Laserowe systemy pomiarowe - regulamin

Jeśli zamówiłeś Oprogramowanie w formie zakupu, obowiązują poniższe postanowienia sekcji A (Umowa Zakupu), w przypadku gdy zamówiłeś Oprogramowanie w formie subskrypcji, mieć będą zastosowanie poniższe postanowienia sekcji B (Umowa Subskrypcji).

UM sekcji A - Umowa Zakupu

Niniejsza Umowa Zakupu („Umowa”) obowiązuje od daty zamówienia oprogramowania („Zamówienie”) przez użytkownika („Data obowiązywania”) i zostaje zawarta między Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 („Dostawca Oprogramowania") i użytkownikiem („Klient”). Zważywszy, że Dostawca Oprogramowania udziela Klientowi prawa do korzystania z oprogramowania:
• PSA 200
• PROFIS Ferroscan MAP
• PROFIS Connect
• PROFIS Layout Field
• PROFIS Layout Office
• PROFIS AutoCAD Field Point
• PROFIS Revit Field Point
• PROFIS Point Creator
(dalej łącznie zwanych „Oprogramowaniem”) na podstawie licencji, zaś Klient wyraża chęć zakupu licencji, Strony postanawiają, co następuje.


1. Korzystanie przez Klienta z Oprogramowania.
1.1 Obowiązki Dostawcy Oprogramowania. Dostawca oprogramowania udziela Klientowi, zgodnie z Umową, licencję na czas nieoznaczony na Oprogramowanie określone w punkcie 1.2 Umowy. Dostawca może udostępnić wedle wyłącznej własnej decyzji aktualizacje lub ulepszenia Oprogramowania - takie ulepszenia lub aktualizacje będą podlegać regułom niniejszej Umowy.

1.2 Opis Oprogramowania. Opis Oprogramowania i jego funkcje są dostępne dla Klienta na stronach internetowych Dostawcy Oprogramowania w postaci w danym czasie zaktualizowanej przez Dostawcę Oprogramowania.

1.3 Wymagania systemowe. Uruchamianie lub wykorzystywanie Oprogramowania przez Klienta może być obwarowane pewnymi Wymaganiami systemowymi wskazanymi i aktualizowanymi w danym czasie na stronach internetowych Dostawcy Oprogramowania, a za spełnienie tych Wymagań odpowiada wyłącznie Klient. Spełnienie Wymagań systemowych nie wchodzi w skład przewidzianych Umową obowiązków Dostawcy Oprogramowania.

1.4 Zobowiązania Klienta. Klient odpowiada za korzystanie z Oprogramowania przez Upoważnionego Użytkownika (licencja dla jednego nazwanego użytkownika) i przestrzeganie przez niego Umowy; określenie „Upoważniony Użytkownik” oznacza Klienta lub wskazanego Dostawcy Oprogramowania pracownika Klienta, któremu udzielone zostanie prawo korzystania z Oprogramowania zgodnie z punktem 3.4. Klient dołoży wszelkich starań, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do i korzystaniu z Oprogramowania za pośrednictwem jego systemów przez użytkowników nie posiadających upoważnienia (inni pracownicy, osoby trzecie itd.) oraz niezwłocznie powiadomi Dostawcę Oprogramowania o takim nieupoważnionym dostępie lub korzystaniu.

1.5 Czynności zakazane. Klient wykorzysta Oprogramowanie wyłącznie do swoich wewnętrznych celów biznesowych i nie będzie: (i) udzielać licencji lub sublicencji, tłumaczyć, zwielokrotniać w celu innym niż wyłącznie w zakresie niezbędnym dla użytkowania przez pojedynczego użytkowanika, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, przenosić, cedować, rozpowszechniać, udostępniać na zasadzie timesharingu, oferować ani w inny sposób udostępniać Oprogramowania dowolnej osobie trzeciej; (ii) korzystać z Oprogramowania niezgodnie ze stosownymi przepisami prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub państwa obcego, umowami międzynarodowymi i/lub przepisami obowiązującymi daną stronę.

2. Opłaty, płatności i podatki.
2.1 Opłaty. W zamian za dostarczenie Oprogramowania przez Dostawcę Oprogramowania Klient uiściDostawcy jednorazową opłatę licencyjną zgodnie z postanowieniami „Zamówienia” złożonym przez Klienta Dostawcy Oprogramowania

2.2 Faktury. Wszystkie faktury są płatne w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania, chyba, że strony inaczej uzgodniły w Zamówieniu.

2.3 Nieuiszczenie płatności. W przypadku gdy Klient nie uiści płatności, oprócz zapłaty zaległej kwoty ma obowiązek uiścić odsetki w wysokości wyższej z dwóch kwot: 1% (słownie: jeden procent) zaległej kwoty za każdy miesiąc opóźnienia w płatności lub w wysokości odsetek ustawowych. Powyższe nie ma wpływu na uprawnienie Dostawcy Oprogramowania do żądania na podstawie stosownych przepisów prawa odszkodowania przekraczającego powyższe kwoty.

2.4 Podatki. Klient odpowiada za zapłatę wszystkich podatków od sprzedaży, użytkowania i wartości dodanej związanych z otrzymaniem Oprogramowania na podstawie Umowy (w tym podatek płacony u źródła), z wyłączeniem jednak podatków nakładanych na Dostawcę Oprogramowania ze względu na przychód brutto, dochód netto lub stan majątkowy. Jeśli Dostawca Oprogramowania ma obowiązek uiścić lub pobrać podatki, za które zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu odpowiada Klient, odpowiednia kwota zostanie doliczona do faktury i zapłacona przez Klienta, chyba że Klient dostarczy Dostawcy Oprogramowania wystawione przez odpowiedni organ podatkowy ważne zaświadczenie zwalniające go od takiego podatku.
3. Prawa zastrzeżone.
3.1 © Hilti Corporation 2015. Jeśli w niniejszej Umowie nie stwierdzono wyraźnie inaczej, Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, pozostaje wyłącznym i nieograniczonym jedynym właścicielem wszystkich Praw własności intelektualnej (zgodnie z definicją w punkcie 3.2) do Oprogramowania (w tym aktualizacji i ulepszeń) oraz zastrzega sobie wszystkie prawa, tytuł prawny i pożytki z nim związane. Hilti Corporation upoważnia Dostawcę Oprogramowania do udzielenia Klientowi praw do Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
3.2 Prawa własności intelektualnej. Określenie to oznacza wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej przewidziane prawem zwyczajowym i stanowionym, w tym związane z Oprogramowaniem autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty i inne prawa zastrzeżone przyznane, uznane lub egzekwowalne na podstawie stosownych przepisów prawa w dowolnym kraju, a także wszystkie autorskie prawa osobiste.
3.3 Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem ograniczonych uprawnień wyraźnie przyznanych niniejszą Umową Klient nie otrzymuje żadnych praw innych niż wyraźnie w niej wymienione.

3.4 Udzielenie praw. Dostawca Oprogramowania udziela Klientowi na czas nieoznaczony, niewyłącznego, pojedynczego (dla jednego Upoważnionego Użytkownika) i niezbywalnego prawa do korzystania z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami Umowy. W Okresie obowiązywania Umowy prawo korzystania z Oprogramowania obejmuje prawo udostępniania Oprogramowania Klientowi i korzystania z niego przez Upoważnionego Użytkownika wskazanego przez Klienta Dostawcy Oprogramowania. Niniejsza Umowa i udzielone nią prawa nie obejmują dodatkowych użytkowników.

3.5 Podręczniki i dokumentacja. Dostawca Oprogramowania zapewni podręczniki użytkownika i dokumentację Oprogramowania udostępnianą wewnątrz Oprogramowania, zawierającą opis jego funkcji i umożliwiającą Klientowi korzystanie z niego zgodnie z niniejszą Umową. Dostawca Oprogramowania dołoży starań, aby w stosownym czasie aktualizować podręczniki i dokumentację, jeśli jest to wymagane wskutek zmian w Oprogramowaniu.

3.6 Ograniczenia. Klient nie będzie: (i) modyfikować, kopiować ani tworzyć utworów pochodnych od Oprogramowania, (ii)nie publikować treści pochodzących z Oprogramowania, z wyjątkiem zamieszczania tych treści we własnych witrynach intranetowych Klienta dla jego własnych celów biznesowych, (iii) dokonywać inżynierii wstecznej ani dekompilować Oprogramowania lub jego części, (iv) używać Oprogramowania w celu stworzenia produktu lub usługi dostępnych w handlu, (v) kopiować cech, funkcji, interfejsów lub elementów graficznych Oprogramowania lub jego części. ani (vi) korzystać z Oprogramowania w sposób wykraczający poza zakres dozwolony niniejszą Umową

4. Zachowanie poufności.
4.1 Zachowanie poufności. Żadna ze stron nie ujawni ani nie wykorzysta Informacji poufnych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w punkcie 4.2) drugiej strony w celu wykraczającym poza zakres niniejszej Umowy, chyba że uzyskała uprzednią pisemną zgodę drugiej strony albo gdy wystąpi sytuacja przewidziana prawem i dopuszczona w punkcie 4.4 poniżej.

4.2 Informacje poufne Oznaczają (a) Oprogramowanie w jakiejkolwiek postaci, (b) informacje biznesowe lub techniczne obu stron, w tym między innymi informacje dotyczące planów, projektów, kosztów, cen i nazw oprogramowania, planów marketingowych, okazji biznesowych, personelu, badań, rozwoju lub know-how.

4.3 Ochrona. Każda ze stron zgadza się chronić Informacje poufne drugiej strony w ten sam sposób, co swoje własne Informacje poufne podobnego rodzaju (lecz w każdym razie stosując co najmniej zasadną miarę staranności i zasadne technologiczne standardy branżowe).

4.4 Przymusowe ujawnienie. Jeśli strona zmuszona jest przepisami prawa do ujawnienia Informacji poufnych drugiej strony, niezwłocznie powiadomi drugą stronę (w dozwolonym prawem zakresie) o takim przymusowym ujawnieniu oraz, jeśli druga strona chce zapobiec ujawnieniu lub wnieść sprzeciw, udzieli jej zasadnej pomocy na koszt drugiej strony.

4.5 Środki zaradcze. Jeśli strona ujawni lub wykorzysta (albo może potencjalnie ujawnić lub wykorzystać) Informacje poufne drugiej strony z naruszeniem przewidzianych w Umowie środków ochrony poufności, druga strona, oprócz skorzystania z innych dostępnych środków zaradczych, ma prawo wystąpić o nakaz sądowy celem powstrzymania takich zachowań, przy czym strony uznają, że inne dostępne środki zaradcze są w takiej sytuacji niewystarczające.

4.6 Wyłączenia. Informacje poufne nie obejmują informacji, które: (i) są lub staną się znane dla ogółu bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony; (ii) były znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony; (iii) zostały niezależnie opracowane przez stronę bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony, lub (iv) zostały otrzymane od osoby trzeciej bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony.

5. Dostęp do Oprogramowania i archiwizacja danych.
5.1 Dostęp do Oprogramowania. Za wyjątkiem Oprogramowania preinstalowanego na narzędziach Hilti zamówionych przez Klienta na odrębnych zasadach określonych w ogólnych warunkach dostawy i płatności Hilti, Dostawa udostępni Oprogramowanie Klientowi zgodnie z Opisem Oprogramowania do pobrania ze strony internetowej Dostawcy Oprogramowania. Dostawca Oprogramowania nie ma obowiązku dostarczenia Oprogramowania w sposób inny niż powyższy; w szczególności nie dokona on instalacji Oprogramowania w obiekcie Klienta ani nie przekaże Klientowi kodu źródłowego Oprogramowania. Wszystkie usługi implementacyjne mające przygotować Oprogramowanie do użytku operacyjnego od strony technicznej (tj. konfiguracja Oprogramowania tak, aby spełniało techniczne wymagania systemowe, oraz ustawienie jego parametrów technicznych) wykonuje wyłącznie Klient.
5.2 Klienci biznesowi. Oprogramowanie być jest przeznaczone do wykorzystywania wyłącznie przez klientów biznesowych, a nie przez konsumentów.
5.3 Archiwizacja danych. Oprogramowanie zostaje zainstalowane i jest przechowywane w obiektach Klienta, dlatego też jego wyłącznym obowiązkiem jest aktualna archiwizacja danych związanych z korzystaniem z Oprogramowania.
5.4 Zastrzeżenie.
Przed skorzystaniem z Oprogramowania Klient został poinformowany przez Dostawcę Oprogramowania poprzez zawarte w Oprogramowaniu „Informacje o wyłączeniach” o sposobie korzystania z Oprogramowania oraz założeniach, które należy przyjąć korzystając z niego. W związku z tym Klient niniejszym wyraża swoją świadomą zgodę na jak najściślejsze przestrzeganie, oprócz postanowień niniejszej Umowy, również warunków wskazanych w Informacjach o wyłączeniach. Warunki te obejmują między innymi: (i) odniesienia do korzystania z produktów Dostawcy Oprogramowania zgodnie ze stosownymi informacjami o korzystaniu z nich, (ii) odniesienia do korzystania z Oprogramowania zgodnie z zawartym w Oprogramowaniu Podręcznikiem użytkownika oraz (iii) usilne zalecenie, aby poddawać wszystkie wyniki wygenerowane z użyciem Oprogramowania i innych produktów Dostawcy Oprogramowania weryfikacji przez zawodowego projektanta i/lub inżyniera budownictwa w celu zapewnienia, że wyniki i projekty są właściwe i wystarczające pod kątem konkretnych wymagań Klienta nałożonych przez przepisy krajowe i charakter projektu.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.
DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZYSTKIE ZAPEWNIENIA, GWARANCJE (W TYM RĘKOJMIĘ USTAWOWĄ) I WARUNKI, CZY TO WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA I KORZYSTANIE Z NIEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE KLIENT. KLIENT NABYWA LICENCJE NA WŁASNE NIEBEZPIECZEŃSTWO. DOSTAWCA UDZIELA GWARANCJI NA OKRES 30 DNI NA ZASADACH OPISANYCH W ART. 7. OKRES 30 DNI JEST LICZONY OD DATY UDOSTEPNIENIA KLIENTOWI OPROGRAMOWANIA DO ZAŁADOWANIA LUB OD DOSTAWY NARZĘDZIA HILTI Z PREINSTALOWANYM OPROGRAMOWANIEM.

7. Środki zaradcze w przypadku Wad.
7.1 Naprawa Wad. Klient powiadomi Dostawcę Oprogramowania natychmiast po udostępnieniu mu Oprogramowania do załadowania lub po udostepnieniu na narzędziu Hilti o domniemanych Wadach (zgodnie z definicją w punkcie 7.2) Oprogramowania, załączając opis domniemanej Wady. Dostawca Oprogramowania dołoży starań, aby usunąć wszystkie Wady w rozsądnym terminie, przy czym usunięcie danej Wady może na podstawie wyłącznej decyzji Dostawcy Oprogramowania nastąpić poprzez naprawę lub wymianę na nową kopię Oprogramowania. .Powyższe stanowi wyłączne uprawnienie Klienta w przypadku Wad .
7.2 Wada. Oznacza poważny błąd, który uniemożliwia pracę Oprogramowania w sposób określony w punkcie 1.2, przy czym za Wady nie uznaje się sytuacji, w których (i) Klient może dołożyć zasadnych starań, aby zastosować obejście błędu lub (ii) błąd nie prowadzi do przestojów w pracy Klienta lub poważnego naruszenia integralności jego danych.
8. Podręcznik użytkownika
Dostęp do Podręcznika użytkownika zawierającego opis korzystania z Oprogramowania można uzyskać z poziomu Oprogramowania.

9. Ograniczenie odpowiedzialności.

9.1 Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność Dostawcy Oprogramowania za szkody, niezależnie od podstawy prawnej (z tytułu, kontraktu, deliktu, bezpodstawnego wzbogacenia czy jakiejkolwiek innej), jest całkowicie wyłączona, chyba,że szkoda wystąpiła wskutek winy umyślnej.

Wyjątki Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności określonej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Poniesione koszty. Do odpowiedzialności Dostawcy Oprogramowania za wydatki poniesione koszty stosuje się odpowiednio punkty 9.1 i 1.1.

9.2 Obowiązek Klienta dotyczący zapobieżenia powstaniu i ograniczania szkód. Dostawca Oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia poszczególnych plików Klienta w przypadku utraty danych. Klient ma zatem obowiązek zastosować odpowiednie środki celem zapobieżenia powstaniu i ograniczenia doznanych szkód, w szczególności regularnego tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych w związku z Oprogramowaniem.

10. Audyty
10.1 Prawo do audytu. Aby sprawdzić, czy Klient przestrzega postanowień Umowy, Dostawca Oprogramowania lub osoba trzecia przez niego wyznaczona będzie mieć prawo, w godzinach pracy Klienta i bez uprzedzenia, dokonywania audytu w obiekcie Klienta w zakresie rozsądnie wymaganym.

10.2 Koszty audytu. Klient ponosi zasadne koszty poniesione przez Dostawcę Oprogramowania w związku z audytem, lecz tylko wtedy, gdy w trakcie audytu wykryte zostanie naruszenie Umowy.

11. Postanowienia ogólne.
11.1 Relacje między stronami. Strony są wobec siebie niezależnymi kontrahentami. Umowa nie ustanawia ani nie ma w zamierzeniu ustanawiać między stronami stosunku spółki osobowej, franczyzy, joint venture, agencji, powiernictwa lub zatrudnienia.

11.2 Powiadomienia Powiadomienia dokonywane na podstawie Umowy muszą mieć co najmniej formę tekstową, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. Dostawca Oprogramowania i Klient będą przekazywać powiadomienia pocztą elektroniczną na adres i do rąk osób wskazanych do kontaktu przez Klienta i Dostawcę Oprogramowania w momencie rejestracji konta Klienta w witrynie Dostawcy Oprogramowania, bądź na inny adres wskazany przez jedną ze stron drugiej. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku gdy powiadomienia dokonywane są pisemnie.

11.3 Wyłączenie wykonania prawa i kumulatywne środki zaradcze. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez jedną ze stron prawa przysługującego jej z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa.

11.4 Podwykonawcy. Dostawca Oprogramowania może zlecić dostarczanie Oprogramowania podwykonawcom.

11.5 Cesja Żadna ze stron nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, czy to z mocy prawa czy w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
11.6 Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów oraz innych przepisów prawa międzynarodowego.

11.7 Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Umową będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy Oprogramowania. Dostawca Oprogramowania może jednak wnieść pozew do sądu właściwego według siedziby Klienta. Każda ze stron wyraża zgodę na poddanie się właściwości takich sądów i zrzeka się zarzutu niewłaściwości sądu.

11.8 Dalsze postanowienia. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia, propozycje lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące jej przedmiotu. Modyfikacja, zmiana, uzupełnienie lub uchylenie jednego z postanowień Umowy są skuteczne jedynie na piśmie (pod rygorem nieważności) i z podpisami strony, wobec której dokonywana jest modyfikacja, uzupełnienie, zmiana lub uchylenie, i obowiązują nie wcześniej niż od Daty obowiązywania. Niezależnie od przeciwnych postanowień Zamówienia, w przypadku sprzeczności między postanowieniami Zamówienia i postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku sprzeczności między postanowieniami Informacji o wyłączeniach i postanowieniami Umowy. Dodatkowo, niezależnie od przeciwnych postanowień Zamówienia oraz odniesień do dokumentów innych niż Umowa lub ich włączenia do Zamówienia, dokumenty takie nie są włączane do Umowy i nie stanowią jej części, a wszystkie tego rodzaju warunki są nieważne.

11.9 Oświadczenia. Klient potwierdza, że spoczywa na nim niezależny obowiązek przestrzegania przepisów wszystkich ustaw mających do niego zastosowanie.
 

UM sekcji B - Umowa subskrypcji

Niniejsza Umowa Subskrypcji S („Umowa”) obowiązuje od daty zamówienia subskrypcji oprogramowania („Zamówienie”) przez użytkownika („Data obowiązywania”) i zostaje zawarta między Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 („Dostawca oprogramowania") i użytkownikiem („Klient”). Zważywszy, że Dostawca oprogramowania udziela Klientowi prawa do korzystania z Oprogramowania, Aktualizacji i Nowych wersji Oprogramowania oraz innych powiązanych z nimi usług (dalej łącznie zwanych „Oprogramowaniem”) na podstawie usługi subskrypcji, Klient wyraża chęć wykupienia takiej usługi, a charakter stosunków biznesowych i podział obowiązków między stronami zostały ustalone w niniejszej Umowie, strony postanawiają, co następuje. Zważywszy, że Dostawca Oprogramowania udziela Klientowi prawa do korzystania z oprogramowania:
• PSA 200
• PROFIS Ferroscan MAP
• PROFIS Connect
• PROFIS Layout Field
• PROFIS Layout Office
• PROFIS AutoCAD Field Point
• PROFIS Revit Field Point
• PROFIS Point Creator
(dalej łącznie zwanych „Oprogramowaniem”) na podstawie licencji, zaś Klient wyraża chęć zakupu licencji, Strony postanawiają, co następuje.
1. Korzystanie przez Klienta z Oprogramowania.
1.1 Obowiązki Dostawcy oprogramowania. Dostawca oprogramowania udostępnia Klientowi, zgodnie z Umową, Oprogramowanie określone w punkcie 1.2 Umowy. Dostawca oprogramowania może stale aktualizować i ulepszać Oprogramowanie, przy czym wszelkie tego rodzaju Aktualizacje są objęte Umową; określenie „Aktualizacja” oznacza oprogramowanie usuwające Wady Oprogramowania i/lub wnoszące drobne ulepszenia do wcześniejszego Oprogramowania. Oprócz Aktualizacji Dostawca oprogramowania może zaoferować Nowe wersje Oprogramowania, które również objęte są Umową; określenie „Nowe wersje” oznacza nowe udogodnienia, możliwości lub funkcje Oprogramowania. O tym, czy dane ulepszenie uważane jest za Aktualizację czy Nową wersję, decyduje wyłącznie Dostawca oprogramowania.

1.2 Opis Oprogramowania. Opis Oprogramowania i jego funkcje są dostępne dla Klienta w witrynach Dostawcy oprogramowania w postaci w danym czasie zaktualizowanej przez Dostawcę oprogramowania. Dostawca oprogramowania zapewnia zachowanie przez Okres obowiązywania Umowy istotnych funkcji Oprogramowania mających znaczenie dla Klienta (kompatybilność w dół).
1.3 Wymagania systemowe. Uruchamianie lub wykorzystywanie Oprogramowania przez Klienta może być obwarowane pewnymi Wymaganiami systemowymi wskazanymi i aktualizowanymi w danym czasie w witrynie Dostawcy oprogramowania, a za spełnienie tych Wymagań odpowiada wyłącznie Klient. Spełnienie Wymagań systemowych nie wchodzi w skład przewidzianych Umową obowiązków Dostawcy oprogramowania.

1.4 Zobowiązania Klienta. Klient odpowiada za korzystanie z Oprogramowania przez Upoważnionego użytkownika i przestrzeganie przez niego Umowy; określenie „Upoważniony użytkownik” oznacza Klienta lub wskazanego Dostawcy oprogramowania pracownika Klienta, któremu udzielone zostanie prawo korzystania z Oprogramowania zgodnie z punktem 3.4. Klient dołoży zasadnych starań, aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do i korzystaniu z Oprogramowania za pośrednictwem jego systemów przez użytkowników nie posiadających upoważnienia (inni pracownicy, osoby trzecie itd.) oraz niezwłocznie powiadomi Dostawcę oprogramowania o takim nieupoważnionym dostępie lub korzystaniu.

1.5 Czynności zakazane. Klient wykorzysta Oprogramowanie wyłącznie do swoich wewnętrznych celów biznesowych i nie będzie: (i) udzielać licencji lub sublicencji, dekompilować, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, przenosić, cedować, rozpowszechniać, udostępniać na zasadzie timesharingu, oferować ani w inny sposób udostępniać Oprogramowania dowolnej osobie trzeciej; (ii) korzystać z Oprogramowania niezgodnie ze stosownymi przepisami prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub państwa obcego, umowami międzynarodowymi i/lub przepisami obowiązującymi daną stronę.

2. Opłaty, płatności i podatki.
2.1 Opłaty. W zamian za dostarczenie Oprogramowania przez Dostawcę oprogramowania Klient będzie uiszczać Dostawcy oprogramowania Opłaty uzgodnione w„Zamówieniu” złożonym przez Klienta Dostawcy oprogramowania; określenie „Opłaty” oznacza wszystkie obciążenia, jakie ponosi Klient na rzecz Dostawcy oprogramowania z tytułu dostarczenia Oprogramowania. W okresie obowiązywania Umowy Dostawca Oprogramowania może dokonywać zmian Opłat wyłącznie w sposób określony w punkcie 12 poniżej. Klient uiści, w sposób określony w punkcie 2, wszystkie Opłaty uzgodnione w Zamówieniu. Jeśli w Zamówieniu nie stwierdzono inaczej, wszystkie Opłaty są podawane i uiszczane w euro.

2.2 Miesięczna/roczna opłata subskrypcyjna. Dostawca oprogramowania wystawi Klientowi fakturę miesięczna lub roczną zgodnie z Zamówieniem na Oprogramowanie:
- Miesięczna opłata subskrypcyjna. Dostawca oprogramowania wystawi Klientowi fakturę z góry w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego za udostępnianie Oprogramowania w tym miesiącu.

- Roczna opłata subskrypcyjna. Dostawca oprogramowania wystawi fakturę na Roczną opłatę subskrypcyjną w dniu przypadającym w Dacie obowiązywania lub do niej zbliżonym, a następnie w odstępach jednego roku.

2.3 Faktury. Wszystkie faktury są płatne w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania. Na życzenie Klienta Dostawca oprogramowania przekazuje informacje, dokumenty i dokumentację niezbędną do sprawdzenia przez Klienta poprawności faktur.

2.4 Nieuiszczenie płatności. W przypadku gdy Klient nie uiści płatności, oprócz zapłaty zaległej kwoty ma obowiązek uiścić odsetki w wysokości 1% (słownie: jeden procent) zaległej kwoty miesięcznie lub w najwyższej wysokości dopuszczalnej przepisami prawa, jeśli jest ona niższa. Powyższe nie ma wpływu na uprawnienie Dostawcy oprogramowania do żądania na podstawie stosownych przepisów prawa odszkodowania przekraczającego powyższe kwoty.

2.5 Podatki. Klient odpowiada za zapłatę wszystkich podatków od sprzedaży, użytkowania i wartości dodanej związanych z otrzymaniem Oprogramowania na podstawie Umowy, z wyłączeniem jednak podatków nakładanych na Dostawcę oprogramowania ze względu na przychód brutto, dochód netto lub stan majątkowy. Jeśli Dostawca oprogramowania ma obowiązek uiścić lub pobrać podatki, za które zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu odpowiada Klient, odpowiednia kwota zostanie doliczona do faktury i zapłacona przez Klienta, chyba że Klient dostarczy Dostawcy oprogramowania wystawione przez odpowiedni organ podatkowy ważne zaświadczenie zwalniające go od takiego podatku.
3. Prawa zastrzeżone.
3.1 © Hilti Corporation 2015. Jeśli w niniejszej Umowie nie stwierdzono wyraźnie inaczej, Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein, pozostaje wyłącznym i nieograniczonym jedynym właścicielem wszystkich Praw własności intelektualnej (zgodnie z definicją w punkcie 3.2) do Oprogramowania (w tym Aktualizacji i Nowych wersji) oraz zastrzega sobie wszystkie prawa, tytuł prawny i pożytki z nim związane. Hilti Corporation upoważnia Dostawcę oprogramowania do udzielenia Klientowi praw do Oprogramowania (w tym Aktualizacji i Nowych wersji) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
3.2 Prawa własności intelektualnej. Określenie to oznacza wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa własności przemysłowej przewidziane prawem zwyczajowym i stanowionym, w tym związane z Oprogramowaniem autorskie prawa majątkowe, znaki towarowe, tajemnice handlowe, patenty i inne prawa zastrzeżone przyznane, uznane lub egzekwowalne na podstawie stosownych przepisów prawa w dowolnym kraju, a także wszystkie autorskie prawa osobiste.
3.3 Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem ograniczonych uprawnień wyraźnie przyznanych niniejszą Umową Klient nie otrzymuje żadnych praw innych niż wyraźnie w niej wymienione. Klient zastrzega sobie wszystkie prawa, tytuł prawny i pożytki związane ze swoimi danymi, innym oprogramowaniem nie dostarczonym przez Dostawcę oprogramowania i inną własnością intelektualną, do której Dostawca oprogramowania może w danym czasie mieć dostęp podczas dostarczania Oprogramowania.

3.4 Udzielenie praw. Dostawca oprogramowania udziela Klientowi niewyłącznego, pojedynczego (dla jednego Upoważnionego użytkownika) i niezbywalnego prawa do pobrania Oprogramowania i korzystania z niego zgodnie z postanowieniami Umowy. W Okresie obowiązywania Umowy prawo korzystania z Oprogramowania obejmuje prawo udostępniania Oprogramowania Klientowi i korzystania z niego przez Upoważnionego użytkownika wskazanego przez Klienta Dostawcy oprogramowania. Niniejsza Umowa i udzielone nią prawa nie obejmują dodatkowych użytkowników.

3.5 Podręczniki i dokumentacja. Dostawca oprogramowania dostarczy podręczniki użytkownika i dokumentację Oprogramowania udostępnianą wewnątrz Oprogramowania, zawierającą opis jego funkcji i umożliwiającą Klientowi korzystanie z niego zgodnie z niniejszą Umową. Dostawca oprogramowania dołoży starań, aby w stosownym czasie aktualizować podręczniki i dokumentację, jeśli jest to wymagane wskutek zmian w Oprogramowaniu.

3.6 Ograniczenia. Klient nie będzie: (i) modyfikować, kopiować ani tworzyć utworów pochodnych od Oprogramowania, (ii)nie publikować treści pochodzących z Oprogramowania, z wyjątkiem zamieszczania tych treści we własnych witrynach intranetowych Klienta dla jego własnych celów biznesowych, (iii) dokonywać inżynierii wstecznej ani dekompilować Oprogramowania lub jego części, (iv) używać Oprogramowania w celu stworzenia produktu lub usługi dostępnych w handlu, (v) kopiować cech, funkcji, interfejsów lub elementów graficznych Oprogramowania lub jego części. ani (vi) korzystać z Oprogramowania w sposób wykraczający poza zakres dozwolony niniejszą Umową
4. Zachowanie poufności.
4.1 Zachowanie poufności. Żadna ze stron nie ujawni ani nie wykorzysta Informacji poufnych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w punkcie 4.2) drugiej strony w celu wykraczającym poza zakres niniejszej Umowy, chyba że uzyskała uprzednią pisemną zgodę drugiej strony albo gdy wystąpi sytuacja przewidziana prawem i dopuszczona w punkcie 4.4 poniżej.

4.2 Informacje poufne Oznaczają (a) Oprogramowanie w jakiejkolwiek postaci, (b) informacje biznesowe lub techniczne obu stron, w tym między innymi informacje dotyczące planów, projektów, kosztów, cen i nazw oprogramowania, planów marketingowych, okazji biznesowych, personelu, badań, rozwoju lub know-how.

4.3 Ochrona. Każda ze stron zgadza się chronić Informacje poufne drugiej strony w ten sam sposób, co swoje własne Informacje poufne podobnego rodzaju (lecz w każdym razie stosując co najmniej zasadnąmiarę staranności i zasadne technologiczne standardy branżowe).

4.4 Przymusowe ujawnienie. Jeśli strona zmuszona jest przepisami prawa do ujawnienia Informacji poufnych drugiej strony, niezwłocznie powiadomi drugą stronę (w dozwolonym prawem zakresie) o takim przymusowym ujawnieniu oraz, jeśli druga strona chce zapobiec ujawnieniu lub wnieść sprzeciw, udzieli jej zasadnej pomocy na koszt drugiej strony.

4.5 Środki zaradcze. Jeśli strona ujawni lub wykorzysta (albo może potencjalnie ujawnić lub wykorzystać) Informacje poufne drugiej strony z naruszeniem przewidzianych w Umowie środków ochrony poufności, druga strona, oprócz skorzystania z innych dostępnych środków zaradczych, ma prawo wystąpić o nakaz sądowy celem powstrzymania takich zachowań, przy czym strony uznają, że inne dostępne środki zaradcze są w takiej sytuacji niewystarczające.

4.6 Wyłączenia. Informacje poufne nie obejmują informacji, które: (i) są lub staną się znane dla ogółu bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony; (ii) były znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony; (iii) zostały niezależnie opracowane przez stronę bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony, lub (iv) zostały otrzymane od osoby trzeciej bez naruszenia obowiązków wobec drugiej strony.

5. Dostęp do Oprogramowania i archiwizacja danych.
5.1 Dostęp do Oprogramowania. Dostawca oprogramowania udostępni Klientowi Oprogramowanie do pobrania z witryny Dostawcy oprogramowania. Dostawca oprogramowania nie ma obowiązku dostarczenia Oprogramowania w sposób inny niż powyższy; w szczególności nie dokona on instalacji Oprogramowania w obiekcie Klienta ani nie przekaże Klientowi kodu źródłowego Oprogramowania. Wszystkie usługi implementacyjne mające przygotować Oprogramowanie do użytku operacyjnego od strony technicznej (tj. konfiguracja Oprogramowania tak, aby spełniało techniczne wymagania systemowe, oraz ustawienie jego parametrów technicznych) wykonuje wyłącznie Klient. Dostawca oprogramowania może w danym czasie zaoferować nowe Aktualizacje Oprogramowania, jednak to obowiązkiem Klienta jest regularne sprawdzanie, czy nowa Aktualizacja jest dostępna do pobrania. Po opublikowaniu Aktualizacji wszystkie poprzednie wersje Oprogramowania tracą automatycznie i ze skutkiem natychmiastowym ważność, a Klient zrzeka się wobec Dostawcy oprogramowania roszczeń związanych z dalszym korzystaniem przez Klienta z poprzednich wersji.
5.2 Klienci biznesowi. Oprogramowanie być jest przeznaczone wykorzystywane wyłącznie w obiektach klientów biznesowych, a nie przez konsumentów.
5.3 Archiwizacja danych. Oprogramowanie zostaje zainstalowane i jest przechowywane w obiektach Klienta, dlatego też jego wyłącznym obowiązkiem jest aktualna archiwizacja danych związanych z korzystaniem z Oprogramowania.
5.4 Zastrzeżenie.
Przed skorzystaniem z Oprogramowania Klient został poinformowany przez Dostawcę oprogramowania poprzez zawarte w Oprogramowaniu „Informacje o wyłączeniach” o sposobie korzystania z Oprogramowania oraz założeniach, które należy przyjąć korzystając z niego. W związku z tym Klient wyraził lub niniejszym wyraża swoją świadomą zgodę na jak najściślejsze przestrzeganie, oprócz postanowień niniejszej Umowy, również warunków wskazanych w Informacjach o wyłączeniach. Warunki te obejmują między innymi: (i) odniesienia do korzystania z produktów Dostawcy oprogramowania zgodnie ze stosownymi informacjami o korzystaniu z nich, (ii) odniesienia do korzystania z Oprogramowania zgodnie z zawartym w Oprogramowaniu Podręcznikiem użytkownika oraz (iii) usilne zalecenie, aby poddawać wszystkie wyniki wygenerowane z użyciem Oprogramowania i innych produktów Dostawcy oprogramowania weryfikacji przez zawodowego projektanta i/lub inżyniera budownictwa w celu zapewnienia, że wyniki i projekty są właściwe i wystarczające pod kątem konkretnych wymagań Klienta nałożonych przez przepisy krajowe i charakter projektu.

6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI.
Z WYJĄTKAMI OKREŚLONYMI W PUNKCIE 5.1 DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZYSTKIE ZAPEWNIENIA, GWARANCJE I WARUNKI, CZY TO WYRAŹNE CZY DOROZUMIANE, DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW. ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA I KORZYSTANIE Z NIEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE KLIENT.

7. Środki zaradcze w przypadku Wad.
7.1 Naprawa Wad. Klient powiadomi Dostawcę oprogramowania na piśmie i bez zbędnej zwłoki o domniemanych Wadach (zgodnie z definicją w punkcie 7.2) Oprogramowania, załączając opis domniemanej Wady. Dostawca oprogramowania dołoży starań, aby usunąć wszystkie Wady w rozsądnym terminie, przy czym usunięcie danej Wady może na podstawie wyłącznej decyzji Dostawcy oprogramowania nastąpić poprzez naprawę lub wymianę. Jeśli Dostawca oprogramowania nie będzie w stanie usunąć wady w rozsądnym terminie, może (i) obniżyć Opłaty za Oprogramowanie lub (ii) wypowiedzieć Umowę i zwrócić Opłaty faktycznie uiszczone za wadliwe Oprogramowanie.
7.2 Wada. Oznacza poważny błąd, który uniemożliwia pracę Oprogramowania w sposób określony w punkcie 1.2, przy czym za Wady nie uznaje się sytuacji, w których (i) Klient może dołożyć zasadnych starań, aby zastosować obejście błędu lub (ii) błąd nie prowadzi do przestojów w pracy Klienta lub poważnego naruszenia integralności jego danych.
8. Podręcznik użytkownika
Dostęp do Podręcznika użytkownika zawierającego opis korzystania z Oprogramowania można uzyskać z poziomu Oprogramowania.

9. Ograniczenie odpowiedzialności.

9.1 Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność Dostawcy oprogramowania za szkody wyrządzone wskutek niedbalstwa, niezależnie od podstawy prawnej, podlega następującym ograniczeniom: (i) Dostawca oprogramowania odpowiada do kwoty możliwej do przewidzenia szkody typowej dla tego rodzaju umowy, wyrządzonej wskutek naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (ii) Dostawca oprogramowania nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonanie lub nienależyte wykonania niniejszej Umowy, chyba,że szkoda wystąpiła wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy.

Wyjątki Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności określonej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Poniesione koszty. Do odpowiedzialności Dostawcy oprogramowania za wydatki poniesione koszty stosuje się odpowiednio punkty 9.1 i 1.1.

9.2 Obowiązek Klienta dotyczący zapobieżenia powstaniu i ograniczania szkód. Dostawca oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia poszczególnych plików Klienta w przypadku utraty danych. Klient ma zatem obowiązek zastosować odpowiednie środki celem zapobieżenia powstaniu i ograniczenia doznanych szkód, w szczególności regularnego tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych w związku z Oprogramowaniem.

10. Audyty
10.1 Prawo do audytu. Aby sprawdzić, czy Klient przestrzega postanowień Umowy, Dostawca oprogramowania lub osoba trzecia przez niego wyznaczona będzie mieć prawo, w godzinach pracy Klienta i bez uprzedzenia, dokonywania audytu w obiekcie Klienta w zakresie rozsądnie wymaganym.

10.2 Koszty audytu. Klient ponosi zasadne koszty poniesione przez Dostawcę oprogramowania w związku z audytem, lecz tylko wtedy, gdy w trakcie audytu wykryte zostanie naruszenie Umowy.

11. Okres obowiązywania i wypowiedzenie Umowy.
11.1 Okres obowiązywania umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym „Okres obowiązywania” oznacza okres od Daty obowiązywania do daty rozwiązania Umowy.

11.2 Rozwiązanie umowy. Każda ze stron może rozwiązać całość Umowy na piśmie za 60-dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
11.3 Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie kontrahenta. Dodatkowo każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie jej kontrahenta, w przypadku gdy druga strona dopuści się naruszenia istotnych postanowień Umowy i nie usunie takiego naruszenia w ciągu 30 dni od powiadomienia o takim naruszeniu.
Skutki rozwiązania Umowy. Po rozwiązaniu Umowy Dostawca oprogramowania zwróci Klientowi uiszczone z góry Opłaty za okres po faktycznej dacie rozwiązania, przez który Oprogramowanie miało być dostarczane. Po faktycznej dacie rozwiązania Klient natychmiast zaprzestanie dostępu do Oprogramowania i korzystania z niego w jakikolwiek sposób. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia Opłat narosłych lub wymagalnych wobec Dostawcy oprogramowania przed faktyczną datą rozwiązania.
11.4 Dalsze obowiązywanie postanowień Umowy. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ma wpływu na nabyte prawa, roszczenia, obowiązki lub odpowiedzialność stron, bądź też prawa i roszczenia wynikające z rozwiązania lub z nim związane, które zostały określone w Umowie, jak również na skuteczność tych postanowień Umowy, które wyraźnie lub wskutek swojego charakteru handlowego pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy.

12. Zmiany Umowy i/lub Opłat
12.1 Zmiany Umowy. Dostawca oprogramowania zastrzega sobie prawo zmiany Umowy i/lub Opłat („Zmiana”). Dostawca oprogramowania powiadomi Klienta o Zmianie z co najmniej 6-tygodniowym (słownie: sześciotygodniowym) wyprzedzeniem („Powiadomienie o zmianie”). Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec zmiany z 2-tygodniowym (słownie: dwutygodniowym) wyprzedzeniem w stosunku do dnia, w którym zmiana ma wejść w życie („Data obowiązywania zmiany”). Jeśli Klient nie wniesie sprzeciwu w terminie, domniemywa się, że zaakceptował Zmianę, a Zmiana obowiązuje od Daty obowiązywania zmiany. Jeśli Klient wniesie sprzeciw w terminie, Dostawca oprogramowania może zdecydować o kontynuacji Umowy z Klientem na dotychczasowych warunkach lub, niezależnie od punktu 11.2 powyżej, odstąpić od umowy ze skutkiem od Daty obowiązywania zmiany. Dostawca oprogramowania wyraźnie poinformuje Klienta o prawie Dostawcy oprogramowania do odstąpienia od Umowy, terminie wniesienia sprzeciwu przez Klienta, Dacie obowiązywania zmiany oraz skutkach niewniesienia sprzeciwu od Powiadomienia o zmianie.

12.2 Zmiany Opłat. Opłaty uzgodnione w danym Zamówieniu pozostaną bez zmian przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od Daty wejścia w życie Umowy, a Dostawca oprogramowania nie może w ciągu tego okresu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy ich podwyższyć. Po upływie pierwszego okresu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy Dostawca oprogramowania może jednostronnie podwyższyć Opłaty o nie więcej niż 5% (słownie: pięć procent) rocznie. W takim przypadku nie stosuje się procedury Zmiany, o której mowa w punkcie 12.1 powyżej, a Klientowi nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

13. Postanowienia ogólne.
13.1 Relacje między stronami. Strony są wobec siebie niezależnymi kontrahentamii. Umowa nie ustanawia ani nie ma w zamierzeniu ustanawiać między stronami stosunku spółki osobowej, franczyzy, joint venture, agencji, powiernictwa lub zatrudnienia.

13.2 Powiadomienia Powiadomienia dokonywane na podstawie Umowy muszą mieć co najmniej formę pisemną, chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. Dostawca oprogramowania i Klient będą przekazywać powiadomienia pocztą elektroniczną na adres i do rąk osób wskazanych do kontaktu przez Klienta i Dostawcę oprogramowania w momencie rejestracji konta Klienta w witrynie Dostawcy oprogramowania, bądź na inny adres wskazany przez jedną ze stron drugiej. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku gdy powiadomienia dokonywane są pisemnie.

13.3 Wyłączenie wykonania prawa i kumulatywne środki zaradcze. Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przez jedną ze stron prawa przysługującego jej z niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa.

13.4 Podwykonawcy. Dostawca oprogramowania może zlecić dostarczanie Oprogramowania podwykonawcom.

13.5 Cesja Żadna ze stron nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, czy to z mocy prawa czy w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (której udzielenia nie można bezzasadnie odmówić).
13.6 Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.7 Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Umową będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy oprogramowania. Dostawca oprogramowania może jednak wnieść pozew do sądu właściwego według miejsca prowadzenia działalności przez Klienta. Każda ze stron wyraża zgodę na poddanie się właściwości takich sądów i zrzeka się zarzutu niewłaściwości sądu.

13.8 Dalsze postanowienia. Niniejsza Umowa stanowi, łącznie ze stosownym Zamówieniem, Informacjami o wyłączeniach i odniesieniami do informacji o korzystaniu i innymi przywoływanymi w niej podręcznikami, całość porozumienia stron dotyczącego jej przedmiotu. Strony nie zawarły ani nie złożyły innych porozumień, ustaleń, gwarancji, obietnic, przyrzeczeń, obowiązków lub zobowiązań innych niż wyraźnie wymienione w Umowie. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia, propozycje lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące jej przedmiotu. Modyfikacja, zmiana lub uchylenie jednego z postanowień Umowy są skuteczne jedynie na piśmie i z podpisami strony, wobec której dokonywana jest modyfikacja, zmiana lub uchylenie, i obowiązują nie wcześniej niż od Daty obowiązywania. Niezależnie od przeciwnych postanowień Zamówienia, w przypadku sprzeczności między postanowieniami Zamówienia i postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadku sprzeczności między postanowieniami Informacji o wyłączeniach i postanowieniami Umowy. Dodatkowo, niezależnie od przeciwnych postanowień Zamówienia oraz odniesień do dokumentów innych niż Umowa lub ich włączenia do Zamówienia, dokumenty takie nie są włączane do Umowy i nie stanowią jej części, a wszystkie tego rodzaju warunki są nieważne.

13.9 Oświadczenia. Klient wyraża zgodę na fakt, że korzystanie przez niego z Oprogramowania nie skutkuje nieprzestrzeganiem przepisów ustaw lub rozporządzeń. Klient uznaje, że spoczywa na nim niezależny obowiązek przestrzegania przepisów wszystkich ustaw mających do niego zastosowanie.