POLITYKA ZGODNOŚCI I ETYKA W BIZNESIE

Polityka antykorupcyjna Hilti

Hilti compliance and business ethics

Postępowanie zgodnie z zasadami prawa i  etyki oraz uczciwej konkurencji, w tym praktyki antykorupcyjne to podstawa wszystkich naszych działań. W Hilti od zawsze obowiązywały jasne i przejrzyste zasady, które są gwarancją naszej uczciwości, spójności i rzetelności.

Wraz z wzajemnym zaufaniem stanowią one podstawę naszych relacji z udziałowcami, klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. 

KODEKS POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

Od wszystkich naszych pracowników wymagamy, aby zawsze działali zgodnie z prawem i naszymi wewnętrznymi zasadami. Są one dokładnie określone przez Kodeks Postępowania pracowników Hilti. Opisano w nim prawa i zasady, którymi kierujemy się podczas pracy i sposób w jaki prowadzimy interesy. Każdy członek naszego zespołu przechodzi ponadto specjalne szkolenie, które ma wdrożyć go w zasady obowiązujące w firmie. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

Umowy, jakie zawieramy z naszymi dostawcami obligują ich do spełniania podstawowych wymogów z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony środowiska. Wymagamy też powstrzymania się od działań o charakterze korupcyjnym. Standardy te pozostają niezmienne nawet wtedy, gdy obowiązujące przepisy krajowe lub międzynarodowe są mniej restrykcyjne. Do monitoringu naszych dostawców wykorzystujemy różne narzędzia kontroli, np. audyty.

WIĘCEJ O NAS

Zespół Hilti

NASZ ZESPÓŁ

Dowiedz się więcej
Nadrzędny cel i wartości Hilti

NADRZĘDNY CEL I WARTOŚCI

Dowiedz się więcej