające.
 • Wyjąć rdzeń wiertniczy z drobinami gruzu.
Zbyt duży odstęp między udarową koronką wiertniczą a rurą ssącą.
 • Stosować wyłącznie udarowe koronki wiertnicze firmy Hilti .
Moduł przeciwpyłowy odpada.
Moduł przeciwpyłowy nieprawidłowo zamontowany.
 • Zamontować moduł przeciwpyłowy zgodnie z instrukcją obsługi. Element główny musi być zamontowany w odpowiedniej pozycji.
Element główny i/lub szyjka urządzenia są zanieczyszczone olejem lub smarem.
 • Element główny i zewnętrzne powierzchnie szyjki urządzenia oczyścić ściereczką z oleju i smaru.
Uchwyt dodatkowy nie jest dokręcony.
 • Dokręcić uchwyt dodatkowy.
Złamany uchwyt dodatkowy.
 • Wymienić uchwyt dodatkowy.
Adapter nie został zamontowany.
 • Zamontować adapter.
Moduł przeciwpyłowy nie daje się zdemontować.
Obejma zaciskowa uchwytu dodatkowego nie jest wystarczająco otwarta
 • Poluzować jeszcze bardziej uchwyt dodatkowy, aby szerzej otworzyć obejmę zaciskową.
Ciągły sygnał dźwiękowy emitowany przez urządzenie odpylające.
Zużyte wypustki na mieszku.
 • Wymienić mieszek.

Utylizacja

Image alternative Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Image alternative
 • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!

Gwarancja producenta na urządzenia

 • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .

Dalsze informacje

Image alternative
Dalsze informacje dotyczące obsługi, technologii, środowiska i recyklingu znajdują się pod poniższym linkiem: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Ten link znajduje się również na końcu instrukcji obsługi w formie kodu QR.