Warunki dotyczące wykorzystywania przez HILTI treści generowanych przez użytkowników

 

Warunki dotyczące wykorzystywania przez HILTI treści generowanych przez użytkowników

Hilti Corporation i jej podmioty stowarzyszone (łącznie określane jako „Hilti”) zwracają się do użytkowników mediów społecznościowych o wyrażenie zgody na umieszczanie określonych treści publikowanych przez nich w mediach społecznościowych („Treści Użytkownika”) w różnych witrynach, kanałach społecznościowych i materiałach promocyjnych.

Akceptując niniejsze Warunki, wyrażasz zgodę na to, aby Hilti mogła korzystać z publikowanych przez Ciebie Treści Użytkownika w poniżej opisany sposób.

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Niniejszym udzielasz Hilti obowiązującej na całym świecie,  na czas nieoznaczony, wolnej od opłat licencyjnych i innych wynagrodzeń, w pełni opłaconej, odwołalnej, niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu zgody na wykorzystywanie Treści Użytkownika oraz nieograniczonego prawa do wykorzystywania Twoich Treści Użytkownika, w tym Twojego wizerunku, między innymi w witrynach internetowych i kanałach społecznościowych Hilti, takich jak Instagram, Facebook, YouTube i LinkedIn, na platformach cyfrowych i stronach internetowych, na których Hilti jest obecna, oraz w ramach wszelkich innych inicjatyw marketingowych, niezależnie od wybranego medium, w jakikolwiek sposób, z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, w formie drukowanej i za pomocą jakichkolwiek innych procesów i technologii znanych obecnie lub w przyszłości. W tym zakresie niniejsza zgoda stanowi także zezwolenie na rozpowszechnienie Twojego wizerunku w rozumieniu przepisów właściwego prawa autorskiego. Jeśli publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika nie przedstawiają jakiejkolwiek osoby, a wyłącznie narzędzia lub usługi Hilti, bądź dotyczą innych spraw związanych z Hilti, udzielasz Hilti nieodwołalnego, obowiązującego na całym świecie,  na czas nieoznaczony, wolnego od opłat licencyjnych i innych wynagrodzeń, w pełni opłaconego, niewyłącznego, zbywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu i nieograniczonego prawa do wykorzystywania publikowanych przez Ciebie Treści Użytkownika, za pomocą powyżej określonych kanałów.

Publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika mogą być przez Hilti wykorzystywane, wyświetlane, powielane, rozpowszechniane, przesyłane, wykorzystane do stworzenia dzieł pochodnych, łączone z innymi materiałami, zmieniane i/lub edytowane w dowolny sposób według uznania Hilti, bez dalszych zobowiązań, takich jak podanie źródła. Udzielasz firmie Hilti prawa do wykorzystywania swojej nazwy użytkownika, prawdziwego imienia i nazwiska, zdjęcia, podobizny, opisów Twojej osoby, lokalizacji lub innych identyfikujących Cię informacji, w tym między innymi Twojego głosu, w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem publikowanych przez Ciebie Treści Użytkownika.

Jeśli zechcesz cofnąć tę zgodę lub uważasz, że jakiekolwiek z publikowanych przez Ciebie Treści Użytkownika zostały wykorzystane z naruszeniem Twoich praw, poinformuj o tym Hilti, aby umożliwić nam rozwiązanie tego problemu. Możesz skontaktować się z nami, odpowiadając na swoje Treści Użytkownika, informując nas o tym, że chcesz, aby opublikowane Treści Użytkownika zostały usunięte, lub kontaktując się z nami pod adresem SP_GDPR@hilti.com.

Jeśli cofniesz swoją zgodę, a Hilti usunie Twoje Treści Użytkownika zgodnie z Twoją prośbą, nie będą one już widoczne dla innych użytkowników, jednak mogą nadal istnieć w innych lokalizacjach w systemach Hilti lub kanałach mediów społecznościowych, przy czym:

•             natychmiastowe usunięcie nie jest możliwe ze względu na ograniczenia techniczne (w takim przypadku Twoje Treści Użytkownika zostaną usunięte w ciągu maksymalnie 90 dni od ich usunięcia przez Ciebie);

•             Twoje Treści Użytkownika zostały pobrane lub wykorzystane przez innych użytkowników kanałów mediów społecznościowych, zgodnie z niniejszą zgodą lub zgodą mającą zastosowanie do tych kanałów mediów społecznościowych, i nie zostały przez nich usunięte (w takim przypadku niniejsza zgoda będzie obowiązywać do chwili usunięcia Treści Użytkownika).

Dołożymy wszelkich starań, aby wskazać Cię jako właściciela praw autorskich. Jeśli nie chcesz, abyśmy wskazali Cię jako właściciela praw autorskich, poinformuj nas o tym pod swoimi Treściami Użytkownika lub skontaktuj się z nami pod adresem SP_GDPR@hilti.com.

Jeśli masz obawy dotyczące prywatności, chcesz złożyć zażalenie lub zadać pytanie dotyczące naszych usług elektronicznych lub cyfrowych, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych w Hilti, pisząc na adres HQ-DPO@hilti.com.

O ile nie określono inaczej, Hilti jest administratorem danych osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem serwisów, z zastrzeżeniem niniejszych warunków.

Adres naszej siedziby:

Hilti AG, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan Liechtenstein.

OŚWIADCZENIA I GWARANCJE

Niniejszym oświadczasz, że (i) ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje Treści Użytkownika, (ii) jesteś właścicielem wszelkich praw do swoich Treści Użytkownika i/lub uzyskałeś odpowiednie prawa i pozwolenia od wszelkich innych przedstawionych w nich osób i właścicieli praw autorskich (w przypadku osób małoletnich do lat 13 konieczna jest zgoda ich przedstawicieli) i/lub podmiotów, które roszczą sobie jakiekolwiek prawa w odniesieniu do takich Treści Użytkownika, oraz że Hilti posiada pozwolenie na wykorzystanie takich Treści Użytkownika, (iii) wykorzystanie Twoich Treści Użytkownika przez Hilti w sposób opisany w niniejszych Warunkach nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i/lub obowiązujących przepisów.

Zgadzasz się zwolnić Hilti z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i z wszelkich zobowiązań, roszczeń lub żądań osób trzecich, wynikających z Twoich Treści Użytkownika i/lub naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

 

DANE OSOBOWE

Lokalizacje, w których Hilti przechowuje dane, są wybierane tak, aby zapewnić wydajność, poprawiać wyniki i tworzyć redundancje w celu ochrony danych w przypadku wystąpienia awarii lub innego problemu. Dbamy o to, aby gromadzone przez nas dane były przetwarzane we wszelkich lokalizacjach zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności i wymogami obowiązującego prawa.

Hilti przetwarza dane osobowe tylko w krajach, w których obowiązujące przepisy o ochronie danych zapewniają taki sam stopień ochrony danych, jak w UE/EOG lub Szwajcarii, bądź zapewniają taki sam poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

W zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe, Hilti stara się przechowywać dane osobowe we wszystkich swoich serwisach, witrynach internetowych i aplikacjach nie dłużej niż jest to konieczne do danych celów lub zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), podstawą prawną, na mocy której przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Hilti będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat od ostatniego bezpośredniego kontaktu. W Polityce Prywatności określono w szczególności cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz zewnętrznych usługodawców i odbiorców, a także Twoje prawa.

Nasze serwisy, witryny internetowe i aplikacje mogą zawierać odnośniki do innych serwisów, witryn internetowych i aplikacji, które mogą Cię zainteresować – wybierając je, opuszczasz obszar naszych serwisów. Odwiedzając takie inne serwisy, witryny internetowe i aplikacje, należy zachować ostrożność i zapoznać się z zasadami ochrony prywatności mającymi zastosowanie do danej aplikacji lub witryny. Hilti nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne witryny internetowe, treści publikowane w innych serwisach, witrynach internetowych i aplikacjach, ani za mającą do nich zastosowanie politykę prywatności, i nie wyraża jej aprobaty.