Wyniki grupy Hilti

Hilti odnotowuje wzrost pomimo coraz bardziej wymagającego rynku

Hilti BIM Experience Center

Schaan (FL), 20 września 2019 r. – grupa kapitałowa Hilti zwiększyła sprzedaż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku o 4,2%, do poziomu 3 908 mln CHF. Grupa, specjalizująca się w technologii budowlanej, odnotowała znaczący wzrost zarówno w odniesieniu do wyniku operacyjnego (+11,1%), jak i dochodu netto (+11,2%).

„Z powodu napięć politycznych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym, klimat gospodarczy nie uległ poprawie. Ogólnie rzecz biorąc, dynamika rynku nieco spadła, co odzwierciedla nieznaczny spadek naszego tempa wzrostu” – powiedział dyrektor generalny Hilti, Christoph Loos, komentując wynik śródokresowy.

W walutach lokalnych wzrost sprzedaży w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy wyniósł 6,4%. Negatywny wpływ kursów walut zwiększył się w ostatnich miesiącach między innymi z powodu ponownego spadku wartości euro i dewaluacji funta brytyjskiego. 

Najwyższe tempo wzrostu odnotowano w regionach Europy i Ameryki Północnej – w obu przypadkach sprzedaż wzrosła o 7,1% w lokalnej walucie. Znaczący, bo aż 9,4% wzrost odnotowano również w Ameryce Łacińskiej, do czego przyczyniło się w dużym stopniu ożywienie na rynku brazylijskim. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 4,7%, co było spowodowane trudną sytuacją w Hongkongu i Korei. Sytuacja w regionie Europy Wschodniej/Bliskiego Wschodu/Afryki (+ 2,8%) była wynikiem z jednej strony wzrostów notowanych w Rosji i na rynkach Europy Wschodniej, a z drugiej działalności w krajach Zatoki Perskiej i Turcji, na którą wpływ miała utrzymująca się niepewność polityczna. 

Pomimo coraz bardziej negatywnego wpływu kursów walut i kontynuowanych inwestycji, wynik operacyjny grupy wzrósł o 11,1% (506 mln CHF), przy jednoczesnym wzroście dochodu netto o 11,2% (365 mln CHF). Dzięki temu odnotowano zarówno znaczący zwrot rentowności sprzedaży (12,9%), jak i zwrot z zainwestowanego kapitału (21,6%).

W związku z lokalnymi wyzwaniami w niektórych krajach i międzynarodowymi sporami handlowymi, grupa kapitałowa Hilti spodziewa się coraz bardziej niestabilnego otoczenia gospodarczego, zakładając, że tempo wzrostu sprzedaży i rentowności w skali całego roku będzie oscylować wokół 5%.

Hilti BIM Experience Center

Kontakt dla mediów

Wybrane dane finansowe

Okres styczeń – sierpień (w mln CHF)

2019 (1-8)

2018 (1-8)

Zmiana (%)

Sprzedaż netto

3 908

3 751

4,2

Wynik operacyjny

506

456

11,1

Dochód netto

365

329

11,2

Wolne przepływy pieniężne, z wyłączeniem akwizycji

24

45

-46,7

Rentowność sprzedaży (%)

12,9

12,1

0,8

Zwrot z zainwestowanego kapitału (%)

21,6

22,2

-0,6

Wydatki na badania i rozwój

237

225

5,3

Liczba pracowników (na dzień 31 sierpnia)

29 644

28 566

3,8

Zmiana wartości sprzedaży w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku

 

2019 (1-8)

w mln CHF

2018 (1-8)

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana

w walutach lokalnych (%)

Europa

1 910

1 847

3,4

7,1

Ameryka Północna

968

888

9,0

7,1

Ameryka Łacińska

89

86

3,5

9,4

Azja/Pacyfik

511

496

3,0

4,7

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

430

434

-0,9

2,8

Grupa kapitałowa Hilti

3 908

3 751

4,2

6,4

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Okres styczeń – sierpień (w mln CHF)

2019 (1-8)

2018 (1-8)

Sprzedaż netto

3 908,1

3 750,6

Przychody operacyjne ogółem

4 010,2

3 836,9

Wynik operacyjny

505,9

455,5

Pozostałe przychody i koszty netto

-13,1

-24,8

Koszty finansowe

-35,0

-20,3

Zysk netto z wyłączeniem podatku i udziałów mniejszościowych

457,8

410,4

Podatek dochodowy

-91,6

-82,1

Udziały niekontrolujące

-1,0

0,2

Dochód netto

365,2

328,5

Skonsolidowany bilans (wybrane pozycje)

(w mln CHF)

31 sierpnia 2019 r.

 31 sierpnia 2018 r.

AKTYWA

   

Aktywa trwałe

3 043,5

2 409,9

Aktywa obrotowe

2 985,0

3 083,8

Aktywa ogółem

6 028,5

5 493,7

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA

 

 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

3 120,0

2 901,8

Udziały niekontrolujące

4,6

1,9

Zobowiązania długoterminowe

1 507,4

1 103,1

Zobowiązania krótkoterminowe

1 396,5

1 486,9

Zobowiązania ogółem

2 903,9

2 590,0

Kapitał własny i zobowiązania ogółem

6 028,5

5 493,7

 

Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Firma, wraz z jej 29 tysiącami pracowników w 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2018 r. wyniosła 5,6 miliarda CHF. Siedziba grupy znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Hilti jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.